دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، رابطه مثبت با دیگران، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

محیط مدرسه را داشتند، احساس کنترل بیشتری بر محیط داشتند و این احساس کنترل بر محیط موجب احساس بیشتر شایستگی و در نتیجه شادکامی بیشتر آنها میشد.
با توجه به نظریه دسی و ریان، آرگایل (2001) برقراری رابطه مثبت با دیگران، هدف مند بودن زندگی و رشد شخصیتی را در ارتباط مستقیم با شادکامی میداند. دینر و همکاران (1999) هم معتقدند، سلامت روان موجب شادکامی میشود، و سلامت روان نیز با استقلال شخصیتی رابطه مستقیم دارد. پس بنابر تحقیقات انجام شده، استقلال شخصی بر شادکامی تأثیر دارد. سایر تحقیقات نشان میدهند شادمانی میتواند سلامت جسم، احساس امنیت، قدرت تصمیمگیری، روحیه مشارکتی، شرکت در جمع و میزان رضایت از زندگی را افزایش دهد ( مایرز149، 2002).
آرگایل و لو150 (1991) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت دانشآموزان در فعالیّت های گروهی و ارتباط داشتن با همسالان، رابطه مستقیم با شادکامی دارد. چنگ151 و فوراهام152 (2003) نیز، عوامل مؤثر بر شادکامی را بررسی کردند و اعلام کردند تقویت اعتماد به نفس، افزایش تعداد دوستان و حلقه ارتباطات بر میزان شادکامی میافزاید. هانریش و همکاران(2006) نیز، پس از بررسی و پژوهش هایی به این نتیجه رسیدهاند که در حالی که تفاوتهای فردی در شدت نیاز به تعلق داشتن و چگونگی برآوردن آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی