دانلود پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

روانشناختی می‌تواند احساس تنهای و شادکامی را پیش بینی کند؟” از تحلیل رگرسیون به روش بارون و کنی (1986)، استفاده شد. چهار گام برای تعیین نقش یک متغیر به عنوان میانجی معرفی شده است. شرط یا گام اول محاسبه‌ي رگرسیون شادکامی و احساس تنهایی بر الگوهای ارتباطی خانواده است. شرط یا گام دوم بدست آوردن رگرسیون نیازهای بنیادی روان‌شناختی بر الگوهای ارتباطی خانواده است. شرط سوم محاسبه‌ي رگرسیون احساس تنهایی و شادکامی بر نیازهای بنیادی روان‌شناختی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده است و بالاخره شرط چهارم آن است که وقتی متغیر میانجی وارد معادلات پیش‌بینی می‌شود، رابطه‌ی متغیر پیش‌بین با متغیر ملاک در مقایسه با مرحله‌ي اول، به سمت کاهش و یا غیر معناداری پیش رود. هرگاه این رابطه کاملا غیر معنادار بود، متغیر میانجی، میانجیگر کامل در رابطه متغیر پیش‌بین با متغیر ملاک است. اما چنان که رابطه متغیر پیش‌بین با متغیر ملاک در حضور متغیر میانجی کاهش یابد (پیشنهادات در حد 1/0 است) اما معنادار بماند، نقش میانجی نسبی خواهد بود.
برای بررسی سؤال دوم مبنی بر اینکه آیا الگوهای ارتباطی خانواده، می تواند احساس تنهایی و شادکامی را پیش بینی کند؟ از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.
برای بررسی سؤال سوم مبنی بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط