دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، میزان شادکامی، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

روزمره، كاهش مشاركت رسمي و غيررسمي در فعاليتهاي اجتماعي، قطع روابط و مبادلات نامتقارن گرم، احساس تنهايي، عجز و يأس كه از عارضههاي انزواي اجتماعي هستند (چلبی و امیرکافی، 1383).
پژوهشگران نشان دادهاند، سطح بالای حرمت خود به شدت با شادی و رضایت از زندگی و سطح پایین حرمت خود با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری مرتبط است ( مرک144، 1995، 2006).
افرادي که عزت نفس بالایی دارند، روي شایستگی هاي مثبت خود تمرکز میکنند و در تعبیر و تفسیر رویدادها و واکنش به آنها به گونه اي عمل میکنند که احساس مثبت خود ارزشی را در خود حفظ کنند (کرنیس145، 2006) و به طور طبیعی احساس خودارزشی و شایستگی منجر به تجربه عواطف و احساسات مثبت در آنان خواهد شد. به بیان واضح تر افراد با عزت نفس بالا از راهبردهاي خودتنظیمی سازگارانه و پاسخهاي مؤثرتري در موقعیتهاي مختلف استفاده میکنند که این شیوهی برخورد، شادکامی آنان را در بر دارد (اورسان و جاست146، 2007). اویشی147 و دینر (2001) هم عزت نفس و هماهنگی اجتماعی را به عنوان پیش بینی کنندههای شادکامی، بررسی کردند.
اسمیت و راکیلیف148 (1999) در پژوهشی، ارتباط بین احساس کنترل در مدرسه را با میزان شادکامی دانشآموزان بررسی کردند. نتایج اینگونه بود که دانشآموزانی که امکان همکاری و دخالت در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی