دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ و تمدن

دانلود پایان نامه ارشد

آنها پر ازروياهاي شهواني است391
در عصر کنوني نيز هر از گاهي مشکلاتي در مورد فساد ههاي مختلف کشيشان به وفور يافت مي شود که در مورد آخر، پاپ بنديکت به خاطر سوع استفاده هاي جنسي مختلف ددر اقصا نقاط دنيا گزارش شد، از شرمساري اينکه نتوانسته اين قضايا را مديريت کند مجبور به استعفا گرديد.
در نمونه ديگر که خبر cnn اعلام کرد در 30/1/86 بود که همزمان با سفر پاپ به امريکا و استقبال گرم بوش اعلام کرد؛ فقط در 2006، حدود هفتصد مورد کودک آزاري و تجاوز جنسي يا هم جنس بازي ميان کشيش هاي کاتوليک، ثبت و شکايت رسمي شده که کليسا مجبور به پرداخت بيش از دو ميليارد دلار خسارت به خانواد هاي قربانيان شده است.392
5- توحش
در خلال تاريخ اروپا چند جنگ خانمان سوز و بهره کشي هاي فراوان از ملت هاي ضعيف تحت سلطه شان رخ داد که همه از قدرت طلبي غرب سرچشمه مي گرفت. برخي از اين جنگها حاصل ناداني و سلط? انديشه قرون وسطايي بر افکارمردم غرب، بود و برخي نيز بعد از نوزايي و دور? رشد عقلي شان اتفاق افتاد که تاکنون فرياد توحش از آن رفتارهاُّ در تاريخ بلند است.
1) جنگ هاي صليبي
مهمترين حاثه اي که در دومين نيمه از سده‌هاي مياني رويد داد جنگ هاي صليبي بود؛ پيروزي مسلمين و حاکميت آنها بر اسپانيا و مسيحيان غربي در چند سده به دو اکنش جدي پادشاهان فئودالي را بر انگيخت. آنه براي پوشش اين جنگ يک بسيج عمومي آن هم با نان آرمان هاي ديني بر آمدند.و بدين طريق طبل جنگ هاي 200 ساله صليبي به منظور باز پس گيري اسپانيا و نيز به قصد تصرف قدس آغاز گشت.
سربازان صليبي با انگيزه‌هاي ديني تهييج شده با جسارت براي جنگ برخاستند. همچنين با تحريک پادشاهان، فئودالها نيز دارايي هاي خود را به طمع به دست آوردن زمين هاي بيشتر در اين راه خرج کردند393
نخستين جنگ صليبي در خلال سال هاي1095-1099 ميلادي روي داد. جنگي سرااسرر مذهبي؛ دراين زمينه ويل دورانت مي نويسد:” به موجب آمرزش تام، مقرر شد که هر کسي در جنگ کشته شود، از هر گونه عقوبت که به واسطه گناه دامن گيرش شده برهد.”394 در ادامه مي نويسد: ” پاپ با جسارت، اختيارات خويش را تعميم بخشيد و مازات افرادي را که محکوم به مرگ شده بودند را به خدمت مادام العمر در فلسطين تقليل داد. هزاران تن از ولگردان به رهروان اين قافله پيوستند”395
قساوت ها وبي شرمي‌هايي که صليبيان به نام دين، در اين جنگ ها کردند قابل توصيف نيست. به عنوان نمونه ويل دورانت در شرح يکي از اين جنگ ها ونسبت به قساوتي که صليبيون به مسلمانان شهر قدس روا داشتند؛ مي نويسد: ” در کوچه ها توده هايي از کله، دست و پاهاي مقتولان ديده مي شد با هر طرف انسان، مرکب راهي مي کرد، ددر ميان اجساد مقتولان و لاشه اسبان بود. سپاه صليبي پاپ، زنان را با ضرب دشنه مي کشتند و ساق پاي اطفال شيرخوار را گرفته و به جبر آن‌ها را از پستان مادرشان جدا ساختند و به بالاي ديوار پرتاب مي کردند و يا با کوفتن آن‌ها بر ستون‌ها، گردنشان را مي‌شکستند. سربازان پاپ، هفتاد هزار نفر مسلمان را که در شهر مانده بودند، به هلاکت رساندند”396
2) جنگ هاي جهاني
زمين? جنگ جهاني‌اول و دوم را بايد در رقابت‌هاي توسعه طلبانه چند کشور قدرت‌مند و استعمارگر غربي جستجو کرد در اين ميان، کشور آلمان، بخصوص مغرور توسعه صنعتي و قدرت سياسي و نظامي روز افزون خود گرديده بود و در مقابل ساير کشورهاي اروپايي گردن فرازي مي کرد. گزارشگران جنگ جهاني اول مي نويسند: ” ويلهلم دوم امپراتور آلمان با اين که خود نو? ملکه ويکتوريا بودو با ملکه روسيه- نوه ديگر ملکه ويکتوريا- نيز قرابت خانوادگي داشت بر اثر همين رقابت ها عملا رودر روي انگلستان و روسيه قرار گرفت”397
عامل رقابت و درگيريها را اغلب در روحي? سلطه جويي دولت هاي قدرت مند غربي بر مستعمرات آسيايي و آفريقايي مي توان مشاهده کرد. اين قاره ها نه تنها سرشار از منابع زيرزميني بودند و منبعي براي تامين مواد اوليه چرخ صنعتي غرب به شمار مي‌رفتند، بلکه بازار مناسبي براي تزريق و فروش توليدات صنعتي و تسليحاتي غرب نيز به محسوب مي شدند. اين بود که دولت هاي صاحب قدرت در غرب همواره سعي مي کردند در راستاي حفظ سلطه خود بر مستعمرات مزبور از يکديگر سبقت جويند398
پيامدها و نتايج ناشي از جنگ جهاني اول که بمدت چهار سال و يک صد روز طول کشيد، از روز اول اوت سال 1914 تا يازدهم نوامبر سال1918به طول انجاميد. اين جنگ خانمان سوز که حاصلش بالغ بر تعداد 37/508/686نفر کشته و زخمي و اسير بود قريب به يک چهارم نيروي جوان کشورهاي اروپايي را نابود کرد ، نتيجه توسعه طلبي اهريمني برخي دولت هاي غربي بود.
خيره سري، کينه توزي و مجددا توسع طلبي و قدرت نماياندن صاحبان قدرتمند منجر به شعله ور شدن آتش جنگ جهاني دوم شد.اين جنگ در اروپا بيشتراز پنج سال و هشت ماه يعني از سپتامبر سال 1939 تا هفته اول ماه1945، و در آسيا بيش از هشت سال، از زمان حمله ژاپن به چين(1937) تا تسليم ژاپن( 1945) به طول انجاميدو نزديک به 35 ميليون نفر تلفات و مجروح بر جاي گذاشت399
3) استعمار و بهره كشي
از پيامدهاى روشن تمدّن غرب استثمار و استعمار مردمان غير غربى است. تفكر بهره ورى هرچه بيش تر و پاى بندى به آيين مكتب قدرت چيزى جز استعمار و بهره كشى از ديگران به بار نمى آورد. غرب براى برآوردن مواد اوليه كارخانه هاى صنعتى خود و چيرگى بيش تر بر جهان همه جا را در مى نوردد.
از نظر استاد مطهري، بهره كشى غرب از جهان سوم نگاه ارزشى او به جهان و انسان منشأ گرفته است. ثروت غرب محصول منابع اوليه صنعتى و كشاورزى به دست آمده از جهان سوم است و استعمار ريشه در جهان بينى و تفكّر استكبارى غرب دارد: بهره كشى و استثمار مردم از نتايج تمدّن غرب و آن نيز بر اثر كنار گذاشتن دين و مبانى اخلاق است.400
هند از کشورهايي بود که نزديک به دو قرن در اشغال بريتانيا بوده است. گاندى از تمدّن جديد به عيب بزرگ، ياد مى كند كه تنها هدف زندگى را در امور مادى خلاصه كرده و امور معنوى عشق ايثار و فداكارى در الفباى آن جاى ندارد. و اگر از اين مفاهيم نامى برده مى شود براى فريب ديگران است.او به روشنى مى گويد: چنين تمدّنى دوزخ فرودستان است و اين تمدّن از خود غربيان بدتر است; چه كه غربيان ذاتا شرير و بدكردار نيستند بلكه بيمار تمدّن خويش هستند. او درباره جنگ جهانى دوم نوشته است: جنگ اخيرماهيت شيطانى تمدّنى را كه بر اروپاى امروزحكم فرماست نشان داده است. كليه قوانين اخلاقيات عمومى به دست فاتحان و به نام شرافت نقض شده است. هيچ دروغى در صورت لزوم پست و وقيح تلقى نشده است. در پس پرده تمام جنايات انگيزه كاملا مادى آن به چشم مى خورد. اروپا مسيحى نيست; بلكه ابليس را پرستش مى كند…..401
به نظر شهيدي مطهري، با تاکيد بر همداستان بودن همه چپاولگران در غارت ملتها مي گويد: تنها اختلاف بر سر تقسيم ثروتهاى بادآورده بود. تنازع در آن نبود كه اين ثروتها از كيست; بلكه كشمكش بر سر آن بود كه رژيم سرمايه دارى آنها را در اختيار بگيرد و يا رژيم سوسياليست.402
د- اقتصادي
يکي از کساني که در خصوص انحطاط اقتصادي غرب سخن مي‌گويد ژان فوراستيه است ؛ وي در کتاب تمدن سال 2001 به اختصار در پي تشريح و تبيين مشکلات تمدني بشر در زمان حال و آينده است. واز نداشتن عقيد‌اي ثابت درغرب گلايه مي کند؛ و ضمن تشريح فراز و نشيبهاي اقتصادي در قرن بيستم، به تشريح ناکاميهاي بشر در قرن مي پردازد از جمله عوامل و آثارذکر شده از نظر وي عبارتند از: افزايش جمعيت، هرج و مرج بين‏المللي، بيکاري، آموزشهاي غيرمسؤولانه، وجود انسانهاي بي‏احساس، و بي‏عشق و درد از جمله مشکلات غرب است و معنقد است.:” انسان متعارف ثروتمند امروزي، از انسان متعارف فقير ديروزي خوشبخت‏تر نيست. بدون ترديد حتي از او بدبخت‏تر هم هست”403 در جاي ديگر ادامه مي دهد ” . چرا که در گذشته کار سخت شبانه‏روزي، کمبود تغذيه، کمبود سوخت، و نبود امکانات رفاهي، زندگي را بر انسان دشوار مي‏ساخت. اما با تمام اين مشکلات، بشر آن روز بي‏دغدغه بود و گاهي آهنگي و آوازي و خنده‏اي نيز از در و ديوار زندگي به گوش مي‏رسيد. امروز آن مشکلات اقتصادي ديگر کمتر وجود دارد، “.404
گر چه وضع اقتصادي اروپا از آغاز بر پايه‌اي غير اخلاقي استوار بود؛ زيرا نظام فئوداليزم، پيش از ظهور مسيحيت- در شکل تحريف شده اي که امپراتور قسطنطين آن را براي امپراتوري روم تحميل کرده ، و دستگاه کليسا آن را در قالب مطامع و هوسهاي خود ريخته بود- آن توانايي و قدرت را نداشت که وضع اقتصادي آن امپراتوري را تحت تاثير و نفوذ تعاليم اخلاقي خود در آورد و از آن پي هر مظالم و تعدياتي را که فئودالها در مناطق نفوذ خود مرتکب مي شدند به پاي دين ختم مي شد، ولي تعاليم مسيح عليرغم آن که تا اندازه زيادي دستخوش انحراف شده بود، توانست مثلا، معامله ربوي را در قيافه زشت و زننده واقعي اش به مردم بنماياند و مردم را از اين گونه معامله باز دارد. اما بعد از فرو ريختن پايه‌هاي اخلاق، رباخواري که در آيين مسيحيت و کيش يهود تحريم شده بود، پايگاهي شد براي نظام سرمايه داري؛ سرمايه داري از اولين لحظه پيدايش خود، آن را تکيه گاه خود قرار داد؛ و از اين رهگذر ، بدون تحمل زحمتي و انجام عمل مفيد ومثبتي، دسترنج زحمتکشان و حاصل کار کارگران را غصب کرد و پس از آن کارگزاران را در برابر قوت ضروري، و در پاره اي از موارد در برابر مزدي که براي تحصيل قوت ضروري، کافي نبود ، مورد استثمار قرار داد و کودکان را با دستمزد ناچيز در کارخانه ها به کارهاي دشوار وا داشت و زن را به منظور جلوگيري از قيام و اعتصاب مرد و مطالبه افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار ، به ميدان رقابت کشيد و پس آز آن او را در راه کامراني هاي حيواني مرد تسخير کرد و او را به فروش عرض و ناموس خود در بابر لقمه ناني مجبور ساخت. سرمايه داري براي اندوختن سرمايه و کسب درآمد بيشتر از هر رراهي براي کسب درامد بيشتراز هر راهي به گسترش فساد از طريق به وجود آوردن مراکز فسق و فجور همت بليغ و کوشش به سزا مبذول داشت….با به وجود آمدن نظريات علمي که هرکدام مورد بهره برداري سرمايه داران قرار گرفت….اقتصاد نيز به کلي از اخلاق جداشده و مردم هم فريب خوردند و حوزه اقتصاد را از اخلاق جدا پنداشتند.405
به هم بستگي اقتصاد بين المللي
انقلاب صنعتي که با انقلاب تجاري در قرن 17و 16 به وجود آمد ، جنبشي به وجود آورد که وابستگي و ارتباط بين المللي را بيشتر تسريع کرد . اروپاييان و مخصوصا مرردمان انگليس روز به روز بيشتر مشغول صنايع شهري مي شدند و کمتر مي توانستند مواد غذايي خود را از مزارع به دست بياورد ولي در عوض کالا صارد کرده و مقادي زيادي گندم و.ساير محصولات مي خريدند و بدين ترتيت کم کم سرسر جهان تبديل به يک بازار شد.406
شروع افکار جهاني سازي دنيا و ديدن دنيا به مثابه يک روستا و تبليغ اين گرايش در راسنه هاي مختلف که جهاني سازي هم? عرصه ها را خاستار است، باعث شده همه بنگاه هاي اقتصادي در سراسر دنيا به هم مربوط باشند و به هم تنيدگي اي را در دنيا ايجاد کرده که با کوچکترين لرزش در يکي از بنگاه هاي اقتصادي در يک سو،کل بازار دنيا به لرزش در آيد؛ که نمونه هاي بحران هاي مالي دنيا نتيج? اين نوع نگرش مي باشد.

فصل چهارم:

باورهاي ديني تاثيرگذار
در
رشد و انحطاط مسلمين

فرهنگ و تمدن اسلامي قرنهاي متوالي شاهد تحرک و پويايي جدي در راه پيشرفت بود و در مدت قريب به هشت قرني که چشم جهانيان را به خود خيره کرده بود و به‌قدري در تمامي ابعاد تمدني‌اش از جاذبه قوي برخوردار بود، که بسياري از ملتها با ديدن اين اعتلاي همه‌جانبه ناخواسته، خود به سراغ آيين حيات‌بخش اسلامي آمدند.
شکل‌گيري هر تمدني به عوامل سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نيازمند است. و تمدن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، خانه سالمندان، نهاد خانواده، قرن نوزدهم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس غربت، ناخودآگاه، امام صادق