دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان شناسی، علوم تربیتی، آموزش مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

بیش از صد دانشگاه ایالت سوا توصیف می کند.نتایج نشان داده است که اکثر دانشجویان از کلاس های مجازی تجربه مثبت داشته و بیان کرده اند که در کلاس های مجازی بیشتر از کلاس های چهره به چهره ،مطلب یاد گرفته اند.
– هاروی و همکاران (2002)در پژوهش خود با نام توسعه چارچوبی برای آموزش برخط با هدف توسعه مدل نظری برای فهم و تقویت خودیادگیری موثر در محیط فناوری اطلاعات بیان داشته اند: خودیادگیری موثرشرط ضروری آموزش است. متناظر با این مبحث توسعه و فناوری اطلاعات،روش های تدریس و یادگیری را بطور بنیادین تغییر داده است و فرض های نامحدودی برای یادگیری ایجاد می کند و ضرورتی فراهم می کند تا مدل و نظریه ای ایجاد گردد تا فراگیران را به سوی خودفراگیرانی سوق دهد که توسط فناوری اطلاعات حمایت می شوند.
– تیان67 (2001) تحقیقی با نام “وب جهانی ،ابزاری برای توسعه یادگیری مشارکتی و کاربردهای تدریس”انجام داد.این پژوهش درباره این است که چگونه از وب برای آموزش استفاده کنیم.بعد از یک بررسی کلی در این زمینه موضوعات اصلی با توجه به استفاده از وب برای اینترنت مورد بحث قرار می گیرند.تحقیقات نشان داد که وب، یک فناوری باارزش برای تسهیل توسعه آموزش از طریق اینترنت است.
– یانگ (2000) در مطالعه خود تحت عنوان “میزان اطمینان از کیفیت یادگیری وب محور در موسسه های آموزشی از راه دور” یادگیری سنتی با روش توصیفی – تحلیلی از حیث منبع اصلی اطلاعات، شکل اطلاعات، نوع تعامل، فضای تعاملی ، تاکید آموزشی و اهداف مورد مقایسه قرار داده است و در ادامه مواردی از آموزش وب محور ارتباطات معلم- فراگیر را بهبود بخشیده است. وی در پایان این مقاله سه موضوع در ارتباط با یادگیری وب محور را بیان کرده است:
1- تصور دسترسی تمام موسسات آموزشی در زمینه آموزش از راه دور به خوبی روشن نیست.2- به نظر می رسد فناوری نمی تواند جانشین فاکتور های انسانی در آموزش شود.3- فناوری تنها فاکتور برای اصلاح یادگیری نیست.
– ساندرا(1996) در مقاله خویش تحت عنوان ” آموزش از راه دور و شبکه جهان گستر راه دور، اینترنت ” بعد از تعاریف متعدد از آموزش از راه دور بررسی فرآیند و ماهیت اجتماعی آن، موارد زیر را به عنوان استراتژی های این نوع آموزش بیان کرده است: 1- درک نقاط قوت و ضعف فناوری2- فراهم نمودن آموزش فنی و تمایل به آموزش3- ترویج و پرورش مهارت های یادگیری خود هدایت گر4- توسعه مهارت های مدیریتی اطلاعات برای یاری به فراگیران5- ایجاد فعالیت های فراگیر محور برای کارهای فردی و گروهی و……….
– دانشگاه کمپل(1995) با کمک بخش آموزش مجازی خود، اولین دوره آموزش مجازی را برگزار کرد و پس از آن در انتهای هر نیمسال تحصیلی دوره مجازی خود را از دیدگاه دانشجویان به صورت توصیفی از طریق نظرخواهی و مصاحبه ارزیابی می کند و رضایت آنان را می سنجد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که دانشجویان زیادی نسبت به این دوره ها رضایت و علاقه نشان داده اند.
