دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، جامعه آماری، دانشگاه شیراز، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

تغییر کیفیت تعلق و وابستگی افراد در نجات از افسردگی خود،اینگونه عوامل میانجی بر روشهای درمانی(مثلا افزایش مقابله موثر یا ارضای نیازهای اساسی روانشناختی) را مد نظر قرار دهند.
به کارگیری راهبرد‌هایهای ناموثر و نادرست در برخورد با مسائل که از عدم موفقیت در ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی ناشی می شود، نقش واسطه گری نیازهای اساسی روانشناسی را مشخص می کند. این نیازها اگر برآورده شوند آنگاه تغییر این استراتژیها موثر واقع می شود، چون ممکن است افراد همچنان در پی این باشند که این نیازها را با استفاده از همان استراتژیهای نادرست برآورده کنند (دسی و ریان، 2000). بنابراین بهترین روش این است که در کنار تاکید بر تغییر یک استراتژی نادرست،به فرد در یادگیری چگونگی ازضاء بهتر نیازهای اساسی روانشناختی کمک شود (گلسو و فرتز174، 2001).

3- روش تحقیق

3-1- طرح پژوهش

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد و متغیرهای وابسته، احساس تنهایی و شادکامی، متغیر مستقل، الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر میانجی، نیازهای بنیادی روانشناختی است.

3-2- جامعه آماری شرکت کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی از چهار دانشکده‌ی دانشگاه شیراز بودند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی