دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت استراتژیک، جمع آوری اطلاعات، بازاریابی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

ایران پرداخت(58و57).
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها استفاده شده است. در این روش، تعداد نمونه خاصی از قبل تعیین نمیشود، ثانیاً از روشهای نمونهگیری کیفی استفاده میشود و تا زمانی که مدل به مرحله ساخت و اشباع نرسیده است نمونه گیری ادامه پیدا می کند. اين نوع نمونه‌گيري را كه طي آن افراد بخاطر اطلاعات دست اولي كه درباره يك پديده دارند يا به دليل اين كه پديده مورد نظر را تجربه نموده يا ديدگاه‌هاي خاصي درباره آن دارند انتخاب مي‌شوند نمونه‌گيري مبتني بر هدف129 مي‌گويند. لذا از دو روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در این مرحله استفاده شد. در این تحقیق نمونه گیری گلوله برفی، بدین صورت بود که شرکت کنندگان اگر افراد ديگري را مي‌شناختند كه در زمينه مورد بررسي داراي تجربيات و ديدگاه‌هايي هستند، براي شركت در مطالعه معرفي می نمودند. نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که گروه تحقیق به اين نتيجه رسید كه اطلاعات جديد همان تكرار اطلاعات قبلي است و ديگر اطلاعات مفهومي جديدي كه نياز به كد جديد يا گسترش كدهاي موجود داشته باشد بدست نمي داد(اشباع نظری130). در اين زمان نمونه‌گيري خاتمه یافت. یکی از مهمترین بخش‌های فرایند پژوهش‌های کیفی، تصمیم‌گیری در مورد شناسایی افراد یا موقعیت‌های مورد مطالعه و راه‌های دستیابی و برقراری ارتباط با آنان برای جمع‌آوری داده‌ها است(159). در این بخش از پژوهش و در راستای انجام مصاحبه‌های پژوهش، کلیه نخبگان که به نحوی در پژوهش مدیریت برند باشگاه فوتبال نقش و سابقه روشنی داشتند به عنوان جامعه این پژوهش محسوب گردیدند. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران در حیطه مدیریت برند باشگاه فوتبال از سه حیطه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل دادند. این متخصصان در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی موضوع تحقیق آگاه و مشغول به فعالیت بودند و شامل طبقات زیر بودند:
1. مدیران و متخصصان اجرایی(اجرایی): افرادی که سابقه فعالیت اجرایی در سطوح عالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر، سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال را داشته اند و جهت پاسخگویی در این زمینه به تأیید گروه تحقیق رسیدند.
2. اقتصاددانان و به ویژه صاحبنظران حیطه برند: صاحبنظران و محققان حیطه برند از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی (مراکز آموزشی، مشاوره و اجرایی برندسازی) شناسایی شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
3. صاحب نظران و اعضاء هیات علمی(علمی): اساتید و اعضاء هیات علمی که فعالیت تحقیقی(مانند مقاله و کتاب و …) یا آموزشی(کلاسها یا کارگاههای آموزشی) در زمینه بازاریابی و برندسازی در ورزش داشتند که محقق با تأیید گروه تحقیق به مصاحبه با آنها پرداخت.
افراد نمونه(هرم کوچک) با توجه به جامعه(هرم بزرگ) در شکل زیر مشخص شده اند:

شکل 3- 4: ساختار جامعه و نمونه آماری تحقیق

تعداد مصاحبه های انجام گرفته و جزئیات آن در جدول زیر تشریح شده است.
جدول 3- 2: جزئیات مصاحبه های تحقیق
تعداد
گروه
تعداد افراد مصاحبه شده
تعداد مصاحبه ها
تعداد تایید کنندگان مدل
اقتصاددانان آشنا به مسایل فوتبال
7
12
3
مدیران سطح عالی فوتبال کشور
8
8

اساتید هیئت علمی با گرایش بازاریابی ورزش
7
10
3
کل
22
30
6
با توجه به جدول 2-3 تعداد 22 نفر در سه حیطه ذکر شده مورد مصاحبه قرار گرفتند. به علت تحلیلی بودن روش تحقیق و به دست آمدن موارد جدید در طی فرایند تحقیق و برای تایید و یا رد جزئیات به دست آمده برخی صاحبنظران بیش از یک مرتبه مورد مصاحبه قرار گرفتند. در نهایت مدل استخراج شده از تحقیق توسط 6 نفر از صاحبنظران بررسی شده و به تایید نهایی رسید.
ابزار و روش جمع آوری داده ها
در بخش اول تحقیق (مطالعه کتابخانه ای)، محقق به بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع رساله پرداخت و مولفه های اصلی و تاثیر گذار در مدیریت استراتژیک برند در فوتبال را شناسایی نمود. این موارد در خلال مصاحبه های کیفی به عنوان راهنمای مصاحبه مد نظر قرار گرفت.
در مرحله دوم، برای فرآیند جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های کیفی131 با نخبگان دانشگاهی و صاحب نظران استفاده شد. مصاحبه يكي از رايج‌ترين روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها در گرانددتئوري است. مصاحبه با سؤالات باز اين امكان را براي شركت‌كنندگان به وجود مي‌آورد كه تجربيات خود را در مورد پديده مورد بررسي كاملاً توضيح دهند. مصاحبه ممكن است فردي يا گروهي، رسمي يا غيررسمي و كوتاه يا طولاني بوده و در چندين جلسه صورت گيرد. همچنین مصاحبه رسمي مي‌تواند سازمان‌يافته132، نيمه سازمان‌يافته133 يا بدون ساختار134 باشد. در طول مصاحبه، به روش‌هاي مختلف مانند يادداشت‌برداري و ضبط جريان مصاحبه بر روي نوار صوتي يا تصويري اطلاعات ثبت شد. بلافاصله پس از اتمام مصاحبه يادداشت‌هاي مشروحي درباره جريان مصاحبه برداشته می شد. توانایی برای حفظ و ثبت اطلاعات از مصاحبه‌ها به اندازه جمع‌آوری آن‌ها مهم هستند و چنانچه اطلاعات به طور مناسب جمع‌آوری نشوند کیفیت اطلاعات از دست خواهد رفت. همچنین می‌توان با کسب اجازه از مصاحبه شونده از دستگاه ضبط صدا135 استفاده نمود(بازرگان1389). در این پژوهش، پژوهشگر به منظور ثبت اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها، علاوه بر یادداشت رئوس مطالب، با کسب اجازه از فرد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه با استفاده از دستگاه ویژه ضبط صدا اقدام نمود. با شرکت کنندگان بالقوه برای انجام مصاحبه تماس گرفته شد و کسانی که مایل به شرکت در مصاحبه بودند، در زمان و مکان مورد انتخاب این افراد مصاحبه ها صورت پذیرفت. در این راستا، ابتدا راهنمای مصاحبه برای افراد ارسال گردید که در بر گیرنده عنوان، اهداف و سوال های کلی مصاحبه بود تا با مصاحبه شونده ها با موضوع بحث آشنا شوند. نمونه راهنمای مصاحبه در پیوست آمده است.
روايي و پايايي
نحوه بررسي روايي و پايايي کیفی با روش‌هاي تحقيق كمّي متفاوت است. محقق کیفی ضمن حضور در عرصه، داده‌هاي جمع‌آوري شده را از طرق مختلف با يكديگر مقايسه مي‌كند. بررسي و مقايسه مكرر داده‌ها، خود به تأييد و افزايش روايي آنها كمك مي‌كند. يكي از انتقاداتي كه به روش کیفی وارد شده است اين است كه به دليل هدفمند بودن نمونه‌گيري نتايج آن قابليت تعميم آماري ندارد. تذكر اين نكته لازم است كه آنچه در گرانددتئوري اهميت دارد تعميم‌پذيري آماري نيست بلكه محققان کیفی معمولا بیشتر علاقه مند به درک یک پدیده خاص در یک وضعیت خاص هستند. يعني اين كه مفاهيم يا سازه‌هاي نظريه قادر باشند وضعيتي را كه نظريه براي آن طراحي شده است را توصيف نموده و توضيح دهند(156).احتمال كمي وجود دارد كه دو نفر بتوانند به نظريه واحد برسند. با اين حال عدم تكرارپذيري انتقاد واردي به گرانددتئوري نيست. زيرا هدف نظريه پردازي ايجاد يك منظر و ديدگاه جديد نسبت به يك وضعيت است. از طرفي نيز نظريه‌هايي كه در عرصه علوم انساني و رفتاري ارائه مي‌شوند در طول زمان قابل اصلاح وتعديل هستند به همين دليل محققان كيفي بجاي واژه اعتبار و روايي از واژه‌هاي مقبوليّت، انتقال‌پذيري و تأييد پذيري استفاده مي‌كنند.
مقبوليت136:داده‌ها و يافته‌هاي روش کیفی بايد قابل پذيرش و قابل اعتماد باشند و اين در گرو جمع‌آوري داده‌هاي حقيقي است. پارکر و پیتنی (2009) روشهایی را برای افزایش مقبولیت تحقیق کیفی پیشنهاد کردند که در این تحقیق سعی گردید تمامی این موارد رعایت گردد.
جدول 3- 3: روشهای افزایش مقبولیت تحقیق (پارکر و پیتنی، 2009)
روش های بیان شده توسط پارکر و پیتنی (2009)
نحوه اجرا در تحقیق حاضر
منابع داده متعدد
انتخاب افراد نمونه از اقشار مختلف درگیر در مدیریت برند فوتبال(با تأیید گروه تحقیق)و استفاده از منابع مکتوب و معتبر
تحلیل گران متعدد
مشارکت همکاران تحقیق و افراد با تجربه در تحقیق کیفی (با توجه به پیشینه پژوهش آنها) در روند انجام مصاحبه ها و تحلیل داده ها
روشهای متعدد
استفاده از روشهای مصاحبه، کتابخانه و جستجو در اینترنت، در طول تحقیق برای جمع آوری حداکثر داده ها
انتقال‌پذيري137: انتقال‌پذيري نتايج پژوهش نشانگر تعميم‌پذيري نتايج حاصله به ساير گروه‌ها و محيط‌هاي مشابه است. هرچندپارکر و پیتنی (2009) اعتقاد دارند که این امر خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است اما می توان با استخراج و ارایه حداکثری یافتهها (تا جایی که ممکن باشد) تا حدودی این بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد که در این پژوهش با مرور متعدد مصاحبه ها و استخراج حداکثری و غیر تکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد.
تأييد پذيري138:تأييد پذيري نتايج پژوهش كيفي هنگامي تحقق مي‌يابد كه ساير محققان بتوانند به روشني مسير تحقيق و اقدامات انجام شده توسط محقق را دنبال كنند. يك راه براي تحقق اين امر آن است كه محقق دقيقاً تمام روند پژوهش و مسير تصميمات خود در طي تحقيق را در گزارش بيان نمايد که در این تحقیق سعی بر آن بود. همچنین در روند پیشبرد تحقیق سعی شد از حضور حداکثری همکاران گروه تحقیق با وجود محدودیتهایی مانند کمبود وقت و یا عدم دسترسی، استفاده شود.
روش تجزیه و تحلیل یافته ها
در مطالعات کمی تجزیه و تحلیل اطلاعات بعد از جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد؛ اما در مطالعات کیفی تحلیل و تفسیر اطلاعات می‌تواند در طی فرآیند جمع‌آوری داده‌ها انجام شود چرا که تحلیل نهایی کار سنگین و دشواری است(159). بنابراین مهم است که یک روش نظام‌مند برای دسته‌بندی کردن داده‌های بدست آمده از پژوهش را طراحی کرد و سپس آن‌ها را به کد‌های شناسایی شده در پژوهش تبدیل کرد(159).
غالب مطالعات، الگوی کد گذاری پارادایمی را برای تحلیل داده های حاصل از گرندد تئوری معرفی می کنند که در قالب یک فرآیند کد گذاری سیستماتیک شامل سه مرحله باز، محوری و انتخابی منجر به ایجاد این الگو می شود (160). در ذیل به بررسی این سه مرحله در این تحقیق پرداخته می شود:
کد‌گذاری باز نخستین مرحله کد‌گذاری محسوب می‌شود. در کد‌گذاری باز پژوهشگر با ذهنی باز به نام‌گذاری مفاهیم می‌پردازد. این مرحله باز نامیده می‌شود چراکه پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نام‌گذاری مفاهیم می‌پردازد. در این مرحله پژوهشگر با مرور داده‌‌ها تلاش کرد تا مفاهیم پنهان در داده‌ها را از طریق نشانه ها، باز شناسد و این مفاهیم را در مقوله‌های اصلی و فرعی، مشخص نماید.
در مرحله بعد که کد‌گذاری محوری نامیده می‌شود فرایند اختصاص کد به مفاهیم موجود در داده از حالت کاملاً باز خارج می‌شود و شکلی گزیده به خود می‌گیرد. به بیان دیگر کد‌گذاری باز به بروز محور‌های مشترکی در مجموعه داده گردآوری شده منجر می‌شود که این محور‌ها به مرحله بعدی کد‌گذاری جهت‌گیری‌های تازه‌ای می‌بخشد. در این مرحله پژوهشگر مقوله‌ اصلی کد‌گذاری باز (در این تحقیق « مدیریت استراتژیک برند باشگاه فوتبال در ایران») را انتخاب نمود و آن‌ها را در مرکز فرایند مورد بررسی قرار داد. سپس سایر مقوله‌ها را به آن مرتبط می سازد. این مقوله ها عبارت اند از:
• شرایط علی: مقوله هایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری(پدیده) تأثیر می گذارد.
• راهبردها: کنش ها یا برهم کنش های خاصی که از پدیده محوری منتج می شود.
• شرایط زمینه ای: شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارد.
• شرایط مداخلهگر: شرایط زمینه ای عمومی که بر راهبردها اثر می گذارد.
• پیامدها: خروجی و نتایج حاصل از اجرای راهبردها.
این مقوله ها در قالب الگوی پیشنهادی استراس و کوربن139(1990)به ترتیب زیر قرار میگیرند.

شکل 3- 5: الگوی پیشنهادی گراندد تئوری استراس و کوربن (1990)
سومین مرحله کدگذاری شامل کدگذاری انتخابی یا گزینشی است. در این مرحله، پژوهشگر به تکوین نظریه ای درباره رابطه میان مقوله های به دست آمده در الگوی کدگذاری محوری می پردازد. در حقیقت این مرحله فرآیند یکپارچه سازی و بهبود نظریه است(57،58).
در پژوهش حاضر نیز با تحلیل روابط بین مقوله ها و همچنین تطبیق و مقایسه با سایر مدل های موجود به تدوین نظریه پرداخته شد. همچنین نظریه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت خدمات، ارزش ویژه برند، بازاریابی، ارزش ویژه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، هویت برند، توسعه برند، فرهنگ سازی