دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت پروژه، سازمانهای دولتی، مشارکت جویی، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

یافت . اگر این تمدید زمانی چنان باشد که اجرای پروژه به زمستان یا فصل بارندگی کشیده شود ، افت کارایی اجرایی پروژه می تواند قابل ملاحظه باشد . این وضع می تواند سبب شود که برخی از کارگران متقاضی اضافه کار برای اتمام به موقع پروژه شوند. اگر کارگران بیشتری استخدام شوند ، با توجه به عدم آشنایی این کارگران جدید با ساختگاه و نیز به دلیل تراکم کارگر ، می توان افت کارائی را پیش بینی کرد. اگر مدت زمان توافق با کارگران خاتمه یابد یا به دوره دستمزد جدیدی برسد ، پیمانکار باید دستمزدی بیش از آنچه که در ابتدا پیش بینی کرده بود، پرداخت نماید. توالی کار نیز می تواند تغییر کند. ممکن است ماشین آلات طی این دوره تاخیر بلا استفاده باقی بمانند که خود به افزایش هزینه های پیمانکار می انجامد. طی این دوره تاخیر زمانی قیمت مواد و مصالح نیز ممکن است افزایش یابد . برخی از مواد ممکن است در اثر تاخیر طولانی خراب شوندو تعویض آنها لازم باشد. با تاخیر در پرداخت های دوره ای یا تاخیر در آزاد سازی مبالغ تضمین ، پیمانکار ممکن است ناچار شود در صدد منابع تامین مالی جدیدی برآید.
– انواع تاخیرها در قراردادهای ساخت و ساز
کارفرما جهت رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای یک پروژه ، موظف به شناخت ریسک های موجود ، کنترل و انتقال مناسب آن می باشد .لذا شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیت خاصی دارد.
الف – تاخیر های ناشی از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران ایشان
ب- تاخیرهای ناشی از اقدامات کارفرما یا نمایندگان و عوامل ایشان
ج – تاخیر های ناشی از قوه قاهره یا خارج از کنترل طرفهای قرارداد
3-2-1-3- تغییرات
پیچیدگی ، بی همتایی ، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت ها و دخالت افراد مختلف در پروژه از خصوصیات پروژه های عمرانی می باشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف ، جملگی تغیییرات را نتیجه می دهند. باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری ، کار اضافه را سبب می گردد ، اما هوشیارانه این است که باید بین ” کار اضافی ” و ” اضافه کار ” تمیز قائل شد. کار اضافی ، کاری کاملاً مستقل و خارج از قرارداد است و اساساً کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه ها و مشخصات اصلی ، نیازی به انجام آن باشد . اما ، اضافه کار ، کاری است که برای تحقق موارد مندرج در قرارداد ، انجام آن لازم است و بدون انجام آن ، موضوع پیمان در قرارداد اصلی نمی تواند تکمیل شود.
3-2-1-4- مدیریت پروژه
زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می تواند پروژه را دچار مشکل نماید. لذا برخورد با اختلافات ظرافت و هنر خاصی می خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است. بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه ها می باشد. از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر ، لذا برخورد با اختلافات ، مدیریت خاصی می طلبد. مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی های تدوین شده و اجرایی توسط کارفرما در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حیات پروژه خواهد داشت. از مناظر مختلف می توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت . از جنبه بررسی شخصیتی نیز داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه ، کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود . لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیر قابل انکار در مدیریت دارد.
پیش بینی ها و پیشگیری ها در صورتی که از چشم تیز بین مدیریت دور بماند ، ممکن است اختلافات جزئی و بعضاً قابل اغماض ، اجرای کل پروژه را تحت الشعاع قرارداده و در روند اجرایی ایجاد خلاء نماید.
به طور خلاصه با توجه به قدرت تسری بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین ، فقدان روحیه مشارکت جویی و حاکم بودن دید منفی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و خود مزید بر علت خواهد شد.

3-2-2- گفتار دوم : ادعاهای عمده پیمانکار :
پس از بررسی علل و عوامل کلیه ادعاها و تاکید بر نقش کارفرما و مدیریت پروژه در این خصوص ، و اینکه قراردادهاي ساخت و ساز معمولا در حين اجرا و انجام عمليات ، با توجه به خطا در طرح اوليه ، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه ، شرايط پيش بيني نشده و نياز به تطبيق با شرايط اجرايي جديد ، به اصلاح يا صدور متمم احتياج پيدا مي کنند . اگر درباره محدوده کارهاي جديد و هزينه هاي آن و ساير شرايط بين طرفين توافق حاصل شود و الحاقيه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصي بروز نخواهد کرد. ولي اگر بين طرفين درباره هر يک از عوامل موثر در تغييرات قراردادي توافق به وجود نيايد و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه اين اختلاف مبناي طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران يا پيمانکاران مي شود.
در اغلب موارد ، طرح ادعاهاي پيمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما يعني هيئت مديره ، مطرح و راه حلهاي مقتضي ارائه مي شود ، ولي اگر اين ادعاها در سطوح بالاي مديريتي شرکت به نتيجه نرسد ، بالاجبار طرف مدعي را به سمت مراجع قانوني و قضايي سوق خواهد داد .
3-2-2-1- تعريف ادعا يا خواسته
ادعا يا خواسته را مي توان به شرح زير تعريف کرد :
« درخواست کتبي با انضمام مدارک قراردادي است، درباره جبران مالي ، زماني‌، يا تحقق ساير شرايط که از نظر قراردادي ، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد يا کارفرما است ».
3-2-2-2- موارد ادعاي قراردادي پيمانكاران
ادعاهاي قراردادي پيمانکاران ، موارد مختلفي دارد که به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره مي شود تا پيمانکاران و کارفرمايان و اشخاص ذیمدخل، شناخت بيشتري پيدا کرده و در اسناد مناقصه و قراردادها ، روشها و راههاي کاهش رويداد هاي مشکل ساز در اجراي پروژه را پيش بيني کنند .
3-2-2-3- اشتباهات در اسناد و پيشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهيه و تنظيم اسناد و همچنين پيشنهاد مناقصه يك موضوع نسبتا عادي است . اشتباه و خطا مي تواند به شكلهاي مختلف روي دهد . اشتباهات معمول ، شامل مواردي مانند خطاي محاسباتي يا نوشتاري ، محذوف شدن بعضي رديف ها ، فرضيات اشتباه ، درك متفاوت يا نادرست از مفاهيم و مطالب يا تفسير دوگانه است.
ساير انواع خطاها مربوط به ديدگاه پيمانكار در تنظيم و ارائه پيشنهاد مناقصه است .اين اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا درباره مدت اتمام پروژه يا نيروي انساني يا مواد و مصالح و تجهيزات مي شود .
اشتباهات به دليل صرفاً ناديده گرفتن حقايق يا موارد قانونی يا نيازهاي اصلي قرارداد ، در حالت عادي راه گریزی براي خلاصي از عواقب قانوني نخواهد بود . در مواردي كه حيله ، اغفال ، غبن فاحش اتفاق افتاده باشد ، احراز عدم مسئولیت از عواقب چنين اشتباهاتي بسيار دشوار است.
در اغلب موارد، در امان بودن از عواقب اشتباه در ارائه پيشنهاد مناقصه ، تقريباً غير ممكن است. در بعضي موارد ممكن است پيمانكاري كه اشتباه فاحش كرده است درخواست تجديد مناقصه كند كه از ديدگاه قانوني پذيرفته نخواهد شد. ولي در صورتي كه كارفرما يا صاحب كار به اين امر رضايت دهد ، شايد براي پيمانكار راهي براي جبران خطا باز شود.
به محض اينكه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از ديدگاه پيمانكاري بايستي فوري اين اشتباه به كارفرما به هر وسيله ممكن اطلاع داده و درخواست شود كه مناقصه تجديد و ضمانتنامه شركت در مناقصه باطل شود.
در محاكم داوري يا دادگستري ، بي‌اطلاعي طرفين از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهي نداشتن از بعضي حقايق ) موجب خلاصي از تعهدات قراردادي نخواهد بود . بي اطلاعي طرفين از حقايق ، معادل اشتباه طرفين درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمي شود .
كارفرما براي اطمينان از انجام معامله يا قبول تعهد از جانب پيمانكاران بعد از تعيين برنده مناقصه ، معمولا وديعه‌گذاري تضمين شركت در مناقصه را پيش بيني مي‌كنند . اين تضمين مي تواند سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر شركت ، وجه نقد ، ضمانتنامه بانكي ، چک تضمینی و چك شركت پيشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار يا مبلغ معامله تعيين مي شود، ولي بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمين به صورت يك مبلغ ثابت قيد شود .
در ارائه تضمين شركت در مناقصه نيز گاهي اشتباهاتي بروز مي نمايد كه ممكن است در پاره اي موارد به ضرر پيشنهاد دهنده تمام شود . اشكالات تضمين شركت در مناقصه مي‌تواند يكي يا چند مورد از موارد زير باشد :
1 _ مبلغ تضمين مطابق درخواست كارفرما نباشد.
2 _ مدت اعتبار تضمين با اسناد مناقصه تطبيق نداشته باشد .
3 _ نام كارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمين به صورت صحيح درج نشده باشد‌.
4 _ تضمين مطابق فرم اسناد مناقصه تهيه نشده باشد .
5 _ عنوان يا شماره مناقصه به صورت دقيق درج نشود .
6 _ تضمين براي مدتي كه در اسناد پيش‌بيني شده ، قابل تمديد نباشد .
7 _ تضمين مشروط باشد .
8 _ صادر كننده تضمين مورد تائيد نباشد‌.
9 _ نام يك طرف اشتباهي قيد شود. ( مثلا نام مشاور يا مدير طرح توزيع كننده اسناد، به جاي كارفرما/خريدار اصلي )
با توجه به اينكه پاكت حاوي تضمين شركت در مناقصه ، اولين پاكتي است که در گشايش پاكت‌هاي مناقصه باز مي شود، بنابراين اشكالات تضمين در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماينده پيشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا اشكال به وي تذكر داده مي شود تا در مهلت مشخصي اشكال را برطرف كند. بعضي كارفرما ها نقص در تضمين را نمي پذيرند و كل پيشنهاد را رد مي كنند . براي پيشگيري از اين اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسي و تضمين مناقصه با دقت لازم تهيه شود .
چون تضمين شركت در مناقصه اين امكان و اختيار را به كارفرما مي‌دهد كه در صورت نپذيرفتن پيشنهاد دهنده براي انجام معامله يا عقد قرارداد ويا وديعه نگذاشتن براي ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد ، تضمين شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط كند ، بنابراين درباره صحت و كامل بودن متن و اعتبار تضمين شركت در مناقصه ، دقت و توجه کافی باید صورت پذیرید.
مشاهده می گردد ، بعضاً برخی پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد ، با پایان پذیرفتن موضوع پیمان ویا قطع رابطه قراردادی بوسیله فسخ (ماده 46 ش.ع.پ) یا خاتمه پیمان (ماده 48 ش.ع.پ) بجهت عدم نیل به اهداف پیش بینی شده که می توانسته از سود حاصله از اجرای پروژه بدست آید ، و یا بعلت بروز اختلاف و وجود کدورت فی مابین و . . . ، در صدد فرصت و راهی برای جبران بخشی از ضرر و زیان وارده و اخذ مبالغ بیشتری از کارفرما تحت عناوین مختلف بر می آید ، با کنکاش و بررسی مجدد اسناد و مدارک پیمان از بدو امر تا پایان رابطه قراردادی در پی یافتن ایراد و نقصی می باشند ، لذا در برخی موارد پیمانکاران با استناد به ماده 2 آئین نامه برنده مناقصه مصوب 5255 مدعی می گردند بعلت عدم اعلام برآورد قیمت از طرف کارفرما ، در ارائه پیشنهاد قیمت دچار اشتباه شده و از این رهگذر مغبون گردیده و متضرر شده اند و خواستار جبران ضرر و زیان وارده می شوند. در بدو امر چندین سوال به ذهن متبادر می گردد ، اولاً آیا ادعای پیمانکار صحت دارد ؟ ثانیاً باتوجه به اتمام پروژه و یا قطع رابطه قراردادی آیا این ادعا وارد می باشد ؟ ثالثاً با توجه به گذشت چندین سال از برگزاری مناقصه آیا مهلت اعتراض نسبت به این امر وجود دارد یا خیر؟ و سوالات متعدد دیگر .
بعنوان نمونه عینی ، یکی از سازمانهای دولتی در سال 1380 به منظور احداث یک ساختمان اداری مورد نیاز ، با برگزاری مناقصه محدود نسبت به ارسال دعوتنامه برای پیمانکاران واجد شرایط و مورد وثوق خود اقدام می نماید .
پنج شرکت از دعوت شدگان با اعلام آمادگی و اخذ و تکمیل فرم های مربوط ، ضمن ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 6.100.000 ریال ، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می نمایند.
1- شرکت ” ا – ح ” بعنوان برنده مناقصه و نفر اول مبلغ پیشنهادی خود را به میزان 852.420.000

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نیروی انسانی، نیروهای مسلح، نظام آموزش عالی، هزینه های اضافی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم امکان اجرا، نیروی انسانی