دانلود پایان نامه ارشد درمورد رواندرمانی، کودکان استثنایی، شناخت درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

از فرد سر بزند اما احساس نکنیم که ناشی از افسردگی است، چه بسیار دختران افسردهای که از خانه و مدرسه فرار می‌کنند یا دست به اعمال خلاف شئون اجتماع، خشونت، قتل و خودکشی می‌زنند. در این زمینه مطالعات نشان داده که پدر، همسر و بهطور کلی افرادی که نقش جنس مخالف را در زندگی افراد دارند، در ایجاد افسردگی مؤثر هستند و ازدواجها و زندگی‌های تحمیلی و ظلم به زنان در محیط خانواده نیز زنان را افسرده خواهد کرد. استرس‌های ناشی از عوامل محیطی، مشکلات اجتماعی و خانوادگی، تعصبات خاص فرهنگی و نبود شرایط تفریحی مناسب را از دیگر عوامل تشدیدکننده افسردگی زنان و حتی مردان میتوان برشمرد. ناهماهنگی بین ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های حرفه‌ای زنان شاغل می‌تواند عامل دیگری در تشدید افسردگی آنها باشد. همچنین بی‌اعتنایی به ارزش‌های اخلاقی در خانواده در افزایش ابتلای زنان به افسردگی موثر است چرا که اگر در محیط خانواده آرامش، صمیمیت و تفاهم بیشتری بین زن و مرد باشد و به ارزش‌های اخلاقی بی‌اعتنایی نشود، میزان ابتلا به افسردگی کاهش مییابد. افسردگی زنان را نباید نادیده گرفت، چرا که فرزند سالم از خانواده سالم زاییده می‌شود و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و بدون آنها نهاد خانواده در معرض آسیب قرار می‌گیرد، پس توجه به سلامتی آنان مقوله مهمی است که باید به آن توجه شود (اناری،1383،ص25).
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری
لوین سوهن و همکارانش51 سخت و کوشش میکنند تأثیر متقابل و شخص بین فرد و محیط در رویدادهای مرتبط یا افسردگی را به دقت تعیین نمایند به یک گام در این راه عبارت است از مشاهده شخص در خانواده بهعنوان قسمتی از ارزیابی اولیه. مراجع را نسبت به این اندیشه آگاه می سازد که افسردگی به تأثیر متقابل شخص با دیگران و محیط ربط دارد و نیز به درمانگر یک راه سودمند و به نسبت خالی از تعصب از نحوه کسب اطلاع درباره گفتار مراجع کسانی دیگر در محیط نشان میدهد ابزارهای دیگر که در درمان بر پایه یادگیری مورد استفاده واقع میشود عبارت است از فهرستی از رویدادهای خوشایند و ناخوشایند (پورافکاری،1373،ص54).
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی
1. شناخت درمانی
2. رفتاردرمانی
3. درمان بین فردی (IPT)
4. رواندرمانی تحلیلگرا
5. رواندرمانی حمایتی
6. گروه درمانی
7. رواندرمانی خانواده
2-2-8-1 شناخت درمانی52:
متکی بر اصلاح دگرگونیهای مزمن در تفکر، که به افسردگی منجر گردیده خصوصاً از دید شناختی: احساس درماندگی و نومیدی در مورد خود آینده خود و گذشته خود.
درمان کوتاه مدت با درمانگر متعادل و تکالیف خانگی برای آزمایش و اصلاح شناختهای منفی و مفروضات ناخود آگاه که زیر آنها پنهان است.

2-2-8-2 رفتار درمانی53:
متکی بر اصول نظریه یادگیری (شرطیسازی کلاسیک و عامل) معمولاً کوتاهمدت و بسیار سازمانیافته، که معطوف رفتارهای خاص نامطلوب محدود است روش شرطیسازی عامل تقویت مثبت ممکن است مکمل مؤثری در درمان افسردگی باشد.
2-2-8-3 درمان بین فردی54
بهعنوان یک روش کوتاه مدت اختصاصی برای افسردگی بیماران غیر دو قطبی و غیر پسیکوتیک و سرپائی بهوجود آمد. در این روش درمان تأکید بر مطالب بین فردی جاری است تا پویائیهای درون روانی ناخود آگاه.
2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا
درمان بینشگرا با طول مدت نامعین معطوف به کسب آگاهی از انگیزهها و تعارضهای ناخودآگاه که ممکن است سوخت رسان و دوامدهنده افسردگی باشند.
2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی
درمانی با طول مدت نامعین معطوف به حمایت روانی بیمار، خصوصاً در بحرانهای حاد، سوگ یا در دورههایی که بیمار از یک دوره افسردگی به در میآید اما هنوز قادر به درگیری با درمانهای پرتوقع و تعاملی نمیباشد کاربرد دارد.
2-2-8-6 گروه درمانی
برای بیماران دچار افسردگی حاد و انتحاری جایز نیست سایر بیماران افسرده ممکن است بتوانند از حمایت تخلیه هیجان و تقویت مثبت گروه و نیز از تکامل بین فردی و اصلاحات فوری دگرگونیهای شناختی و انتقالی سایر اعضاء گروه بهرهمند گردند.

2-2-8-7 رواندرمانی خانواده
خصوصاً زمانی به مورد است که افسردگی بیمار ثبات خانوادگی را به مخاطره میاندازد یا وقتی افسردگی به رخدادهای خانوادگی مربوط است و یا وقتی افسردگی را الگوهای خانوادگی تقویت نموده یا دوام میبخشد. (پورافکاری1374)
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی
همواره یکی از دلایل اینکه ما نمیتوانیم اطلاعات مربوط جامعی در مورد کودکان و دانشآموزان استثنایی بدست آوریم این است که معمولاً وقتی با یک کودک استثنایی مواجه میشویم ذهن ما به خاطر انباشتهشدن از غیرعادی بودن ذهنی و جسمی کودک پیشداوری مینماید و غالباً ویژگیهای خاصی که کودکان استثنایی از قبیل نابینایی- ناشنوایی- کمتوان ذهنی دارند مشخصهی اصلی در زندگی آنها می گردد و متاسفانه علیرغم آنچه گذشت فقط به واسطه این ویژگیها به معلمان زن – همسالان و حتی پدران و اکثر مربیان ما نیز دچار همین اشتغال قبلی ذهنی میشوند و بالطبع و مادران شناخته میشوند و بس پیشداوری و مشاهدات و آموزش خود را در مورد کودک و دانش آموزان استثنایی در کلاس درس آغاز مینماید کودک استثنایی اول یک کودک است. (انسان است) و بعد کودکی است با خصوصیتها و تفاوتها و ویژگیهای استثنایی نسبت به همهی کودکان دیگر در واقع این ویژگیها و تفاوتهاست که مربیان و مشاوران و معلمان زن با آن سروکار دارند و این تفاوتها هستند که پدران و مادران باید خود را با آن سازگار و هماهنگ نمایند. با توجه به این تفاوتهاست که تأمین وسایل آموزش و پرورش برای همه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشریح شده است یکسان نبوده و… در حقیقت همه افراد از نقطه نظر خصوصیات جسمانی – ذهنی – روانی- عاطفی و نسبت به همدیگر دارای تفاوتهای خاصی می باشند در واقع نه تنها هر فرد نسبت به افراد دیگر از نظر ابعاد مختلف جسمانی و ذهنی دارای تفاوت های ویژهای است. حتی بین تواناییها و استعدادهای مختلف (کلامی- فنی- هنری) هر فرد نیز تفاوت های مشهود موجود است از ترتیب دو فرد نسبت به از قبیل افراد دیگر استثنایی است و کلمه استثنایی به طور اعم و به معنای دقیق علمی خود نمیتواند فقط به گروههای خاصی از افراد جامعه اطلاق شود. بنابراین همانگونه که در بالا اشاره دارد کلمه استثنایی نمایانگر انواع ویژگیها و تفاوتها بوده و هر کودک و دانشآموزش نسبت به دانشآموزش و کودک دیگر میتواند استثنایی باشد…. میتواند از نظر جسمانی- روانی- اجتماعی اقتصادی و آنچه که ما اصطلاحاً «کودک استثنایی» میگوییم غالباً بدین معناست که کودک از نظر هوشی و جسمی و روانی و اجتماعی به میزان قابلتوجهی نسبت به دیگر همسالان خود متفاوت میباشد که نمیتواند به نحوی مطلوب حداکثر استفاده را از برنامهی آموزش و پرورش عادی ببرد و ناگزیر نیازمند توجه خاص و آموزش و خدمات فوق العادهای میباشد(مهریان و یوسفی،1385،ص27). دانشآموزان كمتوان ذهني دانشآموزاني هستند كه هوش بر آنها دو انحراف معيار پايينتر از حد استاندارد يعني حدود 50تا 70 درصد ميباشد (كافمن – خالان –ترجمه مجتبي جواديان – 1374 ص56 )
اين دانشآموزان ممكن است داراي معلوليتها و اختلالات گفتاري – رفتاري كه امروزه تحت عنوان ديرآموز يا دانشآموزان با نيازمنديهاي ويژه تلقي ميشوند و با توجه به نيازمنديهاي خاصشان در مدارس ويژه ( استثنايي ) تحصيل ميكنند ( پيشنمازي 1371 ص281).
اين دانشآموزان انواع ناتوانيها و مشكلات جسمي و رواني با خود و خانوادشان دارند. اين گروه از دانشآموزان با همتايان عادي خود و به گفته بيدي (1381- ص179 ) به دليل تجربه شكست ناشي از محدوديتهاي جسمي و ذهني به رشد قابل قبولي رسيدهاند.
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی
مفهوم آموزش و پرورش استثنایی به نحوی که هر کودک به اندازه توانایی و ظرفیتش آموزش ببیند آموزش و پرورش استثنایی در رابطی است که میزان تفاوتهای جسمانی و ذهنی و رفتاری برخی از دانشآموزان با دیگران از قبیل نارساییهای بینایی- شنوایی و گویایی و ویژگیهای ذهنی- ناسازگاری با محیط و غیره… به حدی است که تعلیم و تربیت آنها همراه و همشکل با دیگر همسالان آنها بدون ایجاد تغییرات مطلوب در برنامهها و روشها و تجهیزات و وسایل آموزشی نمیتواند مؤثر و مفید باشد. آموزش و پرورش استثنایی به جنبههایی از تعلیم و تربیت گفته میشود که جنبه های استثنایی از ویژگیها و تفاوتهای فردی و فوقالعاده در آن رعایت شده باشد (وفایی،1377،ص33).
مقدار و نوع آموزش و پرورش ویژهای که کودکان استثنایی بدان نیاز دارند بستگی به عوامل متعددی از جمله درجه و چگونگی تفاوتی است که با دیگر کودکان همسال خود در تواناییها و استعدادها و رشد طبیعی دارد. هرچه میزان تفاوت و اختلاف در رشد تواناییها بیشتر باشد نیاز به آموزش و پرورش استثنایی بیشتر خواهد بود عدم تعادل و هماهنگی بین جنبههای مختلف رشد در کودک و همچنین تأثیری که ویژگی ذهنی و جسمی به جنبههای مختلف کارایی و بروز استعدادهای وی میگذارد. از عوامل بسیار مهمی است در تعیین چگونگی برنامههای آموزش و پرورش استثنایی با قبول اصل تفاوت های فردی شاید سزاوار باشد که بگوییم برای همه کودکان به طور اعم و برای کودکان که دارای تفاوت های محسوستری هستند (استثنایی) به طور اخص نیاز به برنامههای آموزش و پرورش استثنایی داریم (اسماعیلی،1377).
2-2-10 علل افسردگی معلمان زن :
1. ایزوله بودن و یا احساس تنهایی معلمان زن: معلمان زن معمولاً انسانی هستند که از طرح مشکلات حرفهای خود یا همکاران طفره میروند و حاضر نیستند در جریان مشکلاتی که در کلاس درس برایشان پیش میآید قرار گیرند بنابراین سعی میکنند در کمال خونسردی در سکوت و آرامش مسائل خود را حل کنند.
2. فرار از حرفهی معلمی: بیشترین فشار و سختی که معلمان زن در طول زندگی حرفهای خود تحمل میکنند در سالهای اول و دوم است به همین جهت بالاترین میزان افت و افسردگی را در میان معلمان زن تازه کار دیده میشود.
3. محدودیت شغلی: که گاهی معلمان زن را ناگزیر میکند سالها در یک مقطع آموزشی کار کنند
4. محدودیت اجتماعی: به این معنا که معلمان زن چون موقعیت الگویی دارند نمیتوانند در هر جمع و گروهی شرکت کنند
5. محدودیت علمی و تجربی: همیشه کار کردن با یک گروه که سن و سال کمی دارند. طبعاً معلم را به مطالعه و افزایش تجربه برنمیانگیزد و این نیز تجربه و گاهی تفکر او را محدود میکند. (شعاری نژاد،1371)
2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)
به عقیده بسیاری از کارشناسان شاید آموزش خیلی سخت نباشد، اما آنچه کار معلمی را سخت و پرمشقت میکند ایجاد فضای آموزش و یافتن شیوههای مناسب برای جلب و جذب دانشآموزان است. باید پذیرفت که استعداد افراد با یکدیگر فرق دارد و راههای یادگیری نیز متفاوت است. برخی دانش آموزان بسیار با استعدادند و سریع یاد میگیرند و برخی نیاز به کار و تمرین بیشتری دارند. مهم این است که معلم چگونه در ذهن دانشآموز جای بگیرد (براهنی،1370،ص108).
به همین دلیل است که افراد با وجود تحصیلات و آگاهی و سطح علمی بالا در موقع استخدام به کار به منظور تدریس مورد انتخاب و گزینش واقع میشوند و با آنها مصاحبه میشود. قدرت کنترل و به دستگیری کلاس از هنرهای معلمان زن است. تن و لحن صدای معلم مؤثر است. معلم باید بدان چه مواقعی تن صدای خود را بالا و پایین ببرد تا توجه دانشآموزان را جلب کند. چنانچه دانشآموزان در کلاس احساس آرامش نکنند، زحمات معلمان زن گرامی به بار نخواهد نشست. نحوه رفتار گفتار و حتی نگاه معلم در این باره تأثیر ویژهای دارد. اگر جو اضطراب و تحکیم بر کلاس حاکم باشد یا در مقابل هیچ کنترلی نباشد و کلاس خستهکننده شود، دچار هرج و مرج شده و در نهایت به عدم توجه به مطالب ارائه شده میانجامد. میتوان دانشآموزان نافرمان و بازیگوش را با دادن مسوولیتهای گوناگون نظیر کنترل تکالیف، حضور و غیاب، توزیع و جمعآوری برگههای امتحانی و ارتباط با دفتر مدرسه تحت کنترل درآورد (براهنی،1370،ص110).
توجه معلم به دانشآموزان تأثیر قابل ملاحظهای بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی، عوامل محیطی، خواب آلودگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تشویق و تنبیه، آداب اجتماعی، تدریس موفق