دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

یش بینیکننده خلاقیت است.

3- آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-2-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
126/19
109/0-
816/0
029/0

271/0
449/23
710/3-
001/0
001/0
271/0
073/0

*با توجه به به جدول و اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حذف شده به عبارتی به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر خلاقیت برای پذیرش اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-7-3-محاسبه سوم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،مشارکت اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-7-3-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
216/24
242/0-
074/1
039/0

449/0
552/22
192/6-
001/0
001/0
449/0
122/0

* همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-7-3-2- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت اطلاعاتی
395/75

581/0-
443/1

052/0

586/0
778/39

106/11
001/0

001/0
586/0
343/0
*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده خلاقیت است.
3- آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و مشارکت اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-3-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
032/6
280/0
865/1
045/0

386/0
235/3
283/0
001/0
001/0
386/0

207/0
149/0

166/0
مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت اطلاعات
046/0
212/0
117/0
341/3
054/0
054/0

292/0
162/0
606/3
907/3
162/2
001/0
001/0
002/0

*با توجه به جدول و به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است و همچنین متغیر خلاقیت برای مشارکت اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (207/0<449/0). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(خلاقیت) تایید شد. 4-7-4- محاسبه چهارم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،انطباق اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-7-4-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
532/5
063/0
837/0
032/0

125/0-
229/21
948/1-
001/0
053/0
125/0
016/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.
2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-7-4-2- جدول ضرایب

مدل
ضرایب استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
395/75

581/0-
443/1

052/0

586/0
778/39

106/11
001/0

001/0
586/0
343/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3- آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و انطباق اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان
R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
561/12
102/0
578/1
037/0

189/0
959/7
715/2
001/0
007/0
189/0
036/0

*با توجه به به جدول واینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حذف شده به عبارتی به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است اما متغیر خلاقیت برای انطباق اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-7-5-محاسبه پنجم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،شکوفایی اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
4-7-5-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتاطلاعاتی
746/18
124/0-
853/0
031/0

290/0-
970/21
955/3-
001/0
001/0
290/0
084/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-7-5-2 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
395/75

581/0-
443/1

052/0

586/0
778/3

106/11
001/0

001/0
586/0
343/0

**در جدول 32- 4 همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده خلاقیت است

3- آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و شکوفایی نقش دارد یه نه؟
4-7-5-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
084/19
123/0-
867/0
032/0

312/0
020/22
880/3
001/0
001/0
312/0
097/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای شکوفایی اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-7-6-محاسبه ششم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی،انسجام اجتماعی)
1-آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-7-6-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
121/23

274/0-
875/0

032/0

422/0
428/26

701/7-
001/0

001/0

422/0
178/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-7-6-2- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
794/31

110/0-
180/1

043/0

157/0-

942/26

550/2
001/0

011/0
157/0
025/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی وانسجام اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-6-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
241/22

212/0-
992/0

036/0

363/0

417/22

850/5-

001/0

001/0
363/0
125/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-7-7-محاسبه هفتم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی، پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-7-7-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
070/20
146/0-
796/0
029/0

330/0
222/25
097/5-
001/0
001/0
330/0
111/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-7-7-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
794/31

110/0-
180/1

043/0

157/0-

942/26

550/2
100/0

011/0
157/0
025/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده بالندگی است .

3–آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یه نه؟
40- 4جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
834/19
135/0-
883/0
032/0

299/0-
465/22
225/4-
001/0
001/0
299/0
089/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای پذیرش اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-7-8-محاسبه هشتم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی، مشارکت اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-7-8-1-ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتاطلاعاتی
216/24
242/0-
074/1
039/0

449/0
552/22
192/6-
001/0
001/0
449/0
122/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟

4-7-8-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
794/31

110/0-
180/1

043/0

157/0

942/26

550/2
100/0

011/0
157/0
025/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده بالندگی است .

3- آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و مشارکت اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-8-2- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
593/23
219/0-
206/1
044/0

307/0
566/19
003/5
001/0
001/0
307/0

248/0

094/0

121/0

مقادیر(ثابت)
بالندگی
سبکهویت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، تفکر انتقادی، سطح معنادار، سلامت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی