دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، سلسله مراتب، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

تعاملات درون گروهي خود از روش هاي گوناگوني براي تقويت قدرت استفاده مي کنند . همچنين شايان ذکر است که در گروه { د / ط / الف } رابطه قدرت به هيچ وجه کمرنگ نمي شود . اما در گروه { د / ک / الف } رابطه قدرت مددجويان قديمي پس از مدتي ( با دوست يابي مددجوي جديدالورود و گسترش شبکه ي ارتباطاتش ) کمرنگ مي شود .
3: در زير طبقه کاربرد قدرت ، مددجويان گروه { د/ الف / ط } در تعاملات درون گروهي و برون گروهي خود از رفتارهاي جامعه پسندانه بيش از رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه استفاده مي کنند و نسبت به گروه مقابل کمتر قصد غلبه و سواستفاده شخصي از مددجويان را دارند . اما کاربرد قدرت در تعاملات درون گروهي مددجويان { د/ الف / ک } بيشتر محدود به زير طبقه ي رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه است ، گروه کوتاه مدت صرفا براي غلبه و تحت سلطه در آوردن يکديگر از قدرت استفاده مي کنند و در يافته هاي بدست آمده ، مواردي مبني بر رفتارهاي جامعه پسندانه در استفاده از قدرت به چشم نمي خورد .
4: در مورد زير طبقه ي راه هاي تطابق با مراجع قدرت يافته ها نشان مي دهد که روش ها در گروه مددجويان با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با يکديگر متفاوت است و مددجويان گروه { د/ الف / ط } در مقابل مددجويان گروه { د / الف / ک } مرجع قدرت محسوب مي شوند .
5 : دعوا و درگيري در گروه { د / الف / ک } در مقايسه با گروه { د / الف / ط } کمتر رخ مي دهد و روابط دوستانه آنها از استحکام بيشتري به نسبت گروه کوتاه مدت برخوردار است .

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه { پ / الف / ط & ک98 }
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
مدت اقامت بيشتر
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
سن بالاتر
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
مليت
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
نوع بزه
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
شخصيت
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
وضعيت مناسب خانوادگي
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
داشتن مسووليت در کانون
نقش حقوقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
امر کردن به مددجويان جديدورود
رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
زور گويي مددجويان قديمي به مددجويان جديد به
رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خطاب کردن مددجويان جديد با القاب و عناوين نامطلوب
رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برتر دانستن خود نسبت به مددجويان جديد در استفاده از امکانات عمومي کانون
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
خشونت کلامي در برخورد با مددجويان گروه کوتاه مدت
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراري رابطه جنسي ميان مددجويان بزرگتر و کوچکتر
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراري رابطه جنسي ميان مددجويان قديمي و جديد
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراري رابطه جنسي ميان مددجويان ايراني و افغان
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
گسترش شبکه دوستي
( هم خرج شدن )
…………………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
برخورد کلامي با مددجويان با اقامت کوتاه و شکايت به مراقب در صورت عدم تبعيت از مقررات خوابگاه
…………………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
تخريب يکديگر برمبناي نوع بزه
………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت

جدول 4 – 4
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تخريب يکديگر برمبناي وضعيت اقتصادي – اجتماعي
………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
جداسازي خود ( مددجويان قديمي) از مددجويان جديدورود

…………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
مددجوي تحويلي
…………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
استفاده از زبان و اصطلاحات خاص
………………..
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
اعتراض مددجويان جديد از زورگويي برخي مددجويان به مراقبين
پناه بردن به ساير مراجع قدرت
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تقابل مددجويان جديد با مددجويان قديم
رويارويي مستقيم
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
درگيري به دو شکل کلامي و فيزيکي
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

جدول 4 – 4

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
دعواودرگيري با يکديگر به هر بهانه
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

مددجو با اقامت بلند مدت : ” من همه جور دوستي داشتم ، دوست خلافکار و زندان رفته هم داشتم . قبل اين که بيام اينجا مي دونستم زندگي تو زندان چه جوريه . رفيقام بهم گفته بودن توزندان بايد سياست داشت ، يه جور خاصي بايد حرف زد ، … ”

4 – 2 تبيين طبقه اصلي : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر
4 – 2 – 4 : گروه پسران بزرگسال ( طولاني مدت و کوتاه مدت )
کدهاي بدست آمده گوياي آن است که وجه رايج در تعاملات مددجويان پسر مستقر در کانون اصلاح و تربيت استان تهران هم ، رابطه قدرت است و چند تظاهر دارد .
4 – 2 – 4- 1 : انواع رابطه قدرت
نتايج مطالعه نشان داد در گروه پسران نيز عواملي که منجر به رابطه قدرت مي شود ، به دو طبقه ي نقش حقوقي و حقيقي قابل تقسيم است . در گروه پسران مصداق هاي انواع رابطه قدرت با رعايت اولويت، شامل : مدت اقامت ، نوع بزه ، داشتن مسووليت در کانون ، سن و مليت ، مي باشد . داشتن مسووليت در کانون ، در طبقه نقش حقوقي و ساير موارد در طبقه نقش حقيقي قرار مي گيرد .
مدت اقامت
در تعاملات ميان مددجويان پسر هم ، محور اصلي رابطه قدرت را ، مدت اقامت شکل مي دهد . و به ترتيب ، افرادي که داراي بيشترين مدت اقامت هستند ، بيشترين رابطه قدرت را دارا مي باشند و با توجه به همين سلسله مراتب ، از يکديگر تبعيت مي کنند . زيرا يافته ها نشان داد زماني که مددجويان در قرنطينه اقامت داشتند ، صرف نظر ازتفاوت به لحاظ سن ، نوع جرم ، مليت و قوميت رابطه بهتري نسبت به داخل خوابگاه ها با يکديگر دارند .و تنها وجه شباهت آن ها ، دستگيري و مدت اقامت کوتاهشان مي باشد . بنابراين شايد بتوان چنين نتيجه گيري کرد که از ميان مولفه هاي رابطه قدرت ، عامل مدت اقامت از اهميت و تاثير بيشتري در تعاملات ميان مددجويان با يکديگر، برخوردار باشد .

نوع بزه
يافته ها حاکي از آن است که در ميان مددجويان پسر نيز ، افرادي که مرتکب بزه قتل شده اند ، بيشترين رابطه قدرت را در برابر ساير مددجويان دارا مي باشند، شايان ذکر است که مدت اقامت و سنگيني بزه با يکديگر رابطه مستقيم دارد .
داشتن مسووليت در کانون
از ديگر عوامل شکل دهنده قدرت ، داشتن مسووليت در کانون است . مسووليت هاي واگذار شده از سوي مسوولين به مددجويان با توجه به طول مدت اقامت و حسن رفتارشان در کانون مي باشد . ( با توجه به توضيحاتي که در طبقه نوع تعاملات کارکنان با مددجويان داده شد به احتمال زياد ، کارکنان در اعطاي مسووليت به مددجويان ، ساير عوامل مانند سوسابقه و وضعيت خانوادگي مددجو را هم مدنظر قرار مي دهند ) .
الف : مسوول خوابگاه ( کمک مراقب99 )
مددجويان مسوول در هر خوابگاه ، ( همان طور که در طبقه ارتباط مددجويان با محيط و امکانات داده شد در بخش نگهداري پسران ، 5 خوابگاه مجزا از يکديگر براي نگهداري پسران تعبيه شده است ) . از ميان افرادي که مدت اقامت طولاني دارند انتخاب مي گردند . مددجوي مسوول خوابگاه کسي است که بيشترين مدت اقامت را دارا مي باشد و مسووليت اداره خوابگاه را بر عهده مي گيرد . دريافت نقش حقوقي ( مسووليت در کانون ) باعث افزايش رابطه قدرت نسبت به ساير مددجويان فاقد مسووليت مي شود .
ب : عضويت در شوراي شهر کانون
در قسمت نگهداري پسران ، شورايي تحت عنوان شوراي شهر کانون وجود دارد که تعدادي از مددجويان با توجه به مدت اقامت و حسن رفتار در کانون ، به عضويت آن در مي آيند . مددجويان منتخب ، که معمولا تعداد آن ها از 10 نفر تجاوز نمي کند بايد از نظر اخلاقي و رفتاري مورد تاييد مسوولين باشند . ( 121 ) . در مصاحبه با برخي مددجويان عضو شورا ، بيان داشتند که پس از اثبات حسن اخلاق خود و با نظر کارکنان به عضويت شورا در آمدند . از بين اعضاي منتخب شوراي شهر ، يک نفر ( که معمولا قديمي ترين مددجوي مقيم کانون است ) با راي گيري در کانون به عنوان شهردار انتخاب و با حکم مدير کانون مشغول به کار مي شود . وظيفه شوراي مذکور انتقال درخواست هاي مددجويان به مدير کانون و رسيدگي به اين درخواست ها مي باشد . در مصاحبه ها بيان شد که عضويت در اين شورا اهميت بالايي نزد مددجويان دارد و به منزله برتري مددجوي عضو نسبت به باقي مددجويان است و منجر به کسب قدرت و غرور مي شود .
مليت
منظور از مليت ، تقابل مددجويان ايراني و افغان است . گر چه در مصاحبه ها در اين خصوص صحبتي نشد و مددجويان ابراز داشتند که مددجويان افغان را مورد توهين و تحقير قرار نمي دهند اما با توجه به موضوعاتي که در طبقه تعامل کارکنان با مددجويان مطرح شد ( در زمينه اين که کارکنان ، مددجويان افغان را به عنوان نيروهاي خدماتي و نظافتي در داخل کانون به کار مي گيرند ) شايد بتوان نتيجه گرفت که در قسمت پسران نيز ، مددجويان افغان ، قرباني رابطه قدرت مي شوند .
سن
گرچه با توجه به مشاهدات و مصاحبه با کارکنان ، مشخص گرديد که مددجويان با توجه به سن و جثه ، در خوابگاه هاي مجزا نگهداري مي شوند اما در ساير محيط هاي کانون ( کارگاه هاي فني حرفه اي ، باشگاه و سينما ) با يکديگر در تعامل هستند و سن يکي از عوامل قدرت محسوب مي شود . به اين معني که افراد بزرگتر نسبت به افراد کوچکتر از قدرت بيشتري برخوردار هستند .
شخصيت
در اينجا نيز مانند قسمت دختران طبيعي است که مددجويان ساده تر و ضعيف تر به لحاظ شخصيتي بيشتر قرباني رابطه قدرت شوند .
به طور خلاصه بايد متذکر شد يافته ها در اين قسمت نشان داد ، در تعاملات درون گروهي مددجويان پسر با اقامت طولاني مدت ، ابتدا مدت اقامت و سپس نوع بزه، مسووليت اعطا شده و در آخر ميزان حمايت کارکنان ، از مهم ترين عوامل زمينه ساز قدرت است . در تعاملات درون گروهي مددجويان با اقامت کوتاه مدت تمام موارد ذکر شده در مورد عوامل قدرت ، نقش دارند که البته اصلي ترين عامل ، مدت اقامت است و بايد اذعان داشت که اين گروه از مددجويان فاقد نقش حقوقي در کانون هستند . در تعاملات برون گروهي دو گروه طولاني مدت و بلند مدت ، 2 عامل مدت اقامت و نوع بزه ( معمولا بزه قتل ) از اصلي ترين عوامل تعيين کننده قدرت است .
4 – 2 – 4- 2 : کاربرد قدرت
با توجه به يافته هاي پژوهش ، در مورد پسران نيز زير طبقه ي کاربرد قدرت به دو زير طبقه ي رفتارهاي جامعه پسندانه و رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه قابل تفکيک است . طبق گفته ها ، مددجويان با اقامت طولاني مدت از رابطه قدرت ، بيشتر در تقابل با مددجويان با اقامت کوتاه مدت استفاده مي کنند و يا شايد بهتر باشد بگوييم در مقابل مددجوياني که نسبت به آن ها ، مدت اقامت کمتري دارند . لذا قرباني اصلي رابطه قدرت در واقع مددجويان با اقامت کوتاه مدت هستند که اين نوجوانان نيز به نوبه خود به مددجوياني که در قياس با آن ها داراي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، اوقات فراغت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران