دانلود پایان نامه ارشد درمورد مبانی نظری، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

با یکدیگر(که بر اساس سال محاسبه میشود) و تفاوت سنی فرزندان با والدین)که باز هم بر اساس سال محاسبه میشود) میباشد.

2-مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق
در این فصل به دو بخش مبانی نظری و تحقیقات پیشین در رابطه با متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.

2-1- مبانی نظری

در این بخش به منظور مطالعه و بررسی تاریخچه و مبانی نظری، به بررسی دیدگاه های مختلف نظری در رابطه با هر چهار متغیّر این پژوهش پرداخته میشود. موضوعات مطرح شده عبارتند از: الگوهای ارتباطی خانواده، نیازهای بنیادی روانشناختی، احساس تنهایی و شادکامی.

2-1-1- الگوهای ارتباطی خانواده

کلین45 و وایت46(1996، به نقل از سیگلمن47، 1999) معتقد است نظریهی سیستم ها، خانواده را به صورت سیستم در نظر می گیرد. در این دیدگاه، هر بخش بر بخش های دیگر هم تأثیر می گذارد و هم از آنها تأثیر می پذیرد. بسیاری از متخصصان، به جای معرفی خانواده به عنوان یک سیستم یا گروه پردازش اطلاعات یا جامعه ای با فرصت مبادله بین اعضای آن، خانواده را به عنوان نوعی ارتباط و گفت و شنود معرفی می کنند (فیتزپاتریک، 2004).
واتزلاویک48، بیوین49 و جکسون50، 1967،) به نقل از کلارک51 و شیلدز52، 1997(، خانواده را سیستمی قانون گذار تعریف می کنند که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی