دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

یت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-32-3جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
588/12
285/0
364/1
032/0

193/0
232/1
609/2
001/0
001/0
193/0

243/0-

037/0

059/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
11/5
093/0
084/0-
848/1
032/0
042/0

212/0
148/0-
178/8
867/2
003/2-

001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (243/0-<217/0-). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(خلاقیت) تایید شد. 4-9-33-محاسبهسیوسه:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،خلاقیت،مشارکت اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-9-33-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
513/5
293/0-
881/1
045/0

397/0-
931/2
498/6
004/0
001/0
379/0-
157/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-33-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیاخلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-33-3 جدول ضرایب

مدل
ضرایب استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/0
573/2
075/0

250/0
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0
062/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است اما متغیر خلاقیت ببرای مشارکت اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-9-34-محاسبهسیوچهارم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،خلاقیت،انطباق اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-9-34-1-ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
104/14
079/0
223/1
036/0

341/0-
53/11
212/2
001/0
028/0
341/0-
020/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-34-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و انطباق اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-34-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
139/12
109/0
541/1
039/0

195/-0
399/7
797/2
001/0
001/0
195/0-
038/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است اما متغیر خلاقیت برای انطباق اجتماعی پیش بینی کننده نبود

4-9-35-محاسبهسیوپنجم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،خلاقیت،شکوفایی اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
4-9-35-1ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
156/19
110/0-
349/1
040/0

207/0-
203/14
781/2-
001/0
001/0
207/0-
043/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-35-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-35-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
699/11
099/0
409/1
034/0

240/0
279/8
940/2
001/0
004/0
240/0

306/0-

057/0

093/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
447/14
114/0
100/0-
919/1
034/0
042/0

274/0
193/0-
948/7
366/3
368/2-

001/0
001/0
019/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای شکوفایی اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (306/0-<207/0-). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(خلاقیت) تایید شد.
4-9-36-محاسبهسیوششم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،بالندگی،شکوفایی اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-9-36-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
473/21
143/0-
440/1
042/0

202/0-
915/14
412/3-
001/0
001/0
202/0-
041/0

در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-9-36-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
381/23
163/0
564/1
046/0

212/0-
948/14
540/3
001/0
001/0
212/0-
045/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و انسجام
اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-36-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایبغیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
777/20
121/0-
539/1
045/0

170/0-
498/13
700/2-
001/0
007/0
170/0-

223/0-

029/0

050/0

مقادیر(ثابت)
بالندگی
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
572/17
144/0-
137/0
064/2
046/0
060/0

202/0-
148/0
5128
156/3-
305/2

001/0
002/0
022/0

در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای شکوفایی اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (223/0-<202/0-). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(بالندگی) تایید شد.
4-9-37-محاسبهسیوهفتم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،بالندگی،پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-9-37-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
271/20
124/0-
317/1
039/0

217/0-
390/19
217/3-
001/0
001/0
217/0-
047/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-9-37-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
381/23
163/0
564/1
046/0

212/0-
948/14
540/3
001/0
001/0
212/0-
045/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-37-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتسردرگم/اجتنابی
720/19
106/0-
401/1
041/0

187/0-
073/14
583/2-
001/0
011/0
187/0

240/0-

035/0

057/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویتسردرگم/اجتنابی
963/16
123/0-
113/0
912/1
042/0
054/0

215/0-
153/0
872/8
955/2-
098/2

001/0
004/0
037/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیر بالندگی برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (240/0-<217/0-). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(بالندگی) تایید شد.
4-9-38-محاسبهسیوهشتم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،بالندگی،مشارکت اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-9-38-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
513/5
293/0-
881/1
045/0

397/0-
931/2
498/6
004/0
001/0
379/0-
157/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
131-9-38-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
381/23
163/0
564/1
046/0

212/0-
948/14
540/3
001/0
001/0
212/0-
045/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-38-3 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتسردرگم/اجتنابی
184/10
256/0
959/1
067/0

238/0
198/5
823/3

001/0
001/0
238/0-
056/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای مشارکت اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-9-39-محاسبهسیونهم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،بالندگی،انطباق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، رگرسیون