دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

ا نمره‌ي کل استفاده شد که 59/0 تا 76/0 بدست آمد.

3-3-3- مقیاس عمومی ارضای نیازهای بنیادی

به منظور اندازه گیری میزان ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی( نیاز به ارتباط، نیاز به خود پیروی و نیاز به شایستگی)، از مقیاس عمومی ارضای نیازهای بنیادی (گانیه، 2003) شد. این مقیاس از مجموعه مقیاس های نیازهای روان شناختی بنیادی است که گانیه (2003) گویه های آن را با تغییر دادن مقیاس ارضای نیازهای پایه محیط کار181 ) ایلاردی182، لئون183، کسر184 و ریان، 1993(، که یکی از مقیاس های این مجموعه است، برداشت کرده است (پیوست 3). این مقیاس، یک پرسشنامه خود سنجی است که دارای 21 گویه است که 8 گویه مربوط به ارضای نیاز به ارتباط، 7 گویه مربوط به ارضای نیاز به خودپیروی و 6 گویه مربوط به نیاز به شایستگی است. این مقیاس دامنه ای 7 درجه ای دارد که نمرهی 7 معادل کاملا موافقم و نمرهی 1 معادل کاملا مخالفم است. نمره بیشتر در هر مقیاس به معنای ارضای بیشتر آن نیاز است. گانیه (2003)، ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های «ارضای نیاز به خود پیروی»، «ارضای نیاز به شایستگی» و « ارضای نیاز به ارتباط» را به ترتیب 69/0، 71/0 و 86/0 گزارش کرده است. در کل این مقیاس ابزاری با پایایی و روایی مطلوب گزارش شده است. پایایی پژوهش حاض

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، جمع آوری اطلاعات، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط