دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، اوقات فراغت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

. “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “من راي باز شدم ، رفيقم بهم گفت براش قرص ترا107 بيارم ، منم گفتم واسه من خيالي نيست اما ، چون رفيقمي برات نميارم که معتاد شي . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “يه ماه پيش قرار گذاشتيم ، دسته جمعي خودزني کنيم ، خودزني کرديم ، هممون و بردن اندرزگاه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “ما نه تا بوديم داشتيم خالکوبي مي کرديم ، يه جوري هم نشسته بوديم تو دوربين معلوم نباشه . “
4 – 2 – 4 – 4 : راه هاي تطابق با مراجع قدرت
مدت اقامت و نوع بزه ( ارتکاب به قتل ) ، برقراري تعامل مطلوب با کارکنان ، از مهم ترين عوامل زمينه ساز قدرت در ميان مددجويان مقيم کانون است . در اين خصوص ، مددجوي مسوول در هر خوابگاه ، با دارا بودن بيشترين مدت اقامت نسبت به ساير مددجويان در راس رابطه قدرت قرار دارد و ساير مددجويان اين رابطه ي قدرت را پذيرفته و خود را ملزم به تمکين از مددجوي مسوول خوابگاه مي دانند. البته اين تمکين به شرطي محقق مي شود که مددجوي مسوول خوابگاه داراي اقامت طولاني مدت ( حداقل بالاي 6 ماه ) باشد نه اين که صرفا نسبت به بقيه اقامت بيشتري داشته باشد ؛ در غير اين صورت ساير مددجويان به تمکين ظاهري يا رويارويي با وي خواهند پرداخت . طبق گفته ها ، روش هاي تطابق مددجويان جديد ورود ( به استثناي مددجويان سابقه دار و مددجويان مرتکب قتل ) در نخستين روزهاي اقامت ، بيشتر به روش تمکين است و پس از مدتي اقامت ، برخي به تدريج به تمکين ظاهري و رويارويي مستقيم رو مي آورند . طبق مصاحبه ها گاهي اوقات، رجوع به مرجع قدرت بالاتر هم پيش مي آيد.
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “يه بار من قرار بود يه نامه ببرم ، حال نداشتم ، دادم يکي ديگه از بچه ها ببره ،اونم رفت به آقاي … گفت ، آقاي …. اومد بهم تذکر داد ، گفت همه بايد کار کنن . “
4 – 1 – 5 : مقايسه نوع تعاملات ميان مددجويان پسر بزرگسال در دو گروه با اقامت طولاني مدت و کوتاه مدت
شباهت ها :
1 : در هر دو گروه ، مدت اقامت ، اصلي ترين عامل شکل دهنده رابطه قدرت است .
2: در هر دو گروه استفاده از ارتباط غير کلامي به عنوان يکي از روش هاي تقويت قدرت است .
3 : هر دو گروه از قدرت خود ، براي اعمال رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه استفاده مي کردند .
4 : شکل رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه در هر دو گروه مشابه است .
5 : در هر دو گروه برقراري رابطه جنسي وجود دارد .
6 : ملاک هاي دوست يابي و کاربرد رابطه دوستانه ، در هر دو گروه تقريبا مشابه است .
تفاوت ها :
1: در گروه مددجويان با اقامت کوتاه مدت ، در زير طبقه انواع قدرت ، از فاکتورهاي بيشتري به نسبت مددجويان با اقامت بلند مدت استفاده مي کنند . مسووليت فقط به افراد با اقامت طولاني مدت تعلق مي گيرد .
2: قوت و شدت رابطه قدرت در گروه { پ/ ط / الف } در مقايسه با گروه { پ/ ک / الف } بيشتر است . بنابراين همان طور که يافته ها نيز گوياي آن است، اعضاي اين گروه نياز کمتري به استفاده از روش هاي تقويت قدرت دارند و از اين روش ها بيشتر در تعاملات برون گروهي خود در برخورد با مددجويان با اقامت کوتاه مدت استفاده مي کنند . و اما چون قدرت مددجويان گروه { د/ الف / ک }متزلزل است همان طور که در قسمت مربوطه توضيح داده شد ، در تعاملات درون گروهي خود از روش هاي گوناگوني براي تقويت قدرت استفاده مي کنند . همچنين شايان ذکر است که در گروه { پ / ط / الف } رابطه قدرت به هيچ وجه کمرنگ نمي شود . اما در گروه { پ / ک / الف } رابطه قدرت مددجويان قديمي پس از مدتي ( با دوست يابي مددجوي جديدالورود و گسترش شبکه ي ارتباطاتش ) کمرنگ مي شود .
3: در مورد زير طبقه ي راه هاي تطابق با مراجع قدرت يافته ها نشان مي دهد که روش ها در گروه مددجويان با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با يکديگر متفاوت است و مددجويان گروه { پ/ الف / ط } در مقابل مددجويان گروه { پ / الف / ک } مرجع قدرت محسوب مي شوند . مددجويان با اقامت طولاني مدت با جداکردن خود از مددجويان با اقامت کوتاه مدت ، عضويت در شورا و برقراري تعامل نزديک با کارکنان به تقويت قدرت خود مي پرداختند و در مقابل مددجويان با اقامت کوتاه مدت از ساير روش هاي توضيح داده شده ، استفاده مي کردند .
5 : دعوا و درگيري در گروه { پ / الف / ک } در مقايسه با گروه { پ / الف / ط } کمتر رخ مي دهد .
6 : مددجويان با اقامت طولاني مدت ، علاقه کمتري به گسترش شبکه دوستي خود دارند و روابط دوستي خود را به تعدادي از مددجويان گروه خود محدود مي کنند اما مددجويان با اقامت کوتاه مدت بيشتر به تمايل به گسترش شبکه دوستي دارند .
7 : اقدام به خودزني و خالکوبي دسته جمعي معمولا در گروه کوتاه مدت بيشتر رخ مي دهد .
4 – 1 – 6 مقايسه دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
1 : هر دو گروه در موارد انواع قدرت ( مدت اقامت بيشتر ، داشتن مسووليت ، نوع بزه ، سن بالاتر و شخصيت مددجو ) مشابه يکديگر هستند .
2 : در هردو گروه مدت اقامت و ارتکاب بزه قتل ، از اصلي ترين عوامل زمينه ساز قدرت است .
3 : در هر دو گروه از نظر اعمال رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه مانند : امر کردن به مددجويان جديدورود ، خطاب کردن مددجويان جديد با القاب و عناوين نامطلوب و برتر دانستن خود نسبت به مددجويان جديد در استفاده از امکانات عمومي کانون و خشونت کلامي در برخورد با مددجويان گروه کوتاه مدت مشابه يکديگر هستند .
4 : در زمينه ي روش هاي تقويت قدرت در زير گروه گسترش شبکه دوستي از نظر ملاک هاي دوست يابي (پول ، ارتکاب بزه هاي يکسان ، هم محلي ، هم شهري، همجواري تخت ها ، ظاهر و وضعيت خانوادگي و مددجويان مرتکب بزه سنگين ) مشابه يکديگر هستند .
5 : در زمينه ي کاربرد روابط دوستانه در زيرگروه رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه ( مانند سو استفاده مالي ، حمايت از يکديگر در دعوا و درگيري ها ، تعامل دسته جمعي براي اذيت و تمسخر ساير مددجويان ، گسترش شبکه دوستي با قصد غلبه بر يکديگر ، تاثير پذيري و يادگيري از يکديگر در زمينه رفتار هاي انحرافي ) مشابه يکديگر هستند .
6 : در زمينه کاربردهاي روابط دوستانه در زير گروه رفتارهاي جامعه پسندانه درموارد ، درد دل و ابراز همدردي و گذران اوقات فراغت با بازي و صحبت با يکديگر ، دو گروه دختران و پسران مشابه يکديگر هستند .
7 : در زيرگروه روش هاي تقويت قدرت در موارد ، برخورد کلامي با مددجويان با اقامت کوتاه مدت و شکايت به مراقب در صورت عدم تبعيت از مقررات خوابگاه ، تخريب يکديگر برمبناي نوع بزه ، جداسازي خود ( مددجويان قديمي) از مددجويان جديدورود ، مشابه يکديگر هستند .
8 : در زيرگروه راه هاي تطابق با مراجع قدرت ، در هر 4 زير گروه (پناه بردن به ساير مراجع قدرت ، رويارويي مستقيم ، تمکين و تمکين ظاهري ) مشابه يکديگر هستند .
9 : از نظر علل دعوا و درگيري ، دو گروه پسران و دختران مشابه يکديگر هستند .
10 : در هر دو گروه دختران و پسران ، درگيري به صورت کلامي بيش از درگيري به صورت فيزيکي است .
تفاوت ها :
1 : در زير گروه انواع قدرت ، دو عامل مليت ( تقابل مددجويان ايراني و افغان ) و قوميت ( تقابل مددجويان تهراني و شهرستاني ) در گروه دختران وجود داشت اما در گروه پسران مطرح نشد . در گروه پسران قوم غالب وجود ندارد ، مگر اين که کثرت داشته باشند .
2 : در زيرگروه کاربرد قدرت ، شدت رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه ، در گروه پسران بيشتر از گروه دختران بود .
3 : برقراري روابط جنسي در گروه پسران جدي تر از گروه دختران بود .
4 : روابط جنسي در گروه پسران ناشي از رابطه قدرت و در گروه دختران پس از برقراري رابطه دوستانه اتفاق مي افتد .
5 : رفتارهاي تخريب گرايانه ( برمبناي نوع بزه ، وضعيت اقتصادي – خانوادگي ) در گروه پسران شديدتر از گروه دختران بود .
6 : از روش هاي تقويت قدرت ( مددجوي تحويلي ) در گروه پسران وجود داشت و در گروه دختران مطرح نشد .
7 : رفتارهاي اجتماعي خودپسندانه ( به عنوان يکي از زيرگروه هاي کاربرد قدرت ) در گروه دختران بسيار پررنگ تر از گروه پسران بود .
8 : در زيرگروه کاربرد رابطه دوستانه از زيرگروه بالاتر گسترش روابط دوستي ، رفتارهايي چون : اقدام به خودزني ، خالکوبي و رفتارهاي تخريب گرايانه ( محيط ) در گروه دختران گزارش نشد .
9 : تامين قرص ترامادول به عنوان يکي از ملاک هاي دوست يابي در گروه پسران مطرح گرديد .

نمودار 4-2

جدول 4 – 5

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
برخي مراقبين
افراد تنبيه کننده
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
افسر نگهبان
افراد تنبيه کننده
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
مدير داخلي
افراد تنبيه کننده
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
باتوم
ابزار تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
شلنگ

ابزار تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
دستبند

ابزار تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
دواندن
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
کلاغ پر
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
پامرغي
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
عدم اجازه براي خوابيدن
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
برهنه کردن
اشکال تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
تنبيه بدني با ابزار تنبيه و بدون بر جاي ماندن آثار
………………….
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
درگيري فيزيکي مددجويان با يکديگر
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
درگيري يا توهين به کارکنان
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
خودزني
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
خالکوبي
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
ورود و مصرف سيگار ومواد مخدر
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
دزدي
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
صدمه به محيط کانون
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
شورش
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
فرار
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان
بر هم زدن نظم خوابگاه
موارد مشمول تنبيه
تنبيه بدني
محيط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجويان

جدول 4 – 5
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه4
Subcategory4
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
اقامت در اندرزگاه تا سقف 20 روز
مدت اقامت
تنبيه بدني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت