دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، میراث فرهنگی، ایالات متحده، عوامل بیرونی

دانلود پایان نامه ارشد

پشتوانه عمومی موزهها قطع شده است و باید درآمدشان را از طریق فعالیتهای بازرگانی تأمین کنند. در حالی که در بعضی از موزههای بزرگ با برنامه های وسیع در شهرها، به ویژه موزه ملی امکان موفقیت دارند، موزههای منطقهای توانایی بسیار کمتری برای انجام این کار دارند. آنان همچنین در معرض فشارهایی هستند تا منابع را صرف فعالیتهایی برای نفع عمومی کنند و از اینرو ، دارای امکانی کمتر برای ایجاد درآمد هستند.در بریتانیا ، فقدان پشتوانهی دولت محلی ، به شدت به موزههای منطقهای صدمه زده است.
در بعضی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، موزهها از تأمین خصوصی یا مالی استقبال میکنند و آنرا قابل اعتمادتر از تأمین اعتبار دولتی میدانند75.
در دیدگاه گریفین76، موزهها به عنوان نهادها، چندان موفق نیستند. موزهها به مدل تشریفات اداری “مینتزبرگ77” عمل میکنند، که در این مدل متخصصها مستقل از یکدیگر کار میکنند و میکوشند فرآیندهای اداری که به آنها مرتبط است را کنترل کنند78.
علیرغم زمان بسیاری که از مقالههای گریفین میگذرد، موزه ها هنوز مصداق حرفهای او هستند به ویژه وقتی که به رفتار متخصصین و موزهدار وحفاظتگر مربوط میشود که نگرانی اصلیشان ، مجموعههای اشیاء است.
مسئولیت جوابگویی برای مراقبت از مجموعهها با افراط و تفریط هایی مواجه است. تعیین شیوههای ثابت برای کمک و همکاری در منافع عمومی دشوار است و دشواتر آن است که گفته شود چه بکنند؟. بورت79 در سال 1985 به صورت کلی و مبهم چنین گفته بود :
کدام مدیر یا موزه دار میتواند با دیدگاه عمومی مخالفت کند و اشیائی را که موزهها نمیتوانند طبق استانداردهای قابل قبول حفاظت کنند، را نپذیرند… اما این اصل مهم در حقیقت، حتی به طور ناقص در خط مشیهای عملی بسیاری (اگر نگوییم هیچ ) موزهای منعکس نمیشود.
بورت همچنین میپرسد:
چرا موزهها اشیاء غیرمفید و بیمصرف را در حالی نگه میدارند که آشکارا نمیتوانند یا نمیخواهند از عهده حفاظت آنها به درستی برآیند؟
چرا مردم در موزهها هنوز نسبت به وضعیت مجموعه ها گلایه دارند، در حالی که به وضوح توانایی دارند که به این مشکلات رسیدگی کنند؟

3-3-1- استانداردها، حفاظت و مدیریت در مجموعهها(در کشور انگلستان و آمریکا)
برای موزهها در انگلستان ، در درجه اول استانداردها، حفاظت و مدیریت عمدتاً در حوزه منابع، بایگانی، کتابخانهها و موزهها به واسطه طرح ثبت موزه است که اکنون به خدمات منطقهای گسترش یافته است. در گذشته، متصدیان موزهها و گالریها ، در توسعهی استانداردها برای مراقبت مجموعه ها همگام با فعالیت دیگر موزه، فعال بودند. در آمریکا، این حرفه، استاندارهای خاص خود را اجرا میکند، موسسه موزههای آمریکا80 برنامه ارزیابی موزه را تنظیم کرده است. که این برنامه یک تحقیق چهار قسمتی بعنوان یک کل در مدیریت مجموعهها ، فعالیتهای عمومی و اداره آن است. قسمت اعظم فرآیند ارزیابی، خودآموزی است که در آن سازمان، یک پرسشنامه کامل و با جزئیات را تکمیل میکند. ارزیابی حفاظت، تحت مدیریت «حفاظت میراث» سازمان ملی آمریکا، به طور اختصاصیتر به حفظ و نگهداری و مراقبت میپردازد.
مقالهها و کتب نوشته شده درباره مدیریت حفاظت و نگهداری مجموعهها، رشد فزاینده استاندارهای لازم در مجموعهها را در آمریکا و انگلستان نشان میدهد. ریشه این مسئله دو جنبه دارد:
اول ، تمایل متخصصان برای رسیدن به تعالی در فعالیتی که انجام میدهند و دوم، پاسخگو بودن موزهها برای فعالیتهایی انجام شده و مصرف بودجه(چه این بودجه از بخش عمومی تأمین شود، چه از بخش خصوصی). معرفی مدیریت مجموعه با عملکرد خاص در موزهها، با مسئولیتهای معین، توسعه استانداردها را سرعت بخشیده است81.

3-3-2- اطلاع از حفظ و نگه داری
اطلاعات در مورد مبحث مدیریت حفاظت در موزهها، چندان زیاد نبود. تا اینکه بیان نظرسنجی در مورد شرایط حفاظت در موزهها، تحت عنوان بررسی و حفاظت در موزهها و گالریها82 و پیشنویسهای کنفرانس UKIC به نام مدیریت حفاظت مردم را تشویق کرد که دیدگاه جدیدی را برگزینند.
در انگلستان این گرایش وجود دارد که اقدامات حفاظت و مدیریت مجموعهها ، حفاظت پیشگیرانه و نگهداری مجموعهها از بیرون تأمین شود. در ایالات متحده نیز این مسئله مد نظر بود. به شیوههایی این میتواند مفید باشد، حفاظتگرانی که کارهای عملی و درمان را ترجیح میدهند میتوانند بر روی آن تمرکز کنند و کسانی که تمایل دارند وارد زمینههای کلیتر شوند، میتوانند بدون اینکه احساس کنند وظیفهشان را ترک کردهاند، اقدامات حفاظت پیشگیرانه انجام بدهند. به هرحال امکان دارد اخبار بدی برای مجموعهها و حفاظتگرها باشد چون بسیاری از موزهها بودجه بسیار کمی دارند که حتی هزینه حفاظتشان را نیز نمیتوانند بپردازند. این باعث میشود برای حفاظتگرها بسیار مشکل یا غیر ممکن باشد که در کنفرانسها حضور یابند یا بتوانند وقت صرف به روز کردن مهارتهایشان کنند. و همچنین بدین معناست که علاقمندان و طرفداران راهکارهای حفاظت از حیطه تصمیمگیری در موزهها کنار گذاشته میشوند. مانند ارائه دهندگان خدمات، حفاظتگران خصوصی باید کاری انجام دهند که مشتریان و متصدیان خواستار انجام آن هستند. آیا راهکار و چارهای وجود دارد؟آیا زمانی میرسد که مهارتهای حرفهی را شاهد باشیم؟83
نتیجهی که میتوان از مباحث بالا گرفت این است که، موزههای اندکی هستند که در آنها، همه مجموعهها به خوبی مراقبت میشوند. وقتی حفاظت صورت میگیرد قسمت اصلی منابع موزه، صرف آن خواهد شد و این نیازمند مدیریت و کنترل درست است. در بسیاری از موزهها (شاید اکثرشان)، وظیفه بهبود شرایط و حفاظت مجموعهها با توجه کمی به مدیریت صحیح همراه بوده است. اجرای این وظایف نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه و ماهیت چیزهایی است که باید گردآوری شوند و به راه حل ها رسیدگی به آنها و گزینهها و تصمیمیات اجرایی مربوط است. برای رسیدن به همه این اهداف، اطلاعات دقیق به موقع و مرتبط ، جنبه اساسی دارد.
در انگلستان و خارج از آن ، فشارهای دولتی برای پاسخگویی، موزهها را مجبور میکنند فرآیندهای مدیریت رسمی را بپذیرند. در نتیجه، مدیران و مسئولین موزهها به وسعت کاری توجه میکنند که در زمینه مدیریت کل و اطلاعات مدیریت وجود دارد. اطلاعات مدیریت اصولا اطلاعات کمیتی است اما روشن است که کاربرد این اطلاعات در سازمانهای غیرانتفاعی که شامل موزهها میشود، مشکلات خاص ارائه میکنند که باید مورد توجه قرار بگیرند. علی رغم این، موزههای بخش عمومی بیش از پیش ناگزیرند از معیارهای کمیتی اجرایی استفاده کنند. در واقع اینها در قلب هر اطلاعات مدیریت قرار میگیرند و باید سوژه اصلی باشند. ملزومات تدارک و کاربرد اطلاعات جهت انگیزش پرسنل، یک بعد مهم دیگر است که باید به طور کامل مورد توجه باشد84.

3-4-“احتمال حفاظت” و ” ارزش گذاری میراث فرهنگی”
« بناری85 » هنگامی که سردبیر «خبرنامه میراث فرهنگی اروپا86 » بود، گهگاه این موضوعات را پیگیری میکرد87.«بناری» در مورد احتمال حفاظت میراث فرهنگی، کاربرد اصول مدیریت خطر از مهندسی صنعتی بحث کرده است. علت ناکامی و تحلیل موثر شامل اینهاست : شناسایی جزییات سیستم، تعریف مدل عدم موفقیت یعنی شیوههایی که طبق آن، میتوان بخشی فرو پاشد و مدل سازی رفتار سیستم، اغلب پیشآمد یا حادثه درختی88 نامیده میشود. احتمالات مدل عدم موفقیت را میتوان از پیشآمد درختی، محاسبه کرد. «بناری» پیشآمد درختی از فاکتورهای منجر به حفاظت اشیاء میسازد :
• عامل اصلی :یکی از مهمترین عوامل ارزش شیء در زمانی که ساخته شده بوده است.
حجم ،پایداری و دوام ماده تشکیل دهنده شیء نیز مهم است.
• مالک یا گردآورنده :هرچه مالک ثروتمندتر یا قدرتمندتر باشد، احتمال بیشتری دارد که شئ باقی بماند.
• مسئولیت در مقابل غارتگری و سرقت یا تخریب :ارزش ذاتی، بحث انگیزی و عوامل ژئوپلتیک نیز در حفظ شی مهم میباشد.
• تغییرات سلیقه
• زمان
این عوامل بیرونی هست که میتوانند اشیاء را تحت تأثیر قرار دهند وخارج از کنترل هر موسسهی است.
سپس «بناری» به ارزیابی ارزش اشیاء می پردازد. که نتایج این بررسی را در یک منحنی زنجیروار که در زیر مشخص شده است، نشان داده شده است.( نمودار 3-2).
وقتی که شیء جدید باشد، ارزش زیادی دارد وقتی قالب و حالت خود را از دست می‌دهد و متحمل صدمه می‌شود، ارزش آن کم می‌شود و با گذر زمان، کمیاب می‌شود و ارزش چیزهای نادر را پیدا می‌کند و بنابراین ارزش پولی آن، زیاد می‌شود، «بناری» فرمولهایی جهت محاسبه‌ی مقدار صدمه‌ی وارد شده، نصف عمر مورد انتظار برای یک شیء و برای تعداد این گونه اشیاء پیشنهاد می‌کند و همچنین برای افزایش قیمت شان به عنوان گروه اشیاء کمیاب، می‌تواند یک روش محاسبه‌ی فواید مراقبت و حفاظت و بنابراین ارزیابی ارزشهای کمی ‌باشد.

نمودار3-2- تغییر در ارزش اشیاء در طول زمان و تخمین تأثیرات در حفاظت: نمودار منحنی زنجیروار89
Resource:Managing Conservation in Museums/P.51

منحنی‌های «بناری» ارزش پولی را نشان می‌دهند و بسیاری منحنی‌های مختلف دارد که طبق سلیقه‌ی دنیای تجاری مالکین و معامله گران است. تغییر سلیقه که در یک هدف یا مأموریت متغیر منعکس می‌شود، همچنین بر ارزش بر آورده شده یک شیء برای موزه شاید تا آنجا مؤثر باشد که در معرض عوامل آسیبزای بیرونی قرار می‌گیرد. ارزش واقعی یک شیء برای موزه از ارتباط تاریخی و ذاتی آن برای مجموعه ها ناشی می‌شود اما ارزش پولی هرگز نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
این مفاهیم می‌تواند به مزایای ارزیابی کمی اقدامات حفاظتی کمک کند. اقدامات پیشگیرانه مانند همیشه حتی مؤثرتر از راه حل حفظ ارزش است. اگر شیء در حد انتظار، از صدمه دور نگه داشته شود، می‌توان انتظار داشت که نه منحنی ارزشی بتواند قطع شود و ارزش آتی یک شیء کمیاب که خوب نگهداری شده و به طور اصیل( بازسازی و مرمت نشده)، بیشتر خواهد بود90.
3-5- تصمیم گیری در مورد اولویتها
سلسله مراتب هدف
چندین روش عددی هست که برای طراحی به کار می‌روند. این یک ضعف است که بعضی از آن روشها از فرمولهای آماری بی نهایت پیچیده استفاده می‌کنند و فقط یک متخصص آمار می‌تواند نتایج را با اطمینان، ارزیابی کند، یک روش نسبتاً مستقیم، درک سلسله مراتب هدف است. این تکنیک متمرکز بر روشن ساختن اصول و موقعیتهای مبهم، روابط بین مفاهیم علاوه بر خود مفاهیم است که امکان دارد بسیار مبهم یا بحث انگیز باشند.
یک نمونهی سلسله مراتب هدف برای مفهوم اختصاری «ساماندهی مجموعه های تاریخی» در نمودار(3-3) آمده است. هیچ سلسله مراتب منفرد یا «صحیحی» وجود ندارد. ترسیم یک سلسله مراتب هدف، دشوار نیست و این می‌تواند به گونه‌ای مفید مورد کاربرد یک گروه باشد که با هم کار می‌کنند که در آن درک مربوط به گزینه‌های موجود و توافق عام نسبت به اعمال مطلوب، گسترش خواهد یافت. یک هدف ابتدا پذیرفته می‌شود. گام بعدی شناسایی این است که چه چیزی برای حصول آن ضروری است، سپس فاکتورهای رده دوم است و به همین ترتیب.

نمودار3-3 -نمودار سلسله مراتب هدف برای «ساماندهی مجموعه های تاریخی» Resource: Managing Conservation in Museums/P.54

فقط 4 سطح درمثال (نمودار3-3 ) می آید. اما می‌توان تقسیمات فرعی تری داشت (نمودار 3-4). وقتی کسی به سطح پایین می‌رسد، جزئیات طرحی عملی، ظاهر می‌شوند. به هر حال، سر تا سر سلسله مراتب، کاربرد اهدافی، مطلوب است که هر چه خلاصه تر که ممکن باشد بیان می‌شوند چون این خلاصه سازی، تفکر جانبی را تسهیل می‌کند. نمودار 3-4 سطوح دیگر در یک جزء سلسله مراتب هدف را نشان میدهد.
نمودار3-4- سطوح دیگر در یک جزء سلسله مراتب هدف.
Resource: Managing Conservation in Museums/P.55
اگر چه یک سلسله مراتب هدف می‌تواند گسترش طرح را تسهیل کند، هنوز هیچ کمکی به تقدم و اولویت چیزی که باید انجام شود، نمی‌کند. برای کمک به این مسئله اهمیت مربوط به هر هدف مؤثر هر سطح می‌تواند با یک نمودار ارزیابی، ترسیم شود. ارزیابی‌ها برای اهداف فرعی هر هدف باید یکپارچه شوند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، بایزید بسطامی، منابع انسانی، دوره صفوی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رطوبت نسبی، مدیریت خطر، میراث فرهنگی، اشاعه اطلاعات