دانلود پایان نامه ارشد درمورد مالكيت، اجراي، غير، تريپس

دانلود پایان نامه ارشد

چهارم است به موضوع حقوق استيفاء شده نمي پردازد.
قابل توجه است سندي كه اساساً هدف تدوين قواعد حمايتي مالكيت فكري را در نظر داشته صريحاً از توجه به اين مسأله حائز اهميت، اجتناب ورزيده است.
5-2-3- ملاحظات منافع عمومي
علاوه بر اهداف اشاره شده مبني بر توسعه موازين اجتماعي، اقتصادي ، فني و غيره به ماده هشتم موافقتنامه به اعضا اين اجازه را مي دهد كه به تنظيم يا اصلاح قوانين و مقررات داخلي خود مبادرت ورزند و اين كار به منظور تطبيق تدابير ضروري در حمايت از بهداشتي عمومي و تغذيه صورت مي گيرد كه در موافقتنامه تريپس مورد توجه واقع شده اند.
ماده 27 در بند سوم به اعضاء اين اختيار را مي دهد كه در حمايت از مواردي مثل روش هاي تشخيص، درمان و جراحي براي مداواي انسان يا حيوان و همچنين نباتات و حيوانات غير از ميكروارگانيسم ها و اساساً فرايندهاي بيولوژيك براي توليد نباتات يا حيوانات، غير از فرايندهاي غير بيولوژيك و ميكروبيولوژيك، قائل به استثنائاتي شده و خارج از نظام موافقتنامه عمل كنند. اما در كنار توجه به منافع عمومي نبايد از ياد برد كه در مقدمه موافقتنامه تريپس به ماهيت خصوصي اين حقوق تصريح شده و بنابراين ضمن اينكه مي بايست در گسترش ملاحظات منافع عمومي موثر در تحديد حقوق مالكيت فكري، جانب احتياط را رعايت كرد ديگر تبعات ناشي از پذيرش اين اصل مهم را نيز از خاطر نبرد. به عنوان مثال وصف خصوصي بودن اين حقوق چه بسا قابل گذشت بودن را نيز تقويت نمايد.
3-3-آيين اجراي حقوق مالكيت فكري
عدم اجراي موثر نظام بين المللي حقوق مالكيت فكري، عامل اساسي وارد كردن اين مبحث در مذاكرات دور اروگوئه بود و به همين دليل است كه بخش سوم موافقتنامه تريپس اعضاء را متعهد به تاسيس نظام جامع اجراي اين حقوق مي كند. در واقع يكي از خصوصياتي كه اين موافقتنامه را از ساير كنوانسيون هاي سازمان جهاني مالكيت معنوي متمايز مي سازد تاكيد آن بر اجراي قواعد از سوي كشورهاي عضو است. در كنار آيين رسيدگي اداري، مدني كيفري، ابداع جديدي كه در اين نظام صورت گرفته، طرح كنترل مرزي در مورد تقلب در مالكيت فكري است كه در موارد 51 تا 60 موافقتنامه مورد بحث قرار گرفته و بدان خواهيم پرداخت.
1-3-3- تعهدات كلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حل و فصل اختلافات، جبران خسارات، حقوق مرتبط Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی معرفت شناسی، مبناگرایی، شیخ اشراق، علامه طباطبایی