دانلود پایان نامه ارشد درمورد فشار روانی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگي ـ دانشگاهي و گرايش هاي تفكر انتقادي دانشجويان مورد بررسی قرار گرفت. نتايج تحليل مسير و شاخص هاي برازش نكويي مدل از اثر واسطه اي ارضاي نيازهاي روان شناختي پايه حمايت كرد. الگويي كه بدان شكل ارضاي نيازهاي روان شناختي پايه در رابطه بين ابعاد الگوهاي ارتباطات خانوادگي ـ دانشگاهي و گرايش هاي تفكر انتقادي دانشجويان اثر واسطه اي دارد، در مورد هر يك از گرايش ها متفاوت بود.
(وی، شافی، یانگ و زاکالیک173 (2005)، ارضای نیازهای اساسی روانشناسی(نیاز به استقلال، خودپیروی و وابستگی) به عنوان میانجی بین دلبستگی بزرگسالان(اضطراب و اجتناب) و اندوه (خجالت، افسردگی و تنهایی) را مورد بررسی قرار دادند که این نتایج را شامل شد:
بین افسردگی و تنهایی،خجالت و اضطراب دلبستگی،ارضای نیازهای اساسی نقش واسطه ای ناقص دارند.
بین رابطه اجتناب از دلبستگی و خجالت، افسردگی و تنهایی، این نیازها نقش واسطه ای کامل دارند.
همچنین در توضیح اهمیت بررسی عوامل میانجی، ارتباط دلبستگی و فشار روانی به ویژه برای روانشناسان مشاوره عنوان شده است که روانشناسان مشاوره پس از مشخص کردن عوامل میانجی(مثلا مقابله موثر یا ارضای نیازهای اساسی) بین دلبستگی و افسردگی، می توانند به جای تلاش برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی