دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ و تمدن، رسول خدا (ص)، مسجد الحرام

دانلود پایان نامه ارشد

راه منحصر به فرد شناخت تعاليم دين، پس از كلام خداوند، سخنان پيامبر و جانشينان ايشان است، به گونه‌اي كه حتي استفادة صحيح از كلام خداوند نيز مبتني بر شناخت و درك سخنان اولياي دين(ع)است.
پيامبر و ائمه به عنوان مفسرين قرآن و محل رجوع وحي، رابط بين خلق و خدا محسوب ميشوند لذا آنچه از دستورات و تعاليم الهي را که براي بشر قابل فهم نبوده، خداوند ببا وحي به پيمبر آن تعاليم و آموزه ها را به بشر ارسال کرده.
2) الگو دهي
دومين بعد در رابطه با اعتقاد به رسالت و امامت، نقش الگودهي آنان است. پيامبر براي تمام مومنين اسوه معرفي شده و الگو بودن آن حضرت در زندگي انسان مي تواند راهنماي تمام کارها باشد ” لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً” 425
معناى آيه اين است كه يكى از احكام رسالت رسول خدا (ص)، و ايمان آوردن شما، اين است كه به او تاسى كنيد، هم در گفتارش و هم در رفتارش، و شما مى‏بينيد كه او در راه خدا چه مشقت‏هايى تحمل مى‏كند، و چگونه در جنگها حاضر شده، آن طور كه بايد جهاد مى‏كند، شما نيز بايد از او پيروى كنيد.426
اين تاسي به پيامبر در تمامي مسلمين و در تمامي حيطه ها به خوبي مشهود است؛ چرا که مسلمين حتي سعي ميکنند در جزييات زندگي شان هم به سيره رسول مکرم اسلام تاسي کنند. و شناخت پيامبري که داراي ملکه عصمت است. نه تنها وي را براي زمان خوش بلکه الگويي براي مسلمين امروز قرار داده است.
علاوه براصل نبوت ،اصل امامت و رهبري يکي از مهم ترين و برجسته ترين ويژگي شيعيان است که آنان را از ديگر گروههاي مسلمان جدا ميسازد. شايد اهميت اين اصل براي مسلمانان امروزي ملموس تر به نظر ميرسد؛ چرا که در زمان غيب کبري و ددر زمان عدم حضور امام معصوم، وظيفه خطير رهبري جامعه بر عهده خلف صالح امام غايب است. واصولا حکومت اسلامي جز به وسيله حاکميت اسلامي که در راس آن عالم جامع الشرايط حضور داشته باشد، اعمال نميشود.427
3) انتظار در امتداد امامت
همه اديان‌آسماني،به خصوص اديان ابراهيمي،براي جامع? بشري، غايت و آينده‌اي روشن،توسعه‌يافته و سعادت ‌بخش ترسيم مي‌کند. اسلام از پيروان خود انتظار دارد که با الهام از شاخص‌هاي آن جامع? آرماني، به اقتضاي‌ امکانات و توانمندي اجتماعي خود، بکوشند تا در يک روند تکاملي حداقل‌هايي از ويژگي‌هاي جامع? مطلوب اسلامي را محقق سازند. تحقق ويژگي”انتظار”در جامعه اسلامي،مستلزم احراز شرايط و شاخص‌هايي است که نشان‌گر تحقق برخي مراتب حداقلي جامعهء مطلوب اسلامي است. مهم آن است که جامعهء اسلامي همواره بکوشد تا حرکتش، حرکتي تکاملي و رو به رشد باشد.در همين راستا، يکي از اقتضائات مذکور،دانش و امکانات‌ علمي است که در هرعصري وجود دارد يا مي‌تواند پديد آيد.428
شور و شوق حضور در کنار آن منجي بزرگ که روزي ظهور خواهد کرد ، هر معتقدي را به سير وسلوک معنوي و پيشرفت دنيايي براي رسيدن به گوشهاي از آمال آن منتظر ميکشاند.
3- معاد
اعتقاد به زندگي پس از مرگ، حسابرسي اعمال در روز قيامت، و پاداش و مجازات افراد بر اساس رفتارهايشان است. هر چند اعتقاد به معاد بر همهي ابعاد زندگي انسان ها تأثيرگذار است. امروزه علي رغم پيشرفتهاي علمي و کاهش مشکلات زندگي، اضطراب ها و نگراني ها رو به فزوني است. بخشي از اين مشکلات بر اثر احساس بيهدفي و پوچي در زندگي است.
علامه محمد تقي جعفري در تبيين لازمه نياز به دين ميگويد: انسان در سامان دادن زندگي طبيعي نه تنها نياز به دين ندارد، بلکه دين در برخي مواقع، مزاحم آن نيز است. آن چه انسان را به دين نيازمند مي نمايد، حيات معقول و طيبه است که در آن انسان به کمال نهايي دست مي يابد و ظرف تحقّق آن نيز آخرت است. بنابراين، هدف غايي دين، ساختن زندگي معقول است و اگر اين هدف، ناديده انگاشته شود و زندگي طبيعي، مقدم شود استفاده ابزاري از دين است؛ چنان که آنهايي که حيات طبيعي را مقدم داشتهاند، از دين و ساير ارزش ها، استفاده ابزاري نمودهاند. 429
1) صبر
کمتر چيزي مانند باور به معاد ميتواند آلام مسلمان را تسکين دهد. اساساً برخي مشکلات جبران ناپذير است و افراد تنها با توجه به پاداشهاي زندگي اخروي ميتوانند خود را آرامش بخشند. کمترين پاداشي که از اعتقاد به آخرت حاصل مي شود؛ صبر بر مصيبتها و آلام است: الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ “430 طبق مفاد اين آيه اين جهان دار بقا، براي هيچ کس نيست. بعضي زودتر و بعضي ديرتر، بايد از اين جهان بروند. چرا انسان به خاطر مسايل زودگذر در ديار شرک و کفر باقي بماند، و بار ذلت و اسات را بر دوش بکشد، و زندگي شن بيمعنا باشد431، بنابراين شما مردم با ايمان از مرگ نترسيد و از ترس مرگ و مشکلات زندگي تن به اسارت و ذلت ندهيد
علي ميفرمايد: کساني که به موت عقيده دارند، خود را براي مرگ آماده ميکنند، و نه تنها از مرگ نمي ترسند بلکه آرزوي آن را ميکنند تا به بهشت برين راه يابند، اما براي آنان که نسبت به مرگ بي تفاوت هستند ياد مرگ و نام آن سبب توجه به خدا و آماده شدن براي روز باز پسين است. ياد مرگ قلبي را که نسبت به امور آخرتي مرده است و بيتفاوت زنده ميسازد؛ و چشمي که حقايق را درک نميکند بينا ميکنئ و بدين ترتيب مرگ و ياد آن نعمتي است از نعمت هاي الهي. 432
2) بازدارندگي
اثر ديگر باور به معاد، نقش مهارکننده و بازدارندهي آن است که در زندگي مسلمانان به خوبي مشهود است.اعتقاد به معاد و حساب و کتاب اعمال در آخرت؛ قويترين ضمانت را براي رعايت هنجارها، انجام خوبي ها، و ترک زشتي ها به وجود مي آورد و توجه به اينکه بر تمام اعمال ما نظارتي وجود دارد و آشکارا و نهان روزي به حساب ميآيد التزامي دروني پديد ميآورد که با هيچ نظارت بيروني قابل مقايشه نيست433 علي (ع) به فرزندش توصيه ميکند:
“پسرم، بدان تو براى آخرت آفريده شدى، نه دنيا، براى رفتن از دنيا، نه پايدار ماندن در آن، براى مرگ، نه زندگى جاودانه در دنيا، كه هر لحظه ممكن است از دنيا كوچ كنى، و به آخرت در آيى. و تو شكار مرگى هستى كه فرار كننده آن نجاتى ندارد، و هر كه را بجويد به آن مى‏رسد، و سرانجام او را مى‏گيرد پس، از مرگ بترس! نكند زمانى سراغ تو را گيرد كه در حال گناه يا در انتظار توبه كردن باشى و مرگ مهلت ندهد و بين تو و توبه فاصله اندازد، كه در اين حال خود را تباه كرده‏اى . پسرم! فراوان بياد مرگ باش، و به ياد آنچه كه به سوى آن مى‏روى، و پس از مرگ در آن قرار مى‏گيرى.تا هنگام ملاقات با مرگ از هر نظر آماده باش، نيروى خود را افزون، و كمر همّت را بسته نگهدار كه ناگهان نيايد و تو را مغلوب سازد . مبادا دلبستگى فراوان دنيا پرستان، و تهاجم حريصانه آنان به دنيا، تو را مغرور كند، چرا كه خداوند تو را از حالات دنيا آگاه كرده، و دنيا نيز از وضع خود تو را خبر داده، و از زشتى‏هاى روزگار پرده برداشته است” 434
3) تشويق
اثر ديگر باور به معاد، ايجاد انگيزه در افراد و تشويق آنهاست. در كلمات اولياي دين(ع) به پاداش‌ها و نعمت‌هاي اخروي اشاره شده كه در ازاي انجام وظايف خانوادگي به فرد داده مي‌شود. توجه به اين نعمت‌ها و آسايش در زندگي اخروي،‌افراد را برمي‌انگيزد كه رفتارهاي خود را در جهت كسب اين نعمت‌ها، سوق دهند؛ براي نمونه، آياتي از قبيل آيات ذيل، شوق افراد را در انجام وظايف بسيار تقويت مي‌كند: “شما و همسرانتان در نهايت شادماني وارد بهشت شويد. سيني‌هايي از طلا و جام‌هايي در برابر آنها مي‌گردانند و در آنجا آنچه دل‌ها بخواهد و چشم‌ها از آن لذت ببرد، موجود است و شما در آن جاودانيد، و اين همان بهشتي است كه به‌خاطر اعمالي كه انجام مي‌داديد، وارث آن شده‌ايد”.435
ب- باورهاي موثر در انحطاط
با توجه مطالب فوق، دين و شريعت اسلامي هر آنچه يک مسلمان براي سعادت دنيوي و آخروي بدان نيازمند است، درخود جاي داده؛ اما واقيعت دنياي امروزمسلمانان ما را به شک مياندازد که، اگر در عقايد اسلامي در عقايدش چنين استوارياي وجود دارد پس چرا ثمر? اين تعاليم را ما امروز در بين مسلمين کمتر مي بينيم؛ وديني که همه شرايط را براي جهانيشدن دارا است، چرا نتوانسته مسلمين امروزي را به تعالي برساند؟
پاسخ کلياي که به اين سوال ميتوان ارايه کرد اينست که: اسلام در نفس خود هيچ عيبي ندارد اشکال از عملکرد و برداشت ناصواب مسلمين امروزي از اسلام و يا به قول شهيد مطهري ، مسخشدن ارزشهاي اسلامي است که متاسفانه، به عنوان جلوه اسلام اصيل معرفي شده است.
در واقع ريشه بسياري از سوء براشتها به علت دقت نکردن خيلي افراد به نظم منطقي فرآن و نظم درون آن و نينديشدن در مورد آيات مفسر، است تا رفع ابهام شود.436 رشيد رضا مؤلف تفسير المنار در اين باره مينويسد: علماي علم الاجتماع و سياست مداران و مورخان اسلامي و غيراسلامي اتفاق دارند تنها عاملي که در برهه اي از زمان به عرب ها (مسلمانان)، در همهي زمينههاي فرهنگي و اجتماعي و روحي نيرو بخشيد و آنان را در پيشرفت فرهنگ و تمدن انساني کمک کرد و با هم متّحد ساخت، اسلام بود و بس؛ طبعاً روگرداني از اسلام و يا داشتن مسماي اسلام، نتيجه اي جز خواري و ذلّت نخواهد داشت437
1- درک نادرست از توکل
افراط در آموزهها موجب گرايش برخي به تنبلي شديد و کناره‌گيري از امور دنيوي با شعار اين که؛ هر که دندان دهد نن دهد در ميان مسلمين ساده انديش گرديد. و برخي از مسلمانان چنان در درک توکل دچار افراط و تفريط شده بودند حتي کار کردن براي کسب روزي و معالجه بيماري را مخالف با توکل مي شمردند و اين گونه کارها را از ضعف ايمان و يقين مي پنداشتند.
لازم به توضيح نيست که توکل بدين معنا در اسلام، اصل و اساسي ندارد و توکلي که اسلام تعليم مي دهد، هيچ گونه منافاتي با کار و کسب و معالجه ندارد و نهايت اين که وسايل را بايد به ديده واسطه نگريست نه به ديده استقلال.
معناي توكّل اين نيست كه انسان در جايي تنها مشغول به عبادت و راز و نياز با خدا گردد و اوقات شبانه روز را اين گونه سپري كند و دست از كسب و كار بردارد. بي ترديد، اين به بيراهه رفتن است. در روايتي آمده است: پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله)گروهي را مشاهده كردند كه به دنبال كشت و كار نمي روند، فرمودند: چه مي كنيد؟ گفتند: ما متوكّلان هستيم، آن گاه پيامبر فرمود: شما متوكّل نيستيد، بلكه سربار جامعه ايد.438
2- اهلبيت گريزي
پس از رحلت پيامبر (ص ) و با وجود تعيين تکليف پيامبر، در بطن جامعه اسلامى ، زاويه انحرافى ايجاد گرديد که روز به روز با گذر زمان ، وسعت بيش تر گرفته ، تا در نهايت منجر به متروک ماندن اسلام ناب در اين جوامع و مسخ مفاهيم دينى با عناوين مختلف گرديد؛ تا جايى که از اسلام جز نامى در عرصه زندگى اجتماع مسلمانان باقى نماند.
متاسفانه از همان قرون اوليه بعد از ظهور اسلام ، آموزههاي قرآني اصيلي چون علمآموزي ، تقوا و خويشتنداري ، جهاد ، شفاعت ، قضاء و قدر ، قناعت ، نفي سلطه کفار بر مسلمين، يا به فراموشي سپرده شده و يا با تفسيرهاي معوجي که از آن شده ، از تاثير و اثرگذاري افتاد.
علت اصلي بروز اين تفاسير غلط را بايد اعتقاد نداشتن و به انزوا کشاندن مفسران حقيقي قرآن کريم يعني اهلبيت، جستجو کرد. سدير مي گويد : زماني که امام باقر عليه السلام وارد مسجد الحرام مي شد و من خارج مي شدم ، دست مرا گرفت و رو به کعبه ايستاد و فرمود: اي سدير ! همانا مردم مامور شدند که نزد اين سنگ ها ( کعبه) آمده و گرد آن طواف کنند؛ سپس نزد ما آيند و ولايت خود را نسبت به ما اعلام دارند. همين است گفته خدا ” همانا من آمرزنده‌ام آن که ايمان آورد و کار شايسته کند و سپس رهبري شود” آ نگاه با دست به سينه اش اشاره نمودو فرمود : به سوي ولايت ما . سپس فرمود : اي سدير کساني که مردم را از دين خدا باز دارند را به تو مي نمايم . آنگاه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس غربت، ناخودآگاه، امام صادق Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قضا و قدر، اراده آزاد