دانلود پایان نامه ارشد درمورد عملکرد خانواده، وظیفه مداری، سلسله مراتب، نیازهای روانی

دانلود پایان نامه ارشد

اعضای آن به طور دائم در حال تعریف و تجدید نظر در تعریف ماهیت روابط خود بر مبنای الگوی ارتباطشان هستند. شناخت این الگوها به شناخت بعضی از جنبه های عملکرد خانواده کمک می کند. در واقع، شناخت انواع مختلف الگوها و سبک های ارتباطات خانوادگی، علاوه بر توصیف، به پیش بینی و توضیح عملکرد خانواده و توصیه و تجویز های مربوط به آن هم کمک می کند (فیتزپاتریک، 2004).
فیتزپاتریک و نُلر53(1993)، خانواده را به عنوان گروهی از خویشاوندانی که هوِیّت گروهی و حس مشترکی از خانه را ارائه می دهند و گذشته و آینده مشترکی را تجربه می کنند، تعریف کرده اند. به اعتقاد نُلر و فیتزپاتریک (1993)، خانواده، توسط سه مقوله تعریف می شود: ساختار54، وظیفه مداری55 و فرایندهای تبادلی56. در تعریف ساختاری، سلسله مراتب اعضای خانواده از لحاظ قانونی و زیست شناختی با توجه به سن و جنس مورد توجه است. تمرکز بر نیازهای روانی اجتماعی خانواده، در تعریف وظیفه مداری گنجانده می شود؛ و فرایندهای تبادلی بر احساسات و پاسخگویی دو جانبه اعضا به یکدیگر تأکید دارد.
فیتزپاتریک (2004)، الگوهاي ارتباطات خانوادگی را، چگونگی تعامل بین اعضاي خانواده براي رسیدن به عقاید مشترك و نحوهی اتخاذ تصمیمات توسط خانواده تعریف می کند. ریچی و فیتزپاتریک(1990، به نقل از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی