دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش تحقیق، جامعه آماری، مدل مفهومی، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

تواناییهای شخصی،یافت استقلا و اثبات شایستگیهای خود به مسافرت میروند. همچنین زنان در مسافرتهای تفریحی مسئله رسیدگی به شوهر، بچهها، پدر، مادر و یا همکاری با سایر دوستان را در اولویت قرار داده و تفریح و گردش را در درجه دوم اهمیت جای میدهند. در بخش بازرگانی و تجارت نیز زنان نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. بیش از یکسوم سفرهای بازرگانی که در آمریکا نجام میشود توسط زنان صورت میگیرد و درصد زنان مسافر روبه افزایش است. زنانی که به صورت نماینده شزکتها باهدف بازرگانی به مسافرت میروند، به مسئله ایمن بودن سفر اهمیت زیادی میدهند و برای مسئلههایی چون رسیدگی به وضعیت شخصی، تمیز بودن لباس، داشتن آینه قدی و وسایل اتو کردن لباسها، اهمیت قائل هستند (وای.گی ،1388: 185).

– تحصیلات و گردشگری
علاوه بر درآمد تحصیلات هم عاملی بسیار مهم به حساب میآید که با مسافرت رابطهای بسیار قوی دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است، نشان میدهد که با بالا رفتن میزان تحصیلات فرد، تمایل او به سفر بیشتر میشود. حتی در میان جوانان هم، تحصیلات دانشگاهی موجب میشود که درصد بیشتری از افراد در پی کسب تجربههای جدید و یافتن فرصتهایی برای شناخت بیشتر خود برآیند. بنابراین گروه مزبور احساس میکند اگر نتواند به تنهایی (از نظر مالی) از عهده چنین سفری برآید دولت باید آنها را در این راه یاری کند و یارانه پرداخت نماید (همان، 1388: 185).

– رسانه و گردشگری
تأثیر محسوس تلویزیون افزایش ساعاتی است که افراد در خانه میگذراند و از آن مهمتر، توزیع خاص این زمان است: ملاحظه میشود که ساعات بیشتری در شب در خانه میگذرد. در عوض، ساعاتی که در روز در خانه صرف میشود، کاهش میپذیرد. بلسون معتقد است که علیرغم چنین پدیدهای در خانوادههای پرجمعیت، حجم کلی زمان صرف شده در خانه بعد از ورود تلویزیون کاهش میپذیرد و علت آن، به نظر همین نوسنده، این است که در چنین خانوادههایی، نوجوانان بیشتر ترجیح میدهند با دوستی به گردش بروند تا آنکه خود را در اطاقی محبوس سازند.
بررسیهایی که در فرانسه توسط «انجمن اولیا» صورت گرفته است، همین امر، یعنی توجه کمتر جوانان را به تلویزیون نشان میدهد. بیشبهه، علت این عدم توجه را باید در این دانست که برنامههای تلویزیونی را در وسیلهای برای ثبوت تسلطو ارجحیت نسل بزرگسال میپندارند. لیک، این عدم توجه عمومیت ندارد. در انگلستان، گورر نشان میدهد که 47 درصد کودکان بعد از ورود تلویزیون به خانه، زمان بیشتری را در آن صرف میکنند (کازنو51، 1384: 151).
– قومیت و گردشگری
در زبان محاوره و دنیای گردشگری این عبارت، مترادف با واژهی نژاد در نظر گرفته میشود. همانگونه سایکس52 (2001) اظهار میکند، شواهد ژنتیکی و جزئی زیادی وجود دارد که نشان میدهد تمایز نژادی قدیمی میان آسیاییها، قفقازیها (سفیدپوستان) و سیاهپوستان چندان محسوس نیست ودر حقیقت این تفاوتها چیزی جز طبقهبندیها ساده و جامع نیستند. با این وجود در محافل دانشگاهی در برخورد با نژاد و قومگرایی به عنوان متغییر علوم اجتماعی، شاهد حساسیتها و واکنشهای متضادی هستیم. به خصوص دیدگاهی وجود دارد که بیان میکند تکیه بر« نژاد » به عنوان یک متغییر، باعث میشود تا از متغییرهای مهمتری مثل فقر، فرصتهای آموزشی و بهداشت غافل شویم. مطالعه در زمینهی تفاوت جنسیتی درگیر قید و بند چندانی نیست، ارایهی نیمرخی از نیازهای افراد سنین مختلف ارزشمند است، اما محققان باید توجه داشته باشند که ایجاد ارتباط بین « نژاد» و« قومیت» ممکن است باعث بروز دیدگاههای تبعیض آمیزی شود. در واقع سنت رفتاری خاصی راجع به سفر سیاهان آمریکایی، بومیان تایوانی و تامیلهای سریلانکا کشف نشده است. البته اسثنائاتی مثل کار فن53 (1994) در مورد هزینهی سفر خانوارهای آمریکایی اسپانیایی تبار و آسیایی تبار، کار استیفنسون و هیوگس54 ( 1995) در مورد جوامع آفریقایی- کارائیبی55 بریتانیا و کار تهئی و لسکرک 56 (2003) در مورد جاذبهی گردشگری کشتیهای تفریحی برای اقلیتهای قومی وجود دارد. امکان انجام مطالعات گردشگری جدید و مهم در ادامهی کارهای انجام شده در مورد ترجیحات قومی برای گذراندن اوقات فراغت وجود دارد که فرصتهای تحقیقاتی مهمی را برای محققان و علاقهمندان تجاری فراهم آورد (پیرس57، 1389: 65).

