دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، ضمان قهری

دانلود پایان نامه ارشد

به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند ،لذا باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ سببیت وجود دارد . بنابراین با مدنظر قراردادن عمر مفید ساختمان ها و نوع بهره برداری از آنها ، چنانچه پروژه ای پس از تحویل قطعی و پایان رابطه قراردادی دچار آسیب و خسارت گردد و این خسارت و آسیب با شرایط ذکر شده منتسب به پیمانکار باشد ، مسئولیت ایشان در قالب تعهدات خارج از قرارداد گنجانده می شود . در این حالت طبیعتاً پیمانکار بجهت عدم وجود رابطه قراردادی از پذیرش و قبول مسئولیت امتناع خواهد نمود و موضوع متنازع فیه نیز مشمول ارجاع به داوری نخواهد بود ، در نتیجه با اقامه دعوی در مراجع قضایی صالح و جری تشریفات و ارجاع موضوع به کارشناس ذیصلاح ، میزان قصور و تقصیر هر یک از اشخاص ذیمدخل به تناسب میزان مسئولیت و اثر گذاری در خسارت و ضرر و زیان وارده مشخص و اعلام می گردد. و به همان میزان موظف به جبران ضرر و زیان وارده می باشند. این قسم از مسئولیت ، به سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد ، الزام خارج از قرارداد ، ضمان قهری یا مسئولیت مدنی ( به معنای اخص) نامیده می شود.115

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، زیان دیده، مسئولیت قراردادی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نزول قرآن، ظلم و ستم