دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، گروه آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
جدول 3-1:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه اساتید ……………………………………………………………………. 93
جدول 3-2:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه دانشجویان ……………………………………………………………… 93
جدول 4-1:تعداد دانشجویان به تفکیک گروه آموزشی ………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-2:تعداد اساتید به تفکیک گروه آموزشی ……………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-3:شاخص های آماری مربوط به سمت…………………………………………………………………………………………. 98
جدول 4-4:شاخص های آماری مربوط به میزان تحصیلات ………………………………………………………………………….. 98
جدول 4-5:شاخص های آماری مربوط به جنسیت ……………………………………………………………………………………… 99
جدول 4-6:شاخص های آماری مربوط به سابقه تدریس …………………………………………………………………………….. 99
جدول 4-7:شاخص های آماری مربوط به سوال اول …………………………………………………………………………………. 100
جدول 4-8:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم ………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-9:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم ………………………………………………………………………………… 101
جدول 4-10:شاخص های آماری مربوط به سوال چهارم …………………………………………………………………………… 101
جدول 4-11:شاخص های آماری مربوط به سوال پنجم ……………………………………………………………………………. 102
جدول 4-12:شاخص های آماری مربوط به سوال ششم ……………………………………………………………………………. 102
جدول 4-13:شاخص های آماری مربوط به سوال هفتم ……………………………………………………………………………. 103
جدول 4-14:شاخص های آماری مربوط به سوال هشتم …………………………………………………………………………… 103
جدول 4-15:شاخص های آماری مربوط به سوال نهم …………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-16:شاخص های آماری مربوط به وضعیت شغلی ……………………………………………………………………….. 104
جدول 4-17:شاخص های آماری مربوط به وضعیت تاهل ……………………………………………………………………….. 105
جدول 4-18:شاخص های آماری مربوط به وضعیت دوره تحصیلی ………………………………………………………….. 105
جدول 4-19:شاخص های آماری مربوط به سوال اول …………………………………………………………………………… 106
جدول 4-20:شاخص های آماری مربوط به سوال دوم ………………………………………………………………………….. 106
جدول 4-21:شاخص های آماری مربوط به سوال سوم ………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-22:شاخص های آماری مربوط به سوال 4پرسشنامه اساتید …………………………………………………………… 108
جدول 4-23:شاخص های آماری مربوط به سوال 5 پرسشنامه اساتید …………………………………………………………. 109
جدول 4-24:شاخص های آماری مربوط به سوال 13 پرسشنامه اساتید……………………………………………………… 109
جدول 4-25:شاخص های آماری مربوط به سوال 19.2پرسشنامه اساتید…………………………………………………….. 110
جدول 4-26:شاخص های آماری مربوط به سوال 19.7 پرسشنامه اساتید…………………………………………………… 110
جدول 4-27:شاخص های آماری مربوط به سوال 7 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………… 111
جدول 4-28:شاخص های آماری مربوط به سوال 11 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………. 111
جدول 4-29:شاخص های آماری مربوط به سوال 14 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………. 112
جدول4-30:محاسبه خی دوی محور دوم سوال اول تحقیق(پرسشنامه اساتید) …………………………………………….. 113
جدول4-31:محاسبه خی دوی محور دوم سوال اول تحقیق(پرسشنامه دانشجویان) ………………………………………. 114
جدول 4-32: شاخص های آماری مربوط به سوال 1 پرسشنامه دانشجویان………………………………………………….. 115
جدول 4-33: شاخص های آماری مربوط به سوال 2 پرسشنامه دانشجویان…………………………………………………… 116
جدول 4-34: شاخص های آماری مربوط به سوال 3 پرسشنامه دانشجویان………………………………………………….. 116
جدول4-35:محاسبه خی دوی سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………………. 117
جدول4-36:محاسبه خی دوی سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………… 118
جدول 4-37: شاخص های آماری مربوط به سوال 1 پرسشنامه………………………………………………………………… 119
جدول 4-38: شاخص های آماری مربوط به سوال2 پرسشنامه…………………………………………………………………. 119
جدول 4-39: شاخص های آماری مربوط به سوال 3 پرسشنامه……………………………………………………………….. 120
جدول4-40:محاسبه خی دوی سوال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………….. 120
جدول 4-41: شاخص های آماری مربوط به سوال 4 پرسشنامه………………………………………………………………. 122
جدول4-41:محاسبه خی دوی سوال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………….. 123

فصل اول

کلیات طرح تحقیق

مقدمه :
جامعه را انسان ها می سازند وانسان ها را آموزش و پرورش. بی شک ارزشیابی موقعیت حال و آینده هر جامعه خود به خود با سیستم آموزش و پرورش آن ، مرتبط می شود. شناخت اهمیت حیاتی آموزش و پرورش در تحقق یافتن آرمان های ملی ، موجب شده است که همه کشورها آن را در ردیف های اول اولویت برنامه های ملی قرار دهند.(فیوضات،1382)
در واقع تعلیم و تربیت همراه با آفرینش انسان می باشد ،ولی در گذرزمان بطور مستمر، شکل وروش ارائه آن در حال تغییر بوده است. در دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و ارتباطات، تعلیم وتربیت نسبت به دوران های گذشته ،هم از لحاظ کمیت وهم کیفیت و سرعت ارائه، بطور چشمگیری دچار تحول شده است. از جمله عواملی که منجر به این تحول شده است، فناوری اطلاعات 1، پدیده انفجار اطلاعات ، رواج نشر الکترونیکی واهمیت یافتن ارتباطات دوجانبه و چند جانبه می باشد.از آنجا که فناوری با سرعت پیش می رود و زندگی ما را تغییر می دهد، باید چاره ای بیندیشیم تا بتوانیم خود را با آن وفق دهیم و آنرا در کنترل خود نگهداریم.دنیا به سرعت در حال تغییر است و روش های سنتی آموزش با اطلاعاتی بیش از توان مقابله خود روبروست.(امیر تیموری و رحمانی ،1386)
رسالت سازمان ها به خصوص در این عصر،همگام سازی خود با سرعت تغییر و تحول در این دوره می باشد.آموزش و پرورش آینده مبتنی بر دانایی و قوه تفکر و قدرت خلاقیت است.نوآوری ها،آموزش انفرادی،استفاده از دانش و فناوری پیشرفته ،آموزش از راه دور،استفاده از کامپیوتر و اینترنت و…از جمله ویژگی های آموزش و پرورش در قرن 21 خواهد بود.(عطاران،1383)
قرن بیست و یکم قرن دانایی و قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است. در این قرن ما شاهد دنیایی خواهیم بود که راهبری آن را فناوری اطلاعات بر عهده خواهد داشت .این امر چالش های مهمی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد که از لحاظ فناوری اطلاعات با دنیای توسعه یافته فاصله دارند.
از طرفی کشورهایی مثل ایران که در جهت نیل به خودکفایی همه جانبه تلاش می کنند، نه تنها به کسب فناوری اطلاعات نیاز دارند بلکه باید از مرحله مصرف تکنولوژی به تولیدکنندگی برسند. شرط تحقق این سیاست راهبردی، تامین و تربیت نیروی انسانی مجرب ومتخصص است و این وظیفه سنگین در مرحله اول بر عهده نظام های آموزشی ، به ویژه آموزش و پرورش است .
به علاوه نهادهای آموزشی از جمله دانشگاه ها از بزرگ ترین تولیدکنندگان، اشاعه دهندگان وذخیره کنندگان اطلاعات و دانش اند و اگر تلاش مناسبی جهت بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات و محور قرار دادن آن در برنامه توسعه انجام شود، نظام های آموزشی خواهند توانست یکی از بزرگ ترین منابع پرورش نیروی انسانی ماهر برای کسب و بهره برداری از فناوری اطلاعات باشند و از این دیدگاه بزرگ ترین فرصت را برای رشد و توسعه بنیادین کشور فراهم سازند.به همین دلیل توسعه فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی نه فقط یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و گام مهمی در اصلاحات نظام های آموزشی، محسوب می گردد.(عبادی ،1383)
پدیده فناوری اطلاعات 2بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم وتربیت پانهاده ونظام های آموزشی را نیز به چالش فراخوانده است. مهم ترین خصوصیت و ویژگی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسترس قرار دادن آن برای همگان در کم ترین زمان ممکن با حداقل هزینه ها در همه زمان ها ومکان ها است. نهاد آموزش و پرورش که می توان آن را هسته اطلاعات ودانایی دانست، در کشورما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجه به مولفه های دینی وملی از ارزش بالاتری برخوردار است. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها ومفاهیم نوین ، موجبات بسط اطلاعات ودسترسی آسان وکم هزینه را برای فراگیران به روش آن لاین فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات وتعاملات فرهنگی را میسر می سازد. بی شک یکی از مهم ترین دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات، تحول درعرصه آموزش و پرورش است. کلاس های مجازی، مدارس مجازی ، مدارس هوشمند و دانشگاه مجازی وبطور کلی آموزش مجازی از ظرفیت ها و قابلیت های قابل اتکا برای توسعه این مهارت ها است. اگرچه فناوری اطلاعات دیری نیست که عرصه تعلیم و تربیت را متاثر ساخته است، اما آنچه واقعیت دارد این است که این تحولات به سرعت همه مولفه های آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار می دهد.(عبادی،1383).
فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آنچنان پتانسیل حضور در عرصه های گوناگون بشری دارد که بی تردید می توان آن را نماد ظهور یک موج

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، دانشگاه مجازی، منابع فارسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، آموزش عالی، علامه طباطبایی