دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلامت اجتماعی، رگرسیون، سطح معنادار، پذیرش اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

مسائل)

80/0
80/0
79/0
79/0
79/0
79/0
80/0
80/0
81/0
79/0
79/0
79/0
80/0
با حذف سوال3 (ایجارفرصتبرایحلمشکلات)
باحذف سوال 4(علاقمندی به موضوعاتزیاد )
با حذف سوال6( ارتباط بین موضوعاتمختلف)
باحذف سوال8(لذت از پاسخهای چالش انگیز)
با حذف سوال9(تونایی حل مسئله)
با حذف سوال10(اطمینان از یافتن نتایج منطقی)
باحذف سوال13(فکر درباره همه چیزها)
باحذفسوال16(کاربرددانشدرزمینههایمختلف)
باحذف سوال18رهبران خوب شنونده خوبیاند)
با حذف سوال20توانیی شرح دقیق موضوعات)
باحذف سوال21(طرحسوالاتمربوط به مسئله)
باحذف سوال22(طرح دقیق موضوعات)
با حذف سوال27(ادامه تا پایان کار)

پایایی کل

پایایی کل
68/0
58/0
57/0
سبک هویت اطلاعاتی
سبک هویت هنجاری
سبک سردرگم/اجتنابی
74/0
56/0
81/0
خلاقیت
بالندگی
تعهد

در پرسشنامهی سلامت اجتماعی در خرده آزمون پذیرش اجتماعی سوال 6 با توجه به این که پایایی در صورت حذف سوال از پایایی کل این خرده آزمون بیشتر است (54/051/0) این سوال مشکل دار است و همچنین در خرده آزمون مشارکت اجتماعی نیز سوال 11 (84/0 82/0) مشکل دار است به عبارتی در صورتی که با حذف سوال پایایی را نسبت به کل مقایسه کنیم و این پایایی کاهش پیدا کرده باشد سووال مناسب و برعکس و یا به سخنی دیگر اگر با حذف سوال پایایی کل آن خرده آزمون بالاتر رود این سوال، سوال مشکلی است .
3-7- روش جمع آوری اطلاعات
با مراجعه به دانشکدهای دانشگاه، به روش تصادفی 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامهها به آنها داده میشد. برای جمعآوری دادهها، با مراجعه به گروههای آموزشی مختلف، هدف از انجام توضیح و رضایت دانشجویان کسب گردید و پرسشنامهها توسط دانشجویان تکمیل شد. نمونهها از دو گروه از دانشجویان که شامل دختر و پسر انتخاب شدند اما جسیت برای پژوهش حاضر مطرح نبود سوالات پرسشنامه را با توجه به پاسخ مورد نظرشان علامت زده میشد، با توجه به ملاحظات اخلاقی در این پژوهش از نوشتن نام ونام خانوادگی در پرسشنامه خودداری به عمل آمد ضمنا رضایت دانشجویان قبل از اجرای پرسشنامه برای انجام تحقیق کسب گردید.ودر آخر پس از تکمیل پرسشنامهها پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری و با در نظر گرفتن اهداف و فرضیههای پژوهش به تجزیه و تحلیل اقدام شد.

3-8- روش تجزیه و تحلیل آماری
برای بررسی پایایی روش مورد استفاده تتای ترتیبی به کار رفته است برای دادههای طیف لیکرت به جای آلفای کرونباخ در سال ۱۹۷۴ آماردانی به نام آمور، تتای ترتیبی را پیشنهاد کرد وآلفای کرونباخ آماردانان دیگر را به چالش کشید استدلال او این بود که آلفای کرونباخ بر علاوه بر نارایب بوده (نارایبی مثبت)، بر اساس شاخصهای تعریف و محاسبه میگردنند که مربوط به دادههای با مقیاس فاصلهای و یا نسبتی هستند، بنابراین استفاده از آلفای کرونباخ برای محاسبهای میزان پایائی پرسشنامههای که حاوی سوالات ترتیبی هستند دقیق به نظر نمیرسد او برای رفع این مشکل شاخص جدیدی تحت عنوان تتای ترتیبی را ارائه داد.که  بیشترین مقدار ویژه در تحلیل مولفهای اصلی میباشد. اخیرا زامبو، گادرومن، و زیسر (۲۰۰۷) به مطالعه این شاخص پرداخته و با چندین مثال شبیه سازی شده نشان دادند که ضریب آلفای کرونباخ همیشه مقدار پایای را کم برآورد میکند. بنابراین توصیه میشود که در هنگامی که دادهها ترتیبی به جای آلفای کونباخ از تتای ترتیبی استفاده شد(رحیمینژاد،1391).
همچنین برای تایید یا رد فرضیهها از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیره استفاده میشود. اثر یک متغییر سوم در رابطه بین متغییر مستقل و متغییر وابسته میتواند به دو صورت متمایز باشد:
1) به عنوان متغییر تعدیل کننده107
2) – متغییر واسطهای108
هدف این پژوهش روشن کردن این دو نقش است. در انتخاب متغیری به عنوان تعدیل کننده یا واسطهای، رابطهی بین متغیر پیش بین و متغیر ملاک باید در نظر گرفته شود . در مواقعی که بین متغیر پیش بین و متغیر ملاک رابطه ضعیف و ناهماهنگی وجود داشته باشد، نوعا از متغیر تعدیل کننده استفاده میشود. منظور از رابطهی ناهماهنگ این است که در یک موقعیت رابطه وجود دارد و در موقعیت دیگر وجود ندارد، یا برای زیر مجموعهی جامعهای وجود دارد و برای زیر مجموعه دیگر وجود ندارد.
با استفاده از یک دیاگرام مسير توان نقش متغیر تعدیلکننده را هم در مطالعات آزمایشی وهم در مطالعات همبستگی نشان داد.در مدل زیر سه مسیر علّیba و c داده شده است:
دیاگرام مسیر برای متغیر تعدیل کننده(شکل 3-1 )

             a                                                     متغیر پیشبین(مستقل)
متغیر ملاک(وابسته)                                              b متغیر تعدیلکننده 
                                                                              
c متغیرپیشبین × تعدیل کننده   

برای بررسی نقش تعدیلکنندگی بین متغییرهای پیشبینی کننده، مستقل اول و مستقل دوم(تعدیلکننده) و اثر ضربی این دو با متغییر وابسته یک محاسبه رگرسیون اجرا شده که هر سه ضریب مسیر مستقل اول و دوم و اثر ضربی باید معنادار باشد.
چنانچه متغیری در رابطه بین دو  متغیر پیشبین وملاک، سهمی داشته باشد به عنوان متغیر واسطهای عمل کرده است. برای تصریح معنای متغیر واسطهای از یک دیاگرام مسیر برای نشان دادن یک مدل علّی استفاده میشود.

دیاگرام مسیر برای متغیر واسطهای (شکل 3-2)

برای اینکه متغیری به عنوان متغیر واسطهای عمل کند باید دارای3 شرایط زیرباشد :
1 – بین متغیر واسطهای و متغیر مستقل همبستگی معنادار باشد(مسیرa وجود داشته باشد).
2- بین متغیر واسطهای و متغیربرآمد(وابسته)همبستگی معنادار باشد.(مسیرb وجود وجود داشته باشد).
3- با کنترل اثر متغیر وابستهای رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تضعیف شود و میزان این تضعیف با میزان اثر متغیر واسطهای رابطه داشته باشد.

برای آزمودن اثر متغیر واسطه ای مجموعه ای از مدلهای رگرسیون باید برآورد شوند. سه معادله رگرسیون زیر برآورد شو
1- رگرسیون متغیر واسطه ای روی متغیر مستقل.
2- رگرسیون متغیر برامد(وابسته) روی متغیر مستقل.3- رگرسیون متغیر برآمد روی متغیر مستقل و واسطهای.
در هر معادله ضرایب رگرسیون برآورد شده و مورد آزمون قرار می گیرد.برای برقراری اثر واسطهای شرایط زیر باید وجود داشته باشد
1- ضریب رگرسیون در معادله اول باید معنادار باشد. (همبستگی بین مستقل و واسطه ای باید معنا دار باشد.
1- ضریب رگرسیون متغیر واسطه ای در معادله سوم باید معنی دار باشد (سرمد، 1378).

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
آنچه در این فصل بدان خواهیم پرداخت ابتدا کنترل مفروضههای همبستگی پیرسون (خطی بودن و نرمال بودن)، سپس در ادامه با بررسی ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش مولفههای هر یک از آنها با همدیگر آورده خواهد شد و در پایان فصل دادههای جمعآوری شده برای پاسخ به فرضیههای مورد پژوهش به صورت استنباطی مورد بررسی قرار میگیرند.
4-2- مفروضهی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
جدول4-2-1 بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
سبکهای هویت
مولفههای تفکر انتقادی
مولفههای سلامت اجتماعی
منبع تغیرات
خطی بودن
سردرگم
هنجاری
اطلاعاتی
تعهد
بالندگی
خلاقیت
شکوفایی
انطباق
مشارکت
پذیرش
انسجام

29/1

25/1
25/1
10/1
27/1
13/1
27/1
31/1
30/1
33/1
28
Z برای کالموگروفاسمیرنوف
071/0
085/0
087/0
171/0
076/0
055/0
077/0
062/0
066/0
055/0
075/0
سطح معناداری (دو دامنه)
303
329
298
328
289
261
179
253
307
218
296
N
توزیع نرمال است

برای نشان دادن نرمال بودن نمونهها از آززمون کالموگروف – اسیمرونوف استفاده شد. با توجه به نمرات آزمون کالموگروف- اسیمرنوف و همچنین سطح معناداری به دست آمده از این آزمون، تمام مقادیر به دست آمده بین بین 96/1+ و 96/1- است. بنابراین مقدار احتمال کمتر از 05/0 است به عبارتی با احتمال 95 درصد اطمینان به نرمال بودن توزیع را تایید میکند.

4-3-مفروضهی خطی بودن متغیرهای پژوهش تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی
جدول4-3-1-آزمون تحلیلی واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن تفکر انتقادی( خلاقیت) با مولفههای سلامتاجتماعی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموعمجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
انسجام اجتماعی
518/466
24
438/19
298/2
001/0
پذیرش اجتماعی
232/206
23
967/8
323/2
001/0
مشارکت اجتماعی
339/829
24
556/34
839/2
001/0
انطباق اجتماعی
338/213
22
697/9
602/1
009/0
شکوفایی اجتماعی
621/123
23
375/5
371/1
005/0

بر اساس نتایج مندرج در جدول 4-3-1- بین متغیر خلاقیت با مولفههای سلامت اجتماعی، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق روابط خطی برقرار است.
جدول4-3-2- نمره کل خلاقیت با مولفههای سلامت اجتماعی

R
R^2
η
η^2
انسجام اجتماعی با خلاقیت
پذیرش اجتماعی با خلاقیت
مشارکت اجتماعی با خلاقیت
انطباق اجتماعی با خلاقیت
شکوفایی اجتماعی با خلاقیت
253/0
261/0

355/0

178/0
270/0
064/0
068/0

126/0

035/0
043/0
449/0
499/0

484/0

398/0
450/0
202/0
249/0

234/0

159/0
203/0

جدول 4- 3-3- آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن متغیرتفکر انتقادی(بالندگی) با مولفههای سلامت اجتماعی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموعمجذورات
درجه آزادی
میانگینمجذورات
F
سطح معناداری
انسجام اجتماعی
959/202
20
148/10
094/1
006/0
پذیرش اجتماعی
772/168
17
928/9
185/2
008/0
مشارکت اجتماعی
788/439
19
147/23
925/1
003/0
انطباق اجتماعی
224/169
18
401/9
523/1
004/0
شکوفایی اجتماعی
080/81
15
405/4
182/1
002/0

بر اساس نتایج مندرج در جدول4-3-3 بین متغیر بالندگی با مولفههای سلامت اجتماعی، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق روابط خطی برقرار است.
جدول4-3-4 نمره کل بالندگی با مولفههای سلامت اجتماعی

R
R^2
η
η^2
انسجام اجتماعی با بالندگی
پذیرش اجتماعی با بالندگی
مشارکت اجتماعی با بالندگی
انطباق اجتماعی با بالندگی
شکوفاییاجتماعی با بالندگی
148/0
163/0
269/0
264/0
178/0

022/0
027/0
073/0
070/0
032/0
298/0
418/0
357/0
341/0
330/0
084/0
175/0
128/0
116/0
109/0

جدول4-3-5- آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن تفکر انتقادی(کمال و تعهد) با مولفههای سلامت اجتماعی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
انسجام اجتماعی
491/491
31
855/15
819/1
007/0
پذیرش اجتماعی
769/235
31
605/7
608/1
004/0
مشارکت اجتماعی
575/994
31
083/32
857/2
001/0
انطباق اجتماعی
699/372
29
852/12
269/2
001/0
شکوفایی اجتماعی
668/189
29
540/6
406/1
008/0

بر اساس نتایج مندرج در جدول4-3-5 بین متغیرکمال و تعهد با مولفههای سلامت اجتماعی، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق روابط خطی برقرار است.
*نتیجه کلی آنکه، بین متغیر مولفههای تفکر انتقادی با مولفههای سلامت اجتماعی، رابطه خطی وجود دارد چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
4-3-6- نمره کل کمال و تعهد با مولفههای سلامت اجتماعی

R
R^2
η
η^2
انسجام اجتماعی با کمال و تعهد
پذیرش اجتماعی با کمال و تعهد
مشارکت اجتماعی با کمال و تعهد
انطباق اجتماعی. با کمال و تعهد
شکوفاییاجتماعی با کمال و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلامت اجتماعی، تفکر انتقادی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، تفکر انتقادی، سطح معنادار، سلامت اجتماعی