دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش پژوهش، تحلیل داده، عملکرد کارکنان، وضعیت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

شغلی…………………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-8-1) تعریف انضباط…………………………………………………………………………………………… 66
2-2-8-2) انواع تخلفات …………………………………………………………………………………………… 70
2-2-9)مهارت‌های زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………… 73
2-2-9-1) مقدمه و تاریخچه …………………………………………………………………………………….. 73
2-2-9-2) مهارتهای زبان انگلیسی و عملکرد کارکنان مراقبت پرواز………………………….. 74
2-2-10) عملکرد حرفه ای (ایمنی پروازها ) در مراقبت پرواز………………………………………… 77
2-3) سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………. 80
2-4) ارتباط بین عملکرد کارکنان و آموزش ضمن خدمت………………………………………………….. 83
2-5)پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 87
2-5-1) پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………. 88
2-5-2) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………….. 90
2-6) مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. 94

فصل سوم:‌ روش پژوهش 96
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-1) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 97
3-1-1) بر حسب هدف تحقیق…………………………………………………………….. 97
3-1-2) بر حسب روش تحقیق…………………………………………………………………. 98
3-2) متغیر‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 99
3-2-1)متغیر مستقل……………………………………………………………………………… 99
3-2-2) متغیر وابسته………………………………………………………………………………. 99
3-2-3) متغیر تعدیل‌گر…………………………………………………………………………… 100
3-3) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 100
3-3-1) مطالعات کتابخانه‌ای…………………………………………………………………. 100
3-3-2) تحقیقات میدانی……………………………………………………………………….. 100
3-3-3) روایی و پایایی………………………………………………………………………….. 103
3-4) جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………… 104
3-4-1) جامعه آماری………………………………………………………………………………. 104
3-4-4) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه…………………………………. 104
3-4-5) روش‌های نمونه‌گیری……………………………………………………………. ….. 105
3-4-6)روش اجرا. …………………………………………………………………………………. 105
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………… 106
3-6) شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور………………………………………………………… 106
3-6-1)اداره کل مراقبت پرواز………………………………………………………………….. 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 109
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-1) بررسی پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 111
4-2) تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق ………………………………………………………………….. 112
4-2-1) جنسیت پاسخ‏دهندگان……………………………………………………………………….. 112
4-2-2) سن پاسخ‏دهندگان…………………………………………………………………………….. 113
4-2-3) وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان………………………………………………………….. 114
4-2-4) سابقه استخدامی پاسخ‏دهندگان……………………………………………………………. 115
4-2-5) وضعیت استخدامی پاسخ‏دهندگان…………………………………………………….. 116
4-3) تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق…………………………………………………………………… 117
4-3-1) بررسی فرضیات فرعی یکم تا پنجم تحقیق ……………………………………… 117
4-3-1-1) بررسی فرضیه فرعی یکم تحقیق……………………………………………….. 120
4-3-1-2) بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق…………………………………………………. 121
4-3-1-3) بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………….. 122
4-3-1-4) بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………. 123
4-3-1-5) بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق………………………………………………… 124
4-3-2) بررسی فرضیه اصلی یکم تحقیق……………………………………………………………….. 125
4-3-3) بررسی فرضیات فرعی ششم تا دهم تحقیق………………………………………………….. 127
4-3-3-1) بررسی فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………….. 129
4-3-3-2) بررسی فرضیه فرعی هفتم تحقیق………………………………………………….. 130
4-3-3-3) بررسی فرضیه فرعی هشتم تحقیق…………………………………………………… 132
4-3-3-4) بررسی فرضیه فرعی نهم تحقیق……………………………………………………… 133
4-3-3-5) بررسی فرضیه فرعی دهم تحقیق……………………………………………………… 134
4-3-4) بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق ……………………………………………… 135

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارایه پیشنهادها………………..139
مقدمه……………………………………………………………………………. ……………………………………………. 140
5-1) نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………. 140
5-1-1)یافته‌های حاصل از فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………… 140
الف) نتایج حاصل از فرضیه‌های اول تا پنجم…………………………………………………………… 141
ب) نتایج حاصل از فرضیه‌های ششم تا دهم………………………………………………………… 141
5-2) بحث………………………………………………………………………………………………………………………. 142
5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………. 143
5-3-1) پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………….. 143
5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی…………………………………………………………….. 144
5-4) محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… 145
فهرست منایع و ماخذ ………………………………………………….. 147
ضمیمه‌ها 155
ضمیمه شماره 1) پرسشنامه کارکنان برای گروه آزمایش……………………………………………………….. 156
ضمیمه شماره 2) پرسشنامه کارکنان برای گروه کنترل………………………………………………………….. 163
ضمیمه شماره 3) پرسشنامه مدیران برای سنجش انظباط کارکنان………………………………………… 164
فهرست جدول‌ها
جدول 2-1: اهداف واستراتژی های آموزشی وبهسازی………………………………………………………….. 16
جدول2-2: محاسن و معایب بکارگیری روشهای مختلف ارزیابی عملکرد…………………………. 56
جدول 2-3: تنبیهات در یک سازمان فرضی…………………………………………………………………….72
جدول 3-1: متغیر‌های مورد مطالعه ، نحوه گردآوری داده‌ها……………………………………………102
جدول 3-2: تعداد و شماره سوالات شاخص‌های پرسشنامه‌ای و مولفه‌های آن‌ها……………..102
جدول 4-1: متغیر‌های تحقیق و روش جمع‌آوری داده‌های آن‌ها…………………………………….110
جدول 4-2: شکل کلی و امتیازبندی طبف لیکرت……………………………………………………… 111
شکل 4-3: امتیازبندی طیف لیکرت برای شماره 3، 7، 9، 11، 12 و 15 پرسشنامه……….. 111
جدول 4-4:پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع سازمان، فروش خدمات، دورکاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، سرمایه اجتماعی، عملکرد کارکنان