دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، میزان شادکامی، تعامل اجتماعی، عامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد، ارضای این نیاز مستلزم تعاملات مثبت و زیاد با افراد دیگر در یک موقعیت بادوام است که منجر به شادکامی طرفین میشود. در پژوهش لارسن (1989)، آزمودنیها در موقعیت های تصادفی، خلق خود را گزارش کردند و میزان شادکامی خود را در زمانهایی که با دوستان یا خانواده بودند، درجه بندی کردند. میزان شادکامی گزارش شده در لحظاتی که در ارتباط با دیگران بودند بیشتر گزارش شده است.
هسیانگ-هوی153(2009) نتایج تحقیق خود در مورد سن والدین هنگام تواد فرزندان و سلامت روان فرزندان در آینده را گزارش کرده است که خودپیروی، خودباوری، خصومت، افسردگی و فعالیت های شناختی با سن پدر و مادر رابطه معنی دار دارند. سن پدر اثر منفی بر روی خودپیروی و خود باوری دارد اما بین افسردگی و سن پدر، رابطه مثبت وجود دارد. بین سن مادر و فعالیت های شناختی رابطه مثبت وجود دارد. او همچنین اعتقاد دارد که بین سن والدین و تفاوت سنی فرزندان با سلامت روان و بهزیستی فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد. از آنجایی که بین بهزیستی و سلامت روان و شادکامی رابطه وجود دارد پس میتوان نتیجه گرفت سن والدین و تفاوت سنی فرزندان می تواند پیش بینی کننده شادکامی باشد.
در پژوهشی که حسینچاری و کیانی(1387) انجام دادند، بین خودکارآمدی ادراک شده و تعامل اجتماعی دانش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی