دانلود پایان نامه ارشد درمورد ساختار سازمانی، سازمانهای دولتی، های غیر دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

ورزشی، سیاسی و غیره هستند.
همان طور که اشاره شد، بیژن‏خان، پیکره‏ای مبتنی بر واژه بوده و اطلاعات اضافه شده به آن، در سطح واژه هستند. هر خط از هر یک از متون نشانه‏گذاری شده در بیژن‏خان، حاوی یک واژه و برچسب‏های نحوی و معنایی مربوط به آن واژه می‏باشد. اطلاعات معنایی اضافه شده نیز، به عنوان نمونه مشخص می‏کند که واژه مذکور در کدام یک از این دسته‏های معنایی قرار می‏گیرد: شخص، مکان، فصل، ماه، روز، زمان و غیره. از کاربردهای پیشین پیکره بیژن‏خان می‏توان به تحلیل واژه شناسی آماری [32]و استنتاج بدون ناظر گرامر زبان پارسی[68،71] اشاره کرد. شکل 2-3 شمایی از پیکره بیژن‏خان را نمایش می‏دهد.

شکل 2-3: شمایی از نشانه‏گذاری پیکره«بیژن‏خان»
2-2-3. پيکره لوتوس
پیکره لوتوس، پیکره‏ای است که علاوه بر اطلاعات عبارت اسمی هم‏مرجع‏، دارای اطلاعات مربوط به اشاره نیز می‏باشد. ما این پیکره را به عنوان یک گسترش جزئی بر « بیژن‏خان» در نظر می‏گیریم که در آن 40 متن از بیژن‏خان با اطلاعات اشاره و هم‏مرجعی نشانه‏گذاری شده است. متون نشانه‏گذاری شده، از موضوعات مختلف برگزیده شده اند. از آنجائیکه پیکره لوتوس، اولین پیکره اطلاعات اشاره و هم‏مرجعی در زبان پارسی ‏‏‏است، در نشانه‏گذاری تنها به مشخص کردن ارجاعات اصلی که مربوط به اشخاص، مکان ها، سازمان‏ها و موجودیت‏های سیاسی می‏باشد بسنده کرده‏ایم. به منظور مشخص کردن نوع هر اشاره، نوع موجودیت، زیر گروه موجودیت، کلاس موجودیت و کد ارجاع از یک سری قوانین مشخص و اصولی پیروی کردیم. این قوانین را بر پایه‏ی اطلاعات ارائه شده در [8،9] تهیه کردیم که با توجه به ویژگی‏های زبان پارسی ‏‏‏آن را شخصی سازی نموده ایم. روال کار به این ترتیب است که پس از تعیین محدوده هر اشاره ،نوع اشاره، نوع ارجاع، موجودیتی که به آن اشاره می‏شود و زیرگروه موجودیتی که به آن اشاره می‏شود، مشخص می‏شود. برچسب واژه آغاز‏کننده‏ی اشاره، با نشانه “B” شروع می‏شود و برچسب واژه‏های وابسته به آن با نشانه “I” شروع خواهند شد. در هر متن نشانه‏گذاری شده، به دنبال اطلاعات هر اشاره، شناسه عددی منحصر به فردی قرار می‏گیرد که به یک موجودیت یکتا اشاره می‏کند. این ویژگی موجب می‏شود تا بتوانیم در هر متن و یا در متون مختلف، اشاره‏هایی که به یک موجودیت واحد اشاره دارند را مشخص نمائیم.
از آنجائیکه بیژن‏خان پیکره‏ای در سطح واژه است، در صورتی که یک اشاره از چندین واژه تشکیل شده باشد، از نشانه “-” در آخر هر برچسب اشاره استفاده کرده ایم تا نشانگر این موضوع باشد که اشاره مورد نظر چندین واژه‏ی متوالی را در بر می‏گیرد. نمونه‏ای از نشانه‏گذاری پیکره لوتوس را در شکل 2-4 مشاهده می‏نمائید.

شکل 2-4: شمایی از نشانه‏گذاری اشاره‏های هم‏مرجع‏ در پیکره لوتوس
2-2-4. شيوه نشانه‏گذاری پيکره لوتوس
2-2-4-1. نشانه‏گذاری انواع موجوديت
همان طور که گفته شد، هر اشاره می‏تواند‏ به یکی از هفت گروه موجودیت‏ها اشاره داشته باشد، اطلاعات مربوط به هر کدام از انواع موجودیت‏ها در جدول 2-4 آورده شده است.
جدول 2-4: مشخصات مربوط به انواع موجودیت‏ها[8،9]
انواع
مشخصات هر گروه
شخص171
این موجودیت‏ها به انسان‏ها محدود می‏شود و می‏تواند‏ شامل یک فرد تنها یا گروهی از افراد باشد.
سازمان
این موجودیت‏ها به شرکت ها، سازمان‏ها و دیگر گروه‏های مردم که در یک ساختار سازمانی قرار دارند اطلاق می‏شود.
سیاسی172
این موجودیت‏ها از طریق مناطق جغرافیایی و / یا گروه‏های اجتماعی تعریف می‏شوند و شامل یک ملّت، منطقه آن، دولت آن و مردم آن می‏شود و میان آنها تمایزی قائل نیست.
مکان
به موجودیت‏های جغرافیائی مثل مناطق جغرافیائی، سرزمین‏ها، مناطق آبی و تشکیلات جغرافیائی اطلاق می‏شود.
تسهیلات173
به ساختمان‏ها و دیگر ساخته‏های دست انسان و املاک و مستغلات اطلاق می‏شود.
خودرو
موجودیتی است که به یک دستگاه فیزیکی اطلاق می‏شود که موجب حرکت یک شیء از یک محل به محل دیگر به وسیله کشیدن، حل دادن، حمل کردن می‏شود این دستگاه می‏تواند‏ خود دارای منبع قدرت باشد یا نباشد.
سلاح
به دستگاه فیزیکی گفته می‏شود که به عنوان ابزاری برای آسیب رساندن فیزیکی یا از بین بردن موجودیت‏های دیگر استفاده گردد.
هر گروه موجودیت، می‏تواند‏ از یک سری زیر گروه تشکیل شود. که یک ارجاع خاص‏تر به موجودیت را مشخص می‏کند. اطلاعات مربوط به انواع زیر گروه‏ها برای چهار موجودیت اصلی، یعنی شخص، سازمان، مکان و سیاسی به تفکیک در ادامه توضیح داده شده است.
2-2-4-1-1. موجوديت شخص:
موجودیت‏های شخص با زیر گروه‏هایی مشخص می‏شود که در جدول 2-5 آمده است.

جدول2-5: زیر گروه‏های موجودیت شخص

توضیحات
مشخصه
فرد
اگر موجودیت انسان به یک شخص واحد اشاره کند به عنوان «شخص واحد»، برچسب می‏خورد.
PER-IDN
گروه
اگر موجودیت شخص به بیش از یک فرد اشاره کند به صورت «شخص گروه»، برچسب می‏خورد مگر آنکه مطابق با ساختار و الزامات یک سازمان باشد. به عبارتی این نوع موجودیت می‏تواند‏ شامل نام‏های خانوادگی و گروه‏های قومی و مذهبی باشد البته به این شرط که گروه‏های قومی و مذهبی توسط یک سازمان رسمی متحد و یکپارچه نشده باشند.
PER-GR
نامشخص174
اگر در یک متن نتوانیم تشخیص دهیم که موجودیت شخص به یک فرد اشاره دارد یا به بیش از یک فرد، آنرا با عنوان «شخص نامشخص» برچسب‏گذاری می‏کنیم. البته این مورد در زبان انگلیسی بیشتر به چشم می‏خورد و در زبان عربی انتظار نداریم که این مورد را ببینیم. در زبان پارسی نیز در مواردی که با احترام بیشتر در فردی را مورد خطاب قرار می دهیم به این مورد بر خواهیم خورد.
PER-BAR
عناوین [تجلیلی] و سمت ها175
اصولاً عناوین و عنوان‏های تجلیلی، که همراه نام آورده می‏شوند، به عنوان بخشی از نام شخص در نظر گرفته نمی‏شوند (آنها را به عنوان اشاره در جایگاه خودشان در نظر می‏گیریم). بخش‏های «عنوان» در صورتی به عنوان یک موجودیت در نظر گرفته می‏شوند که به موجودیت‏ها اشاره داشته باشند. به عنوان مثال، در گروه اسمی «علی احمدی وزیر آموزش و پرورش ایران»، پنج اشاره از چهار موجودیت مجزا وجود دارد که به صورت زیر می‏توان آنها را در نظر گرفت. در اینجا دو اشاره شخص وجود دارد که با هم، هم‏مرجع‏ هستند؛ به این ترتیب که «وزیر آموزش و پرورش» به صورت عنوان و «علی احمدی» به عنوان اسم شخص برچسب‏گذاری می‏شود.
PER-TLT

2-2-4-1-2. موجوديت سازمان
هر سازمان یا مجموعه‏ای از سازمان‏ها اشاره شده در یک متن، یک موجودیت از نوع سازمان محسوب می‏شوند. یک موجودیت سازمان باید یک سری قوانین تاسیس رسمی داشته باشد. نمونه‏های رایج آن بنگاه‏ها، واحدهای دولتی، تیم‏های ورزشی و گروه‏های سازمان یافته رسمی موسیقی است. بخش‏های صنعتی و صنایع هم به عنوان موجودیت‏های سازمان تلقی می‏شوند. زیر گروه‏های موجودیت سازمان را در جدول 2-6 مشاهده می‏کنید.

جدول2-6: زیر گروه‏های موجودیت سازمان

توضیحات
مشخصه
دولتی
سازمان‏های دولتی سازمان‏هایی هستند که با ساختار یا امور دولت، سیاست یا کشور مرتبط هستند یا با آن‏ها معامله دارند. خود دولت در این زیر گروه‏ها قرار نمی‏گیرد و به صورت سازمان سیاسی برچسب‏گذاری می‏شود. توجه اینکه سازمان‏هایی که با دولت مرتبط هستند نیز از نوع سیاسی محسوب می‏شوند و همانند دولت برچسب می‏خورند.
ORG-GOV
تجاری
یک سازمان بازرگانی، یک سازمان کامل یا یک بخش قابل برچسب‏گذاری از یک سازمان است که بر روی ایجاد ایده، محصولات یا خدمات برای رسیدن به سود تمرکز دارد.
ORG-COM
آموزشی
یک سازمان آموزشی، یک موسسه کامل یا یک بخش قابل برچسب‏گذاری از یک موسسه است که بر روی پیشبرد یا ترویج آموزش / تحصیلات تمرکز دارد.
ORG-EDU
سرگرمی
سازمان‏هایی که خدمات سرگرمی و تفریحی ارائه می‏دهند. مثل سرزمین عجایب یا پارک ارم به عنوان سازمان سرگرمی محسوب می‏شوند، امّا شرکت‏های رسانه‏ای مثل «موسسه فرهنگی و هنری قرن 21» از این قاعده مستثنی هستند و به صورت سازمان‏های بازرگانی برچسب‏گذاری خواهند شد.(این گونه شرکت ها با ایجاد سرگرمی، سود کسب می کنند)
ORG-ENT
غیر دولتی
سازمان‏های غیر دولتی سازمان‏هایی هستند که نه دولتی محسوب می‏شوند و نه بازرگانی. نقش اصلی آنها طرفداری، خیریه و سیاست (در یک مفهوم گسترده) است. سازمانهای دولتی شامل زیر مجموعه‏های گوناگونی خواهند بود.
ORG-NGOV
رسانه ها
سازمان‏های رسانه‏ای، آن دسته از سازمان‏ها هستند که توجه اولیه شان به تهیه و پخش اخبار است صرف نظر از اینکه دولتی یا خصوصی باشند. البته در این میان سازمان‏هایی هم هستند که به صورت سازمان بازرگانی برچسب می‏خورند.
ORG-MED
مذهبی
این سازمان‏ها به طور خاص به موضوعات دینی و مذهبی می‏پردازند.
ORG-REL
پزشکی و
درمانی
این سازمان‏ها، فعالیت‏هایی مانند استفاده و کاربرد مراقبت‏های پزشکی یا پیگیری تحقیقات علمی را دنبال می‏کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه دولتی یا خصوصی باشند.
ORG-SCI
ورزشی
هدف اصلی این سازمان‏ها شرکت کردن در وقایع ورزشی یا اداره و مدیریت سازمان یافته رویدادهای ورزشی است، چه به صورت حرفه‏ای، آماتور و چه آموزشی باشند. گروه‏های بازی‏ها و ورزش‏های مختلف، بازی‏های‏کارتی و بازی‏های شانسی در این طبقه قرار می‏گیرند.
ORG-SPO
2-2-4-1-3. موجوديت مکان
مکان‏ها، بر پایه جغرافیایی و نجومی واقع شده‏اند که در متون به آن‏ها اشاره می‏شود. یک موجودیت سیاسی، موجب تشکیل یک موجودیت مکانی نمی‏شود. به عنوان مثال، منظومه شمسی، مریخ، رودخانه زاینده رود، تنگه واشی و… از جمله موجودیت‏های مکانی هستند. باید توجه داشت که مکان‏هایی که تنها در آنها یک اتفاق رخ داده باشد (مثل صحنه قتل یا محل پرتاب موشک) به عنوان موجودیت در نظر گرفته نمی‏شوند. زیر گروه‏های موجودیت مکان در جدول 2-7 آمده است.
جدول2-7: زیرگروه‏های موجودیت مکان

توضیحات
مشخصه
آدرس
یک محل با سیستم پستی یا یک انتزاع مختصاتی (w۳۱0.۲۲0 s,) مشخص می‏شود. نام یک مکان در سیستم آدرس پستی نیز به عنوان یک آدرس می‏باشد.
LOC-ADR
مرز176
یک مکان یک بعدی مانند مرز، بین موجودیت‏های سیاسی یا مکان‏ها قرار دارد.
LOC-BND
آسمانی177
یک مکان است که یا آخرتی است یا کل جهان را شامل می‏شود.
LOC-CLS
پیکره آبی178
پیکره‏های آبی چه به صورت طبیعی و چه به صورت مصنوعی باشند.
LOC-WAT
منطقه
زمین یا اکوسیستم‏های تعین شده، مکان های غیر مصنوعی را شامل می‏شود.
LOC-REG
2-2-4-1-4. موجوديت‏های سياسی
موجودیت‏های سیاسی، با زیر گروه‏های موجود در جدول2-8 طبقه‏بندی می‏شوند. موجودیت‏هایی که در هیچ یک از این زیر مجموعه‏ها نگنجند را برچسب‏گذاری نخواهیم کرد.

جدول2-8 : زیر گروه‏های موجودیت سیاسی

توضیحات
مشخصه
قاره179
اشاره‏های قابل برچسب‏گذاری از موجودیت‏های هفت قاره تشکیل شده اند: شمال آمریکا، جنوب آمریکا، استرالیا، قطب جنوب، اروپا، آسیا و آفریقا
GPE-CONT
ملت180
اشاره‏های قابل برچسب‏گذاری از هر ملت را شامل می‏شود:
GPE-NAT
استان181
اشاره‏های قابل برچسب‏گذاری از موجودیت‏های هر ایالت، استان یا بخش هر ملت را شامل می‏شوند.
GPE-STAT
بخش منطقه182
اشاره‏های قابل برچسب‏گذاری از موجودیت‏های هر کشور، منطقه، حکومت، حکومت یا شبیه بندی از سر ایالت / استان / بخش است. معمولاً چنین اشاراتی در فایل‏هایی که اخبار گزارش می‏کنند مشاهده می‏شود.
GPE-DIS
مرکز جمعیتی183
اشارات قابل برچسب‏گذاری از موجودیت‏های هر موجودیت سیاسی، در زیر سطح کشور یا منطقه قرار داده می‏شود.
GPE-POP
خوشه سیاسی184
گروه‏های نامگذاری شده‏ای که می‏توانند به عنوان موجودیت سیاسی عمل کنند، مانند اتحاد جماهیر شوروی.
GPE-CLUS
خاص185
یک مجموعه‏ی شبیه به موجودیت‏های سیاسی است که به طور مستقیم به برچسب‏های مرسوم پاسخ نمی‏دهد. موجودیت‏های مذکور به عنوان موجودیت سیاسی / خاص در نظر گرفته می‏شوند این زیر گروه در حال حاضر محدود به فلسطین، دولت خودگردان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتبی، یادگیری ماشین، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه اسمی، مسئولیت پذیری، عام و خاص