دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

31-29).
اكثر انديشمندان ، ارتباط را علاوه بر اين كه يك فرآيند شامــل : منبع پيام ، پيام ، وسيله ي پيام وگيــرنده پيام مي دانند ؛ ویژگی های زیر را برای آن مد نظر قرار می دهند:
– ارتباط را يك تبادل هدفمنــد می دانند، زیرا موضوعی را به وسیله ی افکار، اندیشه ها و احساساتی به دیگران منتقل می کنند. ، اجتناب ناپذير، چند بعدي و برگشت ناپذيــر قلمــداد می کنند.
– ارتباط یک فرایند تعادلی است زيرا بر اساس فرايندي خطي و به صورت یک نواخت، منبع پيام را فرمول بندي کرده و به گيرنده منتقل مي كند.
– ارتباط هدف مند است، زيرا طرفين آن مي خواهند نتيجه اي بگيرند.
– ارتباط اجتناب ناپذير است ، زيرا در موقعيّت هاي مختلف اجتماعي كه افراد از حضور هم آگاه بوده و تحت تأثير كارهاي يكديگر هستند گريزي از آن نيست .
– چند بعدي بودن ارتباط بدين دليل است كه دريك ارتباط ، علاوه برمخابره پيام ، افراد به ارائه خود ، وضعیت فیزیکی خود ، تحمیل قدرت خود و برآوردن مقاصد منطقي مي پردازند.
– سرانجام ارتباط برگشت ناپذير است، چرا كه وقتي چيزي را گفتيم ديگر نمي توانيم آن را پس بگيريم (هارجي 1994 ).
شخصي كه داراي مهارت هاي ارتباطي باشد ، به راحتي مي تواند با ديگران تعامل اجتماعي برقراركرده و احساسات ، انديشه ها و افكـار خود را به آنان منتقل و آن ها را درجهت اهــــداف و فعّاليّت هاي خود ترغيب و به طوركلي از طريق اقناع ديگران را تحت تأثير قراردهد .

2-1-14-2مهارت ارتباط ميان فردي 28
منظور از ارتباطات ميان فردي ، ارتباطاتي رو در رو است كه تعداد شركت كنندگان آن اندك و معمولاً دو نفر هستند.
هارجي و همكاران( 1994) ارتباط ميان فردي را فرآيندي مي دانند كه طي آن اطلاعات، معاني واحساسات را ازطريق پيام هاي كلامي وغيركلامي با ديگران درميان مي گذاريم.
ديكسون و ديگران (1993) و هارجي و مارشال (1986) براي ارتباطات ميان فردي مدل مفهومي را ارائه داده اندكه داراي عناصر زيراست :
1- بافت « شخص – وضعيت »
2- هدف
3- فرآيندهاي ميان جي
4- پاسخ
5- فيدبك29
6-ادراك ( هارجی وهمکاران ، 1384 : 29).
بافت «شخص– وضعيت» : محتواي هر تعاملي تا حدود زيادي تحت تأثير شركت كنندگان و پيشينه ي آنان ( اطلاعات، انگيزه ها ، ارزش ها ، هيجانات ، نگرش ها ، انتظارات وگرايش ها ) و نگرش هاي آنان در مورد خودشان و تصور آنان در مورد توانایی شان برای موفقیّت در حیطه های مختلف؛ همچنین برخوردها ، نحوه ي اجراي آن ها و پاداش هاي حاصل از اين برخوردها و پارامترهايي هم چون نقش ها و قواعد ارتباط و محيط فيزيكي مانند فضا و دكوراسيون نيز بر تعامل تأثير مي گذارند (همان :31).
هدف: افراد معمولاً سعي مي كنند در برخورد با محيط مادي و ميان فردي خودشان به طور هم زمان به اهداف مختلفي دست يابند.
فرايندهاي ميان جي: آن چه فرايندهاي ميان جي در ارتباط ميان فردي ناميده مي شود ، عبارتند از:
هدف: ادراك فرد از محيط، از جمله ادراك وي از طرف مقابل در رويدادهايي كه برخي از آن ها ممكن است معلول اعمال قبلي باشند و به همين دليل باز خورد محسوب مي شوند و نحوه ي رفتار فرد را نشان می دهند. مانند زمانی که شما قبلاً با فردی با حالت عصبانیت برخورد کرده اید و حال که با او روبه رو می شوید بر خورد او بر اساس رفتار قبلی شماست.
پاسخ : در زماني كه طرح ها و استراتژي ها به اجرا گذاشته مي شوند ، از طريق پاسخ هاي كلامي و غيركلامي اعمال اجتماعي طبقه بندي مي شوند. لور و هاچسون30(1972) بين ارتباط صوتي و غير صوتي ، و ارتباط كلامي و غيركلامي تمايز مي گذارند. ارتباط صوتي از طريق زبان و آواهاي ضميمه ي آن برقرار مي شود ، ولي ارتباط كلامي فقط از طريق كلمات و زبان انجام مي گيرد.
ارتباط غيركلامي زير مجموعه ي رفتارهاي غير صوتي است كه به زبان بدني معروف اند. زبان بدني علاوه بر ژست ها ، وضعيت بدن ، حالات چهره و… شامل تغيير لحن و آه و ناله هم مي شود.
فيدبك : باز خورد يكي از اجزاي بنيادي ارتباط است ، ما پس از هرعمل، اعمال بعدي خود را براساس اطلاعات و پيامدي كه در مورد عملكردمان دريافت مي كنيم انجام مي دهيم و در مورد تغيير دادن پاسخ هاي بعدي خويش نيز به همين منوال تصميم مي گيريم . بازخوردها نيز مي تواند كلامي و غيركلامي باشد. از طريق بازخورد از نتايج عملكردمان آگاه شده ، و باعث بر انگيختن افراد براي ادامه برخي اعمال و تقويت رفتارها مي گردیم.
ادراك : ما از طريق دستگاه ادراكي خود تمامي اطلاعات مربوط به محيط بيروني ( از جمله ديگران و پيام هاي ‌آنان) را رمزگشايي كرده و براساس اين اطلاعات به قضاوت و تصميم گيري درباره ي اهداف مان مي پردازيم (هارجي، 1384 : 45 ).

2-1-14-3مهارت ارتباط غيركلامي
منظور از رفتارهاي غير كلامي ، مجموعه ي رفتارهاي صوتي وغير صوتي هستند كه نمي توان آن ها را كلامي دانست و مفاهيم از طريق تن صدا ، سرعت گفتار ، مقدارگفتار و لحن ، حركات بدني مانند وضعيت بدن ما بر روي صندلي ، همراه با جنبه هاي غيركلامي گفتـار به انتقـال اطلاعـــات كمك مي كنند(همان:50 ).
هنگام تعامل اجتماعي با ديگران حتي قبل از اين كه سخن بگوييم، ظاهر ما اطلاعات زيادي درباره ي سن ،جنس ، شغل ، پايگـــاه و شخصيت مــا را در اختيـار طرف مقابل مي گذارد. ريگيو و فريدمن31(1986) متوجّه شدند كه به هنگام صحبت در جمع، جذابيت جسماني و زیبایی ما بر مقبوليت، كفايت و قابل اعتماد بودن ما هنگام ارزيابي مان توسط دیگران تأثير مي گذارد.
ارتباط غيركلامي مي تواند به طوركامل جايگزين گفتار شود. بنابراين رفتارهاي غيركلامي ما در هنگام ارتباطات ميان فردي در ايجاد تعامل اجتماعي نقش بسيار مؤثري دارند ، رفتارهاي غيركلامي شامل تماس جسمي ، زبان بدن32( حركات ، ژست ها ، وضعيت بدن، تكان دادن سر، نگاه خيره ، حالات چهره)، مجاورت ها ( فضايابي و فاصله بين فردي ) ، خصايص ظاهري ، پيرا زبان 33( بخش صوتي گفتار مثلاً زير و بمي ، بلندي و سكوت) مي باشند (فاتحي زاده و فتحي ،1380 :52).

2-1-14-4 مهارت تقويت و پاداش
تقويت يكي از مهارت هاي اجتماعي مهم است. عملكرد مردم ، آموخته هاي آنـان ، تصميماتي كه می گیرند ،
احساسات و نگرش هاي آنان درباره ي خودشان و ديگران و هويت آنان ، همه را مي توانيم ازطريق واكنش هاي مان شكل داده و قالب ريزي كنيم.
تقويت كننده هاي اجتماعي را مي توان به دوگروه ، كلامي و غيركلامي تقسيم كرد كه با هم ارتباط تنگاتنگي دارند.
تقويت كننده هاي كلامي عبارتند از: تصديق، تأييد، تحسين، حمايت و ساير راه هاي پرورش پاسخ هاي طرف مقابل تقويت هاي غيركلامي عبارتند از ژست هايي مانند: لبخند ، تكان دادن سر ، تماس چشمي و نيز حركات بزرگ تر بدن از جمله كاهش فاصله ميان فردي ، خم شدن به جلو و لمس مي باشند.
اگر موارد ذكر شده رعايت شود ، تقويت موجب افزايش تعامل و حفظ روابط مي شود ، ميزان درگيري طرف مقابل را مي افزايد ، تعامل را لذّت بخش و جالب مي كند و نشان گر علاقه مخلصانه ما به ايده ها ، افكار و احساسات طرف مقـابل خواهـد بود، قـــوه ي درك وتعامل ما را مي رساند ، جاذبه ي ما را افزايش مي دهد و موجب افزايش اعتماد و عزت نفس گيرنده مي شود. البته اگر طرف مقابل تحسين ما را چنين تفسيركند كه تصور ما از وي مطلوب نيست ، در اين موارد باعث عزت نفس وي نخواهد شد.
هر چند تقويت عامل مهمي در رفتارهاي اجتماعي است ، اما همه ي اين موارد ( رفتارهاي كلامي وغيركلامي ) آثار تقويتي ندارد بلكه تقويت كنندگي به عوامل پيچيده اي از قبيل: منبع تقويت ، دريافت كننده تقويت و پاداش و نحوه ي ارائه آن بستگي مي دارد ( ديكسون، 1998 به نقل از فاتحی زاده وفتحی،1380: 55).

2-1-14-5 مهارت پرسش
پرسش يكي از رايج ترين و در عين حال ساده ترين مهارت هاست . پرسش و تقـويت جزء مهارت هاي اصلي تعامل اجتماعي هستند. استرك و شوارز34(1992) معتقدند: « مهم ترين مشكل تعامل انساني ، ارتباطي است كه برمبناي پرسش و پاسخ پي ريزي شود.»
پرسش كاركردهاي متفاوتي از جمله كسب اطلاعات ، كنترل تعامل ، ايجاد علاقه و كنجكاوي ، تشخيص مشكلات طرف مقابل ، ابراز علاقه به طرف مقابل ، تعيين نگرش ها ، احساسات و به حداكثر رساندن فعاليّت طرف مقابل دارد ( راگ و براون ، 1382 :47 ).
پرسش ها معمولاً به صورت كلامي اند. تنها جزء غيركلامي آن ، پايين بودن تن صدا درآخرين هجاي پرسش هاست. پرسش ها بنا به بافت خود متفاوتند ( سئوالات هنگام مصاحبه ، تدريس ، مشاوره ، بازجويي و گفت وگوهاي ساده اجتماعي ). ساده ترين طبقه بندي پرسش ها به صورت چه، چرا ، چه موقع ، چگونه، كجا ، چه كسي است ، طبقه بندي پيچيده ترشامل پرسش هاي باز و بسته، پرسش هاي پردازشی ، هدايت گر، يادآور ، عاطفي و سرسخت گير هستند ( دیکسون به نقل از فاتحی زاده،1380 :60 )

2-1-14-6 مهارت آماده سازي
آماده ساختن و خاتمه دادن دو پارامتر مهم تعامل اجتماعي هستند .آن ها زنجيره هايي ساخت يافته و رسمي هستندكه به تعامل كنندگان فرصت مي دهند نظريات خود را مطرح كنند يا بريكديگر تأثير گذارند. ما سال هاست كه اهميّت زيادي براي نحوه ي سلام کردن و خدا حافظي قایل شده ايم (رث، 1989). آماده سازي موجب آماده شدن افراد ، جلب توجه آنان و ايجاد انگيزش مي شود و آن ها را به سوي وقايع آتي هدايت مي كند. آماده سازي مهارتي است كه در تعاملات اجتماعي مان استفاده ي زيادي از آن مي كنيم و در زندگي روزمره ي ما نيز كاربرد زيادي دارد ، برای مثال نحوه ي تزئين ميز غذا اطلاعاتي درباره ي تعاملات آينده آن محل مي دهد. اطلاعات هم چون تعداد افراد ، تعداد مراحل سرو غذا و ميزان رسمي بودن رفتار حاضران.
در رابطه با تعاملات اجتماعي مي توان گفت آماده سازي عبارت است از: «استراتژي اوليه اي كه براي ايجاد يك چارچوب مرجع از آن استفاده مي كنيم تا بين طرفين و واقعيات موجود رابطه اي برقرار شود ». بنابراين آماده سازي بسته به بافت تعامل مي تواند فرآيندي دراز مدت يا كوتاه مدت باشد. اين فرآيند مي تواند شامل ايجاد تفاهم ، انگيزش ، انتظارات و ارزيابي واقع بنيانه ي آن ها متناسب با نتايج تعامل و ترسيم ماهيت و هدف تعاملات آتي باشد. هم چنين فرآيند آماده سازي تحت تأثير عواملي هم چون موضوع بحث ، زمان ، موقع روز ، مكان و شخصيت ، تجارب و پيشينه ي اقتصادي ، اجتماعي تعامل كنندگان است ( هارجي و همكاران ، 1384: 44).

2-1-14-7 مهارت خاتمه دادن
خاتمه دادن عبارت است از «جلب توجه ديگران به سوي پايان تعامل كه داراي چهارسطح متمايز: خاتمه خبري ، خاتمه انگيزشی ، خاتمه اجتماعي و خاتمه ادراكي است». خاتمه خبري علاوه بر پايان تعامل ، در طول تعامل هنگام تغيير موضوع روي مي دهد و براي اين كار از خلاصه كردن استفاده مي شود كه شامل احساسات ابراز شده و اطلاعات ارائه شده است. وقتي مي خواهيم موضوعي را تمام كنيم و بحث را خاتمه دهيم از خاتمه ي انگيزش استفاده مي كنيم و از حضار مي خواهيم كه هم چنان پس از اتمـام جلسه درباره ي موضوع فكر كنند.
خاتمه ي اجتماعي عبارت است از به جا گذاشتن احساس خوب راجع به مبادله اجتماعي درطرف مقابل و ابراز تمايل جهت انجام ملاقات هاي بعدي ، تا مراجع احساس نكندكه او را بيرون كرده ايم و مزاحم ما بوده است . در خاتمه ادراكي به طور مؤثري بحث ، گفت و گو يا مصاحبه به اتمام مي رسد كه از حسن ختام هاي خاصي استفاده مي شود. گافمن35(1961) به برخي از مانورهاي جسماني و حالت هاي بدني اشاره مي كندكه همراه با « خداحافظ » ، « مي بينمت » است. اين حالت بدني شامل تغيير جا ، نگاه هاي طولاني ، افزودن فاصله ميان فردي و خم شدن به سمت محل خروج است . اما در تعاملات رسمي به توجيه جدايي پرداخته مي شود ، (من با پزشك قرار دارم ، ماشينم را در پاركينگ پارك كرده ام و…) هريك از انواع خاتمه ها به فراخور بافت اجتماعي به طور هم زمان يا مجزا استفاده می شود (فاتحي زاده ، 1380 :59 ).

2-1-14-8- مهارت توضيح دادن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی، مهارت اجتماعی، مسئولیت پذیری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ابراز وجود، تعاملات روزمره، اوقات فراغت