دانلود پایان نامه ارشد درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ه های فرعی:
فرضیه 1-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 1-2- بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-2- بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 3-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 3-2- بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 4-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 4-2- بین هموارسازی سود و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 5-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 5-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 6-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 6-2- بین هموارسازی سود و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 7-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 7-2- بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.

1-8-متغیر های پژوهش
1-8-1-متغير مستقل:
کيفيت سود: کيفيت سود اشاره به معقول بودن کلي سود گزارش شده دارد(کنچل و ديگران،2007)13 و معياري براي ارزيابي کيفيت (چگونگي) تکرار ، کنترل، و نزديکي سود تعهدي به سود نقدي است (بن،2008)14
متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می شود. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می شود(کردستانی و تاتلی،1392)
کیفیت اقلام تعهدی
در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است.
TCA it = β0 + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFOt+1 + β4∆sales it + β5 PPE it +εit
که در رابطه فوق:
TCA it= اقلام سرمایه در گردش
CFOi, t-1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل
CFOit = جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری
CFOi, t+1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد
∆Sales it = تغییرات فروش در سال جاری (که از تفاضل فروش سال جاری از سال قبل برآورد می شود.)
PPE i,t = جمع ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال جاری
β0= عرض از مبدأ
βi = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها)
εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا)

کیفیت اقلام تعهدی از انحراف معیار خطای برآوردی رابطه بالا به صورت ذیل برآورد می شود:
Accruals Quality it = σ(ξ_(i,t) )
هموارسازی سود(یکنواختی سود)
یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود است و معمولا با برخی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می شود. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، استفاده می شود. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست.
باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لویز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد.
Earnings Smoothness= (δ NIBT)/δCFO
که در رابطه فوق:
NIBE it = سود خالص در سال جاری
CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری
1-8-2- متغیر کنترلی
در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.

1-8-3- متغير هاي وابسته:
1.ارزش معاملات15:اين معيار به نوعي معياري سنتي براي سنجش نقدشوندگي سهام محسوب مي شود كه نتيجه ي حاصل ضرب تعداد سهام معامله شده در قيمت سهام است . بالا بودن اين معيار نشان از نقدشوندگي بالاي سهام دارد. براي محاسبه قيمت ميانگين از آخرين قيمت هر روز استفاده شده است.(کرمي و همکاران ،1389)
2.درصد سهام شناور آزاد16: درصدي از كل سرمايه شركت است كه جهت معامله در بازارسهام در دسترس باشد يا قسمتي از سهام يك شركت است كه بدون هيچگونه محدوديتي قابل معامله باشد(عبده تبريزي و همکاران ،1387).
درصد سهام شناور آزاد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه و به صورت گزارش هاي فصلي منتشر مي شود. براي به دست آوردن سهام شناور آزاد به صورت سالانه، از ميانگين درصد سهام شناور فصلي محاسبه شده توسط سازمان بورس استفاده شده است.
3 . گردش سهام (حجم نسبي معاملات): 17اين معيار از حاصل تقسيم تعداد سهام معامله شده بر تعداد سهام در جريان به دست مي آيد. از آنجايي كه اين نسبت با شكاف عرضه و تقاضا همبستگي معكوس دارد، در بسياري از پژوهش ها از آن به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده مي شود . بالاتر بودن نسبت سهام معامله شده؛ به تعداد سهام در جريان، بيانگر ميزان رواني معاملات است . هر چه اين نسبت بيشتر باشد، مي تواند نشان دهندهي نقدشوندگی بالاتر باشد. (کرمي و همکاران، 1389)
FLTO = (تعداد سهام معامله شده) / (تعداد سهام منتشر شده)
4.تعداد روزهاي معاملاتي18: به تعداد روزهايي گفته مي شود که در يک بازه زماني مشخص درآن مبادله سهم رخ داده است. اين معيار به صورت سالانه محاسبه می شود.( رحماني وهمکاران،1389)
5.زمان انتظار معامله19: به معناي تفاوت زماني بين دو معامله متوالي يک سهم است که اغلب ميانگين آن در يک دوره زماني مشخص مورد محاسبه قرار مي گيرد. زمان انتظار براي معامله بر اساس روز محاسبه شده و نشان مي دهد به طور متوسط زمان مورد انتظار براي انجام معامله سهام يک شرکت چند روز است به دليل محاسبه اين معيار در بازه زماني يک سال عدد 240 به عنوان تعداد روز هاي قابل معامله در سال در صورت کسر قرار مي‌گيرد.

6. حجم معاملات20: تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است.
7. گردش سهام شناور21 : حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شركت در يك بازه زماني مشخص، گردش سهام را نشان میدهد. اين معيار به صورت سالانه به طريق زير محاسبه شده است. ( رحماني وهمکاران ،1389)
SHTO = (تعداد سهام معامله شده) / ( (تعداد سهام شناور

مدل مورد استفاده برای آزمون پژوهش

LIQUIDITY MEASURES = α + β1 IEQ i,t + β2 SIZE i,t + β3 PRICE i,t + ε
LIQUIDITY MEASURES : شاخص های مختلف نقدشوندگی(7 متغیر)
:IEQ شاخص کیفیت سود شرکت i در سال t
PRICE : قیمت سهم شرکت i در سال
1-9- استفاده کنندگان پژوهش
نتايج اين پژوهش مي تواند براي گروههاي مختلفي همچون سرمايهگذاران در بازارهاي مالي، مسئولان بورس اوراق بهادار، ‌مديران پرتفوي، ‌كارگزاران، تحليلگران مالي و محققان بازار سرمايه و همچنين مديران شرکتها در بورس اوراق بهادار با فراهم ساختن بينش علمي نسبت به تاثير کيفیت سود بر نقدشوندگي سهام و تبع آن بر نقدشوندگي باراز سهام و همچنين روشن ساختن هزينه ضعف کيفيت سود مفيد باشد.
1-10 – قلمرو پژوهش
در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.
قلمرو موضوعی:
موضوع این پژوهش همانگونه که قبلاً عنوان گردید، بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام است که به عنوان قلمرو موضوعی قلمداد می گردد.
قلمرو مکانی:
موضوع بعدی، قلمرو مکانی پژوهش است در این پزوهش شرکت های عضو بورس اوراق بهادا تهران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.
قلمرو زمانی:
قلمرو زماني پژوهش شامل يک دوره زماني پنچ ساله براساس صورتهاي مالي سالهاي 1387 الي 1391 شرکت هاي نمونه ميباشد . البته با توجه به اين که براي آزمون فرضيه هاي پژوهش نياز به محاسبه تغييرات سال (t) نسبت به سال (t-1) ميباشد يا اينکه در مدلهاي استفاده شده روابط متغيرهاي سال (t) با سال (t+1) سنجيده ميشوند؛و همچنین برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی به انحراف معیار سه ساله مدنظر است پس با t-2)) سنجیده میشود براي محاسبه برخي متغيرها نياز به اطلاعات سالهاي 85 و 92 وجود داشت. بر اين اساس برخي متغير ها را در سال هاي ذکر شده مورد مطالعه قرار داديم البته آزمون فرضيه‌ها و نتايج آنها اشاره به سالهاي 85 تا 91 دارد .

فصل دوم
ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه
مديران و سرمايه‌گذاران در تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري آتي به اطلاعات مختلفي از جمله اطلاعات بازار، اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريانهاي نقدي آتي توجه دارند. سيستم حسابداري، فراهم کننده‌ي اطلاعات اضافي براي تصميم‌گيري مديران در مورد پروژ‌هاي سرمايه‌اي است.
هر قدر کيفيت اطلاعات حسابداري بالا باشد تصميمهاي سرمايه‌گذاري بهينهتري اتخاذ مي گردد. در تصميم گيريهاي منطقي اطلاعات دقيق تر داراي وزن و اهميت بيشتري است و تصميمهاي سرمايه‌گذاري به متغيرهاي حسابداري حساسيت بيشتري دارند. اگر کيفيت اطلاعات حسابداري با کيفيت سود مترادف يا همسو در نظر گرفته شود، بنا براين کيفيت سود مي تواند بر حساسيت تصميم هاي سرمايه گذاري با اين اطلاعات و مخصوصا اطلاعات حسابداري (سود حسابداري) تاثير گذار باشد (مجتهدزاده و احمدي ،1388).
با اين حال تحت استانداردهاي حسابداري تعهدي، درآمدها و هزينهها در زمان وقوع شناسايي مي گردند. حسابداري تعهدي اين اختيار را فراهم ميآورد كه صورتهاي مالي تصوير بهتري از عملكرد شركت ارائه نمايند(مرادزاده وهمکاران، 1389). با وجود اين محدويتهاي که در مورد سود گزارش شده حسابداري وجود دارد سرمايه‌گذارن کيفيت سود را شاخص بهتري براي نحوه تخصيص منابع مالي مال خود مي دانند(نوروش و مجيدي،1384).
علاوه برآن بالا بودن کيفيت سود ميتواند کارايي گزارشگري مالي تلقي گردد که به ارايه بهتر و راحت تر اطلاعات در بازارهاي مالي منجر خواهد شد، و به تبع آن موجب انتشار متقارن اطلاعات در بين جامعه ي يک بازار مالي می شود.
اما اهميت نقدشوندگي سهام در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟ يكي از ويژگي هاي بازارهاي كارا و بسيار مطلوب، نبود هزينه هاي معاملاتي و درنتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست هزينههاي معاملاتي طيف وسيعي از هزينه هاي آشكار شامل هزينه ماليات و كارگزاري و غيرآشكار ناشي از ناكارايي اطلاعاتي را دربر مي گيرد.
نقدشوندگي سهام مي تواند معياري براي كارايي بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود مانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشكلات بسيار ديگر، توجه به نقد شوندگي و تلاش براي حل اين مشكل ضروري مي رسد . افزايش نقد شوندگي مي تواند موجب توزيع هرچه بيشتر ريسك مالي از طريق كاهش هزينههاي پرتفوي گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي شود.
با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شكل چشمگيري پايين خواهد آمد. نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند كشف قيمت بازي مي كند. با توجه به نقش نقدشوندگي، شناخت عوامل مؤثر بر آن مهم، و قابل توجه است.
2-2 – نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن
2-2-1- مفهوم نقدشوندگي
هرچه بتوان يک دارايي را سريعتر و با هزينه کمتري به فروش رساند قابليت نقدشوندگي آن بيشتراست. اين تعريف هم در باره داراييهاي واقعي و هم داراييهاي مالي کاربرد دارد. درجه نقدشوندگي يک سرمايهگذاري وقتي پايين است که يک قيمت منصفانه براي آن به سرعت به دست نياييد. يک دارايي را غير نقدشونده مي نامند اگر: اولا بازاري براي دارايي وجود نداشته باشد که اين موجب مي شود در هنگام فروش فرد مجبور به معامله با کسر گردد ( يعني دارايي را کمتر از ارزش واقعي آن بفروش برساند)
ثانيا: ارزش دارايي براي خريداران مشخص نباشد. يعني حتي اگر بازار سازمان دهي شدهاي براي دارايي خاص وجود داشته باشد، عدم نقدشوندگي دارايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نقدشوندگی، کیفیت سود، نقد شوندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عرضه و تقاضا