– گیبسون تحقیقی را در مورد ارزشیابی یک دوره آزمایشی تدریس با استفاده از شبکه جهانی وب که برای دانشجویان شرکت کننده در آزمایش موسوم به TAFE برگزار شده بود، انجام داد تا بتواند رضایت دانشجویان و بازده آموزشی دوره های مجازی در زمینه TAFE را بررسی کند. نتایج بررسی های او که با روش زمینه یابی و انجام مصاحبه به دست آمد، نشان داد که دانشجویان نسبت به یادگیری از طریق شبکه جهانی وب، رضایت بالایی نشان دادند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه:
شناخت پدیده های مختلف از طرق گوناگون امکان پذیر است.هرپژوهشگر سعی دارد پاسخ پرسش های خود را با استفاده از مناسب ترین روش های پژوهشی به دست آورده و یا فرضیه ها و گمان های خود را محک اطمینان زده و از صحت و سقم آن ها،فارغ از خواسته ها و آرزو های شخصی و هر گونه پیش داوری آگاهی یابد.از نظر روش شناسی ،تحقیق عبارت از کاربرد روش های آماری در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به این سوال است.(دلاور،1384)
هر یک از روش های تحقیق مزایا و معایب خاص خود را دارد.روش های تحقیق همانند ابزارهای مختلف در جعبه ابزار تحقیق هستند.روش تحقیق مناسب با توجه دقیق به سوالات تحقیق و روش قابل استفاده ای که سوالات می توانند با آن مطالعه شوند،شکل می گیرد.(کاظمی،1381) در این فصل از پژوهش، چگونگی انجام پژوهش در قالب روش تحقیق ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار جمع آوری اطلاعات،نحوه اجرا و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.
روش تحقیق:
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ،آسان تر و سریع تر در دست یابی به پاسخ کمک نماید.(نادری و سیف نراقی،1383).
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و نیز از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. با این روش، محقق قصد جمع آوری اطلاعات از افراد مورد نظر در یک مورد خاص دارد. این تحقیق در علوم تربیتی به منظور بررسی شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزشی به کار برده می شود. در این پژوهش به منظور امکان سنجی اجرای آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، از اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده مذکور نظر خواهی شد.
جامعه آماری:
جامعه ،عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور،1384)
جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود .
دوره های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشکده مذکور شامل گروه آموزشی روان شناسی (روان شناسی بالینی و عمومی)، علوم تربیتی (مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی، روان شناسی کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی ، تکنولوژی آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، سنجش و اندازه گیری ،آموزش و پرورش تطبیقی ، و آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی )، مشاوره ، تربیت بدنی و کتابداری می باشد.
نمونه تحقیق و شیوه نمونه گیری:
نمونه عبارت است از قسمت یا بخشی از جامعه آماری که معرف آن جامعه باشد و بر طبق ضوابط و شرایط خاص انتخاب می شود.(حسینی نسب،1375).
در پژوهش انجام شده اعضای نمونه هیئت علمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جدول 3-1تعداد اعضای جامعه آماری و نیز اعضای نمونه را در گروه اساتید نشان می دهد.
جدول 3-1:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه اساتید
نام گروه
جامعه آماری
نمونه
اساتید
50 نفر
30 نفر

و در جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که گروه وسیع تری را شامل می شدند، نمونه از میان دانشجویان بر اساس رشته های تحصیلی با توجه به نسبت حجم دانشجویان در هر رشته به کل جامعه دانشجویان (روش تصادفی طبقه ای)،انتخاب گردید.جدول 3-2 نشانگر تعداد اعضای جامعه آماری و همچنین تعداد نمونه دانشجویان مورد مطالعه در هر یک از رشته های تحصیلی می باشد.
جدول 3-2:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه دانشجویان
گروه دانشجویان
جامعه آماری
نمونه
رشته علوم تربیتی
671
45
رشته روان شناسی
372
24
رشته مشاوره
319
18
رشته تربیت بدنی
120
7
رشته کتابداری
68
6
جمع
1550
100

ابزار تحقیق:
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اعضای هیئت علمی و پرسشنامه دانشجویان. که هر پرسشنامه حاوی سوالاتی پیرامون ویژگی های شخصیتی به همراه سوالاتی در خصوص میزان آشنایی با رایانه و نظرخواهی در مورد علاقه مندی یا نگرش نسبت به پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی ،از شاخص های مرکزی نظیر فراوانی ، دسته بندی و خلاصه سازی داده ها و…. و در سطح استنباطی، از آزمون خی دو یک متغیره استفاده شد.
شیوه گردآوری اطلاعات:
با توجه به روش پژوهش (توصیفی – پیمایشی)گردآوری اطلاعات از طرق مختلفی انجام گردید.
1- مطالعه کتب و مدارک موجود در کتابخانه.
2- مراجعه به شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی اینترنت.
3- استفاده از پایان نامه های دانشکده که موضوعی مرتبط با موضوع تحقیق داشتند.
4- استفاده از پایان نامه های دانشگاه های دیگر در رابطه با موضوع تحقیق.
5- مراجعه به نشریاتی که حاوی مقالاتی پیرامون موضوع تحقیق بودند.
6- مطالعه مقالاتی که به صورت پراکنده چه به صورت چاپی و یا به صورت نسخه دیجیتالی موجود بودند و ….

فصل چهارم

تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه:
آموزش مجازی یک فرایند جدید در آموزش است که بر اساس فناوری های رایانه ای چند رسانه ای و پردازشگرها شکل گرفته است وانعطاف زیادی را در روش شناسی آموزشی،مدیریت محتوی،تعامل استادان و دانشجویان ،سازماندهی و ساختار دوره هاو ارزیابی دانشجویان بوجود آورده است. آموزش مجازی ارائه آموزش از طریق وسایل الکترونیکی است.این نوع آموزش برای آن دسته از یادگیرندگان که به دلایل مختلفی تمایل دارند به صورت مجازی آموزش ببینند،جذابیت ایجاد میکند.(جوادی فرد،1390)
امروزه توسعه علمی و فناوری های جدید، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از آموزش مجازی، اجتناب ناپذیر است.توانایی آموزش مجازی برای کمک به همگانی کردن آموزش،رفع نابرابری های آموزشی و تکمیل برنامه های مدرسه و دانشگاه بسیار ضروری می باشد.(بهشتی،1383)
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.در بخش توصیفی شاخص های آماری از قبیل فراوانی،درصد ودرصد تراکمی و در بخش استنباطی، برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، از خی دوی تک متغیره استفاده شده است. پاسخ هر سوال تحقیق در قالب یک جدول آورده شده است.

بخش توصیفی:
جدول 1-4:تعداد دانشجویان به تفکیک گروه آموزشی
نام گروه
جامعه آماری
نمونه
عودت داده شده
روان شناسی
372
24
18
علوم تربیتی
671
45
41
مشاوره
319
18
16
تربیت بدنی
120
7
7
کتابداری
68
6
6
جمع
1550
100
90
همانگونه که داده های جدول فوق نشان می دهد جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد که در این تحقیق مدنظر بودند در سال تحصیلی 91-1388،1550 نفر بوده اند که از این تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به آنها پرسشنامه داده شد که تعداد 90 تا از آنها به محقق عودت داده گردید.مشاهده می شود اکثریت دانشجویان در گروه تحصیلی علوم تربیتی و پس از آن روان شناسی مشغول به تحصیل می باشند.

جدول 4-2:تعداد اساتید به تفکیک گروه آموزشی
نام گروه
عودت داده شده
جامعه آماری

50
نمونه

30
روان شناسی
4

علوم تربیتی
8

کتابداری
2

تربیت بدنی
1

مشاوره
2

جمع
17

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود،جامعه آماری اساتید در این تحقیق 50نفر بوده اند که از این تعداد

30نفر روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند و به آنها پرسشنامه داده شد که تعداد 17 تا از آنها به محقق عودت داده شد.رشته های تحصیلی اساتید در جدول آورده شده است.همانند گروه دانشجویان،اکثریت اساتید نیز در گروه تحصیلی علوم تربیتی و پس از آن روان شناسی قرار دارند.
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه اساتید:
جدول4-3:شاخص های آماری مربوط به سمت
شاخص های آماری
سمت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
مدیر گروه
2
11.8
11.8
100.0
هیئت علمی
15
88.2

جمع
17
100%

جدول بالا داده های مربوط به سمت اساتید را نشان می دهد.از این داده ها درمی یابیم که 15نفر از اساتید (88.2درصد)جزء هیئت علمی دانشکده و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات