دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، دانش آموزان پسر، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

انجام گرفته و نتايج حاكي است بين جو مساعد مدرسه و رشد خلاقيت دانش آموزان ارتباط مستقيم ومعني داري ( 56 % رشد خلاقيت دانش آموزان متاثر از جو سازماني مدارس بوده است ) وجود دارد . همچنين دانش آموزان داراي والدين تحصيل كرده با روابط عاطفي مناسب، خلاقيت بيشتري از خود نشان مي دهند .
6) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه خلاقيت با ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي در دانشجويان معلم مرد مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان اهواز” به اين نتيجه رسيده كه برخي ويژگيهاي شخصيتي مثل استواري هيجاني ، احساساتي بودن ، ريسك پذيري و جسور بودن بيش از ساير ويژگيها با ابعاد چهارگانه خلاقيت و نمره كل خلاقيت رابطه معني داري دارد . همچنين متغيير استواري هيجاني و احساساتي بودن ، بهترين متغيير پيش بيني كننده خلاقيت مي تواند باشد . اين نتايج ، در تائيد يافته هاي تورنس بوده است .
7) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي تاثير آموزش راهبردي فراشناختي بر پرورش خلاقيت دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي تهران ” در سال 1380 توسط عبدوس صورت گرفته و نتيجه نشان داده است آموزش فراشناختي و خلاقيت رابطه مثبت و معني دار داشته وآموزش راهبردي فراشناختي بر پرورش و تقويت خلاقيت دانش آموزان تاثير مثبت دارد .
8) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي ارتباط شيوه ها و نگرشهاي فرزند پروري با خلاقيت و ارتباط آن با هوش ، پيشرفت تحصيلي و رفتارهاي پيشرفتگراي دانش آموزان سال اول دبيرستانهاي اهواز ” در سال 1373 توسط كفايت صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده است که ميان شيوه هاي مختلف فرزند پروري و خلاقيت همبستگي معني دار و منفي وجود دارد. در عين حال ارتباط هوش و پيشرفت تحصيلي با خلاقيت بيشتر است.
9) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي سبك رهبري معلمان مدارس متوسطه و تعيين عوامل موثر در آن ” در سال 1373 در استان گيلان توسط همتي نژاد صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه موفقيت مديران تابع شرائط اقضايي بوده و سبك مديريتي مردان موثرتر از زنان است .
10) تحقيقي تحت عنوان ” رابطه خلاقيت مديران وتوانائي آنها در حل برخي مشكلات دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران از ديدگاه دبيران ” در سال 1381 توسط خداياري صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه هرچه خلاقيت مديران بيشتر باشد توانائي آنها در حل مشكلات نيز بيشتر خواهد بود.
11) تحقيقي تحت عنوان ” طراحي و تبيين مدل سه بعدي رهبري ، خلاقيت و اثربخشي مديران در گروههاي آموزشي تهران ” در سال 1381 توسط عامري صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه رابطه معناداري بين خلاقيت مديران و سبك مديريت آنها وجود دارد .
12) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت مديران مدارس اصفهان ” در سال 1383 توسط سيف هاشمي صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده كه بين ذهنيت فلسفي مديران و خلاقيت مديران همچنين بين انعطاف پذيري و خلاقيت مديران رابطه معناداري وجود دارد .
13) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي تطبيقي موانع شخصي خلاقيت از ديدگاه دبيران مرد و زن ناحيه 2 اروميه ” توسط همتي در سال 1387 صورت گرفته و اين نتيجه حاصل شده كه بين نگرش دبيران زن و مرد ، اعتماد به نفس ، خطر پذيري ، تجزيه وتحليل نظام يافته و موفقيت كاري تفاوت معني داري وجود دارد.
بمنظور جلوگيري از اطاله مطلب به همين مقدار بسنده نموده واطلاعات بيشتردرمورد ساير تحقيقات را در بخش منابع ذکر خواهيم کرد .

تحقيقات خارجي229
توجه به موضوع خلاقيت تا اواسط قرن 20 چندان مورد توجه دانشمندان و دولتها نبود و همه چيز در اين عرصه بطور عادي پيش مي رفت تا اينكه در اواخر دهه1950 پديده اختراع نسل فضا پيما و ماهواره ها كه از آن به عنوان “شوك اسپوتنيك “230 ياد مي شود موجب حركت جدي و فراگير در مراكز علمي – تحقيقاتي امريكا و اروپا شد كه از آن به جنبشي براي جبران عقب ماندگي ياد مي گردد ( اولين فضا پيما بنام اسپوتنيك 1 را روسها در سال 1957 به فضا فرستادند و در سال 1961 نيز يوري گاگارين بعنوان اولين انسان به فضا رفت). يعني مي توان گفت از حدود 60 سال پيش به اين طرف ، در جهان جريان توجه به استعدادهاي ويژه و خلاقيت تبديل به يک جنبش اجتماعي – فرهنگي شده است . ويژگي مهم اين جنبش برجسته شدن اهميت تجربه ، نوآوريهاي تكنولوژيك و ساخت ابزارهاي علمي بود . پژوهش مربوط به خلاقيت از آن زمان تاكنون بويژه در كشورهاي اروپائي ، امريكا ، ژاپن و… به طور خستگي ناپذيري ادامه يافته و روز به روز بر وسعت و غناي موضوعات مورد مطالعه افزوده مي شود . کشورهاي غربي عمدتا از اواخر قرن 20 ، متوجه خلاء مهمي در نظام آوزشي که ناشي از کم توجهي به خلاقيت بود شده و بهمين خاطر در فوريه 1988 ، کميته مشاوره اي ملي درآموزش و پرورش خلاقيت و فرهنگ231 (NACCCE ) را بطور رسمي بنا نهادند . هدف اصلي کميته اين بود که موانع و محدوديت هائي را که در رشد و شکوفائي خلاقيت در آموزش و پرورش ديده مي شود شناسائي ، تشخيص و راه حل مناسب را جهت اصلاح به دولت پيشنهاد کنند. لازم به توضيح است کميته مذکور صرفا کلياتي در تائيد و تمجيد موضوع نبود. بلکه شامل جزئيات از جمله تعاريف ، برنامه ها ، مصاديق ، نحوه ارزيابي و..است ( حسن زاده ، 1383، ص 14 ). سابقه مطالعه علمي ، شناسائي و پرورش استعدادهاي كودكان بويژه خلاقيت در شوروي سابق از حدود 60 سال پيش شروع شده و برخي از كشورهاي منطقه نيز اخيرا اين نهضت را شروع كرده اند مثلا امارات متحده عربي از 9 سال قبل در اين راه قدم برداشته است . متاسفانه در كشورمان هنوز اين حركت شكل و جريان مناسب خود را نيافته است تنها از 2 سال پيش ، يك موسسه استعداد يابي غير دولتي بنام ” مطالعات خلاقيت كودك و نوجوان ” پا به عرصه گذاشته است كه با اجراي 17 آزمون مختلف از كودكان علاقمند 3 تا 17 ساله ، نسبت به شناسائي و معرفي استعدادهاي ويژه كودكان اقدام مي نمايند. در بحث مطالعات خارجي مربوط به خلاقيت گيلفورد ، تورنس و تايلور ازشاخص ترين چهره ها به شمار مي روند ( سايت فكر نو ، ص 2). ذيلا به برخي از تحقيقات انجام شده و نتايج حاصله به اختصار اشاره مي گي شود.
– هال و اسميت232 ( 2001) طي يك مطالعه تحقيقي تحت عنوان ” بررسي وضعيت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان 13 تا 17 ساله دبيرستانهاي دولتي ” در شهر سيدني استراليا مشاهده نمودند عزت نفس بالا موجب افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان شده در عين حال اين نتيجه ارتباط معني داري با خلاقيت آنان دارد . همچنين دانش آموزان داراي عزت نفس بالا مشاركت بيشتري در فعاليتهاي اجتماعي خارج از مدرسه داشته و حس و ظيفه شناسي و همكاريشان زيادتر بوده است . البته ارتباط عزت نفس و خلاقيت پسران ، قوي تر از دختران بوده است.
– آدامز و هنري233 ( 1998) طي تحقيقي با عنوان ” بررسي تاثير عزت نفس بر روي خلاقيت دانش دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پنسيلوانيا ” دريافتند عزت نفس با ميزان خلاقيت دانشجويان ارتباط مستقيم و معني داري داشته لكن شدت ارتباط در بين دانش آموزان پسر بيشتر است .
– گتزلز و و جكسون234 (1962) طي مطالعات معروف خود كه ماهيتا شبيه تحقيق حاضر است اهداف زير را دنبال و نسبت به بررسي موضوع اقدام كرده اند 1- مقايسه دو گروه از دانش آموزان كه داراي ميران هوش متفاوت در عين حال عالي بوده اند بطوريكه گروه اول داراي هوش زياد ولي الزاما خلاقيت برجسته اي نداشته اند. گروه دوم داراي خلاقيت قابل توجه بوده اما هوششان از گروه اول كمتر بوده است.2- بررسي ماهيت رفتار دو گروه در مدرسه و نظر معلمان در باره آنها و معنايي كه آنان براي تجربه آموزس خود قائل هستند. 3- بررسي مفهوم ارزشهايي كه بدان معتقدند ، سنخ حرفه اي كه آرزومند پرداختن به آن هستند ، اينكه موفقيت در زندگي را در چه مي دانند ، سنخ تفنن تخيلشان چيست ؟ 4- سرانجام محيط خانوادگيشان چگونه است ، والدين دانش آموزان چه نظري در باره شان دارند و چگونه آنها را تربيت مي كنند ؟ در اين تحققيق 292 پسر و 241 دختر در سنين مختلف تحصيلي انتخاب و حدود 40 پرسشنامه در موردشان انجام شد نتايج نشان دادند كه اولا ارزيابي معلمان از دانش‌اموزان باهوش بهتر از ارزيابي دانش آموزان خلاق است ثانيا سازگاري و همانندسازي با معلم در گروه دوم بييشتر است و…(ميناكاري ، 1368، ص 72و ص 73).
– تورنس235 (‌1974) طي يك مطالعه تحقيقي تحت عنوان ” تشخيص نقش جنسيت در تفكر خلاق ” نشان داده است كه هيچ تفاوت معني داري بين خلاقيت و جنسيت وجود ندارد.
– مك كينون236 ( 1991) طي يك مطالعه تحقيقي در مورد ” بررسي تاثيرعقايد و فشار ديگران بر خلاقيت فرد “به اين نتيجه رسيد كه افراد خلاق خودانگيخته بوده و اصولا تحت تاثير ديگران نيستند در عين حال آنان از نظر اجتماعي مسئوليت پذير بوده و همنوائي با ديگران دارند.
– راسكين237 ( 1995) طي تحقيقي در مورد “ويژگيهاي شخصيتي مديران خلاق “به اين نتيجه دست يافت كه مديران خلاق بيشتر مستقل عمل مي كنند يعني درعملكرد و قضاوت كمترتحت تاثير ديگران هستند در عين حال خصوصياتي چون ابراز وجود ، ‌سلطه جوئي و علاقه به كسب قدرت فردي دارند .
– رو و بايارز238 ( 1997) طي تحقيقي در مورد “ارتباط خلاقيت و جو سازماني” دريافت كه جو محيطي بيش از هرچيز بر فرآيند بروز خلاقيت افراد تاثير مي گذارد.
– ويرپي آسي كانين و ووسي روتاما239 (1998) با بررسي “رابطه عوامل شخصيتي و خلاقيت مديران “دريافت كه مديران درون گرا زمينه بروز رفتار خلاقانه بيشتري دارند.
– پارنز (1963) و دي بنو(1970) و کلينکن(1986 )240 طي تحقيقي درمورد “بررسي وجود خلاقيت در افراد مختلف ” دريافتند که خلاقيت با شدت کم و زياد بصورت بالقوه درهمه انسانها وجود دارد.
– تورنس (1973) طي تحقيقي درمورد ” بررسي ارتباط آستانه هوش و خلاقيت ” دريافت که در بهره هوشي کمتراز 120 ، خلاقيت نيز محدود است اما پس از آن بعد مستقلي مي يابد .
– اتکينسون و هليکارد241 (1983) طي تحقيقاتي درمورد ” عملکرد اختصاصي نيمکره هاي مغز و ارتباط آن با خلاقيت ” دريافتند که احتمال زياد وجود دارد که تفکرخلاقانه نتيجه عملکرد نيمکره راست مغز باشد.
– واتسون242 ( 1960) و گتزلس و جکسون ( 1962) طي تحقيقي در مورد ” ارتباط شيوه هاي تربيت خانوادگي و رشد خلاقيت کودکان ” دريافت که رشد خلاقيت در خانواده هاي آزادگذارنده ، مسامحه کار و خطاپذير بيشتراست .
– چانک243 ( 2000) طي تحقيقي در مورد ” ارتباط محيط با بروز خلاقيت کودکان ” دريافت که وجود محرکهاي غني محيطي ، عضويت در گروههاي کوچک و برنامه هاي آموزشي انعطاف پذير به رشد خلاقيت کودکان کمک مي نمايد.
– ليندبلد244( 1976) طي تحقيقي در مورد ” ارتباط نحوه تعامل والدين و رشد خلاقيت کودکان ” دريافت که تعامل مناسب و سازنده تا حد زيادي با رشد قوه خلاقانه کودکان ارتباط دارد.
– هارتلي245 ( 1988) طي تحقيقي در مورد ” ارتباط رشد خلاقيت کودکان با نحوه آموزش ” دريافت که درصورت وجود فضاي آزاد آموزشي و پذيرش فرض وجود پاسخهاي متفاوت به جاي پاسخ واحد ، خلاقيت و خودگرداني دانش آموزان افزايش پيدا مي کند.
– اسمايل246 ( 2005 ) طي تحقيقي در مورد ” نقش فاکتورهاي يادگيري سازماني و جو خلاق بر روي نوآوري سازماني در کوالالامپور ” به اين نتيجه رسيد که ارتباط معني داري بين فرهنگ يادگيري سازماني و جو خلاق با نوآوري وجود دارد .
– هارا و استرنبرگ247 ( 2001) طي تحقيقي در مورد ” بررسي سبك هاي تفكر افراد خلاق ” به اين نتيجه رسيدند كه افرادي كه ترجيح مي دادند برمبناي تفكرات خاص خود عمل كنند( يعني كساني كه داراي سبك تفكر قانون گرا بودند ) عملكرد خلاقه بهتري نشان دادند ، در حاليكه افرادي كه به تحليل و ارزيابي تفكرات گرايش داشتند ( يعني كساني كه داراي سبك تفكري قضاوت گرا بودند وقتي هيچ گونه آموزش ويژه اي نديده بودند عملكرد خلاقانه ضعيفتري نشان دادند .
– لوكسا ، لوكسوا ، كوركورا248 ( 2000) طي تحقيقي در مورد ” عوامل موثر رواني – اجتماعي بر عملكرد خلاقانه ” به بررسي اثرات انتظار ارزيابي و شرائط كاري بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانش آموزان دختر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علم و فناوری، ارتباط با طبیعت، آموزش از راه دور