دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، پرسش نامه، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

(مددجويان) بر اساس سه شاخص جنس ( دختر و پسر ) ، سن ( زير 15 سال و 15 سال به بالا ) ، مدت اقامت ( اقامت کوتاه مدت : بين 3 تا کمتر از 6 ماه استقرار در کانون و اقامت بلند مدت : بالاي 6 ماه استقرار در کانون ) انتخاب شدند . همچنين براي رعايت حداکثر تنوع ، شرکت کنندگان فوق ذکر از ميان تمام جرايم ( قتل ، روابط نامشروع ، زورگيري ، سرقت ، فروشنده مواد مخدر ، نزاع و درگيري ) با وضعيت اقتصادي – اجتماعي متفاوت ( افراد داراي خانواده و افراد بي خانمان ) و از هر دو گروه مددجويان تک سابقه و مددجويان داراي چند سو سابقه ، با ميزان تحصيلات متفاوت ( بي سواد ، تحصيلات ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) دعوت به عمل آمد و در صورت ارايه ي رضايت کتبي ، وارد پژوهش شدند . در اين پژوهش نمونه ها از پيش تعيين نشدند و حجم نمونه از فرمول خاصي پيروي نکرد ، بلکه به صورت تدريجي در فرآيند گردآوري و تحليل داده ها وارد پژوهش شدند . گردآوري داده ها تا زماني ادامه يافت که مفاهيم اساسي مطالعه به حد اشباع رسيد ، در حقيقت در پژوهش کيفي اشباع داده ها تعيين کننده حجم نمونه است و نمونه گيري تا زماني ادامه يافت که افراد مورد مطالعه ديگر مواردي به داده ها اضافه نکردند و آنچه که مطرح شد در تضاد با مفاهيم گردآوري شده نبود ( 94 ) . در اين روش به افراد نمونه ، مورد پژوهش اطلاق نمي گردد ، بلکه آن ها را شرکت کننده يا مطلع مي نامند ( 95 ) .
3 -7 ) ابزار جمع آوري داده ها :
از آنجايي که پژوهش حاضر در حيطه مطالعات کيفي است مي توان به منظور گردآوري حداکثر داده ها از چندين روش جمع آوري داده استفاده کرد . همچنين پس از گرد آوري داده ها ، جهت اطمينان از صحت مطالب ، از شرکت کنندگان پرسيده مي شد که آيا منظورشان همين مطالب بوده است يا خير . در اين پژوهش از 4 روش مشاهده مشارکتي64 ، برگزاري جلسات بحث متمرکز گروهي65، مصاحبه عميق66 ، همچنين براي ثبت داده ها از ابزار يادداشت برداري در عرصه67 استفاده شد.
3 – 7 – 1 ) مشاهده مشارکتي :
مشاهده کيفي ، مشاهده مشارکتي ، ( توام با مشارکت ) است و آن عبارت است از مشاهده مستقيم در يک دوره زماني نسبتا طولاني ، همراه با مشارکت در موضوع مطالعه . ارزش اين روش به دقت و صحت مشاهدات بستگي دارد . مشاهده مشارکتي را نوعي ترين مطالعه کيفي دانسته اند . بايد اضافه کرد مشاهده مشارکتي مختصاتي دارد : اين مشاهده تجربه اي طولاني ( از چند ماه تا چند سال ) ، مستقيم و دست اول شخص محقق ( نه پرسشگر و نه با ابزار هايي مانند ذره بين و پرسش نامه ) در محيط طبيعي ( نه در آزمايشگاه ) است که محقق ضمن مداخله در محيط و تعامل طولاني مدت و همانندسازي با شرکت کنندگان ( نه از بيرون و بي طرفانه ) به قصد فهم انگيزه ها و معاني اعمال آن ها و نيز براي ديدن جهان از چشم آن ها انجام مي دهد . در مشاهده مشارکتي ( پژوهش هاي کيفي ) نگران آن نيستيم که جانبداري محقق ، داده ها را آلوده کند ، بلکه برعکس ، اين فرآيند تفسير همان چيزي است که خواست پژوهشگر است . مطالعه کننده بايستي چون بيگانه اي کم کم به فضاي ذهني مطالعه شونده وارد شده تلاقي