دانلود پایان نامه ارشد درمورد سطح تحصیلات، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

ونت کلامی قرار داشته اند و در مورد 1/54 درصدافراد که تحت خشونت کلامی قرار داشته اند اکثرا بیشتر از سه بار (6/43%)و در ایام عادی هفته(8/63%)بویژه در شیفت عصر (2/30%)تحت خشونت قرار گرفته اند.

جدول شماره4-توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب گزارش موارد بروز خشونت
فراوانی
گزارش موارد
بروز خشونت
تعداد
درصد
بلی
121
1/52
خیر
111
85/47
جمع
232
100

این جدول نشان می دهد که اکثریت واحدهای تحت خشونت ،وقوع خشونت را گزارش داده اند (1/52%).

جدول شماره 5- توزیع علل عدم گزارش موارد بروز خشونت
علت عدم گزارش فراوانی
تعداد
درصد
مهم نبودن
35
9/24
خجالت
6
25/4
ترس از عواقب منفی
2
42/1
مقصر دانستن خود
3
13/2
بی فایده بودن گزارش
84
58/59
عدم اطلاع فرد در مورد شخص گزارش گیرنده
11
8/7
جمع
141
100

این جدول نشان می دهد که از 85/47 درصد افرادی که این امر را گزارش نداده اند علت آن را بی فایده بودن گزارش (58/59%) قلمداد نموده اند.

جدول شماره6-توزیع انجام اقدامات پیگیری بدنبال بروز خشونت و فرد انجام دهنده پیگیری
فراوانی
اقدام پیگیری انجام شده
تعداد
درصد
بله
57
9/26
خیر
154
1/73
جمع
212
100

کسی که اقدام پیگیری
را انجام داده

سرپرستار
41
64
مدیران پرستاری
12
75/18
مدیر و رئیس بیمارستان
3
7/4
نظام پرستاری
2
1/3
حراست
6
4/9
جمع
64
100

این جدول نشان می دهد که اکثریت واحدهای تحت خشونت اقدام پیگیری برایشان انجام نشده است و در مورد اکثریت افرادی که پیگیری خشونت جهت آنها انجام شده،پیگیری از سوی سرپرستاران(64%)بوده است.

جدول شماره 7-فراوانی دیدگاه پرستاران در مورد لزوم سیستم گزارش و کنترل خشونت
فراوانی
لزوم سیستم گزارش
و کنترل خشونت
تعداد
درصد
خیلی زیاد
155
5/70
زیاد
43
5/19
کم
9
1/4
خیلی کم
11
5
بی نظر
2
9/0
جمع
220
100

این جدول نشان می دهد که اکثریت واحدها معتقد به لزوم وجود سیستم گزارش و کنترل خشونت (5/70%) می باشند.

جدول شماره 8-فراوانی نوع واکنش پرستاران در هنگام بروز خشونت
فراوانی
واکنش پرستار در هنگام
بروز خشونت
تعداد
درصد
عدم واکنش
31
17/3
دعوت به آرامش
87
50/38
درمیان گذاشتن با خانواده
11
87/4
درمیان گذاشتن با همکاران
50
12/22
دفاع از خود
28
9/12
وانمود به عدم بروز خشونت
10
43/4
جستجوی مشاور
9
4
جمع
226
100

این جدول نشان می دهد که اکثریت واحدها واکنششان به خشونت دعوت به آرامش (50/38%) بوده است.

جدول شماره 9-ماتریکس همبستگی عوامل مرتبط با بروز خشونت از دیدگاه پرستار
رتبه شغلی
سابقه کار
تاهل
سطح تحصیلات
جنس
سن
Correlation
متغیر
282/0
274/0
409/0
413/0
658/0
000/1
448/0
420/0
385/0
327/0
361/0
430/0
334/0
547/0
530/0
000/1
658/0
453/0
335/0
439/0
263/0
319/0
447/0
308/0
595/0
000/1
530/0
413/0
307/0
289/0
391/0
294/0
294/0
479/0
331/0
000/1
595/0
547/0
409/0
331/0
275/0
408/0
299/0
332/0
554/0
000/1
331/0
308/0
334/0
274/0
239/0
261/0
318/0
292/0
348/0
000/1
554/0
479/0
447/0
430/0
282/0
328/0
267/0
336/0
220/0
339/0

سن
جنس
سطح تحصیلات
تاهل
سابقه کار
رتبه شغلی
خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه رویارویی با خشونت
مصرف دارو
سابقه گذراندن دورههای کنترل خشونت

ادامه جدول شماره 9-ماتریکس همبستگی عوامل مرتبط با پرستار
سابقه گذراندن دوره مواجه با خشونت
مصرف دارو
سابقه قبلی مواجه با خشونت
ضعف در برقراری ارتباط
خستگی
Correlation

متغیر
339/0
348/0
332/0
294/0
319/0
361/0
423/0
508/0
568/0
634/0
000/1
220/0
292/0
292/0
294/0
263/0
327/0
474/0
589/0
586/0
000/1
634/0

336/0
318/0
408/0
391/0
439/0
385/0
489/0
523/0
000/1
586/0
568/0
267/0
261/0
275/0
289/0
335/0
420/0
646/0
000/1
523/0
589/0
508/0

328/0
239/0
331/0
307/0
453/0
448/0
000/1
646/0
489/0
474/0
423/0

سن
جنس
سطح تحصیلات
تاهل
سابقه کار
رتبه شغلی
خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه رویارویی با خشونت
مصرف دارو
سابقه گذراندن دورههای کنترل خشونت

این جدول نشان میدهد که همبستگی متغیرهای مورد پرسش در مورد عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت،همگی در قطر دارای مقادیر همبستگی بیشتر از 5/0 می باشند،که نشاندهنده وجود همبستگی کافی بین متغیرها جهت ورود به تحلیل عاملی اکتشافی می باشد
جدول شماره10- شاخص کفایت نمونه ها جهت ادامه تحلیل عاملی(در مورد دیدگاه پرستاران در مورد عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت)
869/0
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO)
075/2
Bartletts Test of Sphericity
55
df
000/0
P Value

در تحلیل عاملی در قسمت عوامل مرتبط با پرستار نتایج آزمون اندازه کفایت نمونه گیری 869/0 KMO=و آزمون کرویت بارتلت 075/2 است،که در سطح P=0/000 معنی دار می باشد. بیشتر بودن مقدار KMO از 7/0 و همچنین معنی دار شدن آزمون بارتلت نشان می دهد که تعداد نمونه ها جهت تعیین عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده بروز خشونت کافی بوده است.

جدول شماره 11-میزان اشتراک(Communalities)اولیه دیدگاه پرستاران در مورد پیشگویی کنندگی عوامل مربوط به پرستاردر مورد خشونت
میزان واریانس تعیین شده برای هر متغیر
اولیه
متغیر
730/0
715/0
629/0
609/0
770/0
679/0
616/0
701/0
620/0
723/0
669/0
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1

سن
جنس
سطح تحصیلات
تاهل
سابقه کار
رتبه شغلی
خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه رویارویی با خشونت
مصرف دارو
سابقه گذراندن دورههای کنترل خشونت

جدول فوق نشان می دهد که میزان اشتراک تمامی متغیرهای مرتبط با خشونت از دیدگاه پرستاران بالای 5/0می باشد

جدول شماره 12-ماتریکس همبستگی عوامل مرتبط با پرستار در مرحله آخر
سابقه گذراندن دوره مواجه با خشونت
مصرف دارو
سابقه قبلی مواجه با خشونت
ضعف در برقراری ارتباط
خستگی
متغیر
423/0
508/0
568/0
634/0
000/1

474/0
589/0
586/0
000/1
634/0
489/0
523/0
000/1
586/0
568/0

546/0
000/1
523/0
589/0
508/0
000/1
646/0
489/0
474/0
423/0

خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه رویارویی با خشونت
مصرف دارو
سابقه گذراندن دورههای کنترل خشونت

این جدول نشاندهنده باقی ماندن 5 متغیر در جدول ماتریکس همبستگی بین متغیرها پس از انجام 6 مرحله خروج متغیرهای با اشتراک( Communalities ) کمتر از 5/0 بود ویا پیچیدگی ساختاری از مراحل تحلیل می باشد و نشاندهنده همبستگی بالای 5/0 در قطر هر 5 متغیر می باشد.

جدول شماره 13- شاخص کفایت نمونه ها پس از انجام 6 مرحله
830/0
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO)
596/907
Bartletts Test of Sphericity
10
df
000/0
P Value

که در نهایت کفایت تعداد نمونه ها(KMO) 830/0و آزمون بارتلت 596/907بدست آمد. که در سطح P=0/000 معنی دار می باشد. بیشتر بودن مقدار KMO از 7/0 و همچنین معنی دار شدن آزمون بارتلت نشان می دهد که تعداد نمونه ها جهت پیشگویی عوامل مرتبط با پرستار مرتبط با بروز خشونت کافی بوده است.

جدول شماره 14- ماتریکس Anti-image عوامل مرتبط با پرستار پس از حذف 6 عامل
سابقه گذراندن دوره مواجه با خشونت
مصرف دارو
سابقه قبلی مواجه با خشونت
ضعف در برقراری ارتباط
خستگی
متغیر

032/0-
110/0-
261/0-
376/0-
839/0
047/0-
262/0-
245/0-
829/0
376/0-
173/0-
111/0-
874/0
245/0-
261/0-
467/0-
806/0
111/0-
262/0-
110/0-
808/0
467/0-
173/0-
047/0-
032/0-

خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه رویارویی با خشونت
مصرف دارو
سابقه گذراندن دورههای کنترل خشونت

همبستگی
Anti-image

این جدول نشان میدهد که میزان correlation که در قطر گزارش گردید. در همه 5 مورد بالا بوده (در هر 5 مورد بالای 8/0)که نشاندهنده کفایت تعداد نمونه های باقی مانده در مدل جهت تعیین عامل مرتبط با متغیرهای مربوط به پرستار پیش گویی کننده خشونت می باشد.

جدول شماره15-میزان اشتراک(Communalities) مربوط به متغیرهای مرتبط با پرستار باقی مانده در جدول
میزان واریانس تعیین شده برای هر متغیر
اولیه
متغیر
569/0
675/0
631/0
686/0
618/0
000/1
000/1
000/1
000/1
000/1

خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه رویارویی با خشونت
مصرف دارو
سابقه گذراندن دورههای کنترل خشونت

این جدول بیانگر میزان اشتراک دیدگاه پرستاران در مورد 5 متغیر مرتبط با پرستار باقی مانده در مدل پیشگویی است که مقدار اشتراک همگی بالاتر از5/0 می باشد.

جدول شماره 16-توزیع درصد تراکمی واریانس تبیین شده پس از چرخش واریماکس

مقدار ویژه

در صد تراکمی
عامل
درصد تراکمی واریانس تبیین شده
درصد واریانس تبیین شده
کل
عوامل مرتبط با پرستار
583/63

1

583/63
257/77
214/86
648/93
00/100
583/63
674/13
957/8
434/7
352/6
179/3
684/0
448/0
372/0
318/0
1
2
3
4
5

این جدول نشا ن می دهد که تنها یک عامل پس از چرخش واریماکس که از 5 متغیر تشکیل شده می تواند تا 583/63
درصد وقوع خشونت را بر اساس متغیرهای مربوط به پرستار پیشگویی نماید.

نمودار شماره 1-نمودار شن ریزه نهایی عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت

نمودار شن ریزه مربوط به عامل مربوط به پرستار پیشگویی کننده خشونت که نشان می دهد از 5 عامل موجود در مدل تنها یک عامل دارای مقدار ویژه بیشتر از یک است که می تواند بعنوان پیشگویی کننده عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده بروز خشونت مطرح گردد.

جدول شماره 17-ماتریکس نهایی عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت
عامل
متغیرهای تشکیل دهنده عامل
1

754/0
822/0
794/0
829/0
786/0
خستگی
ضعف در برقراری ارتباط
داشتن سابقه قبلی مواجه با خشونت
مصرف دارو توسط پرستار
سابقه گذراندن دوره های آموزش کنترل خشونت

این جدول نهایی تحلیل عاملی اکتشافی در مورد تعیین عوامل مرتبط با پرستار پیشگویی کننده خشونت از دیدگاه پرستاران است که نشان می دهد این عامل که تا 58/63 درصد موارد می تواند بروز خشونت را پیشگویی نماید شامل 5 متغیری است که از دیدگاه پرستاران بیشترین توان پیش بینی کننده بروز خشونت را داشته اند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خشونت کلامی، ارتباط معنی دار، تجربه خشونت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی