دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسيحي، خويش، مسيحيت، تقدير

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد فرستاد. و تشکيل گروههايي که در سال 1000 و 2000 منتظر حضرت مسيح بودند، در همين راستا بود673
ب- باورها ي اعتقادي موثر در انحطاط
تحريف عقايد بيشترين تاثير را براي بد جلوه شدن آموزههاي مسيح داشت. و در اين ميان برخي عقايد به لحاظ تحت تاثير قرار دادن جنبه‌هاي زيادي از زندگي مسيحيت، نقش بيشتري در انحطاط مردم دارند.
1- نجات يا انتخاب پيشين
انتخاب پيشين به اين معناست که خدا برخي از مردم را براي نجات بر ميگزيند و ديگران را در گناهشان رها ميکند. از سخان پولس بر ميآيد که اگر فيض ازلي نباشد انسان هر گز نجات پيدا نميکند.
” اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزيد و به فيض خود مرا خواند، رضا به اين داد که خود را در من آشکار سازد تا در ميان امت ها به او بشارت دهم674اين عقيده بعدها مورد انتخاب آگوستين واقع شد ؛ کالون نيز در برخورد با اين عقيده بر آگوستين صحه گذاشت و به کار بست ، چنان که کالون اعتقاد داشت:” پيمان زندگي به طور مساوي به همه مردم موعظه نشده است و به طور يکسان مورد پذيرش همه قرار نمي گيرد”675
چنين باوري در بين مسيحت باعث اختلافات فکري و تشتت در افکار مذهبيون گشت چرا که با اين اعتقاد، براي يک مومن مسيحي هيچگاه مشخص نبود که آيا او جز انتخاب شده هست يا نه، و لذا يک مومن را در عذاب دائمي قرار ميداد. بنا بر نظر كالون همگي بايد بپذيريم كه فقط بخشي از بشر آمرزيده خواهد شد و بخشي ديگر ملعون ابدي باقي خواهند ماند. تلاش ما در جهت تعيين تقدير خويش از طريق روي آوري به انجام فرايض ديني نه تنها بيفايده، بلكه توهيني به ساحت خداوند است چرا كه كه اين تصور را پديد مي آورد كه براي انسان امكان تغيير و دخالت در قوانين لايتغير و تخلفناپذير ازلي خداوند وجود دارد. به همين سان خدا “با احكام دركناشدني خود از ازل سرنوشت هر فرد را مقدر و جزئيات كائنات را تنظيم كرده است. از آنجا كه احكام خداوند تغيير ناپذيرند، از دست دادن رستگاري براي كساني كه خداوند آنها را مورد آمرزش خويش قرار داده همانقدر ناممكن است كه دستيابي به آن براي كساني كه خداوند رستگاري را از آنان دريغ كرده است.”676
2- سه گانگي
يکي از مسايل مشکل آفرين در غرب مسيحي، آموزه تثليث است که گرفتاري‌ها و مشکلات فکري فراواني را براي مسيحيت ايجاد نموده و در زمانهاي مختلف، عقل ناپذيري اين آموزه و تفسيرهاي گوناگون از اقانيم آن و عدم درک اختيارات هر يک از اين سه باعث سردرگمي براي مسيحيت گشته.
مشکل اينجاست که، مسيحيان علاوه بر اعتقاد به يگانگي خدا، به سه گانگي نيز معتقدند. آنان مي خواهند عقيده خود را طوري آرايش دهند که به هيچ يک از دو جنبه توحيد و تثليث خللي وارد نيايد و چنين چيزي ممکن نيست. کليسا در نهايت مي گويد ، تثليث يک راز است و با کساني که در جامعه مسييحت آن را نپذيرند، مخالفت مي کنند. بررسي تثليث در مسييييحت وارد شدن به منطقه ممنوعه اي است که خط قرمز به دور آن کشيده تا بطلان اين آيين از زير سول نرود.677
بعضي براي فهم رابطه عيسي و خدا و بيان اين رابطه از مفهوم حلول و اتحاد در آثار سوفيان بهره ميکيرند. به علت همين رابطه ويژه، عيسي پسر خوانده خوانده شده است که البته مسييحيان از آن تولد جسماني نميفهمند؛ زيرا انديشه فرزند داشتن خدا در اسلام و در مسيحيت به يک اندازه ممنوع است.678
3- عيسي بشري در مقام الوهيت
بحث از پسر خدا بودن عيسي (ع) در عهد جديد شکل گرفت و پولس نخستين کسى است که پايه هاى الوهيت عيسى را در ميان مردم استحکام بخشيد. او مى گفت: مسيحِ نجات دهنده، ملکوت الاهى را در زمين مستقر مى سازد، پس از قيام بار ديگر رجعت خواهد کرد، پس عيسى نجات بخش اين جهان و آن جهان است. او خدا است، موجودى است که قبل از هر کس ‍و هر چيز بوده و همه چيز از او به وجود آمده است.679 طرح چنين نظري از نظر فکري و فلسقي براي مومنين باعث سر درگمي شد که از لحاظ عقلي قابل قبول نبود که با بحثهاي فراوان هم قابل قبول برخي ارباب کليسا واقع نشد. و براي رفع اين ابهانات چاره اي جز تشکيل شورايي که به اين قايله خاتمه بدهد نبود.
شوراي نيقيه مرجع اعلام الوهيت
اختلافات کلامي و عقيدتي در واکنش به ديدگاه مسيح بشري يا خدايي، اهالي کليسا را مجبور به تشکيل اولين شوراي مسيحي در نيقيه680 کرد.
آريوس، اسقف اعظم ليبي در سال ??? در رد تثليث و ادعاي خدايي مسييح، عقيده داشت که: خدا از خلقت کاملاً جدا است، پس ممکن نيست مسيحي را که به زمين آمده و چون انسان تولد يافته با خدايي که نميشناخت يکي بشماريم. وي اعتقاد داشت ، پدر پسر را توليد کرد پس بنابر اين پسر مخلوق است و از ذات خود پدر نيست ونمي توان به تمام معنا وي را خدا ناميد؛ و سرانجام شورا با وجود مخالفت عده اي ، وطي قطع نامه اي که به، قانون نيقاوي معروف است ، موضعي را اتخاذ کرد مبني بر ، هم ذات بودن پدر با پسر و اين نظر را تاييد کرد681
در متن آن چنين آمده:
ما ايمان داريم به خداي واحد، پدر، قادر مطلق،خالق همه چيزهاي مريي و نامريي؛ و به خداوند واحد، عيسي مسيح، پسر خدا، مولود از پدر، يگانه مولود که از ذات پدر است. خدا از خدا، نور از خدا، خداي حقيقي از خز خداي حقيقي، که مولود است ، نه مخلوق. همذات با پدر، که به وسله او همه چيز وجود يافت. آنچه در آسمان است و آنچه در زمين است. او به خاطر ما آدميان و براي نجات ما نزول کرد و مجسم شد. انسان گرديد و زحمت کشيد و روز سوم برخاست به آسمان صعود کرد و خوهد آمد تا زندگان و مردگان را داوري نمايدو{ ايمان داريم} به روح القدس و کليساي جامع رسولان؛ ولعنت باد بر کساني که ميگويند زماني بود که او وجود نداشت و يا اينکه پيش از نکه وجود يابد، نبود يا آن که از نيستي به وجود آمد و بر کساني که اقراري مي کنند وي از ذات يا جنس ديگري است و يا آن که پسر خدا خلق شده يا غير قابل رويت است682
4- آموزه انتخاب پيشين
مجموعهي باورهاي تحريف شده مسيحي، در مجموع اعتقادي را در ميان مسيحيت پديد آورد که کارکردي دوگانه پيدا کرد، يکي از مهمترين باورها، تفسيري بود که از آموزه تقدير صورت گرفت. طبق اين رويه، افراد برگزيده از ميان انسانها قبلا اتخاب شدهاند و سرنوشت آنها محتوم است؛ كالونيسم با “الغاي كامل امكان آمرزش از طريق كليسا و شعاير ديني” مؤمن را در مسيري صعب يكه و تنها به خود وا ميگذاشت. ديگر نه كشيش، نه كليسا و نه شعاير مذهبي هيچ كدام وي را ياريگر در رسيدن به رستگاري نبودند. او خود مي بايست كلام خدا را با روح خويش درك كند و تنها در برابر تقدير ازلي خويش قرار گيرد.683
به نظر مي‌رسد مهمترين پيامد آموز? تقديري که کالوينسم ارائه ميدهد نوعي توكل انحصاري بر خدا به افراطيترين شكل ممكن بود. در نتيجه علي رغم تعلق فرد به كليساي راستين براي نيل به آمرزش، مراوده كالونيست با خداي خود در انزواي عميق روحي صورت ميگرفت.684
کالون با تفسير تقدير با اين شکل، هر گونه امكاني را براي تمييز برگزيدگان از لعنت شدگان به عنوان تلاشي براي افشاي اسرار خداوند مردود مي شمارد چرا كه “برگزيدگان در اين جهان به هيچ وجه در ظاهر با لعنت شدگان تفاوتي ندارند و حتي تمام تجربيات ذهني فرد برگزيده براي فرد لعنت شده نيز به مثابه “روح مقدس كاذب” – ممكن است… و در مقابل اين سؤال كه فرد چگونه مي تواند از برگزيدگي خود يقين حاصل كند كالون در اصل فقط اين پاسخ را دارد كه ما بايد به آگاهي از اينكه خدا انتخاب كرده اكتفا كنيم و در اعتماد باطني به مسيح كه ثمرهي ايمان است ثابت قدم باشيم.”685
اين احساس گناه دائمي مانع از آن مي شد كه يك كالونيست به آسودگي خود را در چرخهي كاتوليكي ذاتا انساني گناه، پشيماني، توبه، عفو و گناه مجدد رها كند و از اعمال گاه و بيگاه منفرد براي جبران برخي گناهان بهره گيرد. او نه امكان توبه و نه دستگاه اقرار نيوش كاتوليك ها را در اختيار داشت. از اين رو ناگزير بود زندگي سرشار از اعمال نيكي داشته باشد كه به صورت نظام مند وقف خدا شده باشد.”بنابراين سلوك اخلاقي فرد عادي خصلت نامنظم و فاقد برنامه خود را از دست داد و تماما تابع يك روش منسجم رفتار گرديد.”686
گرچه اين سبک از تعريف تقدير در ابتدا مانع عزلتگزيني مردم از اجتماع و شروع کار و زندگي گشت ولي با گذشت زمان کم کم اي آموز زمينههاي دنياگرايي مردم و پولپرستي آنها را به بهانه، امر دين فراهم کرد و باعث جدايي هر چه بيشتر مردم از دين و در نتيجه جدايي امور دنيايي از آموزه‌هايي ديني شد.
5- اعتراف
اين آيين، به منظور کاهش احساس گناه در جامع? مسيحي طراحي شده بود که در مقابل آموز? گناه اصلي، که گونهاي حس گناهکاري را به مردم تلقين مي کرد راهکاري بود که دراختيار مسيحيان قرار گرفت تا هر چند وقت يک بار بتوانند با اعتراف به گناهان خويش نزد کشيش يا اسقف، روح خود را از آلودگي پاک کنند.
قابل ذکر است که در مسيحيت، بدون اعتراف به گناه نمي توان در مراسم عشاي رباني که يک از اصليترين آيينهاي مسيحيت به شمار ميآيد، شرکت کرد. کشيشان، اسقفان و حتي پاپ نيز مرتب آيين اعتراف را مکرر به جاي ميآورند.687
گستر? بخشش در اين آيين محدود است و لذا فقط بخشي از گناهاني که شخص پس از انجام تعميد مرتکب مي شود، قابليت آمرزش دارد. ترتوليان آن نوع گناهان را قابل بخشش ميداند که، ساده هستند و در امور روزمره از عهد شکني يا دروغ گويي، خوش طبعي، تغذيه و نگاه کردن و.. …که وسوسه، به انسان فشار ميآورد را در بر ميگيرد. به اعتقاد مسيحيت، ” اگر آمرزشي براي اين گناهان ساده وجود نميداشت، نجات براي هيچ کس ميسر نبود، آمرزش اين گناهان به وسيله شفيع موفق پدر يعني مسيح انجام ميشود”688 و گناهان بزرگي نيز وجود دارد که قابل بخشش نيستند. ترتوليان ر اين زمينه ميگويد:” گناهاني نيز کاملا متتفاوت با اينها، بزرگتر و ويرانگر تر وجود دارند که قابل بخشش نيستند ..قتل، بت پرستي، فريب، ارتداد، کفر گويي، و البته زناي محصنه و هر تجاوزي به خدا.689
اثر نامطلوب
گرچه در ابتدا اين آيين به نوعي کارکرد رواني براي براي فروکش کردن عصيان براي فرد ايجاد کرده بود اما بعدها، گاهي از آن براي مقاصدي همچون تفتيش عقاييد استفاده شده است؛ مثلا اسقف ميلان قديس، کارلو بورمئو(1538- 1584) به کشيشان خود دستور داد که هر توبه کنندهاي را که براي اقرار به گناه نزد آنان ميرود، مکلف سازند که نام بدعت گذار يا شخص مظنوني را که ميشناسند، پيش آنان اعتراف کنند. 690
يکي از ديگر موارد منفي اين آموزه، زماني بود که اعتراف در انظار مردم و به صورت عمومي برگزار مي شد اين نوع اعتراف باعث بدبيني مردم ميشد وحتي عده‌اي از بزرگان از ترس شرمساري، اگر هم مايل به اقرار گناهان خويش بودند، اين کار صرف نظر مي کردند. با ديدن اين مشکلات، در قرن 4 ميلادي اعتراف خصوصي و محرمانه جانشين اعتراف علني شدو به منظور تشويق به اعتراف، هيچ کشيشي مجاز نبود اعترافاتي را که نزد وي اقرار ميشد، فاش کند.
سوءاستفاده از همين آموزه در به راه انداختن جنگ صليبي نقش موثري داشت؛ در قرن 9 ميلادي، ودر طي نخستين آمرزش عمومي، از طرف پاپ اوربان دوم( 1088- 1099)، براي جمعآوري لشکريان بيشترو شروع جنگ، در سال 1095 همه افرادي را که در صف سپاهيان صليبيي اول، به خدمت در آمدند، از گناهانشان تبريه کرد691
از موارد ديگر سوء برداشت از اين آموزه زماني بود که، گسترش رفاه در ميان آن کشيشان زمينه فساد بخشي از روحانيت مسيحي و مردم را فراهم آورد و با تکيه به بخشش گناهانشان در اين مراسم، زشتي انحرافات جنسي بيش از پيش در ميان مردم شکسته شد. به ويژه آنکه اين تصور رايج وجود داشت که گناهان جنسي با اعترافات در مقابل کشيش و پرداخت مبالغي پول به کليسا در قبال اخذ توبه نامه , قابل بخشش خواهد بود.692
گفتار دوم: باورهاي اخلاقي
اخلاق جامع? مسيحي ريشه در الهيات مسيحي دارد. يک مسيحي بايد همان را انجام دهد که خداوند به او فرمان ميدهد. اخلاق مسيحي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اصحاب ائمه(ع)