فرهنگي ميان او و آن ها صورت گيرد و تازگي جهان آن ها را بچشد تا تحقيق کيفي پر ثمر و پر يافته اي انجام پذيرد ( 95 ) . با استفاده از اين تکنيک ، پژوهشگر به گروه مددجويان کانون پيوست و مدت زماني در دنياي اجتماعي آن ها قرار گرفت و با ثبت و ضبط نمودن تعامل مستمر آن ها و ارتباط مستقيم با دنياي واقعيشان ، رفتار آن ها را به عنوان يک پديده پويا مورد مطالعه قرار داد. مشارکت در دنياي نمادين مددجويان کانون و ثبت کنش هاي آن ها که به طور طبيعي رخ داد و بر غناي پژوهش افزود . ابزار اصلي گردآوري داده ها در بخش نگهداري دختران با استفاده از اين روش بود که با هدف شناخت نوع تعاملات ميان افراد به اين صورت که محقق عضوي از گروه هاي دوستي مددجويان شد و همراه با شرکت کنندگان در انجام فعاليت هاي مختلف در کانون همکاري داشت و همزمان به مشاهده تعاملات ميان افراد مي پرداخت و اين مشاهدات در فواصل زماني صبح تا ظهر صورت گرفت . توضيحات مبسوط در قسمت روش اجراي پژوهش داده شده است .
3 – 7- 2 ) يادداشت در عرصه :
يادداشت هاي عرصه ، نوشته هاي اتنوگرافيکي68 هستند . که عموما براي مستند سازي مشاهدات به کار مي روند . اين يادداشت ها به عنوان بخشي از تحليل داده ها نيز استفاده مي شوند . پژوهشگر در هنگام ثبت اين يادداشت ها آنچه را که مي شنود ، فکر مي کند ، مي بيند يا تجربه مي کند به رشته ي تحرير در مي آورد ( 93 ) .
3 – 7 – 3 ) بحث گروهي متمرکز:
نوعي فن جمع آوري داده است که در پژوهش هاي کيفي کاربرد دارد . زماني که اطلاعات اندک درباره ي يک موضوع وجود دارد و محقق به دنبال اطلاعات عميق و با جزييات بيشتر است از اين روش نيز استفاده مي کند . يک جلسه ي بحث گروهي متمرکز شامل تعدادي افراد است که به صورت جمعي با آن ها مصاحبه مي شود ، چون داراي تجارب مشترک هستند و از پيشينه ي مشابهي برخوردارند که مربوط به موضوع مصاحبه است . البته اين شيوه شبيه مصاحبه گروهي نيست . در مصاحبه گروهي ، پژوهشگر از گروه يک رشته سوال مي پرسد ، اما اعضاي گروه به اين سوال ها به صورت انفرادي پاسخ مي دهند . اما بحث گروهي متمرکز ، افراد شرکت کننده را تشويق مي کند تا بحث کرده و در ميان خودشان سوال کشف کنند . پژوهشگران همين بحث را داده محسوب مي کنند . تعامل گروهي بخش مهم اين شيوه است . افراد به جاي اين که به نوبت به سوال خاصي پاسخ دهند ، تشويق مي شوند که با يکديگر صحبت کنند ، از يکديگر پرسش نمايند و به تبادل تجربيات و نقطه نظرات خود بپردازند ( 96 ) . از ابزار بحث متمرکز گروهي در زمينه شناسايي مواردي استفاده شد که اول عمومي بود و نظر جمعي مهم بود و نه اتفاقي که به طور خاص براي کسي رخ داده باشد و ثانيا موارد حساسي که شرکت کنندگان از ابراز آن امتناع کنند و به واسطه مطرح شدن آن در جمع ، راحت تر بتوانند در مورد آن صحبت کنند . البته از اين روش 2 بار در گروه دختران و 1 بار در گروه پسران استفاده شد . و به دليل امتناع برخي شرکت کنندگان دختر از حضور در بحث هاي گروهي ، ادامه جمع آوري داده ها در مصاحبه هاي فردي صورت گرفت . در گروه پسران هم به دليل بي اعتمادي شرکت کنندگان به يکديگر و ايجاد تنش و اختلاف ميان آن ها ، پس از برقراري 1 جلسه بحث گروهي ، ادامه کار گرد آوري داده ها با مصاحبه هاي فردي انجام گرفت .
3 – 7 – 4 ) مصاحبه :
در تحقيقات کيفي مي توان از مصاحبه ساختار نيافته69 و عميق استفاده کرد . در اين مطالعه بيشتر از مصاحبه عميق براي جمع آوري داده ها استفاده شد . هدف اين شکل از مصاحبه جمع آوري اطلاعات کيفي و عميق از تمام جنبه هاي موضوع مورد مصاحبه با استفاده از روشي انعطاف پذير و غير رسمي است . در مصاحبه عميق معمولا رفتار و گفتار مصاحبه شونده بيشتر طبيعي است و در اغلب موارد اطلاعات واقعي تري حاصل مي شود . در اين نوع مصاحبه ، محقق با مطرح کردن سوالات باز ، مصاحبه شونده را تشويق مي کرد تا با واژگان خود به توصيف و شرح نظراتش و تجربياتش بپردازد . محقق با استفاده از ويژگي انعطاف پذيري اين روش ، اگر در حين مصاحبه به نکته اي برخورد مي کرد که کشف اطلاعات عميق و دقيقي درباره آن مهم و ضروري بود ، جهت و مسير مصاحبه را به طرف نکته مورد نظر هدايت مي کرد و به بررسي و مطالعه دقيق آن مي پرداخت ( 22 ) . ضرورت استفاده از روش مصاحبه عميق در مواردي است که افراد تمايل دارند برخي از تجارب خاص خود را در جمع مطرح نکنند ( 95 ) . روش اصلي گرد آوري داده ها در محيط نگهداري پسران ، با استفاده از مصاحبه عميق پيش رفت .

3- 7 – 4 – 1 ) راهنماي سوالات :
سوالات زير نمونه اي از سوالاتي است که محقق از مددجويان پرسش نمود . اما روند مصاحبه و بحث گروهي هميشه به اين شکل نبود که سوالات به ترتيب زير و به صورت کلي پرسيده شود . بنابراين گاه سوالات براي فهم هرچه بهتر شرکت کنندگان ريزتر و ساده تر مي شد . در ابتدا از مددجويان سوال مي شد که زندگي در کانون چه طور است و کانون چه جور جايي است ؟ سپس محقق با توجه به پاسخ دريافتي از جانب مددجو ، سوالات مربوط به يکي از 5 طبقه اصلي را مطرح مي نمود و در ادامه با توجه به روند مصاحبه ساير سوالات راهنماي پرسش گري را از مصاحبه شونده ، پرسش مي کرد و معمولا سوالات مربوط به روابط هم جنس گرايانه ميان مددجويان هم جز آخرين سوالاتي بود که محقق از شرکت کنندگان مي پرسيد .

جدول 3-1
نمونه سوالات پژوهش
ارتباط مددجويان با محيط کانون چگونه است ؟ ( سوال اصلي پايان نامه )
سوال اول
از ديد شما ( مددجويان ) محيط و امکانات کانون چه طور است ؟ ( منظور من از محيط کليه اماکني است که شما از آن ها استفاده مي کنيد مانند خوابگاه ها ، سالن غذاخوري ، کارگاه ها ، کلاس هاي درس ، حياط ، سالن ورزش و … و منظور از امکانات ،غذا و ساير وسايل عمومي و همگاني است . )
probe سوال اول
1 . موارد مطلوب محيط و امکانات کانون از نظر شما چيست ؟ توضيح دهيد
2. موارد آزار دهنده محيط و امکانات کانون از نظر شما چيست ؟ توضيح دهيد
3 . اگر بخواهيد محيط کانون را با يک محيط کاملا مطلوب مقايسه کنيد شباهت ها و تفاوت هاي آن را بگوييد .
