دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان شناختی، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی، الگوهای ارتباطی خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

اساس فرم کوتاه شدهی مقیاس احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی ) SELSA-S 38( سنجیده خواهد شد. احساس تنهایی کل، از مجموع نمرات سه بعد احساس تنهایی رمانتیک، خانوادگی و اجتماعی به دست می آید.

1-8-2- شادکامی

این سازه به معنای این که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد، می باشد. نمرهی فرد در پرسشنامهی شادکامی آکسفورد39 (آرگایل، مارتین و گرسلند40 1989؛ به نقل از آرگایل، 2001)، ملاک سنجش خواهد بود.

1-8-3- نیاز های روان شناختی بنیادی

میزان ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی، یعنی نیاز به خودپیروی، نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط از طریق نمرهی فرد در پرسشنامه مقیاس عمومی ارضای نیازهای بنیادی (گانیه41، 2003) سنجیده خواهد شد. این مقیاس یکی از سه مقیاس مجموعه مقیاس های نیاز های روان شناختی بنیادی(BPNS)42 است .

1-8-4- الگوهای ارتباطی خانواده

ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی بعد جهت گیری و بعد همنوایی توسط نمرهی فرد در ابزار تجدید نظر شدهی الگوهای ارتباطات خانواده43که توسط ریچی44 و فیتزپاتریک در سال 1994 به این منظور تهیّه شده، سنجیده خواهد شد.

1-8-5- عوامل دموگرافیک

منظور از عوامل دموگرافیک در پژوهش، تعداد فرزندان خانوادهها، تفاوت سنی فرزندان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی