دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ و تمدن، جهان اسلام، دانشگاه تهران، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

ال، مترجم انشالله رحمتي، ماهنامه پژوهشي اطلاعات حکمت و معرفت، ش 13، ص 62
255- گوستافسون ، جيمز.م، اخلاق و مسيحيت، مترجم: حبيب اللهي،مهدي،حوزه اصفهان ” تابستان 1380 – شماره 6 ص 132 /
256- مسجد جامعي، اسلام، مسيحيت‏ و تمدن نوين، مجله نامه فرهنگ ” زمستان 1372 – شماره 12 صفحه 46 تا 50 ن
257- مجتهدي شبستري، محمد، مجله معارف جعفري ” شماره ويژه سخني چند درباره روش ما و مسيحيت نويسنده
258- شريفي، بسم الله، نقش دين در معنا بخشي به زندگي انسان، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1389، حجتيه
259- ولايتي علي اکبر، پويايي و بالندگي تمدن اسلامي، مجله انديشه حوزه، ش 47و 48 ، 1383 .
سايت ها
1. خيري، حسن، سقوط اخلاقي در جامعه غربي ، فصلنامه معرفت، شماره 21/ hawzah.net
2. www.hawza.net*
3. www.mgiran.Com
4. noormags.com
5. www. Amoozeh. Ir
6. did.ir کتابخانه ديجيتال
7. سايت باشگاه انديشه
8. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#People
9. پيامددهاي منفي تمدن غرب در اثر عدم توجه به دين mortezamotahari.com( پايگاه جامع استاد شهيد مطهري)
10. دايرة المعارف اينترنتي طهور، مشترکات اديان آسماني در نظام ارزشها و اخلاق
11. magiran.com ، فروپاشي نهاد خانواده درغرب، روزنامه رسالت 3/5/91 شماره 7595..
12. بهرام اخوان کاظمي، راهبردهاي اعتلاي تمدن و فرهنگ اسلامي و تضمين امنيت ملي، پرتال جامع علوم انساني
13. http://vazeh.com

نمايه و مطبوعات
1- سراج زاده، حسين (اجتماع‌ اخلاقي‌ مسلمـانـان‌: تبييـن‌ جـامعه‌ شنـاختي‌ تـاثيــرباورهاي‌ اسلامي‌ بر ميزان‌ جرم‌) ، پژوهش‌ 2- شماره‌ 3 – تابستان‌ 1379/ نمايه
3- کيهان، شماره 15898،مورخ 17/1/1376. Magiranپايگاه مجلات
4- روزنامه ايران , 7/5/75
5- روزنامه جمهوري اسلامي , نگاهي از زاويه ديگر , 24/3/ 74 به نقل از مجله فارين پالسي آمريکا )
6- هفته نامه اشترن , 16/11/95,
7- کيهان، شماره 15898،مورخ 17/1/1376.
8- روزنامه کيهان، 20 تيرماه، 1 138
9- جمهوري اسلامي، 27/11/80
10- مجيد يونسيان، ” القاعده عربستان را مي‌گرداند”، شرق، 25/3/1383. Magiran.

1- لغتنامه دهخدا، ج 15، ص 942، انتشارات دانشگاه تهران، 1375/ فرهنگ معين ، ج 1، امير کبير، ص 1139، 1375، /و فرهنگ عميد، ص 420، امير کبير، 1376
2- کامران بختي، فرهنگ انگليسي – فارسي، مترادف و متضاد؛ تهران، نشر کلمه، ج اول، 1371،ص 89.
3- آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، چاپ دوم، 1370، ص 47
– 4 ويل دورانت ، تاريخ تمدن ، ج 1، مترجم: ضياالدين علايي طباطبايي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي 1388، ص 3.
5- علي‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ذيل واژه “تمدن”؛ معين، فرهنگ فارسي، ذيل واژه “تمدن”.
6- دکتر عزت الله رادمنش ،کليات عقايد ابن خلدون درباره فلسفه تاريخ و تمدّن، ص9/ قلم.
7 – هنري لوکاس، تاريخ تمدن، عبدالحسين آذرنگ، تهران، ج 1،کيهان، 1387، ص 19و20
8- پيشين ، ص 16
9- علي اکبر ولايتي، پويايي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، ج1، ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ص22
10- آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، کيهان چاپ دوم، 1380، ص 47
11- ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1367، چ نهم، ج 1، ص 3.
12- سهيلا صادقي فسايي، بررسي جامعه شناختي تئوري انحطاط ر نظريات ابن خلدون، تهران، امير کبير، ص91 ،1379
13- امام خمينى، كشف‌الاسرار ، قم، آزادى، 1357، ص 8. “در اروپا تمدن نيست، بلكه كلمه توحش به اروپا نزديك‌تر است.”، ص 272.
14 – چنگيز پهلوان، فرهنگ شناسي، پيام امروز، تهران، ج1 ،1378 ص 3-4
15 – دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج30، ص 227
16 – حسن عميد، فرهنگ عميد، ج2، ص 766
17- هنرى لوكاس ،تاريخ تمدن، ترجمه عبدالحسين زرين‌كوب تهران، كيهان، 1376، ج 1، ص 20ـ21.
18- دکتر منوچهر محسني ، جامعه شناسي عمومي، انتشارات کتابخانه طهوري. 1370، ص410،
19- جوزف روسک و رولند واردن، مقدمه اي بر جامعه شناسي، ترجمه دکتر بهروز نبوي و احمد کريمي، فروردين ، ص 9،
20- کارولين بي رز، جامعه شناسي بررسي انسان در جامعه، ترجمه ناصر رحيمي، ابن سينا. ص100،
21- دکتر محمد حسين فرجاد، مقدمه اي بر جامعه شناسي و سير تحول وتکامل جامعه، تهران، نشر آرام، ص154
22- ژان کازنو، مردم شناسي، ترجمه ثريا شيباني، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ص 56
23- دکتر پرويز ورجاوند، پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، شرکت سهامي انتشار، 1381 ، ص21،
24- علي اکبر ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي، دفتر نشر معارف، 1387، چ 7، ص19
25- عبدالحسين نيک گهر، ،تمدّن اسلامى در عصر عبّاسى، ص 260
26- ژوليوس گولد و ويليام. ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، ص 47 ص 267
27- چنگيز پهلوان، فرهنگ شناسي، نشر قطره، 1382، ص 29
28- ساموئل هانتينگتون، تمدن‌ها و بازسازي نظام جهاني، ترجمه مينو احمدسرتيپ، ص47
29- محمد تقي جعفري، فرهنگ پيرو ، فرهنگ پيشرو، تهران، 1373، ص11-73
30- اتوکلاين برگ، روانشناسي اجتماعي، ترجمه دکتر علي محمد کاردان، ج1/95
31 – فرهنگ معين، ج1، ص 469
32 – لغت نامه دهخدا، ج3، ص 4324
33 – راغب اصفهاني، مفردات قرآن، ماده دين
34- خليل ابن احمد فراهيدي، العين،موسسه دارالهجره، بيروت، 1409، ج1، ص 611
35- ابن منظور، لسان العرب، ج 13، بيروت، داراحياءالتراث العربي، موسسه االتاريخ العربي، 1374 166-167
36- درباره تعريف دين ر.ک.: مايکل پترسون و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، ترجمه: احسان نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران: طرح نو، 1376، صص 22ـ18 و چارلز تاليافرّو، عقل و فلسفه دين در قرن بيستم، ترجمه انشاء الله رحمتي، تهران: سهروردي، 1382، صص 57ـ52.
37- ميرچا الياده، فرهنگ و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، طرح نو، 1374، ص 7-9
38- محمد صفر جبرييلي ، فلسفه دين و کلام جديد ( چيستي دين، عبدالحسين خسرو پناه) ، پزوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميٌ 194، ، 1386،
39– پيشين ، ص 196
40- حميد رضا انوري، پايان نامه کارشناسي ارشد (پژوهشي راجع به تقديرگرايي)، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي،1373، ص 53 / حسين بافکار، نقش دين و دين داري در کاهش جرم http://vazeh.com/index.html
41- عبدالله جوادي آملي ، انتظار بشر از دين ، ص 27 – 24
42- کتاب نقد، شماره 2و 3، ص 114. اسلام‌ منهاي‌ احکام، اسلام‌ نيست‌ [گفتگو با پروفسور حامد الگار] (بهار و تابستان‌ 79 و noormags.com
43. سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج 1، تهران، دارالکتب الاسلامية، 1360، ص 431.
44- محمد تقي فعالي، درآمدي برمعرفت شناسي معاصر و ديني، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، قم، 1377 ص 271
45- احمد ابن محمد فيومي،مصباح المنير، مکتبه لبنان، 1366، ص 469
46- ابراهيم انيس و ديگران، معجم الوسيط، ج 1و2،المکتبه االاسلاميه، استانبول، ترکيا، ص 614
47- فخرالدين حجازي، نقش پيامبران در تمدن انسان، تهران: انتشارات بعثت.، 1352، ص 58
48- ساموئل پي. هانتينگتون ، برخورد تمدّنها و بازسازي نظم ، ص 71،
49- ديويد هيوم ، تاريخ طبيعي دين ، ترجمه حميد عنايت، تهران، خوارزمي ، ص 11
50- علي اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، پيشين ص 477
51- خليل ابن احمد فراهيدي، العين، چ اسوه، تهران ، بي تا، ص 398،
52- علي اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج8، ص327
53- ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 1 . 86
54- عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمه، ج1، انتشارات علمي و فرهنگي، 1385، ص 333-336
55- اکبر ولايتي، پويايي و بالندگي تمدن اسلامي، مجله انديشه حوزه، ش 47، ص35 www. Noormags.com / مالک ابن نبي ، شروط النهضه، ترجمه عمر کامل مسقاوي و عبدالصبور شاهين/ دمشق، دارالفکر 1979، ص 53
56- عبدالله، جوادى آملى ، علل پيشرفت و انحطاط جامعه از منظر آموزه‏هاى اسلامي،85 /پاسدار اسلام ـ ش 298 – مهر
57- نهج‌البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1372، چ چهارم، ن 5.
58 – حبيب الله طاهري، بررسي مباني فرهنگ غرب و پيامدهاي آن، بوستان کتاب، 1383، ص29-31
59- محمد تقي مصباح، تهاجم فرهنگي ، چاپخانه موسسه امام خميني، 1376، ص 26به بعد،
60- www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#People
61 – محمد علي احمديان ويژگيهاي جغرفيايي جهان اسلام، مشهد ،انتشارات سخن گستر،1388، ص 14
62 – www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#People
63-ويل دورانت،تاريخ تمدن ج 4، ص 435
64 – پيشين، ص 432
65- “نگاهي به ادوار تمدن اسلامي”رسول جعفريان، مجله کتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،شهريور و مهر 1385 – شماره 107 و 108 ص6 و7 با تلخيص و تغيير . نور مگز
66 – رسول جعفريان، “نگاهي به ادوار تمدن اسلامي” مجله کتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،شهريور و مهر 1385 – شماره 107 و 108 ص6 و7 با تلخيص و تغيير
67- شريف، ميان محمد، منابع فرهنگ اسلامي، ترجمه سيد جليل خليليان، تهران، 1359، ص 16
68- گوستاولوبون،تاريخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقى فخر داعى گيلانى، انتشارات افراسياب، 1380، ص 204.
69 – پيشين
70- گوستاو لوبون، تاريخ تمدن اسلام و عرب ، افراسياب، ص 341.
71- ويل دورانت، تاريخ تمدّن، ترجمه ابوطالب صارمى، وديگران، چ ششم، تهران، علمى و فرهنگى، 1378، ج 4، بخش اول، ص 627
72- پيشين، ص 407
73- محمد رضا حکيمي، دانش مسلمين،انتشارات دليل ما، چ 15، 1386، ص5
74- علي اکبر ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي، ص 28و 29
75- علي اکبر ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي، ص 30
76- علي اکبر ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي؛ ص 31
77- پيشين؛ ص 32
78- زيگريد هونكه، فرهنگ اسلام در اروپا، ترجمه مرتضى رهبانى،دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1383، ص 420
79- جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسلام، همان، ص 598.
80- پيشين، ص ‍581
81 – بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، تهران، دوستان و ناهيد،1377،ج1، ص 1-2
82 – عبدالحليم بن محمد الهادي قابه، القراأت القرآنيه: تاريخها، ثبوتها، حجيتها، و احکامها، بيروت، 1999، ص 70-73و 74-85
83 – بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، ص 1190
84 – دانشنامه جهان اسلام، ج7، ذيل ” تفسير”
85 – براي آگاهي بيشتر رک: – دانشنامه جهان اسلام، ج7، ذيل ” تفسير”
86 – براي اطلاع بيشتر رک: شادي نفيسي، عقل گرايي در تفاسير قرن چهاردهم، قم، 1379
87 – نک: دانشنامه جهان اسلام،ج7،ذيل تفسير
88 – کاظم مدير شانه چي، علم الحديث، مشهد، 1354ص 68و 70
89 – ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي، صص74- 83
90- محمد تقي مصباح يزدي، در جستجوي عرفان اسلامي، چ2،1387، ص 33
91- سيد يدالله يزدان پناه، عرفان نظري مباني و اصول، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1389صص73و 74
92- زين العابدين قرباني،تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي،نشر سايه، 1385 ، ص 196
93- نيکسون، پيدايش و سير تصوف، ترجمه محمد باقر معين، تهران، انتشارات توس، ص 29
94- تذکره الولياء، عطار نيشابوري،ج2، تهران، انتشارات مرکزي، 1336، ص 6
95- سيد يدالله يزدان پناه، عرفان نظري مباني و اصول، انتشارات موسسه آموزشي و پژئهشي امام خميني، 1389صص 34و 35
96 – رضا برنجکار، آشنايي با علوم اسلامي،طه، چ2، 1382ص 144
97 – رضا برنجکار، آشنايي با علوم اسلامي، موسسه فرهنگي طه، 1378، ص52
98 – ولايتي، فرهنگ و تمدن اسلامي ، صص87- 89
99 -زيگريد هونکه، فرهنگ اسلام در اروپا،ص 420
100 – پيشين، ص 100
101 – سيد حسين نصر، علم و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، ج2، تهران 1359، ص 234
102- گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، همان، ص 612 / امير على، روح اسلام، ترجمه ايرج رزاقى و محمد مهدى حيدر پور، مشهد، آستان قدس رضوى، 1366، ص 345.
103- ولايتي،علي اکبر،فرهنگ و تمدن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد علوم قرآن، امام صادق Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد امام صادق