دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، حمایت اجتماعی، سلسله مراتب، احساس تنهایی

دانلود پایان نامه ارشد

شادي و الگوي محافظت كننده كمترين ميزان شادي را دارند.
در خانواده توافق كننده اگرچه سلسله مراتب قدرت معين شده است، ارز ش ها و عقايد همسان است، ميل به وابستگي وجود دارد، پرهيز از كشمكش در اولویت است و روابط درون خانواده بر ارتباطات بيرون ترجيح داده مي شود؛ اما وجود گفت و شنود و به دنبال آن مسئوليت پذيري، ساختار حمايتي و بالا رفتن عزت نفس و نيز هماهنگي علايق شخصي با علايق خانودگي موجب رضايت در محيط خانواده براي نوجوانان مي گردد (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002a).
نتایج پژوهش های متفاوت نشان داده بعد گفت و شنود با عزت نفس و حمایت اجتماعی رابطه مثبت ( کوئرنر و ماکی126، 2004) و با اضطراب و افسردگی و احساس تنهایی رابطه منفی دارد ( گودیکانست127 و نیشیدا128، 2001؛ ویتنگل129 و هولت130، 1998). از طرفی دیگر بعد همنوایی با اضطراب رابطه مثبت ( ساراسون131 و همکاران، 1983؛ کوروش نیا، 1385) و با عزت نفس و حمایت اجتماعی رابطه منفی ( کوئرنر و ماکی، 2004؛ اسمیت، تریاندیس و سواین132، 1965) نشان دادهاند و در آخر تأثیر ارتباطات و حمایت اجتماعی بر شادمانی در برخی پژوهش ها مورد تأیید قرار گرفته است ( کوپر، اوکامورا و گورکا133، 1992).
کاواماتو134 (1999)، با توجه به برخی تحقیقات، شادمانی را در ارتباط مستقیم با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی