دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، فضاهای عمومی، خدمات شهری

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد)

سطح فضاهای طراحی شده شهری
1
9,104
122.2
9,226
125,197,019
499,111
89

148,880
2
19,637
128.2
19,765
256,857
475,285
97

40,000
3
5,610
105.6
5,716
29,918
86,774
98

0
4
6,414
190.1
6,604
47,805
390,843
80

6,500
5
5,829
97.8
5,927
95,343
232,598
65

0
6
8,170
117.5
8,288
51,800
157,792
72

0
7
10,221
41.6
10,263
99,103
207,512
69

700,000
8
7,013
61.1
7,074
260,211
292,799
54

0
9
23,134
107.2
23,241
452,734
990,473
109

112,500
10
14,167
91.3
14,258
253,710
516,129
149

0
11
10,810
94.9
10,905
351,143
666,251
120

112,500
12
5,442
9.5
5,452
344,803
223,189
435

13,000
ثامن
2,945
103.9
3,049
166,416
53,748
16

0

جدول 3-7، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1390
مراجعات به شهرداری
تراکم حمعیت
بودجه خدمات شهری + عمرانی
وسعت زیر بنای پروانه صادره
وسعت زیربنای پایانکار صادره
سطح فضاهای طراحی شده شهری
میزان منابع پروژه های مشارکتی
1
۱۱۲۰۵
138.5
374,928,524,938
۶۹۳,۰۲۰.۰۶
۸۱۱,۷۱۵.۱۹
170,500
1,454,625
2
۲۷,۴۱۹
139.2
471,963,127,734
۹۱۲,۶۲۷.۵۲
۶۵۸,۳۶۸.۷۵
49,186
1,141,017
3
۱۱۳۸۹
100.3
632,853,126,598
۱۶۴,۴۹۵.۳۰
۱۳۶,۰۷۸.۲۷
1
1
4
۸۳۴۴
192.8
231,804,496,416
۱۶۱,۱۱۰.۵۸
۹۶,۰۲۹.۶۲
11,700
579,860
5
۱۱۱۱۱
105.4
251,618,010,937
۱۶۸,۷۶۵.۴۹
۱۶۶,۲۹۱.۲۴
1
178,801
6
۱۰۳۶۶
151.4
276,648,403,080
۱۰۵,۶۲۰.۰۶
۱۰۸,۰۷۲.۸۴
42,353
1
7
۱۴۷۴۷
42.8
549,322,689,067
۴۵۹,۲۲۶.۶۴
۳۸۵,۲۴۹.۴۸
746,800
183,303
8
۱۰۸۵۸
55.8
476,940,713,933
۹۱۲,۵۳۳.۲۲
۴۸۹,۹۷۹.۵۴
4,000
220,000
9
۳۰,۲۶۰
133.1
735,184,203,932
۱,۶۳۳,۰۶۰.۹۴
۱,۷۹۵,۶۳۱.۱۱
395,127
390,580
10
۲۰۱۲۱
112
465,627,387,833
۵۹۵,۷۴۷.۰۶
۶۰۶,۰۹۸.۰۱
343,864
1
11
۱۵۱۸۶
118.6
491,815,226,115
۵۸۱,۱۶۴.۴۹
۸۱۷,۸۳۹.۷۳
395,127
521,250
12
۱۱۶۷۴
15.9
299,908,903,138
۱,۵۴۵,۳۰۲.۰۱
۴۰۳,۱۶۵.۸۳
1
1
ثامن
۲۴۶۶
717
203,664,558,072
۴۹۱,۲۴۰.۸۸
۱۴۵,۵۴۹.۱۶
13,000
1

جدول 3-8، منبع: سالنامه آماری1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1391
مراجعات به شهرداری
تراکم حمعیت
بودجه خدمات شهری + عمرانی
وسعت زیر بنای پروانه صادره
وسعت زیربنای پایانکار صادره
سطح فضاهای طراحی شده شهری
میزان منابع پروژه های مشارکتی
1
۱۱۲۰۵
124.7
374928524938
۶۹۳,۰۲۰.۰۶
۸۱۱,۷۱۵.۱۹
170,500
1,454,625
2
۲۷,۴۱۹
147.5
471963127734
۹۱۲,۶۲۷.۵۲
۶۵۸,۳۶۸.۷۵
49,186
1,141,017
3
۱۱۳۸۹
100.3
632853126598
۱۶۴,۴۹۵.۳۰
۱۳۶,۰۷۸.۲۷
0
0
4
۸۳۴۴
191.3
231804496416
۱۶۱,۱۱۰.۵۸
۹۶,۰۲۹.۶۲
11,700
579,860
5
۱۱۱۱۱
105.4
251618010937
۱۶۸,۷۶۵.۴۹
۱۶۶,۲۹۱.۲۴
0
178,801
6
۱۰۳۶۶
152
276648403080
۱۰۵,۶۲۰.۰۶
۱۰۸,۰۷۲.۸۴
42,353
0
7
۱۴۷۴۷
39.8
549322689067
۴۵۹,۲۲۶.۶۴
۳۸۵,۲۴۹.۴۸
746,800
183,303
8
۱۰۸۵۸
50.7
476940713933
۹۱۲,۵۳۳.۲۲
۴۸۹,۹۷۹.۵۴
4,000
220,000
9
۳۰,۲۶۰
126.9
735184203933
۱,۶۳۳,۰۶۰.۹۴
۱,۷۹۵,۶۳۱.۱۱
395,127
390,580
10
۲۰۱۲۱
112
465627387833
۵۹۵,۷۴۷.۰۶
۶۰۶,۰۹۸.۰۱
343,864
0
11
۱۵۱۸۶
106.7
491815226115
۵۸۱,۱۶۴.۴۹
۸۱۷,۸۳۹.۷۳
395,127
521,250
12
۱۱۶۷۴
18.5
299908903138
۱,۵۴۵,۳۰۲.۰۱
۴۰۳,۱۶۵.۸۳
0
0
ثامن
۲۴۶۶
54.2
203664558072
۴۹۱,۲۴۰.۸۸
۱۴۵,۵۴۹.۱۶
13,000
0

3-5-1-3.متغییرهای بخش فضای سبز
جدول 3-9، منبع: سالنامه آماری1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1389
تعدادپرسنل
هزینههای خدمات شهری
تراکم جمعیت
سرانه اعتبارات احداث فضای سبز (شاخص های عملکردی)
سرانه فضای سبز (پارک)
مساحت آبیاری مکانیزه
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
1
177
54,347,649
122.2
53
1.43
1658600
352,340
2
245
99,249,117
128.2
33
1.53
2081256
702,790
3
172
46,513,120
105.6
57
0.5
4983497
320,849
4
178
40,646,162
190.1
11
2.1
5133409
253,729
5
157
31,331,424
97.8
48
2.1
5413876
221,051
6
174
43,730,300
117.5
91
2.3
667636
281,630
7
192
84,462,006
41.6
80
11.1
32039297
406,987
8
161
51,780,558
61.1
133
6.9
2264223
243,886
9
197
74,927,458
107.2
180
4.1
4175304
498,505
10
160
60,342,410
91.3
98
2.5
673200
483,901
11
47
57,521,368
94.9
64
5.2
371529
380,920
12
22
15,768,750
9.5
366
2.4
559402
293,999
ثامن
52
19,931,899
103.9
55
0.8
790
63,679

جدول 3-10، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1390
تعدادپرسنل
هزینه های خدمات شهری
تراکم جمعیت
سرانه فضای سبز (پارک)
مساحت آبیاری مکانیزه
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
1
180
116,577,874,928
139
1.5
565284
352,340
2
252
204,337,121,841
139
1.3
3091288
702,790
3
173
127,270,702,674
100
2
7770766
320,849
4
181
95,305,729,213
193
2.1
5737552
253,729
5
151
69,545,015,028
105
2.2
8694407
221,051
6
167
97,157,923,878
151
1.9
2554249
281,630
7
193
183,092,819,275
43
11.7
123596685
406,987
8
156
131,301,491,877
56
8.9
1382237
243,886
9
191
210,662,957,030
133
5.2
14707284
498,505
10
183
154,522,140,048
112
2.2
1069900
483,901
11
162
144,683,539,668
119
4.7
17418969
380,920
12
35
41,500,109,091
16
1.7
681462
293,999
ثامن
53
38,260,873,181
717
1.8
3028
63,679

جدول 3-11، منبع: سالنامه آماری1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1391
تعدادپرسنل
هزینه های خدمات شهری
تراکم جمعیت
سرانه فضای سبز (پارک)
مساحت آبیاری مکانیزه
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
1
180
116,577,874,928
125
1.5
565284
352,340
2
252
204,337,121,841
148
1.3
3091288
702,790
3
173
127,270,702,674
100
2
7770766
320,849
4
181
95,305,729,213
191
2.1
5737552
253,729
5
151
69,545,015,028
105
2.2
8694407
221,051
6
167
97,157,923,878
152
1.9
2554249
281,630
7
193
183,092,819,275
40
11.7
123596685
406,987
8
156
131,301,491,877
56
8.9
1382237
243,886
9
191
210,662,957,030
127
5.2
14707284
498,505
10
183
154,522,140,048
112
2.2
1069900
483,901
11
162
144,683,539,668
107
4.7
17418969
380,920
12
35
41,500,109,091
19
1.7
681462
293,999
ثامن
53
38,260,873,181
54
1.8
3028
63,679

3-5-1-4.متغییرهای بخش فنی – عمران
جدول 3-12، منبع: سالنامه آماری1389، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1389
هزینه های عمرانی
مساحت مناطق
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
سطح کل کانالهای احداث شده درمنطقه
1
32,746,000
1412
352,340
4,432
2
69,678,000
3292
702,790
39,438
3
62,865,000
3208
320,849
13,711
4
42,652,000
1280
253,729
1,854
5
32,160,000
1601
221,051
6,214
6
40,943,000
1670
281,630
2,430
7
49,382,000
5200
406,987
7,074
8
62,446,000
1688
243,886
193
9
100,022,000
2365
498,505
67,419
10
38,693,000
2360
483,901
2,623
11
35,945,000
1800
380,920
13,257
12
9,151,000
2140
293,999
220
ثامن
9,128,000
311
63,679
1,975

جدول 3-13، منبع: سالنامه آماری1390، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1390
هزینه های عمرانی
مساحت مناطق
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
سطح کل کانالهای احداث شده درمنطقه
سطح املاک تملک شده
1
258,350,650,010
1412
352,340
۲۳,۷۵۴
4,921
2
267,626,005,893
3292
702,790
۱۳۴,۷۰۱
315,610
3
505,582,423,924
3208
320,849
۲۲,۱۱۵
370,082
4
136,498,767,203
1280
253,729
۷۱,۷۸۵
976
5
182,072,995,909
1601
221,051
۵,۹۰۴
5,930
6
179,490,479,202
1670
281,630
۸,۹۵۲
5,243
7
366,229,869,792
5200
406,987
۱۷,۰۸۳
253,376
8
345,639,222,056
1688
243,886
۲۶,۷۸۳
13,639
9
524,521,246,902
2365
498,505
۱۰۹,۰۵۲
3,732
10
311,105,247,785
2360
483,901
۳۱,۶۴۲
3,732
11
347,131,686,447
1800
380,920
۳۸,۹۲۵
4,659
12
258,408,794,047
2140
293,999
۴,۸۹۵
17,020
ثامن
165,403,684,891
311
63,679
۵,۹۴۰
1

جدول 3-14، منبع: سالنامه آماری1391، کتاب گزارش عملکرد و شاخصهای کاربردی و اطلاعات واحدآمار و مناطق شهرداری مشهد
منطقه سال1391
هزینه های عمرانی
مساحت مناطق
سطح فضاهای عمومی مبلمان شده شهری
سطح کل کانالهای احداث شده درمنطقه
سطح املاک تملک شده
1
258,350,650,010
1412
352,340
۲۳,۷۵۴
4,921
2
267,626,005,893
3292
702,790
۱۳۴,۷۰۱
315,610
3
505,582,423,924
3208
320,849
۲۲,۱۱۵
370,082
4
136,498,767,203
1280
253,729
۷۱,۷۸۵
976
5
182,072,995,909
1601
221,051
۵,۹۰۴
5,930
6
179,490,479,202
1670
281,630
۸,۹۵۲
5,243
7
366,229,869,792
5200
406,987
۱۷,۰۸۳
253,376
8
345,639,222,056
1688
243,886
۲۶,۷۸۳
13,639
9
524,521,246,902
2365
498,505
۱۰۹,۰۵۲
3,732
10
311,105,247,785
2360
483,901
۳۱,۶۴۲
3,732
11
347,131,686,447
1800
380,920
۳۸,۹۲۵
4,659
12
258,408,794,047
2140
293,999
۴,۸۹۵
17,020
ثامن
165,403,684,891
311
63,679
۵,۹۴۰
0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها