دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتارهای غیرکلامی، مشاوره زناشویی، میزان شادکامی، روابط همسران

دانلود پایان نامه ارشد

صبح به سفر برود، بحث زير بين آنها درگرفت:
بهناز: من واقعاً از اين كه هر سال به اين سفر مي ري، متنفرم . تو منو ترك مي كني ، طوري كه همه كارها رو خودم بايد رفع و رجوع كنم.
امير: (كمي دفاعي شده) مي دوني، وقتي هم كه با هم ازدواج كرديم، من اين سفر هارو داشتم نمي فهمم كه چرا بايد، هر دفعه از اون شاكي باشي.
بهناز: (براي حمله مي رود) فكر مي كنم خيلي مسؤولانه نباشه كه خانواده ات رو دو هفته تنها بذاري، بچه ها به تو نياز دارن. وقتي كه مي ري، خيلي بي قرار مي شن.
امير: (مي انديشد كه چرا بايد هر سال همين بحث را داشته باشيم؟ “من از ا ين بحث متنفرم ” و خشمگين مي شود) از بودن با اونا خيلي لذت مي برم. لازمه كه با اين مسأله بهتر كنار بيايي من از اين كار دست برنمي دارم.
بهناز: (خشمگين تر شده) اگه بيشتر به خونواده ات اهميت بدي، لازم نيست هر سال از ما دو هفته دور بشي.
امير: (بلند مي شود كه اتاق را ترك كند، او احساس تنفر مي كند) بله درست ميگي . هميشه درست ميگي “عزيزم!”
بهناز: (بر سر او فرياد مي زند) از اين طرز صحبت كردن متنفرم . تو نمي توني، اونطوري كه پدرت، مادرتو تهديد مي كرد، تهديدم كني. من اونو تحمل نمي كنم.
امير: (از آن در فرياد مي زند) من شبيه پدرم نيستم، به من نگو بايد چه كار بكنم . من مي رم و هر سال هم اين كار رو مي كنم، و تو بايد فقط بايد بهش عادت كني (اقتباس از ماركمن و همكاران، 2010).
در اينجا واقعاً چه اتفاقي افتاد؟ آماده شدن براي سفر، يك حادثه است. آنها هر سال اين مشاجره نامناسب را معمولا شب قبل از سفر دارند . آنها هنوز راهي براي كنار آمدن با موقعيت به شيوه اي بهتر، نيافته اند. شما مي توانيد بسياري از مسايل پنهان را كه براي بهناز و امير فرا خوانده شدند، ببينيد. اگر عميق شويد مي بينيد كه بهناز نگران اين بود كه آيا امير هنگام مسافر ت واقعاً به او اهميتي مي دهد يا خير؟ او هنگامي كه همسرش به مسافرت مي رود، احساس خلأ مي كند و كنار آمدن با آن براي او دشوار است ، زيرا او مي بيند كه همسرش در هر صورت مي رود. او متعجب است كه همسرش براي رفتن لحظه شماري مي كند و از آن خرسند است . او تقريباً احساس طرد شدن مي كند و اين بازتابنده برخي مسايل مربوط به تعهد است كه فراخوانده شده است . تمركز روي بچه ها يك پوشش بخار آلود بر نگراني هاي واقعي اوست. امير دوست دارد زندگي اش را در كنترل داشته باشد به طوري كه يك مسأله پنهاني در اينجا فرا برانگيخته مي شود”. هيچ كس نبايد به من بگويد كه چه بايد بكنم “، نيز، هنگامي كه آنها به طور غيرزاينده، بحث مي كنند، يك مسأله مربوط به تماميت را بر مي انگيزد. او احساس مي كند كه همسرش فداكاري و محبت او را به عنوان يك همسر و پدر زير سؤال م ي برد . او خودش را بسيار متعهد نسبت به خانواده اش مي بيند و فقط مي خواهد دو هفته در سال با دوستان اش باشد. او فكر نمي كند كه اين موضوع اي ن قدر سؤال برانگيز باشد. شما مي توانيد مسأله پذيرش را به عنوان اساسي ترين مسأله برانگيزنده ساير مسايل يعني قدرت، اهميت، تعهد و تماميت، ببينيد، هيچ كدام معتقد ني ست كه ديگري او را مي پذيرد و اين بسيار گيج كننده است . وراي همه موضوعات، آنها رابطه خوبي دارند و هر كدام عميقاً حس خوبي نسبت به ديگري دارد. نياز به پذيرش در همه ما آن قدر اساسي است كه مي تواند تقريباً به وسيله هر حادثه يا مسأله اي چنانچه اجازه دهيم، برانگيخته شود.
2-2-8-1-4 شناخت نشانه هاي مسايل پنهاني
شما نمي توانيد با مسايل پنهاني تا زماني كه بتوانيد آنها را تشخيص دهيد، كنار بياييد .چهار روش كليدي براي شناسايي اين مسايل، هنگامي كه شايد در حال تأثير گذاري بر رابطه شما باشند، وجود دارد.
2-2-8-1-5 چرخ نخ ريسي121
وقتي مشاجره اي با اين فكر كه “دوباره شروع شد “، آغاز مي شود، بايد به مسايل پنهاني مظنون شويد. گاهي شما در مورد مسأله اي هيچ گاه به جايي نمي رسيد، زيرا به علت زيربنايي مسأله پنهاني نمي پردازيد. همه ما داراي چنين مشاجراتي بوده ايم كه در آن چيزي را بارها و بارها گفته ايم و باز مجدداً شروع شده است و در مورد آن احساس نا اميدي كرده ايم (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-6 ماشه چكان هاي جزيي122
هنگامي كه مسايل جزيي تبديل به انفجار مي شوند، بايد به مسايل پنهاني مظنون شويد. بحث بين مريم و مسعود در مورد اطو كردن كه قبل از اين آ مد، م ثال خوبي است . اطو كردن به نظر يك مسأله جزيي مي رسد، اما مشاجرات وحشتناكي را كه به وسيله مسايل قدرت و اهميت فراخوانده مي شود، برمي انگيزد (اقتباس از ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-7 اجتناب123
هنگامي كه يك يا هر دوي شما از موضوعات معين يا صميميت بيشتر اجتناب مي كنيد يا احساس مي كنيد كه ديواري بين شما كشيده شده است ، بايد به وجود يك مسأله پنهاني مظنون شويد . به عنوان مثال ؛ در طول مصاحبه با بسياري از زوج ها از زمينه هاي مذهبي و فرهنگي مختلف كه قوياً از گفتگو درباره اين تفاوت ها اجتناب مي كردند (ماركمن و همكاران، 2010). مشخص شده است كه اين رفتار معمولاً نگراني هايي را در مورد پذيرش منعكس مي كند.” اگر در مورد زمينه هاي متفاوت مان صحبت كنيم، آيا مرا به طور كامل خواهي پذيرفت؟” اجتناب از چنين موضوعاتي نه تنها اجازه مي دهد مسايل پنهاني، پنهان بمانند، بلكه رابطه را در معرض خطر بزرگ تري قرار مي دهد، زيرا همسران هرگز با تفاوت هاي مهمي كه مي تواند تأثير مهم بر يك ازدواج داشته باشد، كنار نيامده اند.
مسايل رايجي كه در روابط همسران وجود دارد، اما معمولاً درباره آن صحبتي نمي شود مي تواند مسايل مربوط به رابطه جنسي، ظاهر فردي، احساسات مربوط به همسران قبلي، حسادت و نظاير آن باشد . مسايل اين چنين حساسيت زاي زيادي وجود دارد كه افراد از مقابله با آنها به خاطر ترس از طرد، اجتناب مي كنند (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-8 رقابت و امتيازگيري124
هنگامي كه يك يا هر دوي شما شروع به امتيازگيري و رقابت مي كنيد ، بايد به مسايل پنهاني مظنون شويد. امتيازگيري متضمن اين نكته است كه شما احساس نمي كنيد براي آنچه در ر ابطه انجام مي دهيد، از شما قدرداني مي شود. ممكن است به اين معني باشد كه شما احساس كنترل مي كنيد و اين كه همسرتان يكسره در حال امتيازگيري از شماست. امتيازگيري مي تواند نشانه وجود مسايل مهم ي باشد كه هر دوي شما در مورد آ نها صحبت نمي كنيد . امتيازگيری برتري جويي نشان مي دهد كه شما به جاي با هم بودن، گاهي عليه هم كار مي كنيد (ماركمن و همكاران، 2010).
در روابط بسياري از زوج ها، مسايل پنهاني هرگز برملا نمي شوند. آنها دچار زوال شده و غمگيني و رنجش و تنفر را كه سرانجام، يك ازدواج را تباه مي كند، ايجاد مي كنند. هنگامي كه بياموزيد، در مورد مسايل عميق تر با تأكيد بر اعتبار بخشي به يكديگر، به طور باز و صريح گفتگو كنيد، واقعاً بزرگ ترين تعارض ها مي توانند باعث نزدي كتر شدن شما به يكديگر شوند.
2-2-9 راهبردهای حل تعارض125
محققان 5 راهبرد مستقل را برای مدیریت تعارض تشخیص داده اند: رقابتی126، مشارکتی127، انطباقی128، اجتنابی129 و مصالحه ای130.
اگر چه تحقیقات قابل ملاحظه ای درباره این راهبردها در بافت های رابطه ای (فیتس پاتریک131 و وینکه132، 1979؛ کلاین133 و جانسون134، 1997؛ سیلارز135، 1980) و سازمانی (بلیک136 و مونتون137، 1964؛ پوتنام138 و ویلسون139، 1982؛ رحیم، 1986؛ رحیم و بونوما140، 1979) انجام گرفته است، رفتارهای غیر کلامی اختصاصی مربوط به هر راهبرد بسیار کم شناسایی شده اند. همانگونه که کاناری و همکاران (1995) مشاهده نموده اند، “برای شناسایی دقق رفتارهای تعارضی غیر کلامی بطور میکروسکوبی ” تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. با این حال، تحقیق درباره راهبردهای تعارضی اطلاعات ارزشمندی را درباره شواهد و قراین و درک رفتارهای غیرکلامی مورد استفاده در تعامل تعارضی به دست می دهد.
شاید مهمترین ویژگی مدیریت تعارض به سازنده بودن یا ویرانگری آن مربوط است (دیوتش141، 1973). تعارض سازنده به تشریک مساعی و همکاری، اجتماعی، و ماهیت حفظ رابطه دارد. رفتارهای سازنده حال و هوای هیجانی نسبتاً مثبت دارند. تعارض ویرانگر رقابتی، ضداجتماعی، و ماهیت مخرب رابطه دارد. رفتارهای مخرب حالت منفی بودن، ناسازگاری، و برخی اوقات خصومت را نشان می دهد. تحقیقات نشان داده است که رفتارهای تعارضی مخرب و سازنده به کیفیت و پایداری ازدواج مرتبط است. این ارتباط احتمالاً معکوس است. رفتارهای تعارضی هم بر رضایت رابطه ای تأثیر می گذارد و هم از آن تأثیر می پذیرد (فلچر142 و توماس143، 2000).
روشهای روبرو شدن یا اجتناب از تعارض بر دامنه رضایت زوجین در ازدواج تأثیر می گذارد، و در نهایت بر احتمال جدایی و طلاق مؤثر است. در عین حال، میزان شادکامی یا بدبختی زوجین در یک ازدواج بر نحوه ارتباط آنها در خلال تعارض تأثیر می گذارد. حجم وسیعی از تحقیقات نشان داده اند که رفتارهای تعارضی بطور مؤثری بین زوجهای راضی و ناراضی تمیز قائل شده است. زوجهای ناراضی آنهایی هستند که گزارش دادند در ازدواجشان ناشاد هستند. بعلاوه، آنها عموماً در جستجوی مشاوره زناشویی بوده اند. یافته ها از این تحقیق سه نتیجه نیرومند بدست داده اند (گاتمن144، 1994؛ اسکاپ145، بانک146، و کرکسترا147، 1988). اول، زوجین ناراضی در خلال تعامل تعارضی گرفتار منفی بافی بیشتری هستند. منفی بافی شامل پرتوقعی، تهدید، حمله، انتقاد، تحقیر، کج خلقی، اهانت، طرد، حالت دفاعی گرفتن، و خصومت می شود. دوم، ازدواج های همراه با پریشانی مثبت گرایی کمتری دارند، مانند تأیید کردن یکدیگر، شوخی، استفاده از عبارتهایی که همسر و رابطه را تصدیق می کند، و تلاش برای درک دیدگاه همسر. در حقیقت جان گاتمن (1994) گزارش نمود که در ازدواج های پایدار 5 برابر رفتارهای مثبت بیشتر از رفتارهای منفی در تعارض نشان داده می شود. سوم، رفتارهای منفی در ازدواج های محنت زا به احتمال بیشتری متقابل هستند و برای زوجین جالب و جذاب می شوند. زوج ناراضی به احتمال بیشتری در زنجیره ای طولانی از رفتارهای منفی گرفتار می شوند که خارج شدن از آن دشوار است. چنین زنجیره ای برای مثال زمانیکه یکی از زوجین از زوج دیگر شاکی می شود اتفاق می افتد و زوج دیگر با شکایت متقابل پاسخ می دهد؛ یا یکی از زوجین حمله می کند و زوج دیگر دفاع می کند؛ یا یکی حمله می کند و دیگری کناره گیری می کند. در مقایسه باز زوج های ناراضی، زوج های راضی به احتمال بیشتری الگوهای سازگاری را نشان می دهند (راسبولت148، 1991). سازگاری زمانی که یکی از زوجین گرایش دارد به رفتار تعارضی مخرب شریک زندگی خود بطور دوستانه و یا جنسی پاسخ دهد اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، در مقابل زنجیره ای از رویدادهای منفی، یکی از زوجین مسئولیت بازگشت به مذاکره بصورت سازنده را به عهده می گیرد. بنابراین، اگر چه زوج های خوشبخت هم ممکن است از خود رفتارهای منفی نشان دهند، اما کمتر مایل هستند در زنجیره اعمال منفی متقابل گرفتار شوند. گاتمن (1994) بر اساس بیش از دو دهه مشاهده وسیع تعامل زوجی نظریه ای پیشنهاد نمود که بر اساس الگوهای رفتاری طلاق را پیش بینی می کند. رفتارهایی که در خلال تعارض نشان داده می شوند باعث از بین رفتن رضایت از ازدواج می شود همچنین پایداری ازدواج را به خطر می اندازند. گاتمن به مهمترین این رفتارها بعنوان مکاشفه 4 مانع سوارکاران اشاره نموده است. زوجینی که در خطر بالای طلاق هستند به کرات در حال شکایت و انتقاد از شریک زندگی خود هستند، که به تحقیر و اهانت ختم می شود، و باعث ایجاد حالت دفاعی می شود و سبب کارشکنی می شود. شکایت به زوجین اجازه می دهد عدم رضایت یا ناخشنودی خود را نشان دهند. به عبارت دیگر، زمانیکه یکی از طرفین با شکایت، شکلی از حمله شخصی را از خود نشان می دهد، پیام عدم رضایت از خصوصیات فرد یا شخصیت شنونده را انتقال می دهد، فرد این را بعنوان عیبجویی در نظر می گیرد. بدلیل اینکه عیبجویی رابطه را تضعیف می کند، معمولاً برای شنونده آزاردهنده است (لیری149 و همکاران،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد كاهش اضطراب، تلفن همراه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعارض زناشویی، راهبردهای رقابتی، تعامل اجتماعی، پیشرفت تحصیلی