دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقوله بندی، مهارتهای ارتباطی، فضای شخصی، درون نگری

دانلود پایان نامه ارشد

نظر نگرفتن شخصیت
رفتار با دیگر اشخاص همانند غریبه ها؛ تعامل با دیگران به یک قاعده خاص تا یک شخص خاص
بی توجهی
عدم توجه به دیگران
بدون حضور ذهن
ظاهر کردن علائم و نشانه هایی کلامی و غیر کلامی که بیانگر حداقل علاقه، صمیمیت و دسترسی پذیری است
تودار بودن
بیش از حد معمول ساکت بودن و بدون برقراری ارتباط
بازداری
کم شدن رفتارهای اجتماعی طبیعی
محدود کردن موضوعات
محدود کردن محاوره به موضوعات کمتر شخصی
تعامل کوتاه
کوتاه کردن مکالمه ها تا حد ممکن
2-2-13 جو ارتباطی چگونه بوجود می آید
زمانیکه دو نفر شروع به برقراری ارتباط می کنند ، جو ارتباطی شروع به ایجاد می کند. اگر پیام ها تأییدی باشد، جو ارتباطی مثبتی بوجود می آید. اگر این پیام ها از نو عدم تأیید باشند، جو ارتباطی احتمالاً خصمانه، سرد و تدافعی خواهد شد. پیام های کلامی مطمئناً به فضای حاکم بر ارتباط کمک می نمود، اما بسیاری از پیام های شکل دهنده جو ارتباطی غیر کلامی هستند. عمل نزدیک شدن به دیگران بسیار تأیید کننده است، در حالیکه اجتناب می تواند حاکی از عدم تأیید باشد. لبخند و یا اخم کردن ، وجود یا عدم وجود تماس چشمی، تن صدا، استفاده از فضای شخصی، همه اینها و نشانه های دیگری، پیام هایی را درباره چگونگی احساس راحتی طرفین ارسال می کند. پس از اینکه این جو ارتباطی شکل گرفت، می تواند حیات مستقلی پیدا کند و در یک مارپیچ دائمی رشد یابد: یک الگوی ارتباطی متقابل است که هر شخص دیگران را تقویت می نماید(نگاه کنید به ویلموت246، 1987؛ اندرسون و پیرسون، 1999؛ اولسون و بایتویت، 2004).
در مارپیچ های مثبت، پیام مثبت یک فرد به پاسخ مشابه از سوی فرد دیگر منجر می گردد. این واکنش مثبت باعث می گردد فرد دیگر حتی بیشتر هم تقویت گردد. مارپیچ های منفی قوی تر هستند، در این مارپیچ ها آنها شریک خود را با احساس بدتری نسبت به یکدیگر ترک می کنند. تحقیقات نشان می دهد که چگونه مارپیچی در روابط کار برای تقویت این اصل که “آنچه رفته است باز خواهد گشت”، بکار می رود.
در یک مطالعه بر روی زوج های ازدواج کرده، پاسخ همسر در موقعیت تعارضی شبیه وضعیت دیگری بود(بورگراف247 و سیلارز، 1987؛ نیوتون و بورگن، 1990). وضعیت های مصالحه (مانند، حمایت، پذیرش مسئولانه، توافق) با پاسخ های مصالحه طرف دیگر همراه می شد.
اعمال مقابله (مانند انتقاد، سؤالات خصمانه، عیب جویی) احتمالاً پاسخ های پرخاشگرانه را راه اندازی می نمود. همین الگو درباره سایر انواع پیام های نیز صادق بود: اجتناب باعث اجتناب می شد، تحلیل باعث تحلیل و الی آخر.
نردبان مارپیچی تعارض248 آشکارترین شیوه ای است که پیام های عدم تأیید یکدیگر را تقویت می کنند. یک حمله به حمله دیگری منجر می شود تا زمانیکه کشمکش به یک نبرد تمام عیار مبدل شود. مارپیچ غیرنردبانی تعارض249 اگر چه غیر آشکارتر است می تواند مخرب باشد(هاکر و ویلموت، 2001). بیشتر از اینکه نزاع کنند، طرفین به آرامی وابستگی نسبت به یکدیگر را کم می کنند، عقب می کشند ، و کمتر در رابطه سرمایه گذاری می کنند. مارپیچ ها به ندرت نامشخص هستند. اغلب روابط از طریق چرخه های پیشرفت و پسرفت سپری می شوند. اگر مارپیچ منفی است، طرفین ممکن است تبادل آنچنان نامطبوع رشد یابد که آنها بدون اینکه درباره موضوع مباحثه نمایند آن را از پیام های منفی به پیام های مثبت تغییر دهند. در موارد دیگر آنها ممکن است درگیر ارتباط گردند. ممکن است بگویند “صبر کن”.”ما به جایی نمی رسیم”. اگر چه، در برخی موارد، طرفین به “نقطه بی بازگشت” می رسند، به فروپاشی رابطه منجر می شود. حتی مارپیچ های منفی نیز محدوده خود را دارند: حتی بهترین روابط هم به دوران تعارض و کناره گیری می رسند، با این وجود ترکیبی از زمان و مهارتهای ارتباطی می تواند طرفین را به همسازی بهتری بازگرداند.
2-2-13-1 ایجاد جو ارتباطی مثبت
به آسانی می توان دید چگونه پیام های عدم تأیید می تواند یک جو ارتباطی را آلوده نماید. اما روش پیشنهادی که می تواند روابط مثبت را تقویت نماید کدام است؟ کار ژاک گیب250 تصویری از آنچه انواع پیام ها را به مارپیچ مثبت و منفی سوق می دهد ارائه داد(گیب251 و ادی252، 1982). بعد از مشاهده گروه ها برای چندین سال، گیب موفق شد شش نوع از ارتباط دفاعی – برانگیزنده و شش نوع رفتار متضاد که به نظر می رسد سطح ترس و دفاع را کاهش دهد متمایز نمود. مقوله بندی گیب در جدول 2-3 آمده است. استفاده از انواع حمایتی ارتباط و اجتناب از انواع دفاعی آن ، شانس ایجاد و حفظ جو ارتباطی مثبت در رابطه شما افزایش می یابد.
2-2-13-1 -1 ارزیابی253 در مقابل توصیف254
اولین نوع رفتار برانگیزاننده – دفاعی که گیب ذکر نموده است ارتباط ارزیابانه255 است. اغلب مردم در اثر عبارتهای قضاوتی برانگیخته می شوند، که احتمالاً نشانگر فقدان توجه تفسیر می گردد. زبان ارزیابانه اغلب با زبان “تو” توصیف می گردد زیرا اغلب چنین عبارتهایی شامل کاربرد اتهامی آن کلمه است. برای مثال:
تو نمی دانی درباره چی حرف می زنی.
تو سعی خودت را نکردی.
تو بیش از حد سیگار می کشی.
برخلاف زبان “تو” ارزیابانه ، ارتباط توصیفی بجای ارزیابی شنونده بر افکار و احساسات گوینده متمرکز است. یکی از اشکال ارتباط توصیفی زبان “من” است (پروکتور256 و ویلکاکس257، 1993؛ پروکتور، 1989). این زبان بجای تأکید بر قضاوت دیگران، گوینده توصیف گر تأثیر شخصی عمل دیگران را شرح می دهد.
مثلاً بجای اینکه بگوید “تو زیاد حرف می زنی” ، یک پیام دهنده توصیف کننده می گوید “وقتی تو به من فرصت نمی دهی آنچه در ذهن دارم بیان کنم، احساس ناامیدی می کنم”. توجه کنید که عبارت هایی مانند این یک دلیل موجه برای رفتار دیگر اشخاص به اضافه بیان تأثیر آن بر گوینده و یک توصیف از احساسات گوینده را در شامل می شود.
جدول 2-3 : مقوله بندی گیب از رفتارهای دفاعی و حمایتی
ردیف
رفتارهای رفاعی
رفتارهای حمایتی
1
ارزیابی
توصیف
2
کنترل
مسأله مداری
3
راهبرد
خلاقیت سازنده
4
خنثی بودن
همدلانه بودن
5
برتری
تساوی
6
یقینی
موقتی نگری
2-2-13-1-2 کنترل258 در مقابل مسأله مداری259
پیام دفاع برانگیز دوم شامل برخی تلاش ها برای کنترل سایر اشخاص است. یک پیام کنترلی260 زمانی رخ می دهد که به نظر می رسد گوینده یک راه حل را بدون توجه به نظر شنونده با کمترین توجه به نیازها یا علایق شنونده به او تحمیل می کند. کنترل می تواند دامنه ای از مسائل نسبتاً کم اهمیت (مثلاً خوردن شام یا تماشای یک نمایش تلویزیونی) تا مسائل با اهمیت (مانند باقی ماندن در یک رابطه یا چگونگی خرج کردن مقدار زیادی پول) را در بر گیرد. با وجود این شرایط، افرادی که به شیوه کنترلی عمل می کنند جو دفاعی بوجود می آورد. محققان دریافتند که مشخصه ارتباط زوجین بدزبان مخالفت با دیدگاه یکدیگر است (سابورین261 و استامپ262، 1995). پیام ناگفته چنین رفتاری چنین است “من میدانم چه چیز برای تو بهتر است و اگر آنگونه که من می گویم عمل کنی، با تو خواهم ماند”.
در مسأله مداری، پیام دهنده بر یافتن یک راه حل که نیازهای هر دو را برآورده می سازد تمرکز می کند. هدف در اینجا این نیست که به قیمت شکست یکی از طرفین یک احساس “برد” نماید بلکه هدف بیشتر استفاده از برخی تدابیر است که در آن هر دو نفر احساسی شبیه یک برنده داشته باشند.
2-2-13-1 -3 راهبرد263 در مقابل خلاقیت سازنده264
سومین رفتار ارتباطی که گیب معرفی نموده است و جو ارتباطی ضعیفی خلق می کند راهبرد است. اصطلاح دقیق تر برای توصیف این نوع رفتار دستکاری265 یا مداخله است. دستکاری توضیح می دهد چرا اغلب مردم از همکارانی که با آنها بصورت دوستانه با همسالان خود کار می کنند و به رئیس خود کمک می کنند تنفر دارند (هاکر و ویلموت،2001 ). یکی از مطمئن ترین روش ها برای قراردادن مردم در موضع دفاعی تلاش برای کنترل آنان است. هیچ کسی دوست ندارد بعنوان یک آلت دست یا یک کودک شیرخوار تحت کنترل باشد، و حتی کنترلی که به خوبی صورت بگیرد احساسات بدی را ایجاد می کند. خلاقیت سازنده عنوانی است که گیب در مقابل راهبرد از آن استفاده نموده است. اصطلاح بهتری برای آن درستکاری266 است. با وجود این عنوان گمراه کننده، در ارتباط از نوع خلاقیت سازنده نیازمند این نیست که به زودی ایده ای را به تو ارائه نماید. شما نیازمند طراحی جمله بندی دقیق پیام هستید بطوریکه بتوانید منظورتان را بطور واضح بیان کنید. چیزی که مهم است صداقت و درستکاری است. یک پیام ساده ممکن است همیشه آنچه را که می خواهید نرساند، اما در دراز مدت احتمالاً در ایجاد جو ارتباطی مثبت مفید خواهد بود.
مقایسه گفتگو و مباحثه
مردم همیشه اختلافاتی خواهند داشت. شیوه ای که آنها آنرا اداره می کنند جو ارتباطی را ایجاد و منعکس می کند. فهرستی که در ادامه می آید انواع بسیار متفاوت ارتباطی را که با عناوین گفتگو و مباحثه مشخص می شود آورده است. همانگونه که آنها را بررسی می کنید، توجه کنید که در گفتگو ، حتی اگر در ظاهر عدم توافق وجود داشته باشد، شخص دیگر تأیید می شود، در حالیکه در مباحثه اساساً عدم تأیید وجود دارد.
گفتگو مشارکتی است: دو یا چند نفر برای رسیدن به یک ادراک جمعی کار می کنند.
مباحثه مقابله ای است: دو طرف مخالف یکدیگرند و سعی می کنند ثابت کنند طرف دیگر در اشتباه است.
در گفتگو ، هدف یافتن زمینه های مشترک است.
در مباحثه، هدف برنده شدن است.
گفتگو دیدگاه شرکت کنندگان را بسط داده و احتمالاً تغییر می دهد.
مباحثه برای اثبات نقطه نظر شرکت کنندگان است.
گفتگو جهت آشکارسازی مفروضات برای ارزیابی مجدد است.
در مباحثه مفروضه ها حقیقت در نظر گرفته می شوند.
گفتگو باعث درون نگری درباره وضعیت می شود.
مباحثه کنندگان از موقعیت دیگران انتقاد می کنند.
گفتگو احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر را نسبت به راه حل های اولیه باز می گذارد.
در مباحثه افراد از موقعیت خود بعنوان بهترین دفاع می کنند و موقعیت دیگران را نادیده می گیرند.
گفتگو شامل توجه واقعی به دیگر اشخاص است و سعی در بیگانه سازی و یا صدمه زدن به دیگران جستجو نمی شود.
مباحثه شامل محدود سازی موقعیت دیگران بدون تمرکز بر احساسات یا روابط دیگران صورت می گیرد و غالباً موقعیت دیگران تحقیر شده و یا قبیح شمره می شود.
2-2-13-1 -4 خنثی بودن267 در مقابل همدلانه بودن268
گیب اصطلاح خنثی بودن را برای توصیف چهارمین نوع رفتار که حالت دفاعی را بر می انگیزد بکار برده است. اصطلاح توصیفی آن بی تفاوتی خواهد بود. یک نگرش خنثی غیرتصدیقی است زیرا عدم توجه را برای رفاه و شادکامی دیگران انتقال می دهد و بطور تلویحی بیان می کند که دیگران برای تو خیلی مهم نیستند. اثرات مخرب خنثی بودن زمانی که شما به اغلب کارکنان در سازمانهای بزرگ یا تشکیلات غیر شخصی نگاه می کنید آشکار می شود ، آنها بیان می کنند” آنها فکر می کنند ما بجای انسان شماره هستیم”، “من احساس می کنم مانند یک رایانه هستم و انسان نیستم”. این دو عبارت رایج منعکس کننده آن است که راه بی تفاوتی را در پیش گرفته اند.
همدلی رویکردی است که دیگران را تأیید می کند. همدلی داشتن به معنای پذیرش احساسات دیگران، قراردادن خود بجای دیگران است. این به معنای آن نیست که شما باید با آن شخص موافق باشید. گیب بر اهمیت پیام های غیر کلامی در ارتباط همدلانه تأکید می کند. وی دریافت که بیان چهره ای و بدنی توجه اغلب برای مخاطب مهمتر از کلمات بکار رفته است.
2-2-13-1 -5 برتری269 در مقابل تساوی270
برتری پنجمین نوع ارتباطی که جو دفاعی ایجاد می کند برتری است. زمانیکه به نظر می رسد که مردم اعتقاد دارند بهتر از ما هستند، پاسخ دفاعی محتمل خواهد بود. ما اغلب با مردمی ملاقات می کنیم که از نظر دانش یا استعداد از ما برتر هستند. اما تجارب شما به شما خواهد گفت که لازم نیست این مردم نگرش برتری طلبانه خود را به شما نشان دهند. گیب دریافت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد افراد زیادی که مهارتها و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عاطفه منفی، رضایت زناشویی، عاطفه مثبت، روابط بین فردی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد پرخاشگری، وابستگی متقابل، گروه های اجتماعی، پرخاشگری کلامی