– چشم و هم چشمی و گردشگری
چشم و هم چشمي اصطلاحي است كه به نوع رفتار انساني در حوزه عمل اجتماعي اشاره دارد. با توجه به مسأله رقابت كه در اين اصطلاح نهفته است، اشخاص براي دست يابي به اهداف رقابتي، دست به انواع و اقسام كارهايي مي زنند كه در چشم ديگري بزرگ نمايند و به نوعي خودنمايي كرده و برتري و چيرگي خويش را نشان دهند. چشم پركني و برتري جويي هدفي است كه در اين نوع رفتار مي توان شناسايي كرداز جمله جامعه شناسانی که به این موضوع پرداخته اند وبلن می باشد تورشتاين وبلن58، يکي از صاحبنظران پيشگام در اين عرصه، فراغت را به عنوان موضوعي مستقل مطالعه و تبيين کرده و دربارهي تغيير نقش و کارکرد فراغت در جامعهي جديد نظريهپردازي کرده است. در نظريهي او مصرف و فراغت چشمگير (و نمايشي)، راهي است براي نماياندن منزلت و موقعيت اجتماعي براي اينکه انسانها در چشم ديگران برتر جلوه کنند و براي خودشان نيز ارزش بيشتري قائل شوند. آداب و روشهاي زندگي طبقات بالا با فراغت و مصرف چشمگير توأم است. مصرف و فراغت چشمگير، لزوماً منحصر به افرادي نيست که براي دستيابي به مقام و موقعيت بلندمرتبه با ديگران رقابت ميکنند بلکه بستگان اين افراد از جمله همسران و خدمتگزاران آنها هم ميتوانند با اين نوع سبک زندگي و فراغت، منزلت سرورانشان را به نمايش بگذارند. به نظر وبلن، در جوامع مدرن، مصرف چشمگير (متظاهرانه) و سبک زندگي مبتني بر رفاه و فراغت، سراسر ساختار اجتماعي را فرا گرفته است. در چنين فرهنگهاي رقابتآميزي، افراد طبقات پايينتر تلاش ميکنند تا با الگو قرار دادن سبک زندگي و فراغت طبقه بالاتر و تظاهر به فراغتهاي مدرن به احترام و منزلت اجتماعي بيشتري دست يابند (وبلن ،1383: 71).

2-4- چهارچوب نظری
مدل مفهومی ارائه شده در زیر سعی دارد ارتباط گردشگری را با متغییرهای اصلی این پژوهش بسنجد این متغییرها شامل عوامل زمینهای (سن، جنس و تحصیلات) و عوامل اجتماعی (چشم و همچشمی، قومیت و رسانه) میباشند. نظریه پردازانی نظیر چاک. وای. گی، لس لامزدن، فیلیپ. ل. پیرس،وبلن و کازنو به بررسی رابطه گردشگری با عوامل ذکر شده بالا پرداختند. پیرس در نظریه خود رابطهی بین قومیت و گردشگری را به صورت ایده مطرح کرده است.طبق نظریات چاک. وای. گی بین جنس و گردشگری رابطهی معناداری وجود دارد. این رابطه حاکی از آن است که ظرف 20 سال گذشته در ذائقه مسافران از نظر جنسیت تغییرات زیادی ایجاد شدهاست که این تغییرات بیشتر در زنان مشاهده شده است. علاوه بر این چاک. وای. گی معتقد است بین تحصیلات و گردشگری نیز رابطهی معناداری وجود دارد که با بالا رفتن میزان تحصیلات فرد تمایل او به سفر بیشتر میشود و همچنین طبق نظریات لس لامزدن و وبلن سن و چشم وهمچشمی با نوع گردشگری رابطهی معنا داری وجود دارد بدین معنا نوع گردشگری با توجه به سن گردشگر دچار تغییر میشود به عنوان مثال بخش بزرگی از سفرهای سالخوردگان به صورتی انجام میشود که به اصطلاح آنها، در مناطق خوش آبوهوا سکنا میگزینند و در واقع سفر سالخوردگان بیشتر جنبه اجتماعی دارد و از طرفی وبلن معتقد است که مصرف و فراغت چشمگير (و نمايشي)، راهي است براي نماياندن منزلت و موقعيت اجتماعي براي اينکه انسانها در چشم ديگران برتر جلوه کنند و براي خودشان نيز ارزش بيشتري قائل شوند. آداب و روشهاي زندگي طبقات بالا با فراغت و مصرف چشمگير توأم است.

2-4-1- مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم:
روششناسی تحقیق

مقدمه
تحقیق تلاشي است در جهت حقیقتیابي و فهم مجهولات. پایه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمي به روش شناختي مبتنی است که در آن علم بکار ميرود بر این اساس استفاده از روش و شیوههای علمي و بهرهگیري از روشهای مناسب که بتواند گروه تحقیق را در تحقق اهداف یاري دهد، بسیار اهمیت دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشي را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابي به پاسخ یا پاسخهایی براي پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک نماید.
در این فصل ابتدا به نوع و روش تحقیق، متغیرها، فرضیات، جامعه آماري، روش نمونهگیري، ابزار نمونهگیري، اعتبار و روایي وسیله تحقیق و روشهای پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.سپس به بررسی ویژگیهای طبیعی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی محدوده مورد مطالعه پرداخته میشود.

3-1- متدولوژی و روش تحقیق
3-1-1- روش تحقیق
روش به کار گرفته در این تحقیق پیمایشی میباشد زیرا تمرکز مساله تحقیق بر یکمحدوه وسیع است. در این روش، محقق شرایط فعلی را بررسی میکند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود.. تعمیم پذیری نتایج، یکی از خصوصیات عمده و اصلی تحقیق پیمایشی است. در واقع هدف اصلی محقق در این قبیل تحقیقات،تعمیم نتایج نمونه کوچکتر به جامعه بزرگتر میباشد (صفریشالی، 1391 : 61).

3- 1- 2- متغیرهای پژوهش
متغییرها از مهمترین مباحث در تحقیقات اجتماعی و انسانی هستند. هدف، شناخت علت یا عوامل پیدایی یا تغییر موضوع پژوهش است و چون تغییر پذیرند و قاببل سنجش، آنان را متغییر میخوانیم (سارو خانی، 1373: 123).

1- متغیر مستقل: در پژوهش حاضر، با توجه به موضوع و فرضیههای پژوهش عوامل زمینهای (جنس، سن، سواد) و عوامل اجتماعی ( قومیت، چشم و هم چشمی، رسانه) متغیر مستقل میباشند.
2- متغیر وابسته: شاخصهای سنجش متغیر وابسته پژوهش حاضر عبارتند از:
– گردشگری زیارتی
– گردشگری اقتصادی
– گردشگری فرهنگی- تاریخی
– گردشگری قومی
– گردشگری تفریحی
– گردشگری ورزشی

3- 1- 3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج از کشور سفر کردهاند تشکیل میدهد و تعداد آن 4756 خانوار میباشد.

3- 1- 3-1- روش نمونهگیری
در قسمت فوق گفته شد که جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج از کشور سفر کردهاند تشکیل میدهد، به دلیل اینکه گردآوری فهرست کاملی از عنصرهایی که جمعیت را تشکیل میدهند ناممکن و غیرعملی میباشد و محقق نمی تواند نمونه مورد نیاز را به روشهای احتمالی ساده و یا طبقهبندی شده انتخاب کند ،روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای چند مرحلهای است.
نمونهگیری خوشهای عبارت است یک نمونهگیری چند مرحلهای که در آن ابتدا گروههای طبیعی (خوشهها) نمونهگیری میشوند و سپس از شمار هر گروه برگزیده شده نمونهگیری دیگری صورت میگیرد.
در روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای نمونهگیری با انتخاب نمونهای از خوشهها آغاز میشود. سپس، فهرستی از عناصر ایجاد و نمونهای از عناصر هر خوشه انتخاب شده برگزیده میشود (ببی،1390: 468).

3- 1- 3-2- حجم نمونه و روش محاسبه
برای محاسبه حجم نمونه از روش کوکران استفاده می شود که به صورت زیر محاسبه می شود:
(4756×〖1/96〗^2×0/5×0/5)/((4756-1)×〖0/5〗^2+〖1/96〗^2×0/5×0/5)=357=n=(Nz^2 pq)/((N-1) d^2+z^2 pq)
=Nحجم نمونه آماري
=nحجم نمونه
=zمتغير نرمال واحد استاندارد كه در سطح اطمينان 95 درصد برابر با 96/1 است
=pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است و اگر در اختيار نباشد مي توان آن را 5/0 در نظر گرفت.
=qدرصد افرادي كه فاقد صفت موجود در جامعه هستند(q=p-1)
=dمقدار اشتباه مجاز مي باشد كه در اينجا 05/0 است.

3- 1- 5- ابزار گردآوری دادهها
تعیین ابزار جمعآوری اطلاعات با توجه به روش انتخاب شده صورت میپذیرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، روانشناسی، مصرف کنندگان، روابط اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد میراث فرهنگی، صنایع دستی، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری