دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش نمونهگیری، آزمون افسردگی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

خودشان، دارایی و افراد خانوادهشان را تهدید میکند و همه در فکر توطئه چینی بر ضد آنها هستند (تهرانی،1379ص184).
نیروی من: در تعریف نیروی من می توان اینطور گفت: ظرفیت مهار کردن بلافاصله عوامل استرسزا و کنار آمدن با تنشها به نحوی واقعگرایانه (رحیمی، 1379ص159).

تحول هوشیاری نسبت به خود: اين عامل ظاهراً درجه انگيزش براي يكپارچه كردن رفتار فردي است در حول و حوش احساسي از خويشتن كه پذيرفته و هشيار است و ضوابطي كه از نظر اجتماعي مورد تأیيداند. فقدان اين توحيد يافتگي رفتار در حول و حوش مفهوم روشني ازخود ، يكي از علل عمده گسترش اضطراب است (کراز، 1988 ص149).
نظریههای افسردگی
نظریههای اضطراب
ملانی کلاین: افسردگی در اثر ترس به وجود می آید.
آدلر: اضطراب احساس حقارت است.
کامرون: افسردگی احساس عدم سازگاری در فرد است.
راجرز: اضطراب نتیجه ادراک تهدیدآمیز
بیبرینک: افسردگی ناشی از تعارضات ناخودآگاه بین خود و فراخورد او
کلی: اضطراب نتیجه شناخت عدم کافیت
الکساندر لوئی: افسردگی حالت شدید غم و اندوه در فرد است.
روتر: اضطراب منکعسکننده تفاوت و اختلاف بین نیازها

کارن هورنالی: اضطراب احساس تنهایی و درماندگی

گلاسر: رفتار غیرمسؤلانه باعث اضطراب میشود.

فروید: اضطراب درد روانی است.

الیس: اضطراب نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی

پرز: اضطراب در نتیجه رهایی وضعیت موجود و تفکر درباره آینده

فصل سوم
فرآیند اجرای پژوهش
3-1 مقدمه
در این فصل تلاش پژوهشگر بر این است تا خواننده را با روش و مراحل انجام کار تحقیقی خود آشنا کند. نوع آزمون و شیوهی اجرای آن، همچنین تعداد افراد شرکت کننده و اینکه این افراد از چه جامعه آماری انتخاب شدهاند در این فصل شرح داده میشود. هر آزمون به صورت جداگانه در بخش ابزار پژوهش معرفی شد و شیوهی نمرهگذاری و اعتبار و روایی آن آزمون مشخص شد.
3-2 روش پژوهش
این پژوهش در حیطه پژوهشهای کاربردی و از نوع میدانی است. زیرا نتایج آن فقط به جامعه مورد مطالعه قابل تعمیم میباشد و از ابزار میدانی برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است زیرا اندازه متغیرها توسط پژوهشگر است تغییر نکرده و پژوهشگر صرفاً میزان افسردگی و اضطراب در معلمان زن مدارس استثنایی و عادی را مقایسه و توصیف کرده است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیهی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی دوره ابتدایی ناحیه 4 شهر کرج که تعداد آنها برابر آمار و اسناد ناحیه4، 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی است که همگي معلمان زن هستند و در مدارس پسرانه و دخترانه مشغول به کارند.
3-4 نمونه مورد پژوهش
با توجه به جامعهی آماری که برابر با 378 نفر و با استفاده از جدول مورگان تعدد نمونه برابر با 190 نفر تعیین میگردد که برای جلوگیری از هرگونه احتمال تعداد 200نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. روش نمونهگیری، طبقه ای تصادفی بود.
3-5-1 روش نمونهگیری
برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای یا نسبی استفاده شد. بدین ترتیب که 56 نفر از مدارس استثنایی و 144 معلم از مدارس عادی بهصورت تصادفی انتخاب گردیدند.

جدول 3-1 : توزیع فراوانی نمونهی آماری بر حسب رشته تحصیلی
جنسیت
مدارس عادی
مدارس استثنایی
جمع نمونه ها
زن
56
144
200

3-6 ابزار اندازهگیری
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل :
الف) آزمون اضطراب کتل69
ب) آزمون افسردگی بک70
می باشد.
3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل
مقياس اضطراب كتل براساس پژوهشهاي گستردهاي فراهم شده و احتمالاً مؤثرترين ابزاري است كه بهصورت يك پرسشنامه كوتاه فراهم آمد.
پرسشنامه اي كه ميتواند مكمل تشخيص باليني باشد و نتيجهاي عيني با هدفهاي پژوهشي بدست دهد. اين پرسشنامه را ميتوان بدون مراقبت بكار بست بدين معنا كه وقتي بيمار در اطاق انتظار است ميتواند به چهل ماده تست و تقريباً پنج دقيقه پاسخ دهد.
مقياس اضطراب را ميتوان در هر دو جنس در همه سنين بعد از 15-14 سالگي در اكثر فرهنگها بكار بست.
مقياس حاضر نه تنها مختص يك تشخيص نخستين بود بلكه براي ترسيم نمودار تحول بيمار نيز بكار رفته است. از آنجایی که ميتوان آن را پس از يك هفته يا بيشتر مجدداً بكار بست بدون آنكه آزمودني بخش مهمي از پاسخهاي گذشته خود را به ياد آورد. نمره اصلي يا كلي بهصورت يك نمره تراز شده موضوع بيمار را در پهنه يك مقياس يازده پاركي مربوط به گروهي كه آزمودني به آن تعلق دارد نشان ميدهد اما نمرات ديگري نيز ميتوان بهدست آورد كه:
الف – نقش ساختهاي شخصيت و مشاركت آنها را در ايجاد اضطراب مشخص ميكند.
بين اضطراب آشكار و نشانهدار و اضطراب پنهان كه هشيارانه بكار نميافتد تمايز ايجاد مينمايند. پيش از پژوهشهاي كنوني درباره اضطراب اين نكته پذيرفته شده بود كه پاسخهايي كه از نقطه نظر روان پزشكي اضطراب را نشان ميدهند در واقع سن 6 عامل از 16 عامل يارگههاي عقلي توزيع شدهاند همبستگيها و عاملي كردن نمرات بهدست آمد، نشان دادند كه اكثر اين ساختهاي شخصيت يعني :
O- (گرايش به گنهكاري)
O4- ( تنش ارگي)
O3- (فقدان توحيديافتگي )
C-(-) (ضعف من )
L- ( ناايمني پارانويائي)
و با درجه كمتري H (كمرويي) بهصورت يك عامل مرتبه دوم به يكديگر وابستهاند اين امر بدين معناست كه يك عامل وسيع و منحصر به فرد اضطراب از راه پرسشنامهها و همچنين تستهاي عيني و آزمايشگاهي مشهود ميگردد. اما بيان اين حالت از خلال پرسشنامهها اين نكته را نيز نشان ميدهد كه اين اضطراب مشترك را ميتوان به پنج سرچشمه يا اشكال متمايز تظاهرات نسبت داد. در نتيجه مقياس اضطراب از راه گردآوري مواد اين پنج عامل و ضرائب بهدست آمده براي آنها و بهمنظور تعيين اين عامل مرتبه دوم اضطراب به شكل عامل واحدي در آمد و ساخته شد .
