دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل بازدارنده، نگرش معلمان، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

غيير در برنامه هاي آموزشي منجر به رشد خلاقيت ، نيازمند انجام تحقيقات مشابه و مکمل ديگر است تا امکان تعميم فراهم آيد.
2- خلاقيت به عنوان عملکرد فکري کودکان همانند هوش ، استعداد ، موفقيت تحصيلي و… داراي بار ارزشي مثبت براي خانواده ها و مدارس ( بويژه مراکز پرورش استعدادهاي درخشان) است فلذا فرض است به هر نحوي والدين ، مربيان و اولياي مدرسه ، افکار و رفتارهاي عادي دانش آموزان را خلاقانه به حساب آورند و يا بخواهند نتايج صرف هوش و موفقيت تحصيلي را به خلاقيت ربط دهند همانطوريکه چنين تلاشي براي داشتن نمره 20، شاگرد اول بودن و کسب عنوان ” تيز هوش بودن ” کودکان به شدت در جامعه امروز وجود دارد.
3- بلحاظ اتکاي عمده نظام آموزش و پرورش کشورمان به محفوظات به ويژه دردوره ابتدائي ، تعيين و تعريف مصاديق رفتارهاي خلاقانه با دشواري مواجه خواهد بود. در عين حال تمايل پاسخ دهندگان به انتخاب بهترين گزينه كه آشكارا در تائيد مطلوبترين حد خلاقيت است ممكن است نتايج تحقيق را به علت خطاي گرايش به حد مطلوب تحت تاثير قرار دهد .
4- محافظه كاري معلمان و احتمالا عدم همكاريشان بدليل نارضايتي شغلي ويا به هر دليل ديگر، همچنين التزام مدارس ( بويژه مدارس دولتي ) به اجراي برنامه هاي مصوب آموزش و پرورش و نقش ضعيف آموزش روشهاي خلاقانه در بطن کتابها و برنامه هاي درسي ، ممکن است اجراي چنين تحقيقاتي را غيرلازم و مغاير اهداف نظام آموزشي رايج تشخيص داده شده و با مخالفت مربيان و اولياي مدارس قرار گيرد و سطح همکاري آنان را گاهش دهد و نتايج تحقيق حاضر نيز ( بخصوص در مورد معلمان ) آنرا تائيد نمود . در ساير تحقيقات انجام شده از جمله تحقيق همتي كه جزو منابع مورد استفاده بود چنين مشكلي در ارتباط با معلمان گزارش شده است.
5- تاکيد بر رفتارخلاقانه و تفکر خلاق مستلزم تغيير در رفتار و نگرش افراد است فلذا با توجه به دشواري ماهوي اين تغييرات و همچنين بلحاظ سنتي بودن جامعه ، احتمال دارد چنين امري بعنوان تلاشي در جهت تغيير منش ، فکر ، عقيده و اصول تربيتي کودکان تلقي گرديده و مورد مخالفت والدين و موجب عدم همکاري آنان شود.
6- محدود شدن ابزارهاي جمع آوري اطلاعات به كتب، پايان نامه ها ، پرسشنامه ها ، سايت هاي اينترنتي و… و عدم استفاده از ساير روشها مثل مصاحبه ، بررسي اسناد و مدارك و آئين نامه ها و… موجب گاهش نسبي اعتبار و غناي تحقيق است .
7- اعتبار آزمونهاي سنجش خلاقيت و نوآوري ، عليرغم وفور و جذابيت از سوي متخصصين هنوز زير سوال است . چرا كه هنوز مراحل ابتدائي را طي مي كنند فلذا خيلي از صاحبنظران در اين خصوص اتفاق نظرندارند ( بدري، 1364، ص 157). فلذا به طور قطع نمي توان نتايج تحقيق را انعكاس حقايق مورد هدف تلقي نمائم .

8- طولاني و پيچيده بودن بودن آزمونهاي تكميل شده توسط دانش آموزان و معلمان كه ممكن است باعث خستگي و بي دقتي آنان شده فلذا وقت و حوصله كافي را صرف نكرده و پاسخهاي غير دقيق به سوالات بدهند.
9- براي شناسائي پاسخ دهندگان و تطبيق نتايج پرسشنامه اصلي با نتايج پرسشنامه هاي تکميل شده توسط والدين و معلمين ، از روش کدگذاري استفاده شد از آنجائيکه بي نام بودن پرسشنامه در نحوه پاسخدهي ، صداقت پاسخدهندگان ، ميزان مشارکت و… تاثير مي گذارد، در اين تحقيق نيز واکنشهاي چون اعتراض مستقيم به مجري تحقيق و اولياء مدرسه ، برگشت ندادن تعدادي از پرسشنامه ها، سياه ولاک نمودن کدهاو نوشتن يادداشتهاي اعتراض و… مشاهده شد. اين مشکل در مورد پرسشنامه هاي دانش آموزان و والدين ،تا حد قابل قبول بود لکن تاثير با نام بودن در پرسشنامه معلمين( هم معلمين قابل شناسائي بودند و هم اسامي دانش آموزان طي ليست ارزيابي ارائه شده بود)احتمالا بسيار زياد بوده است بطوريکه تعداد پرسشنامه برگشت داده شده (کامل )اندک بوده و آن را از حيث اعتبار انداخته است . البته فقدان روحيه همکاري معلمين ، نياز به صرف وقت زياد جهت تکميل پرسشنامه ، وقت گير بودن تطبيق تعاريف عوامل چهارگانه خلاقيت با يکايک دانش آموزان ، شباهت و پيچيدگي نسبي سوالات و…از علل ديگر بوده است .
10- بررسي سطح درآمد و طبقه اقتصادي – اجتماعي خانواده دانش آموزان از جمله متغييرهاي دموگرافيك مورد مطالعه در تحقيق حاضر بمنظور درك ارتباط آن با متغييرهاي ديگر بود . بديهي است سوال از ميزان درآمد افراد حتي در جوامع آزاد جزو پيچيده ترين عوامل مورد بررسي است . طبق تحقيقات موسسه مطالعات منطقه اي ديترويت دانشگاه ميشيگان آمريكا كه در سال 1960 ، نگرش مردم در مورد مسائل زناشويي و درآمد را يكجا مطالعه كرده بود برخلاف انتظار به اين نتيجه رسيد كه مقاومت و خودداري از پاسخ به مسائل زناشويي خيلي كمتر از مسائل درآمدي بود و جالبتر اينكه در پيگيري بعدي ، افراد مورد مطالعه مسائل مالي و درآمد را ” خيلي خصوصي ” ارزيابي نموده بودند يعني به نظر آنها مفهوم سطح درآمد ، از مفهوم زندگي زناشويي خصوصي تر بود ( عابدي ، 1362، 57). با اين حال روش نسبتا مطلوبي وجود دارد كه در آن سطوح مختلف درآمدي تعيين و از پاسخ دهنده مي خواهند روي گزينه متناسب وضع درآمدي خود علامت بگذارد با اين حال تصور مي شود احتياط ، محافظه كاري و حساسيت كماكان در اين تحقيق وجود داشته و بر روي نتايج اثر گذاشته است .

پيشنهادات
هر تحقيق علمي علاوه بر انجام رسالت خود ، ضرورتا نياز به ارائه طريق و پيشنهادات در مورد موضوع مطالعه و موارد مشابه است تا راهنما و چراغ راه ديگر افراد علاقمند كه احتمالا در آينده در آن راه قدم گذاشته و يا از نتايج بدست آمده استفاده مي نمايند باشد . براين اساس پيشنهادات ذيل ارائه مي گردد.
الف : پيشنهادات كاربردي
– لزوم بازنگري محتوي مواد آموزشي و روشهاي يادگيري مبتني بر حمايت از خلاقيت دانش آموزان
– برنامه ريزي برجسته شدن اهميت پرورش خلاقيت به جاي اهميت موفقيت صرف تحصيلي
– تجديد نظر در اهداف سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه معطوف به رشد خلاقيت باشد.
– برنامه ريزي براي تغيير نگرش معلمان و مديران مدارس در جهت پرورش خلاقيت دانش آموزان .
– برنامه ريزي براي گزينش و بكارگيري معلمان داراي استعدادهاي خلاقانه .
– برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش فعال و مشاركتي دانش آموز محور براي معلمان .
– احترام گذاشتن به نظرات و پيشنهادات معلمان و جلب مشاركت فعال آنان در بهبود سيستم .
– ايجاد واحد ” تحقيق و توسعه خلاقيت ” در سازمانهاي آموزش و پرورش .
– برگزاري مسابقات وجشنواره هاي محلي وکشوري ساليانه دستاورد وايده هاي خلاق دانش آموزان.
– ارائه آموزشهاي مستقيم و غير مستقيم شيوه هاي فرزند پروري والدين درجهت حمايت از خلاقيت .
– ايجاد فضاي مناسب گرايشات شغلي جوانان خلاق و علاقمند جهت حرفه معلمي .
– تجديد نظر در سيستم گزينش معلمان براساس ويژگيهاي شخصيتي مناسب .
– تقويت انگيزه و بازسازي شرايط رضايت شغلي ، احساس ارزشمندي و اعتباراجتماعي معلمان .
– ايجاد ساختارهاي انعطاف پذير ، پويا و رابطه مدار در مديريت سازمانهاي آموزشي .
– گزينش و انتصاب مديران آشنا به اصول روشهاي آموزشي خلاقانه .
– تفويض اختيار بيشتر به سطوح پائين سازمان آموزش وپرورش بمنظور افزايش ميزان مشارکت آنان
– فعال سازي شوراهاي محلي که داراي اختيارات کافي باشند .
– تغيير جهت گيري به سمت حذف و گاهش مقررات و بخشنامه ها.
– تغيير جهت گيري بازدهي آموزشي از کمي به کيفي .

ب : پيشنهادات پژوهشي
– انجام مطالعه تطبيقي نظام آموزشي با نظامهاي آموزشي موفق از نظر رشد خلاقيت دانش آموزان .
– انجام مطالعات تطبيقي مشابه در مورد سطوح مختلف مدارس عادي و سمپاد .
– انجام مطالعات مشابه با انتخاب جامعه هاي آماري بزرگتر ( استاني و كشوري ).
– انجام تحقيقات دقيق تر در مورد مولفه هاي اجتماعي – فرهنگي موضوع .
– انجام تحقيق در مورد عوامل بازدارنده اجتماعي – فرهنگي خلاقيت .
– انجام تحقيق در مورد ميزان مهارت و علاقمندي معلمان به موضوع رشد خلاقيت دانش آموزان .
– انجام تحقيقات طولي در مورد دانش آموزان داراي قواي خلاقه و موفق از نظر تحصيلي و اجتماعي .

فهرست منابع فارسي
1- آناستازي ، ا . (1364). روان آزمايي ، مترجم محمد نقي براهني ، انتشارات دانشگاه تهران .
2- آقايي فيشايي ، تيمور.(1377) .خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها ، انتشارات ترمه ، چاپ اول،
3- آزاد ، قاسم .(1385 ). آزمون سنجش خلاقيت تورنس. (http://www.moalemrc.com).
4- احدي ، حسن و مظاهري . خلاقيت . 1387http://www.afrinesh daily.ir) ).
5- اسبورن ، الكس ، اس .( 1381) . پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت ، ترجمه حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ سوم ،
6- افروز ، غلامعلي . ( 1364) .مقدمه اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش کودکان استثنائي ، انتشارات دانشگاه تهران ،
7- استرايکر،سوزان(1385 ) . کليدهاي پرورش خلاقيت هنري درکودکان ونوجوانان ،مترجم اکرم قيطاسي،موسسه انتشاراتي صابرين.
8- بازرگان ، عباس و همكاران .( 1385 ) . روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم ،
9- بني جمالي، شكوه السادات و احدي ، حسن . ( 1370) . بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني ، انتشارات نشرني ،
10- برونو،فرانکو. (1370) . فرهنگ توصيفي روانشناسي ،ترجمه مهشيد ياسائي و فرزانه طاهري ،انتشارات طرح نو ،
11- برزگر ، احمد . (1380). فن آوري و نقش آن در نظام آموزش خلاق ،
12- برزگرخليلي ، محسن و فاطمي ، مريم سادات. (2008)، خلاقيت و نوآوري در سازمانها . ( http://www. creativity.ir)
13- پورظهير،علي تقي . (1384) . مباني و اصول آموزش و پرورش ،انتشارات آگاه ،
14- تافلر ، الوين . (1373) . شوک آينده ، ترجمه حشمت الله کامراني ، چاپ گلشن تهران ،
15- تافلر، الوين . ( 1371) . موج سوم ، ترجمه شهيندخت خوارزمي . انتشارات پوريا ،
16- ترزا،آمابلي . ( 1375) . شکوفائي خلاقيت کودکان،ترجمه حسن قاسم زاده و پروين عظيمي ،نشر دنياي نو،
17- تلخابي ، محمود . ( 1380) . بررسي عوامل درون مدرسه اي موثر بر خلاقيت دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائي شهرستان زنجان ،
18- توران نژاد ، ربابه . ( 1378) . بررسي خودانگاري معلمان ابتدائي در باره توجه آنان نسبت به پذيرش خلاقيت ،
19- تورنس ، ئي پال . ( 1372) . استعدادها و مهارتهاي خلاقيت ، مترجم دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو،.
20- جويس،يروس.وويل ،مارشال.وکالهون ،اميلي . ( 1384) . الکوهاي تدريس 2004،ترجمه محمدرضا بهرنکي ،انتشارات کمال تربيت.
21- چونگ ، وو کيم . ( 1374) . سنگفرش هر خيابان از طلاست ، ترجمه محمد سوري ، انتشارات سيمين ،
22- حاجي دخت ، بهاره . ( 1387) . بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و خلاقيت مديران متوسطه دخترانه اروميه ،
23- حسيني ، افضل السادات . ( 1378) . خلاقيت و رشد آن درسازمان ، فصلنامه تحول اداري ، دوره چهارم ، شماره17،
24- حسن زاده ، فريبا . ( 1383) . بررسي توصيفي تاثير آموزش بارش مغزي بر خلاقيت ، .
25- خمارلو، توران . ( 1370) . کتاب کار مربي کودک ، انتشارات آگاه ،
26- دافي ، برنادت ، ( 1380) . تشويق خلاقيت و تخيل در كودكان ، ترجمه مهشيد ياسائي ، انتشارات ققنوس ،
27- دائمي ، حميدرضا و مقيمي ، سيده فاطمه . ( 1383) . هنجاريابي آزمون خلاقيت تورنس ، ( SID.ir‍ http://www . ).
28- ديويد ، بوهم . ( 1381) . در باره خلاقيت ، ترجمه محمد علي حسين نژاد ، نشر ساقي ، چاپ اول ،
29- دوبونو ، ادوارد . ( 1387) . خلاقيت كارآمد . ترجمه ملك دخت قاسمي نيك بخش ، نشر اختران ،
30- رسولي پور، منصور . ( 1386) . اهميت خلاقيت و روشهاي پرورش آن در دوره ابتدائيhttp://www.aftab.ir) )
31- رمي ،شوون. ( 1368) . سرآمدها،ترجمه محمود ميناکاري،مرکزنشردانشگاهي تهران ،
32- سيدعباس زاده ، ميرمحمد . ( 1380) . روشهاي عملي تحقيق درعلوم انساني ، انتشارات دانشگاه اروميه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بام سبز، طراحی شهری، پوشش گیاهی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انرژی خورشیدی، فضاهای داخلی، معماری پایدار