دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

دوستانه
گسترش شبکه دوستي
حمايت از يکديگر در دعوا و درگيري ها
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
تاثير پذيري و يادگيري از يکديگر ( در زمينه رفتار هاي انحرافي )
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه (د / الف / ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تعامل دسته جمعي براي اذيت و تمسخر ساير مددجويان
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
گسترش شبکه دوستي با قصد غلبه بر يکديگر
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
درد و دل و ابراز همدردي
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
گذران اوقات فراغت با بازي و صحبت با يکديگر
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد رابطه دوستانه
گسترش شبکه دوستي
جدول 4 – 3

طبق گفته هاي شرکت کنندگان ، مددجويان در راستاي گسترش شبکه دوستي خود ، بيشتر مايل هستند با مددجوياني که از پايگاه اجتماعي – اقتصادي بهتري برخوردارند ، دوست و هم خرج شوند . همچنين برخي مددجويان شبکه ي دوستي خود را با مددجويان هم بزه خود شروع کرده و ادامه مي دهند . هم محلي و هم شهري بودن هم از جمله ملاک هاي دوست يابي ميان مددجويان مي باشد . گفتگوي شبانه ي مددجوياني که در تخت هاي هم جوار يکديگر مي خوابند ، در دوست يابي موثر است . علاوه بر اين موارد، مددجويان با ظاهر زيبا و مرتب در مقابل افرادي با ظاهر نازيبا و مندرس ( بيشتر در مورد دختران معتاد ، بي خانمان و برخي دختران شهرستاني و افغان صدق مي کند .) نسبت به باقي جديدورودها در شبکه هاي دوستي بهتر و زودتر پذيرفته مي شوند . طبق يافته هاي پژوهش معمولا به ندرت اتفاق مي افتد که اعضاي گروه بلند مدت با افراد گروه کوتاه مدت رابطه دوستانه برقرار کنند . شرط برقراري اين رابطه وجود مددجوي هم بزه ( مرتکب قتل ) در ميان مددجويان جديدورود است . بنا به گفته مصاحبه شوندگان در صورتي که اين رابطه برقرار شود از حمايت گروه مقابل برخوردار خواهند شد و نسبت به بقيه افراد داراي رابطه قدرت مي شوند در اين جا ، در شکل گيري رابطه قدرت علاوه بر عامل تعامل با گروه داراي اقامت طولاني ، عامل نوع بزه هم موثر است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” اين د… ( از مددجويان با اقامت کوتاه مدت ) خيلي پرو شده همش واسه اينه که م…. ( از مددجويان با اقامت طولاني مدت ) بهش رو داده . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “من فقط مي تونم با هم جرم خودم دوست بشم احساس مي کنم با غير هم جرمم ، نمي تونيم همديگر رو درک کنيم . “
مددجوي افغان با اقامت کوتاه مدت : “من با اون دختره ( يک مددجوي افغان ديگر ) دوست نميشم سيس اش97 به من نمي خوره . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “اه اه قيافه اون دختره معتاده حالم بهم ميزنه، خوشم نمياد برم باهاش حرف بزنم قيافش هم خيلي کثيفه . “
پس از ذکر ملاک هاي دوست يابي ، به توضيح کاربرد رابطه دوستانه مي پردازيم . کدهاي مستخرج از مصاحبه با شرکت کنندگان ، مشخص مي کند که کاربرد رابطه دوستانه به دو دسته ي رفتارهاي جامعه پسندانه و رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه قابل تفکيک است .
رفتارهاي جامعه پسندانه :
پس از دوستي با يکديگر با بازي و صحبت با يکديگر اوقات خود را در کانون سپري مي کنند .
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه :
طبق يافته هاي بدست آمده از مصاحبه ها ، گاهي اوقات صحبت مددجويان با يکديگر از حالت درد و دل خارج مي گردد و با واگويي رفتارهاي انحرافي خود ، ( به ويژه در زمينه روابط جنسي نامشروع ) زمينه يادگيري و تاثير پذيري از يکديگر را فراهم مي کنند . شکل گيري روابط دوستانه ، باعث گرايش به ارتکاب رفتارهاي هم جنس گرايانه ميان برخي مددجويان مي شود . برخي از مددجويان پس از شکل گيري شبکه دوستي در تعامل دسته جمعي با يکديگر ، به تمسخر و آزار کلامي ساير مددجويان مي پردازند همچنين به هنگام رخ دادن درگيري ، برخي مددجويان با شهادت دروغ به نفع دوست خود و يا ايجاد درگيري بيشتر با مددجوي طرف مقابل ، به حمايت از دوستان خود مي پردازند . همچنين وضعيت مالي مددجو ملاک دوست يابي است ، گاهي اوقات از گسترش شبکه دوستي به عنوان روشي براي غلبه بر ساير مددجويان استفاده مي شود و افراد پيوند دوستي را به عنوان پوششي براي غلبه و سلطه بر مددجويان عضو شبکه دوستي خود قرار مي دهند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “دلم ميخواد با يکي دوست بشم که من و به خاطر خودم بخواد ، نه به خاط پول اينجا همه واسه پول با هم دوست ميشن ، يا اين که دوست ميشن که بقيه رو مسخره کنن و دست بندازن و با همديگه بخندن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بچه ها با هم دوست ميشن که کارهاي خودشون و بندازن گردن همديگه” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من ناراحت ميشم دوستام آزاد شن ، اينجا هرچي آدم دوستاش بيشتر باشه بهتره . از همديگه حمايت مي کنيم ، تنها نيستيم .”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “وقتي 2 نفر با هم دعواشون ميشه ، دوستاشون مي پرن وسط دروغ دروغ يه چيزايي ميگن آدم فر مي خوره . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “بين همه يه ماچ پسرونه و يه دست ماليدن وجود داره . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “ک… با چند تا از دخترا تو حموم يه کارايي ( برقراري رابطه جنسي ) مي کردن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضي از اين دخترا موقع حموم ، ميرن تو حموم همديگه ، تازه بعضي هاشون هم لخت لخت از تو حموم جلوي همديگه ميان بيرون . “
4 – 2 – 2 – 3 : کاربرد قدرت
يافته ها نشان داد در گروه { د / الف / ک } از قدرت براي رفتارهاي جامعه پسندانه استفاده نشد و صرفا کاربرد قدرت در اين گروه ، ارايه ي رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه بود . در تعامل ميان مددجويان کوچکتر و بزرگتر ، بزرگتر ها از کوچکترها تبعيت نمي کنند . مددجويان بزرگتر به مددجويان کوچکتر امرکرده و آن ها را در گروه هاي دوستي خود نمي پذيرند ، او را مورد تمسخر قرار مي دهند و اشتباهاتش را به رخش مي کشند . برخي از مددجويان بزرگتر ، مددجويان کوچکتر را مورد آزارکلامي قرار مي دهند . مددجويان با اقامت بيشتر در مقابل مددجويان با اقامت کمتر ، در صورتي که بتوانند ، سعي مي کنند بر آن ها غلبه کنند { البته بستگي به شخصيت مددجوي جديد هم دارد ، البته اجازه کتک زدن و آزار شديد مددجو به آن ها داده نمي شود . (مشاهده و مصاحبه ) } و يا با ورود آن ها به شبکه دوستي خود، قدرت خود را افزايش داده و بر ساير مددجويان غلبه کنند .مددجويان قديمي با امر کردن به جديدورودها براي انجام کارهاي شخصي خود سعي دارند برتري خود را به اثبات برسانند . همچنين گاهي مددجويان جديد را با القاب نادرست خطاب مي کنند . برخي از مددجويان قديمي با اقامت کوتاه مدت ، با شنيدن انتقال مددجويان جديدورود به کانون ابراز خوشحالي مي کنند و قبل از برخورد با مددجو با يکديگر در مورد تمسخر و اذيت مددجوي جديد مشورت مي کنند . سايرين ، مددجويان افغان را با استدلال مهاجر بودن و تصاحب کشور ، لايق توهين مي دانند . همچنين مشاهده شده است که برخي از مددجويان افغان نيز با آن دسته از هموطنانشان که ظاهر نازيبا و مندرس دارند ، تعامل برقرار نمي کنند . و خود را برتر از آنان مي دانند .در تعامل منفي ميان مددجويان ايراني و افغان ، مددجويان ايراني از خود واژه افغاني به عنوان ناسزا و تحقير اين دسته از مددجويان استفاده مي کنند . گاهي اوقات تعامل منفي ميان مددجويان تهراني ، ( ساکن تهران ) و مددجويان شهرستاني رخ مي دهد . و به اين دليل مددجويان شهرستاني را ( بيشتر اوقات در درگيري ها ) مسخره مي کنند . در صورت ايجاد اختلاف ميان مددجويان جديد و قديمي در گروه { د الف / ک } ، مددجويان قديمي در تعامل دسته جمعي عليه مددجوي جديدورود با يکديگر همکاري مي کنند و مددجوي جديدورود بدون حامي در مقابل گروه قديمي ها قرار مي گيرد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز اول که آدم مياد کانون همه يه جور چپ چپ به آدم نگاه مي کنن ، آدم خيلي خجالت مي کشه ، اول که تنهاس خيلي بده بعد که کم کم با بقيه دوست بشه ، بهتر مي شه .”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” اين بچه ها که از ما قديمي ترن همش ميخوان سر آدم سوار شن که مثلا ظرفشو بشوريم ، آب براشون ببريم . ”
دعوا و درگيري :
از ديگر رفتارهاي ضداجتماعي خودپسندانه ، دعوا و درگيري در ميان مددجويان است که به ويژه در گروه { د / الف / ک } بسيار اتفاق مي افتد ( مصاحبه + مشاهده ) . عمده ترين علل درگيري ها استفاده از رابطه قدرت در مقابل يکديگر و نيز تلاش براي رسيدن به رابطه قدرت مي باشد . طبق گفته هاي مصاحبه شوندگان هر بهانه اي ، ( جاي نشستن سر ميز غذا ، کشيدن قاشق به کف ظرف غذا ، صحبت کردن با صداي بلند و يا صحبت در زمينه روابط نامشروع هنگام صرف غذا ، دزديدن مواد خوراکي يکديگر ، دخالت در صحبت يکديگر ، حتي تذکر دادن به يکديگر در موارد صحيح ، نوبت نظافت ، نوبت حمام ، تمسخر و توهين به يکديگر ، امر و نهي کردن به يکديگر ، استفاده از امکانات عمومي کانون و …) مي تواند مسبب بروز دعوا و درگيري ميان مددجويان شود . درگيري ها در دو شکل بيشتر کلامي و کمتر فيزيکي رخ مي دهد و علت آن انتقال تجربيات مددجويان با اقامت طولاني به مددجويان با اقامت کوتاه در زمينه ي تبعات شديد درگيري فيزيکي در کانون است .
4 – 2 – 2 – 4 : راه هاي تطابق با مراجع قدرت
توضيح اين قسمت به تفکيک راه هاي تطابق با قدرت در تعاملات برون گروهي ، ميان دو گروه از مددجويان با اقامت طولاني مدت و مددجويان با اقامت کوتاه مدت و نيز در تعاملات درون گروهي مددجويان با اقامت کوتاه مدت قابل بررسي است . مددجويان با اقامت طولاني مدت در مقابل مددجويان با اقامت کوتاه مدت مرجع قدرت محسوب مي گردند . طبق گفته هاي مصاحبه شوندگان ، تمکين و تمکين ظاهري عمده ترين راه هاي تطابق با اين مراجع قدرت است و پس از آن پناه بردن به ساير مراجع قدرت قرار مي گيرد و در آخر رويارويي مستقيم با مراجع قدرت از راه هايي است که مددجويان گروه { د / الف / ک } در رويارويي با مراجع قدرت ( مددجويان گروه {د/ الف / ط } ) به کار مي برند که معمولا کمتر اتفاق مي افتد . و اما در تعاملات درون گروهي مددجويان گروه { د/ الف / ک }، راه هاي تطابق با قدرت در مددجويان جديد ورود ، در بدو ورود و نخستين روزهاي اقامت در کانون ، بيشتر به شکل تمکين و سپس پس از مدتي اقامت ، به شکل رويارويي مستقيم و پناه بردن به ساير مراجع قدرت ( ابتدا مددجويان مسوول گروه { د / الف / ط } و سپس مراقبين ) تغيير مي کند .
4 – 2 – 3 مقايسه دو گروه { د / ط / الف } و { د / ک / الف } از نظر نوع تعاملات مددجويان با يکديگر
شباهت ها :
1 : در هر دو گروه ، مدت اقامت ، اصلي ترين عامل شکل دهنده رابطه قدرت است .
2: در هر دو گروه استفاده از ارتباط غير کلامي به عنوان يکي از روش هاي تقويت قدرت است .
3: در مورد کاربرد قدرت بايد گفت در هر دو گروه استفاده از امکانات عمومي کانون به نفع خود ، به عنوان يکي از رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه است .
تفاوت ها :
1: در گروه مددجويان با اقامت کوتاه مدت در زير طبقه انواع قدرت ، فاکتور هاي بيشتري به نسبت مددجويان با اقامت بلند مدت وجود دارد . مسووليت فقط به افراد با اقامت طولاني مدت تعلق مي گيرد .
2: قوت و شدت رابطه قدرت در گروه { د/ ط / الف } در مقايسه با گروه { د/ ک / الف } بيشتر است . بنابراين همان طور که يافته ها نيز گوياي آن است، اعضاي اين گروه نياز کمتري به استفاده از روش هاي تقويت قدرت دارند و از اين روش ها بيشتر در تعاملات برون گروهي خود در برخورد با مددجويان با اقامت کوتاه مدت استفاده مي کنند . و اما چون قدرت مددجويان گروه { د/ الف / ک }متزلزل است همان طور که در قسمت مربوطه توضيح داده شد ، در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد زمان گذشته، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، سلسله مراتب، استان تهران