4 . احساس شما در روزهاي اول و شب هاي اول ورودتان به کانون ، از محيط اينجا چي بود ؟ بعد اين احساس تغييري کرد؟ چه تغييري؟ چرا؟
5 . اگر بخواهيد يک اسم براي محيط اينجا انتخاب کنيد ، چه اسمي مي گذاريد ؟ ( توضيح دهيد )
سوال دوم
فکر مي کنيد اگر محيط و امکانات کانون چه طور بود شما بيشتر احساس رضايت مي کرديد ؟ توضيح دهيد .
probe سوال دوم
1 . دوست داري محيط ملاقات با خانواده ات چگونه باشد ؟
2. دوستداري محيط مشاوره با مددکاران و مشاوران چگونه باشد ؟
3. عين سوالات بالا در مورد ساير محيطهاي کانون
سوال سوم
اگر روزي مدير کانون شويد ( با تمام اختيارات يک مدير ) براي محيط و امکانات کانون چه کارهايي انجام مي داديد ؟ توضيح دهيد .
سوال چهارم
برنامه روزانه و تمام فعاليت هاي خود را از صبح که بيدار مي شويد تا ساعت خاموشي شب و پس از آن توضيح دهيد .
جمع بندي

جدول 3-2
نمونه سوالات پژوهش
نوع تعاملات ميان مددجويان و خانواده هايشان چگونه است ؟ ( سوال اصلي پايان نامه )

سوال اول
آيا خانواده هايتان به ملاقات شما مي آيند ؟ (اگر آري يا خير) چرا؟
سوال دوم
ملاقاتها چه طور است؟ چه حرفهايي ردوبدل ميشود؟ چه کساني به ملاقات تان مي آيند؟ و چه کساني نمي آيند؟ چرا؟ ملاقاتي ها چه رفتاري با شما دارند؟ ملاقات ها چه اثري روي شما ميگذارد؟ بچه هايي که ملاقاتي ندارند يا کم دارند، در بارة اين وضع خود چه فکر مي کنند؟ در روزهاي ملاقات در برابر بچه هاي ديگر چه احساسي دارند؟
سوال سوم
معمولا خانواده هايتان به هنگام ملاقات چه رفتاري با شما دارند ؟ ( به تفکيک اولين ملاقات و ملاقات هاي بعدي توضيح دهيد .)
سوال چهارم
دوست داري يا انتظار داري که خانواده چه رفتاري با تو داشته باشد ؟ ( به هنگام ملاقات )
سوال پنجم
پس از ملاقات خانواده چه حسي پيدا مي کنيد ؟ توضيح دهيد
probe سوال پنجم
1 . احساست راپس از يک ملاقات خوب با خانواده توضيح بده . ( مي خواهم بدانم پس يک ملاقات خوب مددجو چه رفتارهايي در کانون دارد )
2 . احساست را پس از يک ملاقات ناراحت کننده با خانواده توضيح بده . ( پس از يک ملاقات بد چه رفتارهايي در کانون دارد )
جمع بندي

جدول 3- 3
نمونه سوالات پژوهش
نوع تعاملات ميان مددجويان و کارکنان حرفه اي کانون چگونه است ؟ ( سوال اصلي پايان نامه)
سوال اول
در کل از رفتار کارکنان اينجا با خودتان چه احساس و برداشتي داريد ؟ توضيح دهيد .
( منظور از کارکنان تمام کساني هستند که به نوعي با شما در ارتباط هستند مانند : شخص مدير ، معاونان ، مددکاران ، مربيان ، معلمان ، مشاوران ، پزشکان ، مراقبين ، سربازان و … )
Probe سوال
اول
1 . نوع برخورد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، نوجوانان بزهکار، رفتار انسان، روش پژوهش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، استان تهران، نماز جماعت