دانلود پایان نامه ارشد درمورد محل سکونت، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، آپارتمان نشینی

دانلود پایان نامه ارشد

و کمترین بعدخانوار به محله های کوی برق با4 نفرو محله ی قلیچ با 3.47 نفر تعلق دارد . براساس پژوهش میدانی محله ی قلیچ خانواده های کم جمعیت و مسن بیشتری را در خود اسکان داده است .
جدول (4-3): نتایج بدست آمده در زمینه ی میزان فشردگی و پراکندگی به تفکیک محلات
محله 4-5 قلیچ
محله 4-6- 2 میرزمانی
محله 1 – 1
کوی برق
محله 3-4-1 ارم
محله 4-4-2
کوی شهیدقاسمی
محله 3-2-3 صاحب زمان
مساحت به متر مربع
0.423
0.592
0.977
0.436
2.62
3.314
شاخص اختلاط کاربری
256.229
245.865
107.716
218.989
290.974
269.083
تراکم خالص مسکونی
179.977
91.429
53.251
35.503
121.018
206.720
تراکم خالص جمعیتی
140.2
108.509
46.880
37.015
110.75
155.523
تراکم ناخالص جمعیتی
807
1424
492
615
1059
818.546
تعداد خانوار
3.47
3.88
4
3.79
3.76
3.99
بعد خانوار
ماخذ:یافته های تحقیق
4-2- تحلیل وشناسايي مشخصات فردي نمونه آماري
در اين قسمت به بررسي ويژگي‌هاي فردی نمونه مثل (جنسيت، سن،تعداد افراد خانوار،ميزان تحصيلات، سابقه سکونت، ، شغل سرپرست ، عمر منزل مسکونی، نوع منزل ومحل سکونت) وازنظرکیفیت اقتصادی(میزان درآمد، تعداد اتومبیل، وسعت واحد مسکونی و نوع تصرف ملک)کیفیت اجتماعی به لحاظ میزان برخورداری محله از امنیت لازم و کیفیت حمل و نقل نیز بانمونه های (سرویس مدرسه، دلیل استفاده از ماشین، دلایل رفتن به مرکز شهر، وسیله رفتن به مرکز شهر، بیشترین زمان استفاده از ماشین)و نگرش افراد نسبت به انتخاب محل سکونت با سوالات (عوامل موثر در انتخاب منزل ومحل سکونت، درخواست ساکنین محله ومیزان تمایل به سکونت در مرکز شهر وآپارتمان نشینی) طرح و پرداخته مي‌شود.
4-2-1- جنسیت
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر %37.1 گروه زنان و %62.9 راگروه مردان تشکیل داده اند.
جدول شماره (4-4) فراوانی جنسیت نمونه آماري
جنسیت
فراواني
درصد فراواني نسبي
مرد
242
62.9
زن
143
37.1
جمع
385
100
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

4-2-2- سن سرپرست
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی 49-35 سال با %33 و کمترین تعداد مربوط به گروه سنی 65 سال به بالا با %7.5 می باشند.

جدول شماره (4ـ5)فراوانی سن نمونه آماري
درصد فراواني نسبي
فراواني
سن
7.8
30
24-18
29.4
113
34-25
33
127
49-35
22.3
86
64-50
7.5
29
65 به بالا
100
385
جمع

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-3-تعداد افرادخانوار
دربررسی تعدادخانواردرمحلات نمونه به نتایج زیرمی رسیم.
جدول شماره (4-6) فراوانی خانوار
تعدادافراد خانوار
فراواني
درصد فراواني نسبي
1
28
7.3
2
66
17.1
3
87
22.6
4
125
32.5
5 و بیشتر
79
20.5
جمع
385
100
با توجه به داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه وجدول شماره (4-6) نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد مربوط به گروه چهار نفره با %32.5 و کمترین تعداد مربوط به گروه یک نفره با %7.3 می باشند.

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-4-ميزان تحصيلات
جدول شماره (4-6)ميزان تحصيلات نمونه آماري
سطح تحصيلات
فراواني
درصد فراواني نسبی
بیسواد
23
6
ابتدایی
59
15.3
متوسطه
24
6.2
فوق دیپلم
142
36.9
ليسانس
105
27.3
فوق لیسانس و بالاتر
32
8.3
جمع
385
100
همان‌طور كه از جدول (4-6) و نمودار(4-4) دريافت مي‌شود بیشترین فراوانی مربوط به دوره فوق دیپلم با فراوانی % 36.9 و کم ترین فراوانی مربوط به گروه بیسواد با فراوانی %6 مي با‌شد.

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-5-سابقه سکونت
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین سابقه سکونت مربوط به گروه 20-10سال با فراوانی%34.8 و کمترین سابقه سکونت مربوط به گروه از بدو تولد با فراوانی%6.8 می باشند.
جدول شماره (4-7) سابقه سکونت
سابقه
فراواني
درصد فراواني نسبي
از ابتدای تولد
26
6.8
کم تر از 5 سال
59
15.3
10-5
105
27.3
20-10
134
34.8
بیشتر از 20
61
15.8
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-6-شغل سرپرست
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضربین گروه های بیکار ،دولتی ،آزاد،بازنشسته بیشترین فراوانی مربوط به گروه شغل آزاد با %29.1 و کمترین فراوانی شغل مربوط به گروه بازنشسته با %8.8 می باشند.
جدول شماره (4-8)شغل سرپرست
شغل
فراواني
درصد فراواني نسبي
بیکار
67
17.4
دولتی
129
33.6
آزاد
134
34.7
بازنشسته
55
14.3
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-7-عمر منزل مسکونی
براسا س داده های پرسشنامه و نمودار(4-7) وجدول (4-9) درارتباط با عمرمنزل مسکونی نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضربیشترین فراوانی درساختمان های بین30-20سال با %34.8 و کمترین فراوانی مربوط به ساختمان های کم تر از5 سال با %5.7 می باشند. بنابراین فراوانی ساختمان های قدیمی درشهرساری ازعوامل تهدید کننده درارتباط با ریزش وفروریختگی بنا و امنیت رهگذران خواهد بود .
جدول شماره (4-9)عمر منزل مسکونی
عمر به سال
فراواني
درصد فراواني نسبي
کم تر از 5 سال
22
5.7
10-5
104
27
20-10
86
22.3
30-20
134
34.8
بیشتر از 30
39
10.1
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

تصویرشماره (4-1) فروریختن بنا ناشی از فرسودگی و عدم رعایت نکات ایمنی ساخت و ساز

4-2-8-نوع منزل مسکونی
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهدكه در نمونه آماری حاضربیشترین فراوانی مربوط به ساختمان های سه طبقه با %36.6 و کمترین فراوانی مربوط به ساختمان های چهار طبقه وبیشتر با %15.3 می باشند.
تلویحا فراوانی ساختمان های چند طبقه استفاده ی بهینه از زمین و کاهش مصرف انرژی رادرپی خواهد داشت.
جدول شماره (4-10) نوع منزل مسکونی
نوع منزل
فراواني
درصد فراواني نسبي
ویلایی
74
19.2
دو طبقه
111
28.8
سه طبقه
141
36.6
چهاروبیشتر از چهارطبقه
59
15.3
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-9-درآمد خانوار
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین درآمد مربوط به گروه 1 میلیون-500 با %29.9 و کمترین درآمد مربوط به گروه کم تر از 200 با %13.2 می باشند.
جدول شماره (4-11)درآمد خانوار
تعداد خانوار
فراواني
درصد فراواني نسبي
کم تر از 200
51
13.2
500-200
102
26.5
1 میلیون – 500
115
29.9
2 میلیون – 1 میلیون
50
13
2 میلیون بیشتر
67
17.4
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-10-تعدادمالکیت اتومبیل
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد اتومبیل 1 دستگاه با %64.9 و کمترین تعداد اتومبیل 3 دستگاه با %3.9 می باشند. پژوهش میدانی صورت گرفته حاکی ازآن است که محله ی کوی برق به دلیل بعدمسافت و درآمدنسبتابالا بیشترین فراوانی را از لحاظ تعداد اتومبیل داراست .
جدول شماره (4-12)تعداد اتومبیل
تعداد
فراواني
درصد فراواني نسبي
0
44
11.4
1
250
64.9
2
76
19.7
3
15
3.9
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

4-2-11-مساحت منزل مسکونی
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به منازل مسکونی با وسعت 100-50 با %43.4 و کمترین فراوانی به منازل مسکونی با وسعت کم تر از 50 مترمربع با %1 می باشند.
براساس پژوهش میدانی حاضر منازل مسکونی با وسعت 100-50 درمحله ی کوی برق کمترین فراوانی رادارد.
جدول شماره (4-13): مساحت منزل مسکونی
مساحت
فراواني
درصد فراواني نسبي
کم تر از 50
4
1
100-50
167
43.4
150-100
121
31.4
200-150
61
15.8
200 بیشتر
32
8.3
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

4-2-12-نوع تصرف ملک
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به گروه ملکی با %47.3 و کمترین فراوانی مربوط به گروه وقفی با %2.6 می باشند.
جدول شماره (4-14): نوع تصرف ملک مسکونی
نوع تصرف
فراواني
درصد فراواني نسبي
ملکی
182
47.3
اجاره ای
137
35.6
رهن
41
10.6
وقفی
10
2.6
مجانی در برابر خدمت
15
3.9
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

4-2-13-ساعات امنیت اجتماعی
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به ساعات شلوغ با %60 و کمترین فراوانی مربوط به داشتن پلیس محله با %5.97 می باشند.دراین رابطه محله ی کوی برق با داشتن پلیس محله امنیت محله را تایید نموده این در حالی است که پیش از این از محلات ناامن از نظر افزایش سرقت بوده است .
جدول شماره (4-15): ساعات امنیت اجتماعی
ساعات
فراواني
درصد فراواني نسبي
تمام شبانه روز
47
12.21
ساعات شلوغ
231
60
امنیت ندارد
84
21.82
پلیس محله
23
5.97
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

تصویر شماره (4-2) درسایه ی امنیت پلیس محله و تخریب اراضی کشاورزی

4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به تشابه و همگنی با %43.1 و کمترین فراوانی مربوط به همسایگی بااقوام وفامیل با %10.1 می باشند.
جدول شماره (4-16): عامل انتخاب محل سکونت
عامل
فراواني
درصد فراواني نسبي
نزدیکی به محل کار و …
131
34
تشابه و همگنی ساکنین و …
166
43.1
قیمت مناسب
49
12.7
همسایگی با فامیل
39
10.1
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
4-2-15-درخواست ساکنین محله
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به سکونت در وضعیت موجود با %31.9 و کمترین فراوانی مربوط به خروج ازمحله با %16.1می باشند.
جدول شماره (4-17): درخواست ساکنین محله
درخواست
فراواني
درصد فراواني نسبي
تمایل به خروج
62
16.1
تمایل به سکونت
123
31.9
تمایل به دریافت زمین معوض
105
27.3
تمایل به سکونت در صورت بهبودی وضع
95
24.7
جمع
385
100

منبع :استنتاج از یافته های تحقیق

4-3- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده
درپژوهش حاضر با توجه به مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق و نیز براساس اهداف و فرضیه های تحقیق ، ابعاد و شاخص های زیرموردبررسی قرارگرفته است .
جدول(4-18):ابعاد وشاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی
فرم
مولفه
معرف / شاخص
فشرده
/
پراکنده

کالبدی
نور و روشنایی،فروریختن بناهای درحال احداث ویاناشی ازفرسودگی آن،وجود ومیزان دسترسی به مراکز آموزشی و مراکز خرید،وضعیت معابراز نظرپوشش وعرض معابر،مناسب بودن ایستگاه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بافت قدیم، کاربری اراضی، کیفیت زندگی، تراکم جمعیتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سطح معنی داری، آپارتمان نشینی، کیفیت زندگی شهری