همين امر موجب شد كه يك تست استاندارد شده مرجع براي اندازهگيري اضطراب فراهم آيد .تستي كه به درستي بر مبناي واحدهاي كنشي ماخوذ از يافتههاي باليني است اكثر روانشناسان از بهدست آورد يك نمره منحصربفرد براي اين عامل (مرتبه دوم) اضطراب عمومي خشنود خواهند بود اما ممكن است پارهاي نيز خواستار آن باشند كه بدانند كداميك از پنج عامل شخصيت بيشتر مسئول ايجاد اضطراب در يك شخ اند خلاصهاي از ساختهاي شخصيت كه بر اثر تحليل عوامل بدست آمدهاند در حد پنج عامل مورد نظر در اينجا ذكر ميگردد.
1- تحول هشياري نسبت به خود O3
اين عامل ظاهراً درجه انگيزش براي يكپارچه كردن رفتار فردي است در حول و حوش احساسي از خويشتن كه پذيرفته و هشيار است و ضوابطي كه از نظر اجتماعي مورد تأیيداند. فقدان اين توحيد يافتگي رفتار در حول و حوش مفهوم روشني ازخود، يكي از علل عمده گسترش اضطراب است .
2- نيروي من C
عامل C نشان دهنده مفهوم شناخته شده نيروي من است يعني ظرفيت مهاركردن بلافاصله و بيان تنشها به نحوي سازش يافته و واقعنگر، همبستگي منفي اين عامل با مجموعه اضطراب داراي اين معناست كه يك من نگران همراه با دفاعهاي بسياري بهوجود آورنده اضطراب است .
فرضيه دوم اين است كه يك تنش شديد اضطرابآميز، نوعي واپس روي بوجود ميآورد و از تحول بهنجار نيروي من ممانعت ميكند .
3- گرايش پارانويايي L
دليل همبستگي تمايل پارانويايي با اضطراب روشن نيست شايد بتوان گفت كه موقعيت اجتماعي مشكلي كه بر اثر رفتار پارانويايي بهوجود آمده است ميتواند اضطراب را بهوجود آورد و يا ممكن است نمرهاي كه آزمودني در اين عامل بهدست ميآورد مصرف مشاركت ناايمني اجتماعي در اضطراب باشد كه به موازات گسترش دفاعهاي پارانويايي آشكار ميگردد.
4- گرايش به گنهكاري O
اين عامل ميتواند به منزله تمايل سرشتي به اضطراب باشد ويژگي اصلي آن يك احساس بيكفايتي اضطراب و افسردگي همراه با تمايل به هرگونه احساس گنهكاري است اين مفهوم در اصطلاح فرويدي برابر با مفهوم اضطرابي است .براثر فشارهاي فرامن بهوجود آمده باشد .
5- تنش ارگي O4
اين عامل به دليل درجه همبستگياش يكي از مهمترين مؤلفهها است و به نظر ميرسد ميتواند نشانگر درجه اضطرابي باشد كه بر اثر فشار بن يعني بهواسطه كشانندههاي بيدار شده و نيازهاي كام نيافته گوناگوني بهوجود آمده است .اين عامل نشاندهنده رابطه مثبتي است كه در اكثر سطوح بين اضطراب و نتيجه كار يافته شده است .
تحريك اشتهاي جنسي، نياز به حرمت و ترس از يك موقعيت در بين كشاننده‌هايي هستند كه همبستگي مثبت آنها را با اين مؤلفه يافتهاند و سطح آنرا از طريق تمايل به هيجانپذيري، تنش زودانگيختگي و عصبانيت آشكار مي‌گرداند (كراز، 1368، ص 30).

3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک
آزمون افسردگي توسط يك پروفسور آمريكايي به نام آئرون71 در سال (1961) تدوين گرديد و اولين بار توسط دكتر نوعپرست به ايراني تدوين شده است. اين آزمون مستقل از فرهنگ خاص شناخته شده است. طبقات مختلف جامعه ميتوانند بهوسيله آن مورد آزمون قرار گيرند (منصور، 1368،ص63).
به منظور تسهيل استفاده از آزمون افسردگي در سطح عمومي كه بك شكل كوتاه و سادهاي از آن را براي خودآزمايي فراهم كرده است اين شكل كوتاه يا اختصاري آزمون بك در مقايسه با شكل اوليه داراي اين مزيت است كه اجراي آن به جاي تقريباً 10 دقيقه در مدتي نزديك به 5 دقيقه وقت ميگيرد ) منصور ، 1368ص71).
آزمون افسردگي بك به نشانههاي عاطفي، بدنيشناختي، رفتاري، افسردگي تأكيد ميورزد .
علاوه بر استفاده باليني آن بهدليل ارزيابي سريع سطح افسردگي اين آزمون درصد وسيعي براي انتخاب افرادي كه خود را افسرده توصيف ميكنند از افرادي كه كنشهاي طبيعي دارند مورد استفاده واقع شده است (آزاد، 1369ص61).
در طي سالهاي اخير آ‎زمون افسردگي بك را بهعنوان نزديكترين معيار سنجش كه بتواند منعكسكننده حالات افسردگي در يك گروه دانشجو باشد تشخيص داده بر مبناي مشاهدات و تجربيات كلينيكي پاليت72 (1965) افسردگي را بهخوبي تشريح نمودهاند. مطالعه تشريحي آنان از افسردگي قابل مقايسه با 21 علامتي است كه پيكره آزمون افسردگي يك را ميسازد .
مك گلف وگولدمن73 ( 1965) مشاهده كردند كه حتي ارزيابي كلينيكي آزمون بك بهوسيله متخصصين رواني و مقايسه آن با آزمون افسردگيها ميلتون (1960) آزمون بك نسبت به تستهایي هاميلتون اين امتياز را دارد كه به مهارت يا تعصب آزمايشكننده بستگي ندارد.
بنا به گفته آتين وزييلي74 (1970) بك بهترين آزمون شناخته شده و در تعيين افسردگي است زيرا شخص ميتواند به راحتي هر جمله با مطابق با حال خود انتخاب كرده و علامت بزند و ميگويند آزمون بك ثبات اعتبار – روايي همانند و قابليت انتقال را كه از عوامل مهم يك آزمون ميباشد درخود منعكس كرده است .
بهطور كلي اعتبار اين آزمون در گزارشهاي بك و همكاران (1961) بر روي جمعيت آمريكايي و كلف و گودرمن (1961) بر روي جمعيت انگليس؛ همچنین پرتو (1970) و موسي پور (1971) برروي جمعيت ايراني آزمون اعتبار خود را در همه جهات حفظ كرده است.
اعتبار و ثبات اين آزمون بينالمللي است و تمام روانشناسان و روانپزشكان براي تهيه درجه افسردگي خلق افراد مورد استفاده قرار ميدهند و اين گروه سوالات را جامع و كامل كه بيانگر حالات مختلف خلق در اشكال نهاد، خود فراخود وجود دارد بيان ميكنند .
مقياس بهصورت يك پرسشنامه است در اين پرسشنامه چندين گروه سوال وجود دارد و هر سؤال بيانكننده حالتي در فرد است پژوهشگر بايد سؤالهاي هر گروه را به ترتيب و با دقت بخواند سپس سؤال بيان شده يك پاسخ انتخابي دارد كه بهتر از ديگر سؤالات احساس كنوني فرد مورد تحقيق را بيان ميكند.
معيني آنچه درست در زمان اجراي، آزمون حس ميكند پس از آن دو رعد مقابل آن سوال يك دايره است كه با علامتزدن تشخيص داده ميشود اگر در يك گروه چند سؤال را وصف حال فرد داشتيم، در انتخاب آزمودني از سوالات بيشترين عدد را در استنتاج آماري مورد بررسي قرار مي دهيم .
پرسشنامه آزمون از 13 قسمت مجزا ساخته شده است كه به ترتيب حروف لاتين از قرار زير است :
– غمگيني- بدبيني – احساس شكستخوردگي – نارضائي – احساس گنهكاري
– از خود بيزاري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرسودگی شغلی، استرس شغلی، حمایت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، میزان افسردگی، تجزیه و تحلیل آماری