دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، انسجام اجتماعی، رگرسیون، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
337/18
108/0-
333/1
049/0

162/0
758/13
177/2-
001/0
310/0
162/0
026/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرخلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر خلاقیت برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-8-21-محاسبه بیستویکم:(ضرایب رگرسیونی،بینسبک هویتهنجاری،بالندگی، انسجام اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-8-21-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
722/19
120/0-
283/1
048/0

146/0
373/15
523/2-
001/0
012/0
146/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟

4-8-21-2 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
684/26
114/0
581/1
058/0

115/0
591/45
954/1
001/0
052/0
115/0
013/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و انسجام اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-21-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
006/21
165/0-
437/1
053/0

191/0-
621/14
102/3-
001/0
001/0
191/0

230/0

036/0

053/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
041/18
177/0-
114/0
005/2
053/0
054/0

204/0-
0 129/
999/8
328/3-
106/2
001/0
001/0
036/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر بالندگی حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است و همچنین متغیربالندگی برای انسجام اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(230/0146/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-8-22-محاسبه بیستمودوم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبکهویتهنجاری،بالندگی، پذیرش اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-8-22-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
853/20
178/0
146/1
042/0

278/0
189/18
233/4-
001/0
001/0
287/0
770/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-8-22-2 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
684/26
114/0
581/1
058/0

115/0
591/45
954/1
001/0
052/0
115/0
013/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-22-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
337/20
157/0-
215/1
045/0

247/0-
74316
509/3-
001/0
001/0
247/0

292/0

061/0

085/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
285/17
165/0-
112/0
825/1
044/0
050/0

060/0-
158/0
474/9
720/3-
224/2

001/0
001/0
027/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر بالندگی حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیربالندگی برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(292/0278/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-8-23-محاسبه بیستموسوم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،بالندگی، مشارکت اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-8-23-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
801/13
143/0
519/1
056/0

145/0
085/9
546/2
100/0
011/0
145/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-8-23-2 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
684/26
114/0
581/1
058/0

115/0
591/45
954/1
001/0
052/0
115/0
013/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده بالندگی است

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-23-3-ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
773/9
273/0
820/1
063/0

230/0
370/5
368/4
001/0
001/0
230/0
067/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیربالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود
4-8-24-محاسبه بیستموچهارم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،بالندگی، انطباق اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-8-24-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
316/11
094/0
263/1
047/0

328/0
333/11
006/2
100/0
046/0
328/0
016/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه

4-8-24-2 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
684/26
114/0
581/1
058/0

115/0
591/45
954/1
001/0
052/0
115/0
013/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-24-3 ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
212/11
193/0
491/1
052/0

244/0
519/7
748/3
001/0
001/0
244/0
060/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیربالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای انطباق اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-8-25-محاسبهبیستموپنجم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،بالندگی،شکوفایی اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
4-8-25-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
337/18
108/0-
333/1
0490

162/0
768/13
177/2-
001/0
031/0
162/0
026/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-8-25-2 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
684/26
114/0
581/1
058/0

115/0
591/45
954/1
001/0
052/0
115/0
013/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-25-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
727/18
1220/
349/1
050/0

190/0-
878/13
422/2
001/0
170/0
190/0
036/

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیربالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای شکوفایی اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-8-26-محاسبه بیستموششم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،انسجام اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-8-26-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
722/19
120/0-
283/1
048/0

146/0
373/15
523/2-
001/0
012/0
146/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
4-8-26-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و انسجام اجتماعی نقش دارد یا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی