دانلود پایان نامه ارشد درمورد زمان گذشته، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

شود . مددجوي ارشد از رابطه قدرت ، براي کنترل ساير مددجويان ( گروه خود { د/ ط/ الف } و گروه مقابل {د / ک / الف & ب }) به جهت جلوگيري از ارتکاب رفتارهاي منفي ( روابط هم جنس گرايانه ، فحاشي ، آزار فيزيکي ، توهين و بي احترامي و زورگويي به يکديگر ) استفاده مي کند که در صورت مشاهده ي رفتارهاي منفي ، با تذکر به مددجويان و يا گزارش به مراقبين به آن خاتمه مي دهد . در صورتي که مددجويان ، نياز به کمک داشته باشد به آن ها در رفع مشکلاتشان کمک مي کند . همچنين مددجوي ارشد ، با استفاده از رابطه قدرت خود ، باعث افزايش رفاه خود و ساير مددجويان شده است . ( به عنوان مثال اين موارد را مي توان نام برد : دريافت اجازه ي تماشاي تلويزيون از مراقبين ، تغيير نحوه بيدار باش صبح به نفع خود و سايرين ، استفاده از وسايل انبار وتقسيم آن ميان مددجويان و …) بنا به گفته هاي مددجوي ارشد ، خود در گذشته به دفعات و اشکال مختلف قرباني رابطه قدرت بوده است . او مددجويان گذشته را دختراني قلدر ، مردم آزار ، درشت هيکل توصيف مي کرد که تمايل زيادي به ايجاد درگيري در دو شکل فيزيکي و کلامي ( فحاشي رکيک ) داشتند و مددجويان جديدورود ، کم سن تر ، با جثه کوچک تر را مورد آزار فيزيکي قرار داده و تحت سلطه خود در مي آوردند . گفته هاي مددجوي ارشد و ساير افراد اين گروه ، حاکي از استفاده صرفا منفي از رابطه قدرت در گذشته مي باشد ، به طوري که برخي از مددجويان با وارد آوردن صدمات فيزيکي و تحميل امور شخصي خود به سايرين ، بر ديگر مددجويان غلبه مي کردند ، به ويژه اين که مددجويان جديدالورود را در نخستين روز اقامت مورد ضرب و شتم قرار مي دادند . در حالي طبق يافته هاي پژوهش ، اين کاربرد از رابطه قدرت در حال حاضر بسيار کمرنگ شده است .{ پژوهش برمبناي تجربيات کنوني مددجويان از اقامت در کانون مي باشد اما تجربيات مددجويان با اقامت طولاني به دو دسته ي تجربيات زمان حال و تجربيات زمان گذشته تقسيم بندي مي شود و با يکديگر متفاوت هستند و تجربيات زمان گذشته بر ذهنيت مددجويان با اقامت طولاني غالب بود .} در کنار رفتار هاي جامعه پسندانه ، رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه نيز از برخي مددجويان اين گروه به صورت ، تقسيم ناعادلانه برخي وسايل و مواد خوراکي و نيز برتر دانستن خود در استفاده از امکانات عمومي کانون نسبت به ساير مددجويان و نيز خشونت کلامي در برخورد با مددجويان گروه کوتاه مدت ، سر مي زند و موجبات نارضايتي ساير مددجويان را فراهم مي آورد ، و از جمله عوامل زمينه ساز درگيري ها ميان مددجويان است .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” بچه ها وقتي ميرن حموم ، ما ميريم بهشون سر ميزنيم که تو حموم همديگه نرن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قديمي هاي خوابگاه وقتي سر و صداي بچه ها تو حموم مياد ، ميرن بهشون سر ميزنن ، بهشون تذکر ميدن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” مسوول خوابگاهمون خيلي خوبه اصلا بچه ها رو اذيت نمي کنه ، من يه شب دل درد داشتم ، اومد بهم قرص داد بهم چايي شيرين داد تا حالم خوب بشه ، اگه اون کمک نمي کرد نمي دونستم بايد چي کارکنم . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” مراقبا خيلي بد ما رو بيدار مي کردن قفل در و مي کوبوندن به آهن درآدم سرسام مي گرفت ، من ازشون خواهش کردم اول من و بيدار کنن ، بعدش من آروم بقيه بچه ها رو بيدار مي کنم. “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” مددجوي مسوول خوابگاه نمي ذاره بچه ها حرف زشت بهم نمي زنن . نمي ذاره بچه ها همديگه رو اذيت کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قديمي ها وقتي پود موبر تقسيم مي کنن به خودشون بيشتر از بقيه بچه ها ميدن . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” …. و …. از بچه هاي قديمي ان ، همچين واسه آدم چشم و ابرو ميان ، تازه تند هم باآدم حرف ميزنن . “

دعوا و درگيري
در اين گروه گاهي اوقات دعوا ميان مددجويان رخ مي دهد اما طبق مشاهدات با يکديگر درگير نمي شوند و مساله را ميان خود حل و فصل مي کنند .
4- 2 – 1 – 4 : راه هاي تطابق با مراجع قدرت
مدت اقامت و نوع بزه ( ارتکاب به قتل ) از مهم ترين عوامل زمينه ساز قدرت در ميان مددجويان مقيم کانون است و از آنجايي که بيشترين مدت اقامت در کانون مختص مددجويان مرتکب قتل است ، معمولا اين دو عامل با هم هستند . در اين خصوص ، مددجوي مسوول خوابگاه ، با دارا بودن بيشترين مدت اقامت نسبت به ساير مددجويان در راس رابطه قدرت قرار دارد ساير مددجويان اين رابطه قدرت را پذيرفته و خود را ملزم به تمکين از مددجوي ارشد مي دانند . مددجويان با اقامت طولاني ، بيش از ساير مددجويان از مددجوي ارشد تمکين مي کنند ( مشاهده ) و سپس به ترتيب مدت اقامت و نوع بزه به صورت سلسله مراتبي از يکديگر تمکين مي کنند . در تعاملات درون گروهي مددجويان { د/ الف / ط } بيشترين راه تطابق با مراجع قدرت ، تمکين است و در غير اين صورت پناه بردن به ساير مراجع قدرت ( ابتدا رجوع به مددجوي مسوول خوابگاه و سپس کارکنان ) به چشم خورد . و در يافته ها دو مورد رويارويي مستقيم و تمکين ظاهري به ندرت ديده شد .
4 – 2 – 2 گروه دختران بزرگسال ، با اقامت کوتاه مدت
4 – 2 – 2 – 1 : انواع قدرت
با توجه به يافته هاي پژوهش ، در گروه { د / الف / ک }93 تنها زير طبقه ي نقش حقيقي از زير طبقه انواع قدرت ، وجود دارد . که مصداق هاي آن شامل : مدت اقامت بيشتر ، نوع بزه ارتکابي ، سن بالاتر ، مليت ، قوميت ، شخصيت مددجو ، گسترش شبکه دوستي به چشم مي خورد . يافته هاي بدست آمده از مصاحبه ها و مشاهدات نشان مي دهد که اولويت با مدت اقامت بيشتر است و در خصوص ترتيب ساير مولفه هاي نامبرده ، اولويت مشخصي وجود ندارد .
مدت اقامت بيشتر :
مددجويان اين گروه با توجه به تعداد روزهاي اقامت در کانون خود را به دو گروه اقامت بيشتر و اقامت کمتر طبقه بندي مي کنند . در گروه { د/ الف / ک} مددجويان داراي اقامت بيشتر ، افرادي هستند که نسبت به بقيه اعضاي گروه خود تعداد روزهاي بيشتري اقامت داشته اند و در مقابل ، مددجويان جديد ورود و داراي اقامت کمتر قرار دارند که تعداد روزهاي کمتري نسبت به باقي مددجويان ، در کانون مستقر شده اند . و مدت اقامت بيشتر زمينه ساز قدرت است .
نوع بزه ارتکابي :
نوع بزه نيز ازجمله عوامل شکل دهنده رابطه قدرت است . بدين گونه که مددجويان دختر مرتکب بزه سنگين تر ، در نظر ساير مددجويان خطرناک تر محسوب مي گردند .
سن :
به دليل وجود يک خوابگاه براي دختران ، افراد با گروه هاي سني مختلف ( بر خلاف کانون پسران ) در يک خوابگاه ، مستقر هستند و مددجويان کوچکتر و بزرگتر دختر درتعامل با يکديگر مي باشند . اما معمولا اکثريت افراد منتقل شده به کانون در يک طيف سني به سر مي برند و يا 2 الي 3 سال با يکديگر تفاضل سني دارند . برخي اوقات مددجويان کم سن و سال ( حدود 11 – 12 سال ) براي مدتي به کانون منتقل مي شوند . يافته هاي حاصل از مشاهده حاکي از آن است که مددجويان بزرگسال94 در مقابل مددجويان کوچک سال95 خود را لايق قدرت مي دانند .
مليت :
منظور از مليت ، تقابل مددجويان ايراني و افغان است . در اين خصوص مددجويان افغان بيشترين آسيب را متحمل مي شوند .
مددجوي افغان با اقامت کوتاه مدت : ” ديروز با يکي از دخترا دعوام شد ، بهم گفت افغاني بيخود کردي اومدي مملکت ما . منم بهش گفتم خيلي هم به افغاني بودنم افتخار مي کنم تو خجالت بکش که خلاف کردي افتادي اينجا مايه خجالت مملکتت شدي . ”
مددجو با اقامت طولاني مدت :” اينجا ، بچه ها به مددجوياي افغاني توهين مي کنن . مثلا بهشون ميگن ، هو افغاني .”
قوميت :
منظور از قوميت تقابل مددجويان تهراني96 و شهرستاني مي باشد . يافته هاي حاکي از آن است که مددجويان تهراني خود را برتر و فهيم تر از مددجويان شهرستاني مي دانند . در ميان مددجويان شهرستاني قوم غالب وجود ندارد ، مگر اين که کثرت داشته باشند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” اين بچه هاي تهراني يه جوري حرف ميزنن که انگار اونا خيلي مي فهمن ، ما هيچي حاليمون نيست . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ما از شهرستاني ها بيشتر مي فهميم ، کلاسمون هم بالاتره . “

شخصيت
با توجه به مشاهدات و يافته هاي حاصل از مصاحبه ، مددجويان بر اين اعتقاد هستند که بر مددجويان ساده و بي سر و زبان راحت تر مي توان غلبه کرد و برخي از مددجويان اين گروه ، خصوصيات ساير مددجويان را شناسايي کرده و در صورت شناسايي افرادي با چنين خصوصيات شخصيتي ، او را مورد آزار کلامي قرار داده و سعي دارند مغلوب خويش سازند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” سر اين بچه هاي بي سر زبون و مظلوم راحت تر ميشه سوار شد . “
4 – 2 – 2 – 2 : راه هاي تقويت قدرت
مددجويان گروه { د/ الف / ک } از روش هاي گوناگوني براي تقويت قدرت در تعاملات درون گروهي خود استفاده مي کنند . برخي مددجويان براي غلبه بيشتر ، در زمان آشنايي با مددجويان جديدورود ، مدت اقامت خودرا به دروغ بيش از ميزان واقعي مطرح مي کنند و يا با تظاهر به ارتکاب بزه هاي سنگين ( مانند : خفت گيري ) قصد ترساندن مددجويان جديدورود و کسب قدرت را دارند . مددجويان اين گروه نيز با ارتباط غير کلامي ( چشم غره ، نگاه خيره ) قصد تقويت قدرت در مقابل مددجويان جديد ورود دارند ؛ مددجويان جديدورود ، در بدو ورود به کانون، ( به جز سابقه دارها ) بسيار احساس غريبي و تنهايي مي کنند و ارتباط غير کلامي مددجويان قديمي ، به صورت چشم غره و خيره خيره نگاه کردن به طوري که احساس خجالت به آن ها دست دهد ، اين احساس تنهايي را در آن ها بيشتر مي کند . مددجويان گروه { د / الف / ک } براي تقويت قدرت خود در مقابل مددجويان گروه { د / الف ط } تنها مي توانند با برقراري تعامل نزديک با کارکنان اندکي به اين هدف خود نزديک شوند . ( توضيحات کامل تر در طبقه ي تعامل مددجويان با کارکنان داده مي شود . ) از ديگر مولفه هاي تقويت قدرت در اين گروه ، گسترش شبکه دوستي است .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتي مددجو جديد مياد ما يه کاري مي کنيم فکر کنه ما خيلي وقته اينجاييم ، تا ازمون حساب ببره . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “مددجو جديد که مياد ما نميگيم به خاطر رابطه اومديم ، ميگيم خفت گيريم بترسه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضي از اين بچه ها که دو ، سه ماهه اينجان همش ميخوان بگن ماخيلي قديمي هستيم که بقيه رو اذيت کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز اول که آدم مياد خوابگاه خيلي بده ، همه يه جور بدي به آدم نگاه مي کنن ، چپ چپ نگاه مي کنن که آدم خيلي خجالت مي کشه ، احساس غريبي مي کنه . “
گسترش شبکه دوستي :
يافته ها حکايت از اين دارد که گسترش شبکه دوستي ، از ديگر راه هاي تقويت قدرت است . مددجوياني که شبکه دوستي گسترده تري دارند در مقابل مددجويان فاقد ، از قدرت بيشتري برخوردارند . مددجويان براي رسيدن به قدرت به گسترش شبکه دوستي مي پردازند و همان طور که يافته ها نيز نشان مي دهد ، دوستي ها ناپايدار و بي ثبات است . در اينجا به ذکر زير طبقات اين عامل مي پردازيم.

جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه (د / الف / ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
پول
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
ارتکاب بزه هاي يکسان
…………………….
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
هم محلي
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
هم شهري
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
همجواري تخت ها
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
ظاهر
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
برقراري تعامل نزديک با مددجويان گروه { د/ الف / ط }
……………………..
ملاک دوست يابي
گسترش شبکه دوستي
سو استفاده مالي
رفتارهاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد رابطه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رابطه نامشروع، سلسله مراتب، استان تهران، مواد مخدر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدت استفاده، اوقات فراغت