دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، روانشناسی، مصرف کنندگان، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات متفاوتی که صنعت جهانگردی ارائه کرد، شاهد انگیزههای مهم تاریخی هستیم. در این دوره مردم برای فرار از کار کسالتآور، حفظ، تحصیل و فراگیری مهارتهای مختلف به مسافرت میرفتند. در مقایسه با جوامع پیشین، انگیزه دیگری که برای مسافرتهای کنونی بر میشمارند، احساس غربت است، برای مثال، زمانی که افراد برای مسافرت به اورینت اکسپرس میپیوندند، یا بر روی رودخانه نیل برکشتی تفریحی سوار میشوند، در جاده شماره 66 آمریکا رانندگی میکنند، یا در آسیای مرکزی جاده ابریشم را میپیمایند (وای.گی35، 1388: 191).

2-3-5- عوامل انگیزشی در گردشگری

(همائیفر و همکاران، 1390: 4)

2-3-6- رویکردها درباره انگیزه سفر
پژوهشگران رشته گردشگری که درباره انگیزه سفر به تحقیق پرداخته اند با مروری بر تاریخچه سفر، توانستهاند روندهای کلی اجتماعی را شناسایی کنند.
رویکرد برون گرا و درون گرا
کارهای اسنلی پلاگ36 نمایانگر نخستین تلاشهایی است که کوشید افراد را با توجه به روشهای روانشناسی طبقهبندی، الگوهای رفتارهای آنها را مشخص و این الگوهای رفتاری را با نوع رفتار شخص در سفر مرتبط کند. پلاگ طیفی از شخصیت رسم کرد و دریک تنها طیف افراد درون گرا37و در انتهای دیگر افراد برون گرا38 را قرار داد. برای افراد برون گرا، مسافرت راه یا وسیلهای است برای نشان دادن اعتماد به نفس و حس کنجکاوی؛ برای افراد درون گرا مسافرت باید به مکانهای بسته صورت گیرد، فرد در فعالیتهای خانوادگی مشارکت کند ودر مسافرت، رفتار محتاطانه نشان دهد. در شیوه طبقهبندی پلاگ، افراد برون گرا به سفرهایی دست میزنند که حس کنجکاویشان تحریک گردد و در پی انجام کارهای متهورانه هستند، ولی افراد درون گرا به خود اعتماد کمتری دارند و به مکانهایی میروند که از نظر روانی احساس امنیت بیشتری بنمایند. از دیدگاه پلاگ میزان درآمد، الگوی رفتاری او را تعیین میکند و فردی که از نظر مالی محدودیت دارد بیشتر درون گرا میشود و اگر این وضعیت تغییر یابد از نظر رفتار در مسافرت برون گرا میشود (مثل یک دانشجو کسب درآمد را آغاز میکند). ضعف روش یاد شده دراین است که نمیتوان بر این اساس رفتارهایی که به سبب چندین عامل انگیزشی به وجود میآید، توجیه نمود و نیز نمیتوان این دو بعد درونگرایی و برونگرایی را اندازهگیری کرد. با وجود این، در زمانی که هنوز شیوه ارزیابی جنبههای روانی مسافران محدود بود، پلاگ توانست به مدیران این موضوع را تلقین کندکه درباره انگیزههای سفر مطالب بیشتری بیاموزند (وای.گی، 1388: 190).
رویکرد سلسله مراتب انگیزههای سفر
پیرس39 یک تئوری انگیزش سفر ارائه کرد و آن را سلسله مراتب انگیزههای سفر40 نامید. در این روش چنینن استدلال میشود که رفتار مسافر دارای یک سلسله مراتب انگیزه سفر است.با توجه به سلسله مراتب نیازهای مازلو41، الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزههای سفر بیشتر به نردبانی شباهت داردکه دارای پلهها یا سطوح متعدد است. اگر نیازهای خاص هر پله یا سطح را باز کنیم، به یک طبقه از نیازهای روانی گسترده میرسیم. سلسله مراتب نیازهای سفر، بر اساس دیدگاه مازلو بیانگر این است که در سطوح پایین فرد ارضا میگردد و سپس قدم به مرحله بعدی میگذارد. با وجود این، مجموع انگیزههای مسافر میتواند بیانگر یک الگو و نه یکایک انگیزهها باشد. برای مثال کسی که به اورلاندو در ایالات فلوراید مسافرت میکند و به والت دیسنی میرود، احتمالاً برای تفریح، یا محیطی امن به آنجا میرود تا بچهها سرگرم شوند، همه خانواده از آن بهرهمند گردند ودرباره فرهنگ آمریکایی تجربههایی را به دستآورند. بدین گونه، چندین سطح از نیازهای سفر به صورت همزمان موثر واقع میشوند که تصویری چند انگیزهای ارائه میگردد. این انعطاف پذیری بیانگر این است که با گذشت زمان و در شرایط مختلف، نوع انگیزه فرد برای مسافرت تغییر میکند.در الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزههای سفر، مقصد مسافر به مکانی در نظر گرفته میشود که فرد میتواند در آنجا تفریحهای گوناگون کند، به گردشهای مختلف برود و تجربههایی بیاموزد که از نظر روانی و شخصیتی برای او سازگار است. بدینگونه، الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزههای سفر پویاست و به انگیزههای چندگونهای توجه میکند که فرد باید در شرایط و موقعیتهای خاص، رفتارهای متفاوت داشته باشد. مکان یا بستر سفر چارچوبی را به دست میدهد که میتوان بر آن اساس سلسله مراتب انگیزههای سفر را مشخص کرد (وای.گی، 1388: 193).

رویکرد سیستم مبتنی بر ارزش ها و نگرشها
روش دیگری به نام بخش بندی بازار جهانگردی مبتنی بر ارزشها و نگرش شیوه زندگی42 وجود دارد. این روش بر اساس کار آبراهام مازلو43 یک روانشناس بود، قرار گرفت و در اجرای چنین روشی گروههای مصرف کننده به نه گروه تقسیم میشوند که برخی از آنها سیار موفق یا فعالان نوخاسته هستند. در آمریکای شمالی، استرالیا و اروپا این روش به عنوان وسیله ای برای تعیین ارتباط بین میزان خرید محصولات و انگیزه افراد به مصرف، با توجه به ترکیب جمعیتی و تعیین سطح شغل و میزان درآمد افراد به کار میبرند. کاربرد این روش در صنعت جهانگردی به سرعت گسترش مییابد ولی در مورد ناتوانی روش مزبور در توجیه ایجاد انگیزه برای مسافرت، نقاط ضعفی مشاهده میشود؛ زیرا آنچه در مورد مصرف کالای قابل لمس کاربرد دارد، احتمالاً برای محصولات و خدمات صنعت جهانگردی کاربرد ندارد. با وجود این، به کارگیری روش مزبور در وضع اقتصاد کنونی احتمالا موید کاربرد آن در تعیین انگیزه مسافر و جهانگرد است (همان، 1388: 193).
رویکرد سرکش و خود بین
پژوهشگری به نام دان44 یک تحقیق جامعهشناسی بر روی جهانگردان انجام داد و دو مفهوم جدید ارائه کرد که عبارتند از مسافران سرکش45 وآنها که خود بزرگ بین هستند. او کوشید تا مسافران را از دیدگاه احساس نیاز، به فرار تشریح نماید. او تحقیقی بر روی جهانگردان و کسانی که به جزیره باربادوس در دریای کارائیب میآمدند، انجام داد و آن دسته از مسافران و جهانگردانی را که از شهرهای بزرگ آمریکا وکانادا به آنجا میآمدند و در یک محیط رقابتی و پرتنش کار کرده بودند و درجایی که مسئله نیروهای اتمی مطرح شده بود، از نظر انگیزه بزرگ شده بودند، سرکش نامید. از سوی دیگر جهانگردانی را که به طبقههای پایین اقتصادی و اجتماعی تعلق داشتند اغلب خانم بودند و پیوسته بر ارزش اجتماعی و حیثیت و اعتبار این تعطیلات (گذراندن چند روز در جزایر کارائیب) تاکید میکردند، از نظر انگیزه خود بزرگ بین نامید. دان این دو دسته از مسافران را در انتهای یک طیف قرار داد. اگرچه الگوی مزبور الگویی نوین بود و برای توجه موضوع «فرار» از محیط مفید واقع شده بود، ولی همانند الگوی پلاگ نتوانست برای توجیه رفتارهای مختلف، مفید واقع شود (همان، 1388: 190).

رویکرد انگیزه مطلوب
تئوری دیگری که درباره انگیزه مسافر ارائه شده است، بر اساس این قرارداد که مسافر و رفتار او به هنگام تفریح و گردش بر اساس چارچوبی مبتنی بر انگیزه مطلوب46 قرار دارد ) ایسو- اهولا47(. این پژوهشگر اعتقاد دارد که اگرچه افراد در پی عوامل مختلف انگیزشی هستند، ولی میکوشند تا از تحرک بیش از حد (تا از نظر فکری و جسمی خسته شوند) ونیز از بی تحرکی و کسالت، خودداری کنند. این تحقیق یادآور میشود که انسان در مکانهای مختلف و در طول دوره زندگی خود نیازهای متفاوتی برای مسافرت و تفریح داشته است. از این رو، این تئوری میتواند یک رکن بالقوه پویا به این گروه یا این طبقه بیفزاید. در تئوری مزبور به احساس فرد مبنی بر قاطعیت و شایستگی (به عنوان راه یا وسیلهای برای درک انگیزه مسافر) تاکید میشود و به تجربههایی که شخص در اثر رفتار خود در سفر به دست میآورد (ونه به ارزیابیهای و تجریدی درباره هدفهای زندگی)، توجه میشود. یکی از کاستیهای تئوری مزبور این است که در آن ابزار یا وسیلهای برای سنجش میزان انگیزش یا میزان قاطعیت و شایستگی فرد در رفتار به هنگام سفر وجود ندارد (وای.گی، 1388: 192).

رویکرد جذب (کشش) و دفع(فشار) گردشگر
عوامل جذب و دفع رفتار گردشگر دو طرف یک سکهی انگیزشی است. عامل روانشناختی که این دو را به هم مرتبط میسازد مفهوم احساس است. از این منظر مصرف کنندگان ، مخصوصاً گردشگران، توسط نیازهایشان رانده میشوند و توسط مزیتهای خدمات تفریحی و مقصد کشیده میشوند.در نهایت،نیازهای احساسی و تجربی با رفتار انتخاب دار و لذت طلب مرتبط هستند. بخصوص در این رویکرد، فرآیندهای تجربی مانند تصورات، رویاها، احساسات و آرزوها نقش مهمی را در مصرف لذت گرایی ایفا میکنند. در این رابطه معقولانه است که معتقد باشیم هنگامی که مصرف کنندگان رفتار گردشگرانه را تصور میکنند ، برای مثال، توجه خود را به سمت احساسات خوشایند و تجربیات لذت طلب جهت دهند(Amir tahmaseb, 2007: 15).
کرومپتون48 (1979)تحریکات فشار را به عنوان دلایلی برای مسافرت و تحریکات کشش را به عنوان دلایلی برای انتخاب یک مکان توسط گردشگران توصیف میکند.کرمپتون (1979) هفت محرک داخلی روانشناسی- اجتماعی را ارائه داد که رفتارهای مسافرت تفریحی را هدایت میکرد. این محرکها عبارتند از: رهایی از روز مرگی، خودیابی (خودشناسی)، آرامش، پرستیژ، پس رفت، تقویت روابط خانوادگی و تسهیل روابط اجتماعی.او همچنینن دو محرک مرتبط با ناهماهنگی فرهنگی (آموزش و فکر تازه) را یافت که او آنها را به عنوان مزیتهای اجتمای روانشناسی سفر توصیف میکند.گوسن 49(2000) احساساتی را به عنوان عامل روانشناختی مورد بررسی قرار داد که عوامل جذب و دفع نامیده میشود. او معتقد بود که گردشگران توسط نیازهای احساساتیشان مجبور شده (تحت فشار قرار گرفته) و تسط منفعتهای احساساتیشان کشانده (جذب شده) میشود. نیازهای مصرفکنندگان (عوامل فشار) شامل رهایی، آرامش، پرستیژ، روابط اجتماعی و تفکر تازه میباشند در حالی که مزیتهای احساسی یا هیجانی (عوامل کشش) از طریق تبلیغات یا شناختهای مقصد شناخته میشوند (همان،23).
2-3-7- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری
– سن و گردشگری
بیش از 25 درصد جمعیت آمریکا بیشتر از 50 سال دارند و پیشبینی میشود50 سال دیگر 30 درصد به این جمعیت اضافه شود. این بخش جمعیت سالخورده معمولا ثروتمندتر هستند و بیش از پیش به مسافرت میروند. باور دستاندرکاران بر این است که این گروه بیشتر سفر میکنند، به فاصله دورتری میروند، مدت زمان بیشتری در آن مکانها اقامت میکنند و به آژانسهای مسلفرتی اعتقاد بیشتری دارند (در مقایسه با سایر بخشهای این بازار). در واقع سفر سالخوردگان بیشتر جنبه اجتماعی داردو در طول سفر باید مسائل بهداشتی و بندهای قرار داد مربوط به تفریح به صورت دقیق رعایت شود که نیاز به برنامهریزیهای بسیار دقیق دارد. بخش بزرگی از سفرهای سالخوردگان به صورتی انجام میشود که به اصطلاح آنها، در منطق خوش آب و هوا سکنا میگزینند. نمونهای از این سفرها را میتوان در اروپا واسترالیا مشاهده کرد که افراد سالخورده در خانههای خود که به صورت خودرو است (خانههای متحرک)، در فصلهای مختلف نقل مکان میکنند. جنبههای دیگری از مسافرانی که در گروه سنی خاص به مسافرت میروند، این است که آنها برای مدت طولانیتر در یک مکان اقامت میکنند. در استرالیا که این گروه سنی معمولا کمتر از سی سال دارند، برای مدتی بیش از 12 ماه در یک مکان اقامت میکنند، که معمولاً به مکانهای ارزان یا کلبههای چوبی روی میآورند تا با بودجه اندکی، مدتی طولانیتر اقامت کنند. کل پولی را که این دسته از مسافران خرج میکنند نسبت به جهانگردان بینالمللی بسیار بیشتر است، ولی این دسته از افراد هزینه زیادی بابت اقامت خود نمیپردازند (لامزدن50،1387: 75).

– جنس و گردشگری
بررسیهایی که بر روی جنس مسافران انجام شده نشان میدهد که ظرف 20 سال گذشته، مسافران از این بابت تغییرات زیادی کردهاند. زنان با انگیزه فرار از محیط یکنواخت محل زندگی خود، تغییر در شرایط شخصی مانند مرگ یک عضو خانواده، شکست در عشق، طلاق یا جدایی، تمایل به تجربه کردن کارهای مخاطرهآمیز، تمایل به نشان دادن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزشهای فرهنگی، رضایتمندی، گردشگری ورزشی، گونه شناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، جامعه آماری، مدل مفهومی، متغیر مستقل