دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، استان کرمانشاه، استان کرمان، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

به عبارتی هر روش دارای ابزار خاص خود می باشد که پژوهشگر با بکارگیری آنها میتواند نسبت به جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات اقدام کند (حافظ نیا، 1392: 171 ).
ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میباشد که محقق نوع سوالات را به شیوه بسته طرح نموده است. ابزاراندازهگیری پرسشنامه میباشد که 13 گویه مربوط به متغیر وابستهی انتخاب نوع گردشگری، 2گویه مربوط به متغیر چشموهمچشمی، 4گویه مربوط به متغیر (سن، جنس، سواد، قومیت) و 5 گویه مربوط به متغیر رسانه است که بر اساس طیف لیکرت59 نمرهگذاری شدهاست و همچنین از مقیاس های نسبی و اسمی نیز استفاده شده است (همان، 1392: 177).

3- 1- 4- روایی60و پایایی61 ابزار اندازهگیری
یک آزمون خوب باید از تعدای ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهمترین موارد ذکر شده در این ویژگیها، روایی و پایایی است.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغییرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.
پایایی ابزاری که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغییر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش یکسان برخوردار باشد (همان، 1392: 182).
برای سنجش تاثیر عوامل زمینه ای (جنس، سواد، سن) و عوامل اجتماعی (رسانه، قومیت، چشم و همچشمی) بر انتخاب نوع گردشگری در این تحقیق همانطور که ذکر شد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ، روایی آن از نوع روایی صوری است که در این شیوه اعتبار سنجی تعدادی از متخصصان در این زمینه با مطالعه و بررسی ابزار مورد نظر (پرسشنامه) در خصوص اعتبار سنجهها و سوالات آن نظر خود را ابراز کردند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مقدار آلفای کرونباخ62 اندازهگیری شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیر مستقل (سن، جنس، سواد، قومیت) 73 ، چشم و همچشمی 72، رسانه 73، متغیر وابسته (انتخاب نوع گردشگری) 74 محاسبه گردید. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ تا حدود 7/0 و بالاتر از آن مناسب میباشند، مقدار ضریبهای بدست آمده با توجه به فرمول ذیل، برای این پژوهش مناسب میباشد.

جدول (3-1): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامه
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
سن، جنس، سواد، قومیت
73
چشموهمچشمی
72
رسانه
73
انتخاب نوع گردشگری
74

r_a=j/(j-1) (1-(∑_(j=1)^n▒s_j^2 )/s^2 )

3- 1- 5- ابزار تجزيه و تحليل
در تحلیل دادهها، معمولا دو بخش اساسی و اصلی را میتوان تصور نمود. این دو بخش شامل: اول توصیف دادهها و دوم تحلیل یا تبیین دادهها است که به معرفی هریک از آنها با توجه به پژوهش حاضر میپردازیم. لازم به ذکر است که قضاوت در مورد کاربرد هریک از فنون پس از تعیین دقیق متغیرها، شاخصها، سطوح سنجش آن و در نهایت تعیین مدل پژوهش، امکانپذیر خواهد بود.
1- آمارهای توصیفی: در بخشتوصیفی درصدد اثبات یا رد فرضیه و نیز تحلیل روابط بین متغییرها نبوده و تنها تصویری از وضعیت موجود ارائه خواهد شد. بر این اساس متناسب با سطوح سنجش متغیرها، از یک یا چند آماره به شرح زیر استفاده شده است.
– جدول توزیع فراوانی: جدول توزیع فروانی تعداد دفعات سطوح یا مقادیر یک متغیر را نشان میدهد. این گونه جداول معمولا برای نشان دادن فراوانی متغیرهای اسمی و ترتیبی بهکار میروند. در پژوهش حاضر نیز با توجه به اینکه تعدادی متغیر اسمی و ترتیبی نظیر جنس، سن، سواد، قومیت و گویه های انتخاب گردشگری مورد سوال واقع شدهاند، لذا نیاز به ارائه جدول توزیع فراوانی خواهد بود.
– میانگین: با توجه به اینکه شاخصهای مرکزی میانگین، مد و نما در مورد متغیرهای با سطوح سنجش فاصلهای و نسبی به کار میروند، لذا در پژوهش حاضر سعی گردید از شاخص مرکزی میانگین استفاده شود.
2- آمارهای استنباطی: با استفاده از آمار استنباطی، میتوان نسبت به بررسی روابط بین متغیرها، تفاوت موجود در بین گروههای مورد مطالعه و تحلیل، پیشبینی و تبیین متغیر یا متغیرهای وابسته از طریق متغیرهای مستقل، اقدام نمود. در تحقیقات اجتماعی اغلب نه تنها با یک، بلکه با چند متغیر سروکار داریم، بنابراین از آزمونهای مختلف آمار استنباطی استفاده میگردد.
در پژوهش حاضر با توجه این که متغیرهای مورد نظر (مستقل) در سطح سنجش نسبی قرار دارند، از آمارهای استنباطی زیر برای تحلیل دادها و نیز بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شده است:
– ضریب همبستگی پیرسون: با توجه به اینکه در ضریب همبستگی پیرسون به دنبال این هستیم که رابطه بین دو متغیر و شدت این رابطه را بسنجیم، لذا در پژوهش حاضر نیز رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق این ضریب مورد سنجش قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه برای سنجش متغیر سن از مقیاس فاصلهای استفاده شده است، آماره مناسب با آن پیرسون است.
– ضریب همبستگی اسپرمن: در صورتی که تعداد دادهها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود. ضریب همبستگی که بر اساس رتبه دادهها محاسبه میشود توسط اسپرمن محاسبه شده است.
– لاندا (گاتمن): شاخص لاندا که به گاتمن نیز معروف است، زمانی به کار میرود که هر دو متغییر مورد سنجش در سطح اسمی چند وجهی(ارزشی) باشد. بر خلاف ضریب فی، برای بدست آوردن ضریب لاندا، نیازی به محاسبه مربع آن نیست چون مقدار لاندا قبلا به توان دو رسیدهاست. به همین خاطر، مقدار لاندا معمولا کمی کوچکتر از فی میباشد.
– رگرسیون خطی: برای مدل کردن مقدار یک متغیر کمی وابسته که بر رابطه خطیاش با یک یا چند پیشگو بنا شده است به کار میرود.
– واریانس یک طرفه: وقتی بخواهیم میانگینهای یک صفت کمی را در سه گروه یا بیش از سه گروه مقایسه کنیم این آزمون راه حل مناسبی است.
– تاو بی کندال: این آزمون برای بررسی تصادفی بودن و تعیین روند در سرها استفاده میشود. در ابتدا این تست برای مشخص کردن غیر پارامتریک بودن سریها به کار میرود. بدین ترتیب که سرهای آماری به ترتیب صعودی مرتب و رتبهبندی میشوند. در این آزمون تصادفی بودن دادهها با عدم وجود روند مشخص میگردد.
– آزمون F: آزمون F یا آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) تعمیم یافته آزمون Tاست و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه یا چند جامعه بهکار میرود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه میشود. از این آزمون برای مقایسه همقوارگی چند جامعه تواما باهم استفاده می شود.

3-2- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین
3-2-1- خصوصیات جغرافیایی
شهرستان قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه در 21 کیلومتری مرز ایران و عراق بین 33 در جه و 39 دقیقه تا 34 درجه و 37 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 26 دقیقه تا 45 درجه و 56 دقیقه طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ قرار دارد. این شهرستان از شمال و شمال غرب به کشور عراق، از شرق به شهرستانهای سرپل ذهاب وگیلانغرب و از جنوب به استان ایلام وعراق محدود شدهاست.
این شهرستان بیش از نیمی از مرز مشترک استان با کشور عراق را تشکیل میدهد. دارای دو بخش به نامهای مرکزی و سومار و چهار دهستان است.
قصرشیرین مرکز شهرستان قصرشیرین و در یکصد و شصت و شش کیلومتری غرب شهرستان کرمانشاه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 400 متر است. قصرشیرین از شهرهای قدیمی و تاریخی استان کرمانشاه است و بنای آن در آثار تاریخی و ادبی به خسرو پرویز نسبت میدهند. علت نامگذاری این ناحیه به قصرشیرین، احداث کاخی برای شیرین همسر مسیحی خسرو پرویز در این محل بودهاست تصویر (3-1) نقشه استان کرمانشاه را نشان میدهد (میراث فرهنگی قصرشیرین،1392).

تصویر (3-1): نقشه استان کرمانشاه
منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین 1392

آب و هوا
منطقه جنوب قصرشیرین آب و هوای بیابانی گرم و خفیف، مرکز آن آب و هوای خشک و نیمه معتدل و شمال و شرق آن آب و هوای نیمه خشک سرد دارد. قسمت های مرتفع نیز دارای آب و هوای نیمه مرطوب سرد هستند. میانگین سردترین ماه سال بین ۲/۵ تا ۵ درجه سانتیگراد و میزان بارندگی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیمتر در نوسان است (پورشفیع، 1374: 76).
کوهها
این شهرستان در ناحیهای تقریباً هموار و در دامنه غربی رشته کوههای زاگرس واقع شده و ارتفاعات آن عمدتاً کوتاه و فرسایش یافته میباشد. در شهرستان قصرشیرین ارتفاعاتی چند وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
کوه یازی دراز که به کوه بازی دراز که در شهرستان گیلانغرب قرار دارد متصل میشود هر دوی این کوهها رشته کوههای قلاجه را تشکیل میدهند. کوه آق داغ، کوه کمکو، کوه شین ورز، کوه شریفیانو شاکوه تنها دشت این شهرستان، دشت سومار در بش سومار میباشد. این دشت از نوع دشتهای دامنهای است که کلیه اراضی آن قابل آبیاری است (همان، 1374: 76).

رودخانه
رودخانههای ناحيه قصرشيرين از دو رودبار اصلی “الوند” و “قوره توو” تشکيل شده است. مهمترين سرچشمههای اين رودخانهها در بلنديهای کوههای دالاهو است. مدارک تاريخی دال بر آن است که بنياد شهر قصرشيرين بر شرايط زراعی و آب و هوائی مساعدی که اين رودخانهها فراهم آورده اند بنا شده است. آب الوند ناحيهای سر سبز و امکانات کشاورزی بسيار مساعدی را برای منطقه فراهم ساخته است (میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392).
واژه الوند، يک واژه از زبانهای آريائی است که به مفهوم “ازآن بزرگی يا بلندی” میباشد. از اينگونه نام کوه الوند در نزديکی شهر همدان “اکباتان” نيز از مشخصههای نامهای جغرافيائی در سرزمين اسکانی آرياييان میباشد. واژه الوند از “هَرا يا هَلهَ” بمعنی بلند و “وَنتا يا وَند” به معنی ازآن يا متعلق برگرفته شده است. واژه وَند به عنوان پسوند در نام توايف کُرد در کردستان بسيار ديده میشود، مانند “کاکاوند، رَشوند، وبسياری ديگر. رودخانههائی که از بلندی کوهها با شدت آبريز میشوند و آبشاری را میسازند، در گويشهای آريائی “هَراوند يا هَلَه وند” ناميده شدهاند. نام امروزي رودخانه الوند تنها تکاملی ديرينه از واژه آريائی “هَلَه وند” است. که در ادبيات عربی به حلوان مبدل شده است، در گويش امروزين کردی مردم منطقه به “اَلوَن” و يا هَه لوَن” مشهور شده است. در واقع در ادبيات عراب حلوان را شهری قديمی نيز دانسته اند که در ابتدای گذرگاه زاگراس و در مکان امروزين شهر سرپل ذهاب قرار داشته است. شهر حلوان در ادبيات پهلوی از ريشه زبان مادی “کاله” ناميده شده و آشوريان آنرا “کالمآنوو” يا “کالِخ” نيز ناميدهاند. برخی ادبيات تاريخی شهر “حَلَح” را که هزاران يهودی “ساماريه” در زمان آشوريان به آن تبعيد شده بودند همان شهر حلوان میدانند. ناحيه حلوان از ديرباز ناحيهای حاصلخيز با چشمههای آب معدنی بسيار و باغهای فراوان بوده است. “کواذ” يکم، از پادشاهان ساسانی در اين ناحيه آبگينهای ساخته و اصلاحات بسياری انجام داده بود. به دليل موقعيت حساس منطقه اعراب در نيمههای قرن ششم ميلادی به آن حمله بردند و جز ويرانهای چيزی از آن به جای نگذاشتند (میراث فرهنگی قصرشیرین، 1392).
رودخانه الوند از دو سرچشمه اصلی واقع در کوههای دالاهو و قلاجه آب میگيرد. سرچشمه اصلی رودخانه الوند از سراب اسکندر در غرب زاگرس و در حدود 32 کيلومتری در مشرق ذهاب در شمال دهستان ريجاب است. رود الوند از همان ابتدا به صورت رودخانه بزرگی در حدود 12 کيلومتر در اين دره زيبا جريان دارد. همانطور که به راه خود ادامه میدهد؛ نهرهای متعدد بدان میپيوندند. پهنای دره ريجاب حدود 500 متر و دو طرف آن سراشيبی ژرفی تشکيل شده است و از ابتدا تا انتها از درخت و باغهای ميوه پوشانده شده و در اعماق آن رود ريجاب جوشان و خروشان در جريان است. تا اينکه پس از گذر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، روانشناسی، مصرف کنندگان، روابط اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد میراث فرهنگی، صنایع دستی، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری