دانلود پایان نامه ارشد درمورد سود حسابداری، جامعه آماری، بازده سهام، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون تحت عنوان بررسي محافظهكاري در سود حسابداري و رابطه آن با اقلام تعهدي تركيبي اجرا كردند.
آنها براي سنجش ميزان محافظهكاري موجود در شرکتهاي مورد بررسي از معيار باسو(1997) استفاده كردند. يكي از فرضيات اصلي آنها اين بود كه همبستگي بيشتر اخبار بد با سود در قياس با همبستگي اخبار خوب با سود ( كه اين همبستگي بيشتر نشان دهنده وجود محافظه كاري است) متأثر از اقلام تعهدي است.
سود حسابداري قابل تقسيم به دو بخش نقدي و تعهدي به شرح زير است:
Eit = ACCit+CFit

Eit = سود حسابداري شركت i در سال t
ACCit = كل اقلام تعهدي شركت i در سال t
CFit = جريان نقدي عملياتي شركت i در سال t
نتايج تحقيق نشان دهنده آن بود كه سطح محافظهكاري و يا به عبارتي عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد، براي اقلام تعهدي(ACC) و جريانهاي نقدي عملياتي(CF) به ترتيب برابر با 249/0 و 067/0 مي باشد. يعني ميتوان نتيجه گرفت كه وجود محافظهكاري و يا همان شناسايي سريعتر اخبار خوب، بيشتر به دليل وجود اقلام تعهدي است نه اقلام نقدي. در واقع، مثبت بودن β3 كه طبق گفته باسو معياري براي سنجش محافظه كاري است، 78 درصد وابسته به اقلام تعهدي است و تنها 22 درصد وابسته به اقلام نقدي است.

2-7- خلاصه فصل
در این فصل ادبیات تحقیق به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا، يك تعریف و مفهوم جامعي از حسابداري محافظهكارانه ارائه شد و در بخش دوم روشهاي اندازهگيري محافظهكاري كه توسط افراد مختلف ارائه شده است توضيح داده شد. در بخش سوم رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. بخش چهارم اين فصل نيز ارتیاط بين محافظهكاري و رابطه ارزشي اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده و در نهايت در بخش آخر، مروري بر تحقيقات داخلي و خارجي صورت گرفت.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در این فصل، ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد. در ادامه، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و مبانی نظری آنها آورده شده و سپس طریقه استخراج مدلهای تحقیق شرح داده خواهد شد. مدلهای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدلهای تحقیق و نیز روش گردآوری اطلاعات، دیگر بخشهای تشکیل دهندهی این فصل میباشد.
3-2- روش تحقیق
روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پسرویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است. مراحل کلی این تحقیق به این صورت میباشد که ابتدا جامعه آماری تحقیق که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1387 در بورس فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفتند. برای محاسبه تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 1378 گسترش یافت. شرکتهایی را که ویژگی مورد نظر برای انجام این تحقیق را نداشتند حذف شده و در نهایت شرکتهای باقی مانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. دادههای مورد نظر از پایگاه اطلاعاتی نظیر تدبیر پرداز و همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج شده و در نهایت فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 79 لغایت 87 در بورس فعال بودهاند. برای محاسبات تغییرات سود هر سهم، این دوره تا سال 78 گسترش یافته است.
3-4- نمونه آماری
نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادلآذر، 1384، ج1، ص 6)
نمونه تحقیق با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده است. به این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند انتخاب و در صورت زیاد بودن تعدا آنها، با استفاده از نمونهگیری تصادفی تعدادی از آنها انتخاب شده اند. همچنین شرکت هایی که ویژگیهای زیر نداشتند از نمونه آماری حذف شدند:
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکتها تا قبل از اسفند 1378 در بورس پذیرفته شده باشد.
3- شرکتها نبایستی سال مالی خود را طی دوره مورد مطالعه تغییر داده باشند.
4- شرکت مربوط به واسطهگری مالی نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام این تحقیق در دسترس باشد
بعد از انجام مراحل فوق، تعداد 98 شرکت برای بررسی انتخاب شد.

3-5- فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آنها
فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیدهها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتملترین راه برای کشف مجهول کمک میکند(حافظنیا، 1387، ص 110)
تحقیقات اغلب با سوأال و فرضه شروع میشوند. بسیاری از تحقیقات از مرحلهی سوأل گذر کرده و به مرحله فرضیه میرسند. فرضیه، حدس زیرکانهای در خصوص پارامترهای جامعه است. فنون آماری مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیهها، فنون فرض آماری80 هستند .(آذر و مؤمنی، 1383، ص 94و95). به طور کلی، هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از دادههای نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه میزنیم تأئید میشود یا خیر؟ چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد دو فرضیه مکمل در ذهن به وجود میآید: فرض مربوط به صحیح بودن ادعا و فرض مربوط به غلط بودن ادعا. با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه بدست میآید تصمیمگیرنده باید یکی از دو تصمیم مرتبط با آزمون فرض آماری را انتخاب کند یعنی یا باید ادعا را بپذیرد و یا اینکه فرض مقابل ادعا را بپذیرفته و ادعا را رد کند. فرآیند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری مینامند.

3-5-1- فرضیه اول و مبانی نظری آن
محافظهکاری در گزارشگری مالی در نتیجه برخی ازعوامل اقتصادی به وجود می آید که در قالب چهار دیدگاه گنجانده میشوند که عبارتند از: دیدگاه قراردادی، دیدگاه دعاوی حقوقی، دیدگاه مالیات و دیدگاه قوانین و مقررات حسابداری (واتس، 2003).
دیدگاههای ذکر شده عواملی هستند که به استفاده از رویههای حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی منجر می شوند. با توجه به یافتهها به نظر میرسد وقتی که هزینههای دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت از منافع گزارش سود و خالص داراییها به مبلغی بیش از حد واقعی، بیشتر باشد، حسابرسان و مدیران برای اعمال رویه های محافظهکارانه انگیزه خواهند داشت. قوانین و مقررات حسابداری بیشتر کشورها مانند ایران اعمال رویههای حسابداری محافظهکارانه مانند قائده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمتگذاری موجودی کالای شرکتها را الزامی می کند. سالیان زیادی است که مالیات بر درآمد با سودهای حسابداری ارتباط تنگاتنگی دارد و به طور جدی بر سود حسابداری تأثیرگذار بوده است زمانی که مالیات بر درآمد شرکتها با توجه به سود بدست آمده محاسبه می شود انگیزه بیشتر نشان دادن هزینهها و کمتر نشان دادن درآمدها ایجاد میشود تا بدین وسیله سود کمتر نشان داده شده و در نهایت مالیات کمتری پرداخت شود. بسیاری از شرکتها برای حل مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی از حسابداری محافظهکارانه استفاده می کنند. براساس آنجه که گفته شد، می توان پیشبینی کرد که در بیشتر شرکتها رویههای حسابداری محافظهکارانه مورد استفاده قرار میگیرد. بر این اساس، فرضیهی اول تحقیق به صورت زیر مطرح میشود:
H0- محافظهکاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازهگیری می شود، در شرکتهای مورد بررسی وجود دارد.
H1- محافظهکاری که بر مبنای مدل باسو(1997) اندازهگیری می شود، در شرکتهای مورد بررسی وجود ندارد.
3-5-2- فرضیه دوم و مبانی نظری آن
هدف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در داراییهای مالی بدست آوردن بازدهی مطلوب و مورد انتظار از سرمایهگذاری خود میباشد. هرچه اطلاعات مالی توانایی ایجاد قدرت پيشبيني زیادی را برای سرمایهگذاران در رابطه با بازدهی سهام شرکت مورد نظر داشته باشد ارزش بالاتری خواهد داشت. برای آگاهی از تغییرات بازده سهام، نیاز به مجموعه اطلاعاتی است که بخشی از این اطلاعات از طریق صورتهای مالی شرکتها تأمین می گردد. به دليل تاثيرگذاري بسيار زيادي كه سود بر روي تصميمات مالي سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي دارد مي توان ار آن به عنوان نمادي از اطلاعات حسابداري نام برد. يعني ميتوان گفت كه سود حسابداري مبنايي است كه از آن ميتوان براي پيشبيني بازده سهام شركت استفاده كرد.
از طرف دیگر، در ارتباط با محافظهکاری در حسابداری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عدهای از صاحبنظران، دیدگاه مساعدی نسبت به محافظهکاری ندارند و در بیشتر موارد، آنرا به زیان استفادهکنندگان از صورتهای مالی می دانند. به اعتقاد آنها محافظه كاري باعث كاهش كيفيت اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي اساسي مي شود و اين امر مي تواند زيانهاي هنگفتي براي سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي داشته باشد. پائك و ديگران(2007) در تحقيقات خود نشان دادند كه شركتهاي داراي سطوح بالاي محافظهكاري، نسبت به شركتهايي كه داراي سطوح پايينتر محافظه كاري هستند، درآمد كمتري را گزارش مي كنند. آنها دليل اصلي اين امر را پافشاري بيش از حد و نامطلوب محافظهكاري به گزارش كمتر از واقع سطوح مختلف درآمدي مي دانند و محافظهكاري را به عنوان يك عامل ايجاد اختلال در فرايند كسب و شناسايي درآمد ميدانند واز اين رو، آن را در جهت مخالف منافع سرمايهگذاران و اعتباردهندگان و ايفاي وظيفه اصلي گزارشگري ميدانند و خواستار كاهش استفاده از رويههاي محافظهكارانه هستند. در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران برای محافظهکاری نقش اطلاعاتی قائلند و استفاده از رویههای محافظهکارانه در گزارشگری مالی را به نفع استفادهکنندگان از صورتهای مالی میدانند. این عده عنوان میدارند که اعمال رویههای محافظهکارانه در گزارشگری مالی، مجر به افزایش رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری می شود. به اعتقاد این عده، محافظهکاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده در بازار های اوراق بهادار میشود و این افزایش کیفی اطلاعات به سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای تصمیمگیریهای مناسب کمک می کند و میتواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت موثر واقع شود. بر اساس آنچه گفته شد فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر مطرح میشود:
H0- محافظهکاری کمک میکند تا سود حسابداری رابطه ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.
H1- محافظهکاری کمک نمیکند تا سود حسابداری رابطه ارزشی بالاتری در تبیین بازده سهام داشته باشد.

3-6- شیوهی استخراج مدلهای تحقیق
3-6-1- شیوه استخراج مدل اول
در این تحقیق برای سنجش محافظهکاری از مدل باسو(1997) استفاده خواهد شد. باسو در سال 1997 میلادی، محافظهکاری را در نتیجهی انعکاس سریعترِ اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد. او معتقد است که زیان ها (اخبار ناخوشایند) هم در سود و هم در بازده دوره جاری منعکس میشوند، در حالی که برخی افزایش در ارزش داراییها و برخی درآمدها(اخبار خوشايند) بدون انعکاس در سود حسابداری، فقط در بازده منعکس میشوند. سود حسابداری شناسایی این درآمدها یا افزایش در داراييها را به دورههای آینده منتقل میکند، در حالی که بازده سهام آنها را در دوره جاری لحاظ میدارد.
با توجه به توضیحات فوق، می توان انتظار داشت که بین سود حسابداری و بازدههای منفی در قیاس با بازدههای مثبت، ارتباط قویتری وجود داشته باشد، زیرا سود حسابداری مانند بازدههای منفي، اخبار ناخوشایند را منعکس میسازد، ولی بر خلاف بازدههای مثبت، شناسایی و انعکاس اخبار خوشایند را تا حدی به تاخیر می اندازد.
بر اساس آنچه که گفته شد باسو برای پیشبینی های خود از رگرسیون زیر استفاده کرد:
〖EPS〗_(i,t)/P_(i,t-1) = β0 + β1DTi,t+ β2Reti,t+

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، هزینه سرمایه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون فرضیه، رگرسیون، بازده سهام، انحراف معیار