دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک فرزندپروری، فرزندپروری، خانواده ها

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین ارتباطات والد-فرزندی، پیشبینی کنندهی قوی ارتباطات فرزندان است ( موس167، 1983؛ راتر168، 1980؛ به نقل از تیلور169، 1998). راتر همچنین معتقد است روابط خانوادگی مطلوب با ارتباط مثبت با دوستان در نوجوانی مرتبط است.
کوپر اسمیت170 (2002) حرمت خود را، قضاوت شخصی از احساس شایستگی خود تعریف کرده است. تحقیقات بیان میکنند که انواع الگوی ارتباط خانواده، با احساس شایستگی در کودکان رابطه دارد (فیتزپاتریک و کوئرنر، 2004). پژوهشها نشان داده اند که والدینی که نسبت به فرزندان خود بیاعتنا یا غایب هستند، اغلب کودکانی با سطح پایین حرمت خود دارند (کوپر اسمیت، 1976). همچنین والدینی که سبک فرزندپروری آزادمنشانه دارند نسبت به والدین مستبد، فرزندانی با سطح حرمت خود بالاتر دارند (کوپر اسمیت، 1976). تحقیق مظاهری و سپهری ( 1388) نشان داده که خانواده هایی که فرزندان را تشویق میکنند تا در مورد مسائل مختلف به تفکر بپردازند و از تأکید بیش از حد بر همنوایی نیز پرهیز میکنند، زمینه افزایش سطح حرمت خود در فرزندان را فراهم میکنند؛ برعکس خانوادههایی که بر هماهنگی بین اعضای خانواده و اجتناب از تعارض ها و مجادله ها تأکید دارند و از ابراز عقیده در مسائل مختلف جلوگیری میکنند، باعث کاهش سطح حرمت خود در فرزندانشان میشوند. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی