دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، رفتارهای شهروندی، تعهد عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

جابجایی ارتباط دارند، اما تعهد عاطفی قوی ترین ارتباط را با نتایج کاری مثبت همانند (حضور، عملکرد ور فتارهای شهروندی سازمانی) دارد. آن ها همچنین بیان می کنند که تعهد هنجاری پیش بینی کننده مثبتی برای رفتار شهروندی سازمانی است، اما نسبت به تعهد عاطفی ارتباط ضعیف تری دارد. آن هم همچنین ارتباط بین تعهد مستمر و رفتارهای شهروندی سازمانی را ضعیف می دانند.
در طی یک مطالعه فراتحلیلی اورگان و ریان (2002) نشان دادند که تعهد عاطفی سازمانی با ابعاد ایثار و اطاعت رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد.
رائول (اگومارزینو84 و پابول کاردونا85، 2003) در نتایج پژوهش خود تحت عنوان «بررسی رابطه میان رهبری تحولی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی موسسات اروگوئه» نشان می دهد که سبک رهبری تحولی به کمک یک متغیر میانجی یعنی تعهد سازمانی و بصورت غیرمستقیم روی رفتار شهروند سازمانی کارکنان تاثیر می گذارد.
ویکتوریا فلر86 (2004) در پژوهشی در مقطع دکترا تاثیر رابطه هوش عاطفی مدیران بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی زیردستان را مورد بررسی قرار داد. وی در پژوهش خود از مدل مایر و سالووی در هوش عاطفی استفاده کرد که نتایج تحقیق حاکی از این بود مدیرانی که هوش عاطفی بالایی داشتند دارای کارکنانی بودند که رفتار شهروندی سازمانی بالایی را از خودشان نشان می دادند و همچنین زیردستان نسبت به سبک مدیریت آنها اعتماد بیش تری داشتند.
پاول و مایر87 (2004) طی تحقیقی در خصوص رابطه نظریه (سایدبت بکر) و مدل سه مولفه ای تعهد سازمان بیان کردند که تعهد عاطفی قوی ترین ارتباط را با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد. تعهد هنجاری نیز با رفتار شهروندی سازمانی ضعیف تر است آن ارتباط بین تعهد مداوم با رفتارهای شهروندی سازمانی را ضعیف و حتی منفی می دانند.
پولینو و همکاران، (2004) طی یک تحقیقی در رابطه با جنبه های منفی رفتار شهروندی سازمانی بیان کردند که تحقیقات قبلی فقط در مورد جنبه های مثبت رفتارهای شهروندی سازمانی به بحث پرداختند اما رفتار شهروندی سازمانی ممکن است به دلایل منفی زیر صورت بگیرد:
– رفتار شهروندی سازمانی ممکن است در نتیجه انگیزه های خدمت به خود صورت بگیرد.
– رفتار شهروندی سازمانی ممکن است غیر مرتبط و حتی ارتباط منفی با عملکرد سازمانی داشته باشد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمان، نوع دوستی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، داده های تلفیقی، آزمون فرضیه